1. Powrót do strony głównej
 2. Polityka prywatności

Polityka prywatności

KIM JESTEŚMY?

Grupa De’Longhi traktuje ochronę danych osobowych osób trzecich znajdujących się w jej posiadaniu, jako kwestię dużej wagi
i zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osób trzecich, w tym również, ale nie wyłącznie swoich klientów, prowadząc swoją działalność gospodarczą, jak również przywiązuje szczególną wagę do bezpieczeństwa i poufności danych osobowych swoich klientów.

Niniejsza Polityka prywatności odnosi się do gromadzenia danych osobowych za pomocą metod „online” (w tym stron internetowych Grupy De’Longhi) oraz „offline”, w sposób określony poniżej.

KTO JEST PANA/PANI ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Puławska 303,
02-785 Warszawa), w dalszej części zwana: „De'Longhi” lub „Spółka”, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000332338, NIP: 5252457842, REGON: 141928974, o kapitale zakładowym 50.000 zł. De’Longhi, zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, jako Administrator danych osobowych gromadzonych w trakcie: użytkowania strony internetowej / użytkowania aplikacji / rozmów poprzez komunikatory / konkursów / rozmowy telefonicznej z konsultantami / obsługi posprzedażowej, pragnie przekazać Panu/Pani następujące informacje.

JAKIE DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ GROMADZONE?

Poniżej wymieniono kategorie danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, które mogą być gromadzone:

 • Dane kontaktowe– Pana/Pani imię i nazwisko, adres, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail;
 • Zainteresowania– przekazane przez Pana/Panią informacje dotyczące obszarów Pana/Pani zainteresowań, na przykład interesujących Pana/Panią produktów;
 • Inne dane osobowe– przekazane przez Pana/Panią informacje, takie jak Pana/Pani data urodzenia, wykształcenie i sytuacja zawodowa;
 • Rejestracja przy użyciu danych z serwisów społecznościowych – informacje związane z Pana/Pani kontem w serwisach społecznościowych, a także inne dane przekazane do serwisów społecznościowych, które mogą być widoczne zgodnie
  z ustawieniami preferencji lub zgodnie z ustawieniami zasad dotyczącymi prywatności serwisów społecznościowych; 
 • Dane dotyczące korzystania ze strony internetowej– informacje o tym, w jaki sposób korzysta Pan/Pani ze strony internetowej oraz otwiera lub przesyła dalej otrzymane od nas informacje, w tym informacje pozyskane za pomocą plików cookie (zob. informację o plikach cookies http://www.delonghi.com/pl-pl/zasady-wykorzystywania-plikow-cookie w której opisano szczegółowe zasady).

 

W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

De’Longhi gromadzi i przetwarza Pana/Pani dane osobowe w następujących przypadkach:

 • jeżeli zarejestruje się Pan/Pani na naszej stronie internetowej/pobierze naszą aplikację, aby korzystać z jej funkcji, w tym przy użyciu danych z serwisów społecznościowych;
 • jeżeli zakupi Pan/Pani produkty lub usługi Grupy De’Longhi poprzez nasz sklep internetowy delonghi.com
 • jeżeli skontaktuje się Pan/Pani z nami w celu uzyskania wsparcia posprzedażowego, w tym  zgłoszenia reklamacji lub naprawy sprzętu;
 • jeżeli odpowie Pan/Pani na prowadzone przez nas działania marketingowe, na przykład udzielając odpowiedzi lub przesyłając swoje dane na jednej z naszych stron internetowych;
 • jeżeli wypełni Pan/Pani formularz rejestracyjny wypełniony przy okazji różnych aktywności (tj. prezentowania produktów, szkoły gotowania, promocji lub innych wydarzeń);
 • jeżeli inne spółki wchodzące w skład Grupy De’Longhi, a także nasi partnerzy biznesowi przekażą nam dane na temat Pana/Pani osoby w dozwolony sposób.

W przypadku przekazania danych osobowych w imieniu innej osoby musi Pan/Pani najpierw upewnić się, że osoba ta zapoznała się z niniejszą Polityką prywatności.

Aby mieć pewność, że Pana/Pani dane osobowe są zawsze aktualne, uprzejmie prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach. Zmiany adresu należy niezwłocznie zgłaszać do De’Longhi w celu uniknięcia problemów z korzystaniem z naszych usług.

DO JAKICH CELÓW MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie danych osobowych musi posiadać podstawy prawne wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, które opisano poniżej.

a) Zawarcie i wykonanie umowy oraz wynikających z niej obowiązków, w tym obowiązku informowania o usługach (na przykład w celu realizacji usług posprzedażowych, w tym reklamacji lub naprawy sprzętu, jak również czynności wykonywanych poprzez sklep internetowy)

De’Longhi może przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym również złożenia zamówienia lub zawarcia umowy poprzez sklep internetowy (np. zakupy online produktów oraz usług, zarządzania i realizacji złożonych zamówień), świadczenia zleconych usług lub odpowiadania na zgłoszenia lub reklamacje, a także w celu zawarcia i wykonania umowy o naprawę sprzętu, w tym rozpoznania, realizacji i rozliczenia reklamacji.

De’Longhi może wykorzystać Pana/Pani dane kontaktowe, w szczególności Pana/Pani adres e-mail, w celu przekazania Panu/Pani informacji dotyczących usług oraz zamówień, jak również usług posprzedażowych, w tym związanych z obsługą zgłoszenia reklamacyjnego oraz wykonaniem umowy o naprawę sprzętu.

Dodatkowo De’Longhi może wykorzystać Pana/Pani dane kontaktowe w celu zamówienia usługi kurierskiej, aby odebrać lub dostarczyć do Pana/Pani sprzęt zgłoszony do naprawy.

Podstawy prawne przetwarzania: zawarcie i wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest obowiązkowe w celu zawarcia i wykonania umowy; w przypadku braku takich danych nie będziemy mogli przyjąć zamówienia oraz zawrzeć i wykonać umowy.

Podstawy prawne przetwarzania: wymogi prawne, które Spółka ma obowiązek spełnić.

Przekazanie danych jest obowiązkowe w celu rozpatrzenia zgłoszenia lub reklamacji; w przypadku braku takich danych nie będziemy mogli rozpatrzeć zgłoszenia lub reklamacji.

b) Zarządzanie operacyjne i ściśle związane z nim cele w zakresie dostępu do strony internetowej, w szczególności do bezpiecznych strefrównież poprzez system rejestracji przy użyciu danych z serwisów społecznościowych, aby uprościć procedurę rejestracji przy użyciu informacji już przekazanych do serwisów społecznościowych

De’Longhi może przetwarzać dane kontaktowe, aby umożliwić Panu/Pani ukończenie procedury rejestracji na stronie internetowej oraz aby umożliwić Panu/Pani dostęp do Strefy Użytkownika w celu (i) pobrania ze Strefy Użytkownika dokumentów dotyczących nabytych przez Pana/Panią usług i (ii) aktywacji innych wniosków złożonych za pośrednictwem strony internetowej lub dokonania zakupów w sklepie internetowym.

Rejestracja na stronie internetowej może mieć miejsce, gdy Pan/Pani dobrowolnie zdecyduje się na nią, również poprzez system rejestracji przy użyciu danych z serwisów społecznościowych. W ten sposób nie będzie Pan/Pani musiał/a wprowadzać danych niezbędnych do rejestracji (takich jak dane kontaktowe), które zamiast tego będą przekazywane De’Longhi przez serwis społecznościowy za pośrednictwem, którego przeprowadzana jest rejestracja. Należy pamiętać, że w takim wypadku De’Longhi może przetwarzać dane z konta z serwisu społecznościowego, a także inne dane osobowe, które mogą być widoczne zgodnie z ustawionymi preferencjami lub zgodnie z ustawieniami zasad dotyczących prywatności tego serwisu społecznościowego. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności serwisu społecznościowego, również w celu uzyskania dalszych informacji na temat tych preferencji lub ustawień.

Podstawy prawne przetwarzania: wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest obowiązkowe, aby umożliwić Panu/Pani rejestrację na stronie internetowej, pod warunkiem, że nie jest Pan/Pani zobowiązany/zobowiązana do korzystania z serwisu społecznościowego by ukończyć rejestrację, oraz by umożliwić zakupy w sklepie internetowym. W przypadku braku takich danych nie będziemy mogli umożliwić  rejestracji się na stronie internetowej
oraz robienia zakupów w sklepie internetowym.

W odniesieniu do procedury rejestracji De’Longhi informuje, że wdrożyła również system jednokrotnego rejestrowania, zgodnie,
z którym rejestracja dokonana na stronie internetowej będzie ważna dla wszystkich stron internetowych zarządzanych przez De’Longhi  w odniesieniu do marek: „De’Longhi”, „Braun” i „Kenwood” (www.delonghi.comwww.braunhousehold.com oraz www.kenwoodworld.com).

W ten sposób nie będzie konieczne ponowne podanie danych kontaktowych, jeśli zarejestruje się Pan/Pani na jednej z wyżej wymienionych stron internetowych. Jednakże, w celu zabezpieczenia wyborów dokonanych przez użytkownika w zakresie udzielonych zgód, każda zgoda na wykorzystanie danych w celach marketingowych i marketingu profilowanego udzielona w ramach danej marki (przykładowo na stronie www.kenwoodworld.com/it) zostanie wykorzystana w materiałach reklamowych związanych
z tą konkretną marką.

c) Badania satysfakcji klientów

De’Longhi może wykorzystać Pana/Pani dane kontaktowe w celu prowadzenia badań ankietowych oceniających poziom satysfakcji klientów w związku ze świadczonymi usługami.

Podstawy prawne przetwarzania: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę polegający na weryfikacji i poprawie jakości świadczonych usług.

d) Działania marketingowe mające na celu zaspokojenie Pana/Pani potrzeb lub poinformowanie Pana/Pani o promocjach,
w tym także z uwzględnieniem Pana/Pani preferencji (zapis obejmuje również marketing profilowany)

De’Longhi może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe do celów marketingowych i reklamowych oraz w celu informowania Pana/Pani o kampaniach promocyjnych za pomocą automatycznych środków komunikacji (m.in. wiadomości e-mail, SMS i innych narzędzi
o komunikacji masowej) oraz tradycyjnych metod kontaktu (na przykład telefonicznie), w tym w celu przeprowadzenia badań rynku i analiz statystycznych, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę w zakresie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

De’Longhi może także przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu przesyłania informacji reklamowych według Pana/Pani profilu klienta określonego na podstawie Pana/Pani osobistych preferencji i zainteresowań, jeżeli udzieli nam Pan/Pani wyraźnej zgody
i w przewidzianym w niej zakresie.

Podstawy prawne przetwarzania: zgoda, przy czym nieudzielenie zgody w żaden sposób nie wpływa na zawarcie i wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest dobrowolne, w przypadku braku wyrażenia zgody Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu, o którym mowa powyżej.

Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę – w tym celu prosimy o kontakt z nami zgodnie z danymi wskazanymi
w rozdziale DANE KONTAKTOWE poniżej, bądź też prosimy o zalogowanie się do Pana/Pani konta, a tam odwiedzenie zakładki Moje Konto – Moje Preferencje. Wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

e) Komunikacja z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy De’Longhi w różnych celach, w tym w celach marketingowych (obejmujący także marketing profilowany)

De’Longhi może przekazywać Pana/Pani dane kontaktowe innym spółkom z Grupy De’Longhi w celu przedsięwzięcia działań ściśle związanych z czynnościami, o których mowa w literze a), b), c)  powyżej.

Podstawy prawne przetwarzania: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółkę, który wynika z wewnętrznych celów administracyjnych oraz wymaga zarządzania usługami i żądaniami użytkowników w ramach Grupy De’Longhi.

De’Longhi może przekazywać Pana/Pani dane kontaktowe innym spółkom z Grupy De’Longhi w celach marketingowych
i reklamowych oraz w celu informowania Pana/Pani o kampaniach promocyjnych za pomocą automatycznych środków komunikacji (m.in. wiadomości e-mail, SMS i innych narzędzi o komunikacji masowej) oraz tradycyjnych metod kontaktu (na przykład telefonicznie), w tym w celu przeprowadzenia badań rynku i analiz statystycznych, jeżeli wyrazi Pan/Pani na to zgodę w zakresie określonym w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

Podstawy prawne przetwarzania: zgoda, przy czym nieudzielenie zgody w żaden sposób nie wpływa na zawarcie i wykonanie umowy.

Przekazanie danych jest dobrowolne, w przypadku braku wyrażenia zgody Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w celu, o którym mowa powyżej. Może Pan/Pani w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę – w tym celu prosimy o kontakt z nami zgodnie z danymi wskazanymi w rozdziale DANE KONTAKTOWE poniżej, bądź też prosimy o zalogowanie się do Pana/Pani konta, a tam odwiedzenie zakładki Moje Konto – Moje Preferencje. Wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

f)    Wykonanie prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych, wypełnienie obowiązków prawnych oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami 

De’Longhi gromadzi Pana/Pani dane osobowe w celu wykonania prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych, jak również ustalania oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Podstawy prawne przetwarzania: wymogi prawne, które Spółka ma obowiązek spełnić oraz prawnie uzasadniony interes Spółki polegający na ochronie jej praw.

JAK DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH?

Spółka stosuje wiele różnych środków bezpieczeństwa w celu zwiększenia ochrony i utrzymania bezpieczeństwa, integralności
i dostępności Pana/Pani danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach należących do Spółki (lub na bezpiecznych kopiach papierowych) lub do naszych dostawców lub partnerów handlowych oraz mogą zostać udostępnione i wykorzystane zgodnie
z naszymi standardami i polityką bezpieczeństwa (lub równoważnymi normami dla naszych dostawców lub partnerów handlowych).

Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa obejmują:

 • rygorystyczne ograniczenia dostępu do Pana/Pani danych osobowych oparte na zasadzie konieczności i wyłącznie w celach,
  o których został/-a Pan/Pani poinformowany/-a;
 • systemy ochrony obwodowej w celu zapobiegania nieupoważnionemu dostępowi z zewnątrz;
 • obwodowe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu identyfikacji i niedopuszczenia do wykorzystania danych osobowych niezgodnie z prawem;
 • śledzenie dostępu do Pana/Pani danych osobowych przez wewnętrzny personel i weryfikacja związanego z nim celu;
 • wykorzystanie szyfrowania opartego na technologii Secure Socket Layer (SSL) do transakcji na naszej stronie internetowej wymagających wprowadzenia danych osobowych.

W przypadku nadania Panu/Pani (lub wybrania przez Pana/Panią) hasła umożliwiającego dostęp do naszej strony internetowej, aplikacji lub serwisów, odpowiada Pan/Pani za utrzymanie takiego hasła w tajemnicy oraz postępowanie zgodnie z innymi procedurami bezpieczeństwa, o których został/-a Pan/Pani poinformowany/-a. Hasła nie należy nikomu udostępniać.

CZY PRZETWARZAMY PANA/PANI DANE PRZY POMOCY PROFILOWANIA?

De’Longhi może także przetwarzać Pana/Pani dane kontaktowe, informacje o zainteresowaniach i inne dane osobowe w celu przesyłania informacji reklamowych według Pana/Pani profilu klienta określonego na podstawie Pana/Pani osobistych preferencji
i zainteresowań, jeżeli udzieli nam Pan/Pani wyraźnej zgody i w przewidzianym w niej zakresie.

Decyzje w powołanym zakresie mogą być podejmowane automatycznie. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informacje reklamowe według Pana/Pani profilu klienta.

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PANA/PANI DANE OSOBOWE?

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały one zgromadzone lub do innego powiązanego celu, który jest zgodny z prawem. Zgodnie z powyższym, jeżeli Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w dwóch różnych celach, będą one przechowywane do czasu wykonania bardziej długotrwałego celu. Jednocześnie zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w celu, dla którego upłynął okres przechowywania danych.

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych jest ograniczony i posiadają go tylko osoby, którym dane te są niezbędne do realizacji właściwych celów.

Kiedy Pana/Pani dane osobowe nie będą już potrzebne lub gdy nie będzie już istnieć żadna przesłanka do ich przechowywania, zostaną one poddane nieodwracalnej anonimizacji (i w tej formie będą mogły być przechowywane) lub zostaną bezpiecznie usunięte.

 Poniżej podano okresy przechowywania danych w zależności od poszczególnych celów przetwarzania określonych powyżej:

 1. Wykonanie obowiązków umownych: dane przetwarzane w celu wykonania obowiązku umownego mogą być przechowywane przez okres obwiązywania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową;
 2. Zarządzanie operacyjne i ściśle związane z nim cele w zakresie dostępu do strony internetowej: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres obwiązywania umowy, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z umową; 
 3. Badania satysfakcji klientów: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres konieczny do realizacji wskazanego celu, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od zgromadzenia danych, albo do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu;
 4. Do celów marketingowych, w tym marketingu profilowanego: dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być przechowywane przez okres 5 lat od udzielenia przez Pana/Panią zgody dla tego celu (nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody), a dla danych przetwarzanych do celów marketingu profilowanego okres ten wynosi 12 miesięcy od udzielenia przez Pana/Panią zgody dla tego celu (nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia zgody);
 5. Do komunikacji z innymi spółkami wchodzącymi w skład Grupy De’Longhi w różnych celach, w tym w celach marketingowych (obejmujący także marketing profilowany): dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez okres określony odpowiednio w literze a), b), c), d) powyżej, nie dłużej jednak niż do momentu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody;
 6. Do wykonania prawnie wiążących żądań ze strony organów państwowych oraz wypełnienia obowiązków prawnych: dane przetwarzane w tych celach mogą być przechowywane przez czas wykonania tych obowiązków. W przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami dane osobowe mogą być przechowywane przez rozsądny okres niezbędny do realizowania tego celu.

KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PANA/PANI DANE OSOBOWE ORAZ CZY PRZEKAZUJEMY DANE DO PAŃSTW TRZECICH?

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą posiadać należycie upoważnieni pracownicy i współpracownicy De’Longhi, podmioty świadczące usługi serwisowe oraz zewnętrzni dostawcy, wyznaczeni w razie konieczności jako podmiot przetwarzający dane
w imieniu Spółki, którzy wspierają Spółkę w realizacji usług, a także podmioty uprawnione przepisami prawa.

Pana/Pani dane osobowe mogą także zostać udostępnione innym spółkom wchodzącym w skład Grupy De’Longhi do celów związanych z wykonywaniem działalności oraz weryfikacji celów wskazanych powyżej i mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy (w takim przypadku De’Longhi przyjmie odpowiednie zabezpieczenia praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z wymogami RODO).

 

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe De’Longhi, działającego jako Administratora, można znaleźć pod adresem Inspektora Ochrony Danych (IOD) poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami przez e-mail, lub z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) lub Managerem Ochrony Prywatności, na adres: dpo.privacy@delonghigroup.com lub infoprivacy.polska@delonghigroup.com lub listownie na adres: De’Longhi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PANU/PANI PRAWA DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I PRAWO SKŁADANIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, tj. prawo do:

 • informacji o przetwarzaniu danych osobowych;
 • dostępu do Pana/Pani danych osobowych;
 • uzyskania kopii danych osobowych udostępnionych De’Longhi;
 • przenoszenia Pana/Pani danych osobowych do innego administratora;
 • żądania sprostowania Pana/Pani danych osobowych;
 • żądania usunięcia Pana/Pani danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych;
 • sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych;
 • wycofania Pana/Pani zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie  będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Wykonywanie powyższych praw podlega pewnym wyjątkom, które mają na celu ochronę interesu publicznego (np. zapobieganie przestępstwom lub ich identyfikacja) i interesów Spółki (np. zachowanie tajemnicy zawodowej). Jeżeli chce Pan/Pani skorzystać
z któregokolwiek z powyższych praw prosimy o kontakt z nami. Sprawdzimy, czy takie prawo Panu/Pani przysługuje, a następnie udzielimy odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania, zgłoszenia i uwagi dotyczące wykorzystywanych przez nas metod przetwarzania danych. Niezależnie od tego, przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa).

Wprowadzono: 25 maja 2018 roku

Aktualizacja: [●]