• Ekspresy i akcesoria do kawy
  • Sprzęt kuchenny
  • Komfort
  • Sprzęt domowy
  • Promocje
  1. Powrót do strony głównej
  2. Informacja o strategii podatkowej

Informacja o strategii podatkowej

Niniejsza Informacja ma na celu realizację obowiązku nałożonego na De’ Longhi Polska  sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) przepisem art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób  prawnych (Dz.U.2020.1406 ze zm.). Przedstawione poniżej informacje odnoszą się do  głównych założeń przyjętej w Spółce wewnętrznej strategii podatkowej oraz ich realizacji w  roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.  

1. Opis działalności Spółki  

De’ Longhi Polska sp. z o.o. powstała w 2009 r.  

Obecnie Spółka zajmuje się dystrybucją produktów międzynarodowej Grupy De’ Longhi  („Grupa”). Działalność Spółki obejmuje nabywanie produktów od innych podmiotów z Grupy  De’ Longhi i sprzedaży ich na rynku polskim.  

Produkty oferowane przez Spółkę dzielą się na trzy główne segmenty:  

1. Ekspresy i kapsułki do kawy  

Segment ekspresów do kawy obejmuje produkcję i oferowanie kilku rodzajów ekspresów do  kawy i kapsułek w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb konsumentów. Główne produkty  to: ekspresy w pełni automatyczne, ekspresy z pompką, systemy Nespresso, ekspresy  kroplowe i parowe.  

2. Artykuły gospodarstwa domowego przeznaczone do przygotowywania żywności  

Segment ten obejmuje rynek produktów do gotowania i przygotowywania żywności. W  szczególności Grupa De’ Longhi produkuje i sprzedaje piekarniki, frytkownice, tostery, grille i  grille kontaktowe, powierzchnie do gotowania i piekarniki do zabudowy, a także miksery,  roboty kuchenne i inne produkty do przygotowywania żywności. Ponadto ta kategoria  produktów do przygotowywania żywności obejmuje również pełną gamę sokowirówek,  mikserów i maszynek do lodów.  

3. Artykuły gospodarstwa domowego przeznaczone do utrzymywania czystości i komfortu  mieszkań  

Grupa De’ Longi oferuje szeroką gamę sprzętu gospodarstwa domowego na którą składają się:  

kompletna linia produktów klimatyzacyjnych i grzewczych, podzielona pomiędzy  główne sekcje klimatyzacji (klimatyzatory przenośne), uzdatniacze powietrza (w tym  osuszacze, nawilżacze, oczyszczacze i inne akcesoria do obróbki) oraz ogrzewacze  przenośne (tj. grzejniki olejowe, grzejniki konwektorowe, termowentylatory,  promienniki);  

szeroka gama domowych produktów do sprzątania i prasowania. Grupa De’ Longhi jest  wiodącym producentem odkurzaczy i systemów prasowania. Grupa De’ Longhi  produkuje szeroką gamę szczotek elektrycznych, odkurzaczy, myjek parowych,  wielofunkcyjnych urządzeń parowych (łączących usuwanie brudu parą z odsysaniem)  oraz prasownic parowych.  

2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach  dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z  przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie  

Prawidłowe opodatkowanie i rozliczenie podatkowe jest dla Spółki istotne nie tylko ze  względów bezpieczeństwa podatkowego i unikania kosztów związanych z nieprawidłowym  rozliczaniem podatków (doszacowania, odsetki od zaległości podatkowych i sankcje), lecz  także z perspektywy zasady sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności społecznej biznesu.  

Spółka zdecydowała powierzyć obsługę spraw podatkowych do centrum usług wspólnych  („CUW”) Grupy. CUW zapewnia rzetelność i zgodność rozliczeń podatkowych spółek zależnych  z prawem podatkowym obowiązującym w krajach rezydencji spółek zależnych oraz zapewnia  posiadanie wymaganej prawem dokumentacji – w przypadku Spółki, w Polsce.  

Zgodnie z powyższym, rozliczenia podatkowe Spółki są prowadzone w przeważającej mierze  przez wyspecjalizowany dział podatkowo – księgowy CUW.  

Procesy podatkowe występujące w Spółce są opisane i realizowane tak, aby pozwalały na  prawidłowe rozliczania podatków. Przy realizacji procesów podatkowych, szczególny nacisk  kładziony jest na:  

prawidłowe archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentów,  

prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych,  

właściwe sporządzanie i terminowe składanie wszelkich deklaracji podatkowych, do  których złożenia jest obowiązana Spółka,  

terminowe płacenie podatków, oraz  

wykrywanie i eliminowanie błędów.  

Aby zapewnić najwyższy standard rozliczeń i mieć pewność, że zasady do ich dokonywania są  aktualne i prawidłowo stosowane, Spółka korzysta również ze wsparcia podatkowego i  księgowego na podstawie długoterminowej umowy o świadczenie usług zawartej z lokalnym  renomowanym podmiotem zewnętrznym, będącym spółką wyspecjalizowaną w świadczeniu  usług dla biznesu, w szczególności audytu, księgowych i doradztwa podatkowego. Wsparcie  obejmuje, między innymi: 

informowanie Spółki o terminach dotyczących jej zobowiązań podatkowych i  księgowych,  

przegląd dokumentacji Spółki i weryfikację ich zgodności z ustawą o podatku od  towarów i usług (dalej: „VAT”),  

dokonywanie wyliczeń zobowiązań wynikających z tytułu VAT,  

przygotowywanie plików VAT–UE i JPK_VAT i wysyłanie ich do Spółki,  przegląd dokumentacji Spółki i weryfikację ich zgodności z ustawą o podatku  dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”),  

przygotowywanie, weryfikowanie i korygowanie deklaracji CIT–8,  

wsparcie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie sprawdzania  kompletności danych, zgodności ich ujęcia z ustawą o rachunkowości i odpowiedniego  ich przetworzenia w prawidłowy format informatyczny,  

asystę w przypadku kontroli podatkowych,  

wsparcie w prawidłowym wyliczeniu i udokumentowaniu transakcji obciążonych  podatkiem u źródła.  

Ze względu na fakt, że w przeważającej mierze, procesy podatkowe Spółki są realizowane  przez dział podatkowo-księgowy CUW, w Spółce zostały przyjęte procedury dotyczące  technicznych czynności rozliczania podatków, wypracowane w Grupie. Spółka posiada  procedury dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności przekazywanych przez nią  danych niezbędnych do prawidłowego spełniania obowiązków podatkowych, w szczególności:  

zasady regulujące proces obiegu dokumentów w Spółce,  

zasady dotyczące ostatecznej weryfikacji rozliczeń podatkowych przed przesłaniem do  polskich organów skarbowych,  

zasady podpisywania, ewidencjonowania i archiwizowania dokumentów.  

Cała dokumentacja Spółki dotycząca rozliczeń podatkowych (w tym deklaracje), przed  przesłaniem do organów podatkowych, jest sprawdzana, akceptowana i podpisywana przez  Dyrektora Spółki, będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki.  

3. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy  z organami Krajowej Administracji Skarbowej  

W 2020 r. Spółka nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami  KAS.  

4. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie  przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z  podziałem na podatki, których dotyczą  

Spółka podlegała w 2020 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku  dochodowego od osób prawnych. Spółka opłacała zaliczki na podatek dochodowy w  ustawowym terminie, a także złożyła zeznanie za rok podatkowy i wpłaciła należny podatek wustawowym terminie. Spółka składała również wymagane przepisami deklaracje i informacje  dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.  

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym rozliczała się  z właściwym urzędem skarbowym zgodnie z przepisami ustawą o podatku od towarów i usług.  W szczególności, Spółka wywiązywała się z obowiązków składania deklaracji i informacji.  

Spółka występowała w roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W  związku z tym, Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek i przekazywała  wymagane przepisami deklaracje i informacje.  

Spółka w 2020 r. nie dokonywała korekt rozliczeń w żadnym z podatków  

W ramach bieżącej kontroli wewnętrznej, Spółka dokonywała weryfikacji uzgodnień pod kątem  obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS. W 2020 r.  Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień, które stanowiłyby schematy podatkowe.  Konsekwentnie, Spółka nie przekazywała w 2020 r. Szefowi KAS żadnych informacji o  schematach podatkowych.  

5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art.  11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których  wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów  o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego  sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi  rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej  

Spółka w 2020 r. dokonywała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w  rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których  wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości,  ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:  

transakcje nabycia i sprzedaży towarów.  

Wszystkie transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi miały uzasadnienie  ekonomiczne i zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych.  

6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach  restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań  podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a  ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  

W 2020 r. Spółka nie podejmowała, ani nie planowała podejmowania w najbliższej przyszłości  żadnych działań o charakterze restrukturyzacyjnym. 
​​​ 

7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej  interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji  podatkowej  

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której  mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.  

8. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji  przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji  podatkowej  

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego opodatkowania czynności, których  dokonuje Spółka, Spółka może występować z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów  prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.  

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.  

9. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej  informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od  towarów i usług  

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej klasyfikacji usługi lub towaru Spółka może  występować z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a  ustawy o podatku od towarów i usług.  

W 2020 r. nie wystąpiła taka sytuacja.  

10. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej  informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia  2008 r. o podatku akcyzowym  

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której  mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.  

11. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na  terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową  wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust.  2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v  ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w  obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych  wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.  

Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach  stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. 

​​​​​​​