1. Powrót do strony głównej
 2. Informacja o strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021
 

Niniejsza Informacja ma na celu realizację obowiązku nałożonego na De’ Longhi Polska sp. z o.o. (dalej: „Spółka”) przepisem art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2020.1406 ze zm.). Przedstawione poniżej informacje odnoszą się do głównych założeń przyjętej w Spółce wewnętrznej strategii podatkowej oraz ich realizacji w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.


      1. Opis działalności Spółki

 

De’ Longhi Polska sp. z o.o. powstała w 2009 r.

Obecnie Spółka zajmuje się dystrybucją produktów międzynarodowej Grupy De’ Longhi („Grupa”). Działalność Spółki obejmuje nabywanie produktów od innych podmiotów z Grupy De’ Longhi i sprzedaży ich na rynku polskim.

Produkty oferowane przez Spółkę dzielą się na trzy główne segmenty:


            1. Ekspresy i kapsułki do kawy


Segment ekspresów do kawy obejmuje produkcję i oferowanie kilku rodzajów ekspresów do kawy i kapsułek w celu zaspokojenia specyficznych potrzeb konsumentów. Główne produkty to: ekspresy w pełni automatyczne, ekspresy z pompką, systemy Nespresso, ekspresy kroplowe i parowe.


            2. Artykuły gospodarstwa domowego przeznaczone do przygotowywania żywności


 

Segment ten obejmuje rynek produktów do gotowania i przygotowywania żywności. W szczególności Grupa De’ Longhi produkuje i sprzedaje piekarniki, frytkownice, tostery, grille i grille kontaktowe, powierzchnie do gotowania i piekarniki do zabudowy, a także miksery, roboty kuchenne i inne produkty do przygotowywania żywności. Ponadto ta kategoria produktów do przygotowywania żywności obejmuje również pełną gamę sokowirówek, mikserów i maszynek do lodów. 

            3. Artykuły gospodarstwa domowego przeznaczone do utrzymywania czystości i komfortu mieszkań 

Grupa De’ Longi oferuje szeroką gamę sprzętu gospodarstwa domowego na którą składają się: 
 • kompletna linia produktów klimatyzacyjnych i grzewczych, podzielona pomiędzy główne sekcje klimatyzacji (klimatyzatory przenośne), uzdatniacze powietrza (w tym osuszacze, nawilżacze, oczyszczacze i inne akcesoria do obróbki) oraz ogrzewacze przenośne (tj. grzejniki olejowe, grzejniki konwektorowe, termowentylatory, promienniki)
 • szeroka gama domowych produktów do sprzątania i prasowania. Grupa De’ Longhi jest wiodącym producentem odkurzaczy i systemów prasowania. Grupa De’ Longhi produkuje szeroką gamę szczotek elektrycznych, odkurzaczy, myjek parowych, wielofunkcyjnych urządzeń parowych (łączących usuwanie brudu parą z odsysaniem) oraz prasownic parowych. 

      2. Informacje o stosowanych przez Spółkę procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie 

Prawidłowe opodatkowanie i rozliczenie podatkowe jest dla Spółki istotne nie tylko ze względów bezpieczeństwa podatkowego i unikania kosztów związanych z nieprawidłowym rozliczaniem podatków (doszacowania, odsetki od zaległości podatkowych i sankcje), lecz także z perspektywy zasady sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności społecznej biznesu. 

Spółka zdecydowała powierzyć obsługę spraw podatkowych do centrum usług wspólnych („CUW”) Grupy. CUW zapewnia rzetelność i zgodność rozliczeń podatkowych spółek zależnych z prawem podatkowym obowiązującym w krajach rezydencji spółek zależnych oraz zapewnia posiadanie wymaganej prawem dokumentacji – w przypadku Spółki, w Polsce. 

Zgodnie z powyższym, rozliczenia podatkowe Spółki są prowadzone w przeważającej mierze przez wyspecjalizowany dział podatkowo – księgowy CUW. 

Procesy podatkowe występujące w Spółce są opisane i realizowane tak, aby pozwalały na prawidłowe rozliczania podatków. Przy realizacji procesów podatkowych, szczególny nacisk kładziony jest na: 

 • prawidłowe archiwizowanie i ewidencjonowanie dokumentów,
 • prawidłową kalkulację zobowiązań podatkowych,
 • właściwe sporządzanie i terminowe składanie wszelkich deklaracji podatkowych, do których złożenia jest obowiązana Spółka,
 • terminowe płacenie podatków, oraz
 • wykrywanie i eliminowanie błędów. 

Aby zapewnić najwyższy standard rozliczeń i mieć pewność, że zasady do ich dokonywania są aktualne i prawidłowo stosowane, Spółka korzysta również ze wsparcia podatkowego i księgowego na podstawie długoterminowej umowy o świadczenie usług zawartej z lokalnym renomowanym podmiotem zewnętrznym, będącym spółką wyspecjalizowaną w świadczeniu usług dla biznesu, w szczególności audytu, księgowych i doradztwa podatkowego. Wsparcie obejmuje, między innymi: 
 • informowanie Spółki o terminach dotyczących jej zobowiązań podatkowych i księgowych,
 • przegląd dokumentacji Spółki i weryfikację ich zgodności z ustawą o podatku od towarów i usług (dalej: „VAT”),
 • dokonywanie wyliczeń zobowiązań wynikających z tytułu VAT,
 • przygotowywanie plików VAT–UE i JPK_VAT i wysyłanie ich do Spółki,
 • przegląd dokumentacji Spółki i weryfikację ich zgodności z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”),
 • przygotowywanie, weryfikowanie i korygowanie deklaracji CIT–8,
 • wsparcie dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie sprawdzania kompletności danych, zgodności ich ujęcia z ustawą o rachunkowości i odpowiedniego ich przetworzenia w prawidłowy format informatyczny,
 • asystę w przypadku kontroli podatkowych,
 • wsparcie w prawidłowym wyliczeniu i udokumentowaniu transakcji obciążonych podatkiem u źródła. 

Ze względu na fakt, że w przeważającej mierze, procesy podatkowe Spółki są realizowane przez dział podatkowo-księgowy CUW, w Spółce zostały przyjęte procedury dotyczące technicznych czynności rozliczania podatków, wypracowane w Grupie. Spółka posiada procedury dotyczące zapewnienia poprawności i kompletności przekazywanych przez nią danych niezbędnych do prawidłowego spełniania obowiązków podatkowych, w szczególności: 

 • zasady regulujące proces obiegu dokumentów w Spółce,
 • zasady dotyczące ostatecznej weryfikacji rozliczeń podatkowych przed przesłaniem do polskich organów skarbowych,
 • zasady podpisywania, ewidencjonowania i archiwizowania dokumentów. 

Cała dokumentacja Spółki dotycząca rozliczeń podatkowych (w tym deklaracje), przed przesłaniem do organów podatkowych, jest sprawdzana, akceptowana i podpisywana przez Dyrektora Spółki, będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki. 

      3. Informacje o stosowanych przez Spółkę dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej 

W 2021 r. Spółka nie podejmowała formalnych dobrowolnych form współpracy z organami KAS. 

      4. Informacje odnośnie do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą 

Spółka podlegała w 2021 r. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Spółka opłacała zaliczki na podatek dochodowy w ustawowym terminie, a także złożyła zeznanie za rok podatkowy i wpłaciła należny podatek w ustawowym terminie. Spółka składała również wymagane przepisami deklaracje i informacje dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

  

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i w związku z tym rozliczała się z właściwym urzędem skarbowym zgodnie z przepisami ustawą o podatku od towarów i usług. W szczególności, Spółka wywiązywała się z obowiązków składania deklaracji i informacji. 

Spółka występowała w roli płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z tym, Spółka w ustawowym terminie wpłacała pobrany podatek i przekazywała wymagane przepisami deklaracje i informacje. 

Spółka w 2021 r. nie dokonywała korekt rozliczeń w żadnym z podatków 

W ramach bieżącej kontroli wewnętrznej, Spółka dokonywała weryfikacji uzgodnień pod kątem obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS. W 2021 r. Spółka nie zidentyfikowała uzgodnień, które stanowiłyby schematy podatkowe. Konsekwentnie, Spółka nie przekazywała w 2021 r. Szefowi KAS żadnych informacji o schematach podatkowych. 

      5. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej 

Spółka w 2021 r. dokonywała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki: 

 • transakcje nabycia i sprzedaży towarów. 

Wszystkie transakcje zawierane przez Spółkę z podmiotami powiązanymi miały uzasadnienie ekonomiczne i zostały przeprowadzone na warunkach rynkowych. 

      6. Informacje o planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 

W 2021 r. Spółka nie podejmowała, ani nie planowała podejmowania w najbliższej przyszłości żadnych działań o charakterze restrukturyzacyjnym. 

      7. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej 

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej. 

      8. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej 

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego opodatkowania czynności, których dokonuje Spółka, Spółka może występować z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej. 

W 2021 r. nie wystąpiła taka sytuacja. 

      9. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług 

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowej klasyfikacji usługi lub towaru Spółka może występować z wnioskami o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług. 

W 2021 r. nie wystąpiła taka sytuacja. 

      10. Informacje o złożonych przez Spółkę wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 

Spółka nie składała żadnych wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. 

      11. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych Spółki na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej. 

Spółka nie dokonywała żadnych rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.