1. Powrót do strony głównej
  2. Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej De’ Longhi Appliances S.r.l. z siedzibą w Treviso, ul. L.Seitz 47; 31-100 Treviso - Włochy; (dalej: „Spółka”) znajdującej się pod adresem www.delonghi.com/pl-pl/, w tym w szczególności dokonywanie zamówień na produkty ("Produkty") i usługi ("Usługi") Grupy De’Longhi.


Przed skorzystaniem ze strony internetowej Spółki oraz złożeniem zamówienia na Produkty i Usługi prosimy o uważne przeczytanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży ("Regulamin").
Korzystając ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na związanie niniejszym Regulaminem
.


Proszę mieć na uwadze, że oferujemy szeroką gamę Produktów i Usług, których opis na stronie internetowej może różnić się od rzeczywistych produktów pod względem koloru, kształtu i rozmiaru, zaś w przypadku niektórych transakcji mogą obowiązywać dodatkowe warunki. W takim przypadku zostaną Państwo o tym odpowiednio uprzednio powiadomieni.
Dodatkowo, proszę mieć na uwadze że nasze produkty są zaprojektowane i wyprodukowane tylko do zastosowań w gospodarstwie domowym, a nie zaś zastosowań profesjonalnych. W każdym przypadku niezbędne jest uprzednie zapoznanie się z instrukcją użytkowania urządzenia.


1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do warunków korzystania ze strony internetowej www.delonghi.com/pl-pl/ oraz warunków składania zamówień i zawierania umów za pośrednictwem strony internetowej Spółki. 
1.2. Definicje:
1.2.1. „Klient” oznacza osobę dokonującą lub zamierzającą dokonać zamówień na Produkty i Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego lub zawierającą umowy sprzedaży Produktów i Usług, którą może być wyłącznie konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (osoba, o której mowa w art. 22(1) Kodeksu cywilnego), a akceptując niniejsze ogólne warunki sprzedaży (Regulamin) Klient potwierdza, że składane zamówienia lub zawierane umowy nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.2.2. “Konto” - usługa udostępniana Klientowi, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyska dostęp do Konta za pomocą loginu i powiązanego z nim hasła. 
1.2.3. „Produkt” – towar (lub usługa) oferowany do nabycia na podstawie Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym również Treść cyfrowa;
1.2.5. „Zamówienie” – oświadczenie składane przez Klienta, w formie elektronicznej, określające wybrany Produkt/Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży;
1.3. Z ważnych przyczyn Spółka zastrzega sobie prawo, do wprowadzania jednostronnych zmian na stronie internetowej, w regulaminach i warunkach, w tym w niniejszym Regulaminie. Zmiany w Regulaminie mogą w szczególności nastąpić w przypadku nastąpienia zmian organizacyjnych lub prawnych, konieczności dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa lub potrzeby wprowadzenia zmian funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności. Spółka poinformuje o zmianie treści Regulaminu Klientów poprzez przesłanie na adres poczty internetowej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, jeśli Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Spółkę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Niniejszy Regulamin w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia przez Klienta na zakup Produktów Spółki lub innych spółek Grupy De’Longhi obowiązuje każdego Klienta. 
1.4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne, lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zostanie ono uznane za niezależne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszego Regulaminu.
1.5. Aby złożyć zamówienie na zakup produktów i usług w sklepie internetowym Klient musi być w wieku, co najmniej 18 lat. Jeśli Klient nie ma ukończonych 18 lat, może dokonać zakupu Produktu lub skorzystać z Usług tylko za zgodą rodzica lub opiekuna. Jeśli Klient dokonuje zamówienia dla innej osoby, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że zamierzony odbiorca jest w odpowiednim wieku do oglądania i używania danego Produktu lub Usługi.

2. Konto Klienta. Zamówienia. Oferta, dostępność i przyjęcie oferty przez Spółkę
2.1. Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe, w przypadku, w którym system informatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące uaktualniane minimalne wymagania techniczne, tj. Internet Explorer 10, Chrome 75 lub Firefox 60 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz połączeniem internetowym.
2.2. Aby złożyć zamówienie, Klient musi uzyskać dostęp do strony www.delonghi.com/pl-pl/, dokonać wyboru Produktów lub Usług oraz dokonać wyboru związanej z tym płatności. Klient może złożyć zamówienia, jako „użytkownik-gość” lub rejestrując swój profil na stronie internetowej. Rejestracja umożliwia Klientowi użycie danych logowania (nazwa użytkownika i hasło), wybranych przy pierwszej rejestracji, w celu złożenia kolejnych zamówień na stronie internetowej.
2.3. Korzystając z usług internetowych oraz sklepu internetowego, Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności w zakresie swojego Konta, loginu i hasła oraz ograniczenie dostępu do swojego komputera według uznania klienta. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Klient jest odpowiedzialny za zgodne z prawem oraz Regulaminem korzystanie ze strony internetowej Spółki, jak również jest zobowiązany przestrzegać zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Spółki, jeśli ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło zostało ujawnione komukolwiek, lub jeśli jest lub zostało użyte w sposób nieupoważniony.
2.4. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności danych przekazywanych Spółce, jak również za informowanie Spółce o wszelkich zmianach udostępnianych Spółce w stosownym obszarze strony internetowej. Spółka zastrzega prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta lub usunięcia lub edycji treści, jeśli Klient naruszy obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące regulaminy, wytyczne lub zasady.
2.5. Przedstawione na stronie internetowej opisy, zdjęcia oraz cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży. Klient, poprzez wysłanie zamówienia na Produkt, składa ofertę na zakup Produktu i/lub Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie Klienta, złożone za pośrednictwem strony internetowej stanowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu i nie prowadzi do zawarcia umowy na zakup Produktu lub Usługi. Pierwsza wiadomość przesłana do Klienta pocztą elektroniczną stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania oferty Klienta i nie dochodzi w związku z nim do zawarcia Umowy sprzedaży.
2.6. Oferta Klienta zostanie zaakceptowana oraz umowa sprzedaży Produktu lub Usługi ("Umowa") jest uważana za zawartą, w momencie, gdy produkty są wysłane, a Usługi udostępnione Klientowi oraz Klient otrzyma odpowiednie potwierdzenia wykonania zamówienia pocztą elektroniczną. 
2.7. Realizacja zamówienia przez Spółkę jest uzależniona od dostępności i od potwierdzenia ceny i liczby Produktów lub Usług objętych zamówieniem. Jeżeli Zamówienie nie może zostać przyjęte do realizacji, Spółka w drodze wiadomości elektronicznej poinformuje o tym fakcie Klienta w terminie 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia, podając przyczynę niemożności realizacji Zamówienia. Czas wysyłki może się różnić w zależności od dostępności, a wszelkie deklarowane lub zapewniane czasy dostawy mają charakter orientacyjny i mogą podlegać opóźnieniom wynikającym z opóźnień pocztowych lub siły wyższej. 
2.8. Spółka zastrzega prawo do ograniczenia możliwości realizacji przesłanych zamówień w zakresie ilości. 
2.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.
2.10. Kontakt ze sklepem dostępny jest za pośrednictwem pod numerem telefonu (+48) 22 123 04 00 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora), w godz. 08:00- 16:00, (z wyjątkiem dni wolnych od pracy).


3. Ceny i płatności
3.1. Wszystkie ceny Produktów i Usług na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszelkie obowiązujące podatki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów stanowią ceny brutto obowiązujące w dniu realizacji zamówienia. Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej.

3.2 Pomimo, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny Produktów i Usług, które pojawiają się na stronie internetowej były dokładne, mogą wystąpić błędy. W sytuacji wykrycia błędu w cenie zamówionych Produktów lub Usług przed zaakceptowaniem oferty przez Spółkę, informacja o błędzie oraz informacja o prawidłowej cenie zostaną niezwłocznie przesłane przez Spółkę od Klienta. W takim przypadku Klient może ponownie potwierdzić zamówienie z uwzględnieniem prawidłowej ceny wskazanej przez Spółkę lub anulować zamówienie. W przypadku braku otrzymania przez Klienta potwierdzenia akceptacji prawidłowej ceny albo anulowania zamówienia przez Klienta w terminie 7 dni od przekazania informacji, Spółka potraktuje zamówienie, jako anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

3.3. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu Produktu, które ponosi Klient, o ile nie zostało wskazane inaczej. Całkowita kwota podana na stronie "Sprawdź zamówienie" potwierdzona drogą elektroniczną stanowi całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta za zamówione Produkty, łącznie z wszystkimi podatkami, opłatami, opłatami środowiskowymi i kosztami transportu.

3.4. Spółka może oferować czasowe promocyjne kody rabatowe w odniesieniu do niektórych określonych Produktów lub Usług znajdujących się na stronie internetowej. Wszelkie związane z tym specjalne warunki promocji zostaną określone w momencie ich wydania. Jeżeli Cena Produktu jest niższa od ceny regularnej, a Sprzedawca zastosował obniżkę ceny albo oznaczenie, które sugeruje obniżkę ceny, Spółka każdorazowo będzie informować o najniższej cenie Produktu obowiązującej w okresie ostatnich 30 dni przed dokonaniem obniżki. 

3.5. W celu zakupu Produktów i Usług , Klient musi posiadać ważną kartę kredytową lub debetową  (Visa, Maestro i MasterCard)  lub dysponować inną metodą płatności akceptowaną przez Spółkę i Grupę De’Longhi oraz zapewnić wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu Produktu lub Usług. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia żądania zapłaty złożonego przez Klienta, które nie spełnia tego wymogu. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego żądania złożonego przez Klienta po weryfikacji dostarczonych danych, które muszą być poprawne i dokładne. Zapłata ceny powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu Zamówienia. Brak zapłaty całej ceny (wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami) w terminie do dwóch dni roboczych od złożenia Zamówienia powoduje, że Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, w takim wypadku Spółka przekaże Klientowi na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

3.6. Jeśli Klient dokona płatności z wykorzystaniem karty kredytowanej albo lub debetowej, konieczne jest podanie danych dotyczących karty płatniczej podczas składania Zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Spółka przeprowadza standardową pre-autoryzację karty płatniczej Klienta, aby upewnić się, że są na niej wystarczające środki na realizację zakupu Produktu. Produkty nie zostaną wysłane do momentu pozytywnego zakończenia pre-autoryzacji. Karta płatnicza Klienta zostanie obciążona po przyjęciu zamówienia do realizacji kwotą wynikającą z zamówienia. W przypadku braku możliwości obciążenia karty w terminie 5 (pięciu) dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Spółkę, zamówienie Klienta zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony przez Spółkę.
 

3.7. Dla każdego zrealizowanego zamówienia, Spółka lub inna spółka Grupy De’Longhi wystawi fakturę w formie elektronicznej z danymi podanymi przez Klienta podczas procedury zakupu, która zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną po potwierdzeniu wysyłki Produktów (lub udostępnieniu Usług) lub będzie możliwa do pobrania bezpośrednio z odpowiedniej strony serwisu w ramach profilu Klienta. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, powinien złożyć taką prośbę Spółce.

4. Dostawa
4.1. Adres dostawy podany przez Klienta jest uznawany za właściwy adres dostawy Produktów lub Usług. 

4.2. W sytuacji, gdy Klient chce zamówić Produkty, które mają zostać być wysłane na różne adresy, powinien złożyć osobne  Zamówienie dla każdego adresu dostawy Produktów. 

4.3. Rodzaj dostawy, średni czas dostawy i stosowne ceny oferowane przez Spółkę są podane w odpowiedniej sekcji na stronie internetowej. Czas dostawy ma charakter orientacyjny, a podane terminy dostaw lub wysyłek będą wykonywane zgodnie z polskimi przepisami prawa. Terminy dostaw mogą być wydłużone o czas niezbędny do prawidłowej dostawy zamówionego Produktu, w przypadku, gdy opóźnienie spowodowane jest z przyczyn niezależnych od Spółki.

4.4. Jeżeli zamówiony Produkt nie jest już dostępny w magazynie w momencie Zamówienia okaże się czasowo lub stale niedostępny, może to skutkować opóźnieniem w realizacji zamówienia lub jego anulowaniem, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim przypadku Klient może anulować zamówienie.

4.5. W momencie dostarczenia Produktów przez firmę kurierską, Klient powinien sprawdzić, czy liczba otrzymanych paczek odpowiada liczbie wskazanej na dokumencie przewozowym oraz czy opakowanie nie jest uszkodzone, naruszone lub mokre. Wszelkie uszkodzenia opakowania i/lub Produktów Klient powinien zgłosić kurierowi oraz poinformować nas na następujący adres e-mail: support.delonghi.pl@delonghigroup.com.

4.6. Korzystając z nazwy użytkownika i hasła, Klient może uzyskać dostęp do strony podsumowania złożonych zamówień w swoim profilu Klienta i monitorować postępy złożonych zamówień w czasie rzeczywistym, które będzie obejmować następujące komunikaty:
zamówienie / płatność odrzucona: płatność Klienta nie powiodła się;
oczekiwanie na płatność: Klient złożył zamówienia, ale zrezygnował z realizacji zamówienia przed dokonaniem płatności;
otrzymane zamówienie: zamówienie zostało otrzymane;
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia: oferta Klienta zakupu Produktów lub Usług została zaakceptowana;
zamówienie w przygotowaniu: procedura przygotowania zamówionych produktów i organizacja odbioru przesyłki przez kuriera została uruchomiona;
zamówienie wysłane: Produkty zostały odebrane przez kuriera i są dostarczane na adres wskazany przez Klienta; od tego momentu klient może śledzić swoją przesyłkę na stronie internetowej przewoźnika.
4.7 W przypadku wszystkich pytań związanych ze statusem zamówienia, Klient może skontaktować się z działem obsługi korzystając z instrukcji w sekcji “Skontaktuj się z nami”.

4.8. Wysyłka zamówionych Produktów lub Usług jest możliwa tylko na adres znajdujący się na terytorium Polski.

4.9. Jeśli Klient złożył zamówienie na więcej niż jeden Produkt pod ten sam adres dostawy oraz okaże się, że którykolwiek z zamówionych Produktów stał się niedostępny, może to opóźnić wysyłkę całego Zamówienia.  Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży zarówno w zakresie produktu, który stał się niedostępny jak i odstąpić od Umowy w całości.


5. Ryzyko i prawo własności
5.1. Z chwilą dostarczenia Produktów na adres dostawy wskazany w zamówieniu, ryzyko przechodzi na Klienta.
5.2. W momencie akceptacji oferty zakupu przez Spółkę i po otrzymaniu zapłaty za Produkt, prawo własności Produktu przechodzi na Klienta.


6. Polityka zwrotów / Zwrot produktów/Prawo odstąpienia
6.1. Klienci , zgodnie z brzmieniem pkt 1.2 niniejszego Regulaminu, mogą odstąpić od zawartej na odległość Umowy bez ponoszenia opłat i bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty dostawy danego Produktu. W tym celu należy wydrukować Formularz zwrotu dostępny w zakładce Moje konto (jeśli Klient jest zarejestrowanym użytkownikiem), lub w linku maila potwierdzającego zamówienie, jeśli Klient nie dokonał rejestracji. Następnie Klient, w ciągu 14 dni od daty dostawy produktu, powinien odesłać nam zakupiony Produkt wraz z formularzem zwrotu. Skorzystanie z prawa odstąpienia powinno być wykonane zgodnie z "Informacją o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy" stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient nie ponosi kosztów zwrotu produktów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.

6.1.1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadkach przewidzianych prawem a także w zakresie umów, których przedmiotem jest produkt wytworzony specjalnie na zamówienie  Klienta, a także jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w specjalnie zamkniętym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. 
6.2. Produkt powinien zostać zwrócony w pierwotnym stanie, zgodnie z instrukcją dotyczącą zwrotu Produktów, załączoną do przesyłki, wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami, akcesoriami oraz produktami dostarczonymi bezpłatnie wraz z Produktem. W tej kwestii Klient może również skontaktować się ze Spółką korzystając z instrukcji w sekcji “Skontaktuj się z nami”.
W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu Klient powinien postępować zgodnie z polityką zwrotów Spółki, która jest dostępna na stronie https://www.delonghi.com/pl-pl/dostawa-zwroty,  lub skorzystać z wybranej przez siebie metody wysyłki. Powinien kierować się instrukcjami zamieszczonymi w odpowiedniej zakładce (‘moje konto’) na stronie internetowej.

6.3. Odpowiednia spółka Grupy De’Longhi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwracanego produktu od Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot środków może zostać wstrzymany do momentu otrzymania produktu lub okazania potwierdzenia jego wysyłki, w zależności co nastąpi jako pierwsze. Po otrzymaniu zwrotu Produktu zgodnie z Regulaminem zostanie wystawiona korekta rachunku na odpowiednią kwotę. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i poprawnego działania.

7. Gwarancja i Reklamacje
7.1. Klient powinien sprawdzić dostarczone Produkty niezwłocznie po ich otrzymaniu pod kątem widocznych wad i niezgodności, zaś w razie ich stwierdzenia, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Spółkę.

7.2. Jeżeli Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, wówczas podstawę odpowiedzialności Spółki względem Klienta stanowią przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (dalej: „Ustawa o prawach konsumenta”)  oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

7.2.1. Produkty oferowane przez Spółkę są objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji, czas jej trwania oraz zasady kontaktu z podmiotem udzielającym gwarancji (gwarant) zostały podane w dołączonej do Produktu karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Uprawnienia Klienta będą realizowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce oraz na warunkach określonych we wszelkich dokumentach gwarancyjnych dołączanych do Produktów i udostępnionych na stronie internetowej. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla konsumenta niż określone w art. 43d Ustawy o prawach konsumenta.

7.2.2. W celu uzyskania pomocy Klient może skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Spółki pod numerem i/lub adresem e-mail wskazanym w Sekcji “Skontaktuj się z nami” na stronie https://www.delonghi.com/pl-pl/contact-us, podając numer faktury za Produkt oraz datę jej wystawienia lub kod powiązany ze złożonym zamówieniem i wadzie produktu. Dział Obsługi Klienta udzieli wszelkich informacji dotyczących dalszego postępowania w celu skorzystania z praw wynikających z gwarancji lub zaistnienia niezgodności Produktu z umową.

7.2.3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, 
2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Klientowi, o którym Klient powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
2. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Klient może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Spółkę, jej poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Spółka wykaże, że:
a) nie wiedziała o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mogła o nim wiedzieć,
b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy;
3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Klient może rozsądnie oczekiwać;
4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Klientowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Klient, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
5. Spółka ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
1)  zostało ono przeprowadzone przez Spółkę lub na jej odpowiedzialność;
2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Klienta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Spółkę lub osobę trzecią, o której mowa w art. 6 ust. 2.

7.2.4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
1) Spółka odmówiła doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
2) Spółka nie doprowadziła Produktu do zgodności z umową;
3) brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
5) z oświadczenia Spółki lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi ona Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6.) Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
7.). Spółka zwróci konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

7.2.5. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Klient może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Klienta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową.

7.2.6. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Spółka zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Spółka dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7.2.7. Jeśli brak zgodności z Umową dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych Klientowi w związku z zawartą Umową, wówczas Klient może odstąpić od Umowy tylko w zakresie tych Produktów, chyba że nie można rozsądnie oczekiwać, aby Klient zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.

7.3. Spółka dostarcza Produkty bez wad. Uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z Umową Klient może wykonywać, jeżeli wada ujawni się w przypadku nowych Produktów w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia dostarczenia Produktów Klientowi, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Jeżeli Klient słusznie skorzystał z uprawnienia z tytułu stwierdzonej wady Produktu, termin określony w zdaniu poprzednim nie jest liczony za okres, w którym Klient nie może korzystać z Produktów. W każdym przypadku, gdy w odpowiedniej części serwisu zostanie to wyraźnie wskazane, okres uprawnień z tytułu wadliwego wykonania niektórych używanych Produktów może zostać skrócony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konsumenckiego.
Spółka nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności towaru z umową określonego powyżej, jeżeli brak ten podstępnie zataiła. 

7.4.Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową. ; Termin ten nie biegnie przez czas, w którym Klient nie mógł korzystać z Produktów, jeżeli Klient słusznie zareklamował wadliwy Produkt.

7.5. Jeżeli Produkt ma jest niezgodny z Umową, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Klient może według swojego wyboru żądać dostarczenia nowego Produktu bez wady albo naprawy Produktu. Spółka może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Spółka może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Spółki. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Spółki, może ona odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
7.6. Spółka dokona naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której  została poinformowana przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Spółka. Klient udostępni przedsiębiorcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Spółka dokona odbioru Produktu od Klienta na swój koszt. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Spółka dokona demontażu Produktu oraz ponownego montażu po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. Klient nie będzie zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony.
7.7. Należy pamiętać, że nasze Produkty zostały zaprojektowane, wyprodukowane i przeznaczone do użytku domowego lub porównywalnego, zgodnie z opisem w instrukcjach obsługi. Nie są przeznaczone do użytku profesjonalnego. 

7.8. Klient nie jest uprawniony do żądania naprawy lub wymiany Produktu lub jakiejkolwiek części uznanej przez Spółkę za wadliwą w sytuacji, jeśli brak zgodności Produktu ujawni się po upływie dwóch (2) lat, od dostarczenia Produktu lub żądania naprawy lub wymiany wadliwego Produktu, złożonego zgodnie z paragrafem poprzednim.

7.9. Klient może zgłosić reklamację do Spółki lub w autoryzowanych serwisach. Lista autoryzowanych serwisów dostępna jest pod adresem: https://www.delonghi.com/pl-pl/authorised-service-centre.

7.10. Naprawa lub wymiana zostanie przeprowadzona w rozsądnym terminie od dnia złożenia wniosku a Spółka dołoży niezbędnej staranności aby powyższe nie spowodowało znaczących niedogodności dla Klienta, biorąc pod uwagę charakter Produktu i cel, w jakim został on zakupiony.

7.11. Spółka ma obowiązek wystawić Klientowi pisemne potwierdzenie zawierające datę złożenia przez Klienta reklamacji, treść reklamacji, żądany przez Klienta sposób załatwienia reklamacji oraz dane kontaktowe Klienta w tym celu przekazania Klientowi informacji o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.

7.12. Reklamacja zostanie rozpatrzona, o czym Klient zostanie poinformowany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. Spółka ma obowiązek wydać Klientowi potwierdzenie terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, zawierające potwierdzenie wykonania naprawy oraz czasu trwania reklamacji lub pisemne wyjaśnienie dotyczące odrzucenia reklamacji.

7.13. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klientów lub Konsumentów wynikających z przepisów obowiązującego prawa konsumenckiego.

8. Ograniczenie odpowiedzialności
8.1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną i pozbawioną usterek dostępność Usług. Niemniej jednak, nie zawsze może to być zagwarantowane z uwagi na charakter systemu internetowego, ze względu na przeszkody techniczne lub ograniczenia, które mogą mieć miejsce, albo być związane lub niezależne od realizowanych napraw, konserwacji lub wprowadzania nowych usług. Spółka dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć liczbę i czas trwania takich  ograniczeń w dostępności Usług do niezbędnego minimum.

8.2. Spółka nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie powstałe z przyczyn pozostających poza naszą kontrolą, a w każdym razie za (i) straty, które nie zostały spowodowane jakimkolwiek naruszeniem spowodowanym przez Spółkę lub (ii) jakiekolwiek straty biznesowe (w tym utratę zysków, przychodów, umów, przewidywanych oszczędności, danych, wartości firmy lub wydatków) lub (iii) jakiekolwiek straty pośrednie lub następcze, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w momencie zawierania Umowy sprzedaży produktów ze Spółką. Zapis ten ma zastosowanie również do osób fizycznych nabywających Produkty lub Usługi w celach bezpośrednio związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

8.3. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają jakimkolwiek przepisom dotyczącym praw Klienta do dostarczenia Produktów lub świadczenia Usług w rozsądnym terminie albo do otrzymania zwrotu pieniędzy, w przypadku, w którym Produkty lub Usługi nie mogą zostać dostarczone w rozsądnym terminie z przyczyn niezależnych od Spółki.

8.4. Wszelka odpowiedzialność Spółki wobec Klienta związana z kwestiami jakościowymi ograniczona jest jednak do ceny zakupu produktu.

8.5. Odpowiedzialność Spółki w Umowie z Klientem nie będzie bardziej ograniczona niż to, co może być prawnie wykluczone. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Spółki za fałszywe oświadczenia złożone przez Spółkę lub za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub umyślnym działaniem Spółki.

9. Zużyty sprzęt
1. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia  11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. z dnia 2 kwietnia 2024 r. Dz.U. z 2024 r. poz. 573) Spółka jest zobowiązana do odbioru zużytego sprzętu w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedany.
2. Przy zakupie sprzętu Klient ma możliwość oddania starego sprzętu. Aby zamówić tę usługę prosimy o kontakt z ……, która zorganizuje nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu. 

10. Prawo właściwe i jurysdykcja
10.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.

102. Zobowiązujemy się rozwiązywać wszelkie spory w sposób szybki i polubowny. Klient może wnieść roszczenie o egzekwowanie wszelkich praw ochrony konsumenta w związku z niniejszym Regulaminem w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, w którym mieszka Klient.

10.3. Komisja Europejska przewiduje pozasądową procedurę rozstrzygania sporów za pomocą internetowego systemu rozstrzygania sporów. Właściwe organy są wymienione na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres Spółki: ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

10.4 Dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

10.5 Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej oraz na każde żądanie Klienta może zostać mu doręczony drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta), bez dodatkowych opłat.

11. Szczegóły dotyczące Spółki
Prosimy o zapoznanie się z naszymi danymi korporacyjnymi Spółki:
De Longhi Polska Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.
kontakt: https://www.delonghi.com/pl-pl/contact-us, numer telefonu: (+48) 22 123 04 00 
12. Przetwarzanie danych osobowych

12.1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności pod adresem: https://www.delonghi.com/pl-pl/polityka-prywatnosci.

KONTO KLIENTA
Korzystając z jakiejkolwiek usługi internetowej Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Klient zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta lub hasła. Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa hasła i powinien niezwłocznie poinformować Spółkę, jeśli ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło zostało ujawnione innej osobie lub jeśli hasło jest lub może być używane w sposób nieuprawniony.
Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane przekazane Spółce są poprawne i kompletne, oraz za poinformowanie Spółki o wszelkich zmianach w przekazanych informacjach. Klient posiada możliwość dostępu i aktualizacji informacji udostępnionych Spółce, w tym wszelkich ustawień konta, w powiązanym obszarze strony internetowej.
Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta lub usunięcia lub edycji treści, jeśli Klient naruszy obowiązujące prawo lub Regulamin.


Informacje dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy przez Klientów - Konsumentów

Instrukcja dotycząca odstąpienia od Umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Szanowny Konsumencie,

ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w ciągu 14 (Czternaście) dni bez podania przyczyny.

Prawo odstąpienia wygasa po upływie 14 (Czternaście) dni od dnia, w którym obejmują Państwo, lub osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Pana/Panią towar w fizyczne posiadanie (data dostawy towaru).

Zwroty
Zadowolenie Klientów jest dla nas kwestią priorytetową. Jeżeli produkt nie spełnia oczekiwań, możliwe jest dokonanie zwrotu nieużywanego przedmiotu. Aby uzyskać pełny zwrot kwoty, produkt zakupiony na naszej oficjalnej stronie internetowej zwrócić można w terminie 14 dni od jego doręczenia.

Instrukcja zwrotu:
W celu dokonania zwrotu Produktu, prosimy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
1. Jeśli jesteś zarejestrowany na naszej stronie internetowej, możesz dokonać zwortu w sekcji „Zamówienie zwrotu”, poprzez  kliknięcie przycisku „ZWROT”, który znajduje się w prawym górnym rogu strony, możesz pobrać i wydrukować formularz zwrotu.
Jeżeli złożyłeś zamówienie bez zakładania konta na stronie www.delonghi.pl (jako "Gość"), przejdź na stronę zamówienia przesłaną e-mailem i kliknij przycisk ZWROT, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.
2. Zapakuj nieużywany(e) produkt(y) w oryginalne opakowanie i umieścić formularz zwrotu w pudełku(ach). Połącz formularz zwrotu z odpowiednimi produktami.
Pamiętaj, aby w procesie zwrotu uwzględnić wszelkie powiązane produkty, w tym prezenty oraz produkty otrzymane gratis.
3. Nasz przewoźnik odbierze zwracany produkt(y) następnego dnia roboczego (od poniedziałku do piątku) pod tym samym adresem, na który dostarczono zamówienie. Nie musisz kontaktować się z kurierem, spróbują automatycznie odebrać Twój zwrot.
Jeśli następnego dnia roboczego nie będziesz dostępny, spróbują jeszcze dwukrotnie odebrać Twój zwrot w ciągu następnych 2 dni roboczych.
Nie przegap tych 3 szans na odbiór.
4. Przewoźnik posiada własne etykiety transportowe. 
5. Zwrot pieniędzy otrzymasz dopiero wtedy, gdy towar dotrze do naszego magazynu i zostanie zweryfikowany.

Zwrot należności
Wszystkie zwroty środków zostaną zrealizowane w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Zwrot nastąpi przy użyciu pierwotnej metody płatności.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia fizycznego otrzymania zwracanego produktu. Dokonamy takiego zwrotu przy użyciu tego samego sposobu płatności, którego użyliście Państwo do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie wskazaliście Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Mają Państwo obowiązek odesłania towarów (kompletny produkt wraz z instrukcją obsługi, akcesoriami, oryginalnym opakowaniem, oryginałem lub kopią faktury i innymi dodatkowymi materiałami) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 (Czternaście) dni od dnia otrzymania zamówienia. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towary przed upływem 14 (Czternaście) dni.
Nie ponoszą Państwo kosztu zwrotu Produktów. 
Prosimy pamiętać, że Spółka poniesie bezpośrednie koszty zwrotu zepsutych lub niedziałających Produktów, jak również Produktów błędnie wysłanych lub fakturowanych.
Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z posługiwania się w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, właściwości i funkcjonowania towaru.