1. Powrót do strony głównej
  2. De Longhi | Regulamin

Regulamin

(edytowano 18 czerwca 2020 r.)

1. Interpretacja

W niniejszym regulaminie sprzedaży (zwanym dalej „Regulaminem”):

„Umowa” oznacza umowę zawartą pomiędzy nami a Klientem w zakresie dostawy Towarów, wynikającą z pisemnej akceptacji przez Klienta naszej oferty lub z pisemnej lub ustnej umowy zawartej między nami a Klientem, uwzględniającej niniejsze Warunki i wszelkie Warunki specjalne;

„Towary” oznaczają produkty uzgodnione w Umowie, które zostaną dostarczone Klientowi przez nas;

„Warunki specjalne” oznaczają wszystkie szczególne warunki dotyczące dostawy Towarów do Klienta zawarte w naszej ofercie lub w niej wymienione lub w inny sposób określone w pisemnej umowie zawartej między nami a Klientem. W przypadku sprzeczności między niniejszym Regulaminem a Warunkami specjalnymi, zastosowanie mają Warunki specjalne;

„My” oznacza spółkę Kenwood Limited (nr rejestracji spółki 0872044) z siedzibą pod adresem New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; oraz

„Klient” oznacza osobę, firmę lub organizację, która kupuje od nas Towary

2. Zamówienia

2.1 Umowa będzie obowiązywać zgodnie z niniejszym Regulaminem łącznie z wszelkimi Warunkami specjalnymi, z wyłączeniem jakichkolwiek innych warunków, a wszelkie zmiany postanowień Umowy będą ważne wyłącznie pod warunkiem, że zostaną one sporządzone na piśmie i podpisane przez lub w imieniu Nas i Użytkownika. W celu uniknięcia wątpliwości, akceptacja przez Nas zamówienia Użytkownika nie oznacza zaakceptowania jakichkolwiek warunków towarzyszących takiemu zamówieniu.

2.2 Oferta jest sporządzana z założeniem, że żadna umowa nie zostanie zawarta, dopóki Użytkownik nie zaakceptuje naszej oferty na piśmie lub dopóki w inny sposób nie zawrzemy pisemnej umowy z Użytkownikiem.

2.3 Warunki zawarte w ofercie zazwyczaj pozostają niezmienne, jeśli Umowa, która się do niej odnosi, zostanie zawarta w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od daty oferty, pod warunkiem, że od niej wcześniej nie odstąpimy.

2.4 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Użytkownika, dopóki nie otrzymamy jego pisemnej akceptacji Naszej oferty lub dopóki nie zawrzemy w inny sposób pisemnej umowy z Użytkownikiem.

2.5 Wszelkie porady lub zalecenia udzielane przez Nas lub Naszych pracowników, przedstawicieli lub podwykonawców w związku z Towarami, które to porady lub zalecenia nie zostały potwierdzone na piśmie, są przestrzegane w całości na własne ryzyko Użytkownika; nie ponosimy odpowiedzialności za porady lub zalecenia, które nie zostały potwierdzone w taki sposób.

3. Cena i płatność

3.1 Ceny zawarte na fakturze wystawionej Użytkownikowi będą aktualne w dniu wysyłki. Błędy i pominięcia w odniesieniu do jakiejkolwiek ceny podlegają korekcie dokonanej przez Nas w rozsądnym terminie.

3.2 Wszystkie ceny nie zawierają podatku VAT, ubezpieczenia oraz kosztów załadunku, rozładunku i instalacji, które to kwoty Użytkownik opłaci w całości przy zapłacie za Towary.

3.3 Możemy wystawić Użytkownikowi fakturę za Towary lub ich część w dowolnym momencie po dostarczeniu Towarów lub ich części, a płatność za Towary zostanie dokonana w walucie uwzględnionej na fakturze wystawionej przez Nas w ciągu trzydziestu (30) dni od daty Naszej faktury.

3.4 Termin płatności ma zasadnicze znaczenie, a niewywiązanie się przez Użytkownika z obowiązku zapłaty zgodnie z niniejszym Regulaminem stanowi dla Nas, bez uszczerbku dla naszych praw do odszkodowania, podstawę do zawieszenia dostaw Towarów lub do anulowania Umowy i wszelkich innych obowiązujących umów, które możemy mieć z Użytkownikiem.

3.5 Oprócz Naszych praw wynikających z punktu 3.4 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za opłatę odsetek (składanych co miesiąc) od kwoty pozostającej do spłaty (zarówno przed, jak i po ocenie) w wysokości trzech procent (3%) powyżej obowiązującej stawki bazowej Barclays Bank Plc narastających codziennie do dnia dokonania płatności.

4. Dostawa

4.1 Czas dostawy nie stanowi istoty Umowy, a wszelkie podane daty dostawy są jedynie terminami szacowanymi. Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w rozsądnych granicach, jeśli opóźnienie jest spowodowane wydarzeniem wykraczającym poza naszą uzasadnioną kontrolę („Siłą wyższą”).

4.2 Jeśli Użytkownik wymaga wcześniejszego powiadomienia o przybliżonym czasie dostawy, Użytkownik musi o tym pisemnie poinformować w zamówieniu.

4.3 Miejscem dostawy jest miejsce prowadzenia działalności Użytkownika.

4.4 Jeśli z jakiegokolwiek powodu Klient nie przyjmie dostawy Towarów, gdy są one gotowe do dostawy, lub jeśli nie będziemy w stanie dostarczyć Towarów na czas, ponieważ Klient nie podał odpowiednich instrukcji dostawy lub innych informacji, wówczas:

(a) ryzyko związane z takimi Towarami przejdzie na Klienta;

(b) towary zostaną uznane za dostarczone;

(c) możemy przechowywać Towary do czasu faktycznej dostawy, w którym to przypadku Klient poniesie odpowiedzialność za wszelkie związane z tym koszty i wydatki (w tym m.in. za przechowywanie i ubezpieczenie); oraz

(d) pełna cena za Towary wraz z wszelkimi kwotami, które mają zostać zastosowane zgodnie z Punktem 3.2, stanie się natychmiast należna.

4.5 Nasza odpowiedzialność za niedostarczenie Towarów ogranicza się do ponownego dostarczenia Towarów w rozsądnym czasie lub wystawienia noty kredytowej do faktury wystawionej za takie Towary.

4.6 Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego Regulaminu nie ponosimy odpowiedzialności za straty (w tym utratę zysku), koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z jakiegokolwiek opóźnienia w dostarczeniu Towarów, a żadne opóźnienie nie upoważnia Użytkownika do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej, chyba że opóźnienie przekracza sto osiemdziesiąt (180) dni.