1. Powrót do strony głównej
  2. De'Longhi | Uwagi prawne

Uwagi prawne

Witryna De'Longhi Group (zwana dalej "witryną") należy do De'Longhi Appliances S.p.a. - Sede Legale: Via L. Seitz n. 47 -31100 Treviso, Italy - Capitale sociale Euro 200.000.000,00 i.v.  - P.IVA 03162730265 - i jest użytkowany przez De'Longhi Appliances S.r.l. i jej oddziały lub spółki (zwane dalej De'Longhi Group).

Wyłączenie odpowiedzialności prawnej

Korzystanie z tej witryny oznacza przyjęcie niniejszych ogólnych warunków. Jeżeli nie wyrażasz na nie zgody prosimy o opuszczenie witryny.

Poza niniejszymi uwagami prawnymi zastosowanie, poprzez Witrynę, mogą mieć również określone warunki użytkowania, które w wyraźnie wskazanych przypadkach mogą zastąpić uwagi prawne.

Informacje

Spółka De'Longhi S.p.A dołoży wszelkich starań, aby zamieszczane w witrynie informacje; czy przedstawiające dane, między innymi dane finansowe, czy rekomendacje, usługi lub inne informacje, były precyzyjne i aktualne oraz zastrzega sobie prawo do zmian i aktualizowania treści witryny w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. Użytkownik ma obowiązek regularnie zapoznawać się z ich treścią.

Spółka De'Longhi S.p.A. nie może zagwarantować i dlatego nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w sposób wyraźny ani dorozumiany poprawnego, precyzyjnego i wyczerpującego charakteru informacji zamieszczonych w witrynie ani wartości handlowej lub przydatności użytkowej produktów w niej opisanych lub promowanych, dlatego Spółka wyłącza wszelką odpowiedzialność i nie udziela żadnych gwarancji, w tym gwarancji dotyczących naruszenia patentów, praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Spółka De'Longhi nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie ani pośrednie szkody ani naruszenia – bez względu na ich przyczynę, źródło, charakter czy konsekwencje – związane z dostępem lub brakiem dostępu do witryny lub poleganiem na informacjach przekazywanych w witrynie lub za jej pośrednictwem.

Produkty umieszczone i opisane w Witrynie mogą nie być dostępne w dowolnym momencie w danym kraju. Osoba odpowiedzialna za kontakty biznesowe z Grupą De’Longhi na poziomie lokalnym udzieli informacji, które będą wymagane.


W przypadku szkód, skarg, kosztów oraz jakichkolwiek sporów z Grupą De’Longhi wynikających z nienależytego użytkowania Witryny lub naruszenia niniejszych Uwag prawnych użytkownik zobowiązuje się do przejęcia odpowiedzialności od Grupy De’Longhi.

Użytkownik korzystający z danych i informacji zawartych w witrynie robi to na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Wkład użytkownika

Mimo iż Grupa De’Longhi podejmie wszelkie starania w celu spełnienia wymogów pod względem bezpieczeństwa programów, Grupa De’Longhi nie gwarantuje, iż zawartość niniejszej Witryny jest pozbawiona komponentów, które po uzyskaniu dostępu do komputera użytkownika mogą go uszkodzić.


Wkład użytkownika w odniesieniu do treści Witryny, umieszczanie lub pobieranie zawartości powinny być odpowiednie, istotne z punktu widzenia zakresu Witryny i nie mogą powodować żadnych szkód. Publikacja treści, które mogą mieć charakter szkalujący, szkodliwy, nielegalny, sprzeczny z prawem, naruszający prywatność, jakiekolwiek prawa lub przepisy lub budzący inne wątpliwości, jest zabroniona, a treści te mogą zostać usunięte bez uprzedzenia.
Witryna jest przeznaczona do użytku na własne potrzeby, chyba że określono inaczej.

Własność intelektualna

Jeżeli nie określono inaczej, tekst, elementy graficzne, obrazy oraz reklamy i hasła reklamowe wyświetlane w Witrynie są chronione prawem autorskim Grupy De’Longhi. Zabrania się ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody właściciela wyrażonej na piśmie.


Jeżeli nie określono inaczej, znaki towarowe, nazwa domeny, projekty lub logo wyświetlane w Witrynie są własnością Grupy De’Longhi i są objęte i chronione mającymi zastosowanie krajowymi i wspólnotowymi przepisami o prawach autorskich i własności intelektualnej.

 Zabrania się ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu bez uprzedniej zgody właściciela wyrażonej na piśmie. Rejestracja znaków towarowych będących własnością Grupy De’Longhi w ramach jakiejkolwiek domeny najwyższego poziomu jest zabroniona.


Znaki towarowe osób trzecich, nazwy domen i logo, które zostaną ewentualnie wykorzystane w Witrynie, stanowią wyłączną własność ich prawnych właścicieli.

Żadnych treści Witryny nie należy rozumieć jako udzielania licencji ani prawa do własności intelektualnej należących do spółki De'Longhi S.p.A lub spółek wchodzących w skład De'Longhi Group.

Łącza do innych witryn

Witryna ta może zawierać łącza lub odnośniki z lub do innych witryn zewnętrznych. Takie łącza lub odnośniki do innych witryn zamieszczone w witrynie służą wyłącznie wygodzie użytkowników. Spółka De'Longhi S.p.A wyłącza wszelką odpowiedzialność związaną z witrynami zewnętrznymi i ich treścią. Spółka De'Longhi S.p.A nie odpowiada za żadne szkody ani naruszenia wynikające z użytkowania, dostępu lub braku dostępu do takich witryn i ich treści ani będące skutkiem używania informacji lub polegania na informacjach zawartych w tych witrynach.

Ustawa nr 196 z 30 czerwca 2003 r. o ochronie danych osobowych

Spółka De'Longhi działa zgodnie z postanowieniami dotyczącymi ochrony prywatności zawartymi w powyższej ustawie o ochronie danych osobowych. Pełną treść oświadczenia o prywatności można znaleźć w witrynie głównej pod nagłówkiem „Prywatność".