1. Powrót do strony głównej
 2. Informacja o strategii podatkowej

De’ Longhi Polska sp. z o.o. ul. Puławska 303

02-785 Warszawa

NIP: 525 24 57 842

REGON: 141928974

KRS: 0000332338

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022

Niniejsza Informacja ma na celu realizację obowiązku nałożonego na De’ Longhi Polska sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) przepisem art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 ze zm.). Przedstawione poniżej informacje odnoszą się do głównych założeń przyjętej w Spółce wewnętrznej strategii podatkowej oraz ich realizacji w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.


 

      1.     Opis działalności Spółki 

De’ Longhi Polska sp. z o.o. powstała w 2009 r.


 

Obecnie Spółka zajmuje się dystrybucją produktów międzynarodowej Grupy De’ Longhi („Grupa”). Działalność Spółki obejmuje nabywanie produktów od innych podmiotów z Grupy De’ Longhi i sprzedaży ich na rynku polskim.


 

Produkty oferowane przez Spółkę dzielą się na trzy główne segmenty:


      1. Ekspresy i kapsułki do kawy


Segment ekspresów do kawy obejmuje produkcję i oferowanie kilku rodzajów ekspresów do kawy i kapsułek w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb konsumentów. Główne produkty to: ekspresy w pełni automatyczne, ekspresy z pompką, systemy Nespresso, ekspresy kroplowe i parowe.


      2. Artykuły gospodarstwa domowego przeznaczone do przygotowywania żywności


Segment ten obejmuje rynek produktów do gotowania i przygotowywania żywności. W szczególności Grupa De’ Longhi produkuje i sprzedaje piekarniki, frytkownice, tostery, grille i grille kontaktowe, powierzchnie do gotowania i piekarniki do zabudowy, a także miksery, roboty kuchenne i inne produkty do przygotowywania żywności. Ponadto ta kategoria produktów do przygotowywania żywności obejmuje również pełną gamę sokowirówek, mikserów i maszynek do lodów.


      3. Artykuły gospodarstwa domowego przeznaczone do utrzymywania czystości i komfortu mieszkań


Grupa De’ Longhi oferuje szeroką gamę sprzętu gospodarstwa domowego na którą składają się:
 

 • kompletna linia produktów klimatyzacyjnych i grzewczych, podzielona pomiędzy główne sekcje klimatyzacji (klimatyzatory przenośne), uzdatniacze powietrza (w tym osuszacze, nawilżacze, oczyszczacze i inne akcesoria do obróbki) oraz ogrzewacze przenośne (tj. grzejniki olejowe, grzejniki konwektorowe, termowentylatory, promienniki);

 • szeroka gama domowych produktów do sprzątania i Grupa De’ Longhi jest wiodącym producentem odkurzaczy i systemów prasowania. Grupa De’ Longhi produkuje szeroką gamę szczotek elektrycznych, odkurzaczy, myjek parowych, wielofunkcyjnych urządzeń parowych (łączących usuwanie brudu parą z odsysaniem) oraz prasownic parowych.


 

      

      2.     Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 


Prawidłowe opodatkowanie i rozliczenie podatkowe jest dla Spółki istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa podatkowego i unikania kosztów związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków (doszacowania, odsetki od zaległości podatkowych i sankcje), lecz także z perspektywy zasady sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności społecznej biznesu.


 

Spółka zdecydowała powierzyć obsługę spraw podatkowych do centrum usług wspólnych („CUW”) Grupy. CUW zapewnia rzetelność i zgodność rozliczeń podatkowych spółek zależnych z prawem podatkowym obowiązującym w krajach rezydencji spółek zależnych oraz zapewnia posiadanie wymaganej prawem dokumentacji – w przypadku Spółki, w Polsce.


 

Zgodnie z powyższym, rozliczenia podatkowe Spółki są prowadzone w przeważającej mierze przez wyspecjalizowany dział podatkowo – księgowy CUW.


 

Procesy podatkowe występujące w Spółce są opisane i realizowane tak, aby pozwalały na prawidłowe rozliczania podatków. Przy realizacji procesów podatkowych, szczególny nacisk kładziony jest na:

 

 • prawidłowe archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentów,

 • prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych,

 • właściwe sporządzanie i terminowe składanie wszelkich deklaracji podatkowych, do których złożenia jest obowiązana Spółka,

 • terminowe płacenie podatków, oraz

 • wykrywanie i eliminowanie błędów. 

Aby zapewnić najwyższy standard rozliczeń i mieć pewność, że zasady do ich dokonywania są aktualne i prawidłowo stosowane, Spółka korzysta również ze wsparcia podatkowego i księgowego na podstawie długoterminowej umowy o świadczenie usług zawartej z lokalnym renomowanym podmiotem zewnętrznym, będącym spółką wyspecjalizowaną w świadczeniu usług dla biznesu, w szczególności audytu, księgowych i doradztwa podatkowego. Wsparcie obejmuje, między innymi:


 

 • informowanie Spółki o terminach dotyczących jej zobowiązań podatkowych i księgowych,

 • przegląd dokumentacji Spółki i weryfikację ich zgodności z ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”),

 • dokonywanie wyliczeń zobowiązań wynikających z tytułu VAT,

 • przygotowywanie plików VAT–UE i JPK_VAT i wysyłanie ich do Spółki,

 • przegląd dokumentacji Spółki i weryfikację ich zgodności z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”),

 • przygotowywanie, weryfikowanie i korygowanie deklaracji CIT–8,

 • wsparcie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie sprawdzania kompletności danych, zgodności ich ujęcia z ustawą o rachunkowości i odpowiedniego ich przetworzenia w prawidłowy format informatyczny,

 • asystę w przypadku kontroli podatkowych,

 • wsparcie w prawidłowym wyliczeniu i udokumentowaniu transakcji obciążonych podatkiem u źródła.


   

Ze względu na fakt, że w przeważającej mierze, procesy podatkowe Spółki są realizowane przez dział podatkowo-księgowy CUW, w Spółce zostały przyjęte procedury dotyczące technicznych czynności rozliczania podatków, wypracowane w Grupie. Spółka posiada procedury dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności przekazywanych przez nią danych niezbędnych do prawidłowego spełniania obowiązków podatkowych, w szczególności:


 

 • zasady regulujące proces obiegu dokumentów w Spółce,

 • zasady dotyczące ostatecznej weryfikacji rozliczeń podatkowych przed przesłaniem do polskich organów skarbowych,

 • zasady podpisywania, ewidencjonowania i archiwizowania dokumentów.

    Cała dokumentacja Spółki dotycząca rozliczeń podatkowych (w tym deklaracje), przed przesłaniem do organów podatkowych, jest sprawdzana, akceptowana i podpisywana przez Dyrektora Spółki, będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki. 

      3.     Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 

W 2022 r. Spółka nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami KAS. 

      4.     Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą


 


Spółka podlegała w 2022 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka opłacała zaliczki na podatek dochodowy w ustawowym terminie, a także złożyła zeznanie za rok podatkowy i wpłaciła należny podatek w ustawowym terminie. Spółka składała również wymagane przepisami deklaracje i informacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.


 

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym rozliczała się z właściwym urzędem skarbowym zgodnie z przepisami ustawą o podatku od towarów i usług. W szczególności, Spółka wywiązywała się z obowiązków składania deklaracji i informacji.


 

Spółka występowała w roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym, Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek i przekazywała wymagane przepisami deklaracje i informacje.


 

Spółka w 2022 r. nie dokonywała korekt rozliczeń w żadnym z podatków.


 

W ramach bieżącej kontroli wewnętrznej, Spółka dokonywała weryfikacji uzgodnień pod kątem obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS. W 2022 r. Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień, które stanowiłyby schematy podatkowe. Konsekwentnie, Spółka nie przekazywała w 2022 r. Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych. 

     5.     Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

Spółka w 2022 r. dokonywała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki:


 

 • transakcje nabycia i sprzedaży towarów.


 

Wszystkie transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi miały uzasadnienie ekonomiczne i zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych. 

     6.     Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

W 2022 r. Spółka nie podejmowała, ani nie planowała podejmowania w najbliższej przyszłości żadnych działań o charakterze restrukturyzacyjnym. 

     7.     Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej


 

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

     8.     Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej


 

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego opodatkowania czynności, których dokonuje Spółka, Spółka może występować z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej.


 

W 2022 r. nie wystąpiła taka sytuacja. 

     9.     Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług


 

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej klasyfikacji usługi lub towaru Spółka może występować z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.


 

W 2022 r. nie wystąpiła taka sytuacja. 

     10. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym


 

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

     11. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.


 

Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.