1. Powrót do strony głównej
  2. Regulamin subskrypcji

Warunki subskrypcji

1. Ogólne warunki subskrypcji

Niniejsze ogólne warunki („Ogólne warunki”) regulują okresową dostawę produktów opisanych w sekcji Subskrypcja w witrynie internetowej De’Longhi („Produkty”) przez De'Longhi Appliances S.r.l., spółkę będącą jedynym udziałowcem, z siedzibą w Treviso (TV), via L. Seitz nr 47, kapitał zakładowy 200 000 000,00 euro w pełni opłacony, numer VAT 00698370962, kod podatkowy i numer rejestracyjny w rejestrze spółek w Treviso 00867190159, podlegającą zarządzaniu i koordynacji De'Longhi SpA zgodnie z art. 2497-bis włoskiego kodeksu cywilnego („De'Longhi”) klientowi lub użytkownikowi końcowemu (konsumentowi), osobie fizycznej (pełnoletniej) lub prawnej („Klient”), zgodnie z niniejszym regulaminem („Subskrypcje”), na którą Klient zapisał się za pośrednictwem następującej witryny internetowej: www.delonghigroup.com („Witryna”).

Obowiązujące Ogólne warunki to te, które obowiązują w chwili zawarcia umowy Subskrypcji zgodnie z postanowieniami art. 5.

W kwestiach nieuregulowanych wyraźnie w niniejszych Ogólnych warunkach należy odnosić się do postanowień zawartych w Witrynie w sekcji poświęconej sprzedaży produktów i usług; w przypadku sprzeczności niniejsze Ogólne warunki mają charakter nadrzędny.

Produkty przeznaczone są wyłącznie do użytku domowego lub podobnego, a nie do celów lub zastosowań profesjonalnych. W każdym przypadku De'Longhi zaleca postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w odpowiednich instrukcjach obsługi.

2. Rodzaje subskrypcji

Klient może wybrać jeden z rodzajów Subskrypcji opisanych w sekcji Subskrypcje w Witrynie. Subskrypcje przewidują okresowe dostawy Produktów objętych daną Subskrypcją, w ilościach w niej wskazanych i z częstotliwością przewidzianą dla każdej dostawy, po obniżonej cenie i z ratalnym planem płatności.

3. Czas trwania Subskrypcji – Anulowanie przez Klienta / Wypowiedzenie przez De'Longhi

3.1. Maksymalny czas trwania każdego rodzaju Subskrypcji wynosi 12 miesięcy. Klient otrzymuje dostawę Produktów tak często, jak określono w odpowiedniej Subskrypcji.

3.2. Klient może anulować Subskrypcję bez ograniczeń i w dowolnym momencie. Prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy będzie dalej określane jako „Anulowanie”, a Klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami.

3.3. Anulowania dokonuje Klient poprzez wypełnienie i wysłanie formularza znajdującego się w sekcji Witryny „moje konto”, na stronie Subskrypcji, w sekcji „historia subskrypcji”, postępując zgodnie z instrukcjami tam zawartymi. De'Longhi dostarczy wszystkie Produkty zamówione przed Anulowaniem, a Klient za nie zapłaci. Możliwość anulowania Subskrypcji przez Klienta zostaje zawieszona na 2 (dwa) dni przed realizacją każdego nowego zamówienia.

3.4. De'Longhi może wypowiedzieć Subskrypcję wedle własnego uznania w dowolnym momencie ze względów handlowych, formalnie informując Klienta o wycofaniu Subskrypcji z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem. Wszystkie zamówienia przyjęte przed datą rozwiązania umowy zostaną zrealizowane.

4. Zawarcie umowy

4.1. Klient może podpisywać umowy dotyczące każdej z Subskrypcji wyłącznie za pośrednictwem Witryny.

4.2. Po zakończeniu spersonalizowanej konfiguracji Subskrypcji, aby dołączyć do Subskrypcji, Klient musi zalogować się i być zarejestrowany w sekcji „moje konto” w Witrynie, logując się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, które Klient jest zobowiązany chronić i ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy ich użyciu. De'Longhi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszych postanowień umownych.

Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania De'Longhi w przypadku nieuprawnionego użycia jego danych dostępowych lub jakiegokolwiek innego naruszenia bezpieczeństwa.

4.3. Aby dokonać Subskrypcji, Klient musi złożyć zamówienie, określając:

- rodzaj wybranej Subskrypcji oraz rodzaj Kawy spośród dostępnych;
- dane rozliczeniowe wraz z adresem wysyłki Produktów zakupionych w ramach Subskrypcji.
Po przystąpieniu do Subskrypcji dostarczone zostaną informacje podsumowujące na temat Produktów, w tym wskazanie cen wraz z podatkiem VAT i wszelkimi obowiązującymi podatkami, które zostaną następnie wyszczególnione na stosownej fakturze.

4.4. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania od De'Longhi wiadomości potwierdzającej Subskrypcję wysłanej pocztą elektroniczną do Klienta, zawierającej podsumowanie warunków wybranej Subskrypcji, a także wszelkie inne informacje dotyczące umowy. Kolejne zamówienia są generowane automatycznie z częstotliwością ustaloną dla każdej Subskrypcji.

5. Cechy i ceny Produktów

5.1. Cechy Produktów każdej Subskrypcji znajdują się na dedykowanej im stronie Witryny. Kawa dostarczana jest Klientowi z datą ważności nie krótszą niż trzy (3) miesiące.

5.2. Koszty wysyłki, o ile mają zastosowanie, są wyraźnie wskazane w szczegółach zamówienia. O ile wyraźnie nie wskazano inaczej, Produkty zostaną wysłane bez ponoszenia przez Klienta żadnych kosztów.

5.3. Wskazana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres trwania Subskrypcji wybranej przez Klienta, z wyjątkiem rabatu zastosowanego przy pierwszym zamówieniu, w stosownych przypadkach.

6. Zmiany w Subskrypcji

6.1. De'Longhi będzie dostarczać Klientowi Produkty przewidziane w każdej Subskrypcji z częstotliwością w niej określoną.
Klient może zmodyfikować swoje dane osobowe, adres do wysyłki Produktów, adres rozliczeniowy i dane dotyczące płatności, wchodząc na stronę Subskrypcji w Witrynie, w sekcji "Historia subskrypcji". Możliwość modyfikacji danych Subskrypcji przez Klienta zostaje zawieszona na 2 (dwa) dni przed realizacją każdego nowego zamówienia.

6.2. Zmiany, o których mowa w art. 6.1 będą realizowane od pierwszej dostawy następującej po dacie modyfikacji, jeżeli została ona dokonana na co najmniej 2 (dwa) dni przed datą realizacji zamówienia. W przeciwnym razie zostaną one uwzględnione przy kolejnych dostawach. Klient jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na 5 (pięć) dni przed datą realizacji każdego zamówienia następującego po pierwszym.

6.3. Nie jest możliwe zawieszenie Subskrypcji, a jedynie jej anulowanie zgodnie z poprzednim artykułem. 3.

7. Płatności i fakturowanie

7.1. Okresowe dostawy Produktów na warunkach określonych w każdej Subskrypcji mogą być opłacane wyłącznie w formie comiesięcznego obciążenia karty kredytowej lub debetowej; inne metody płatności nie są dozwolone, nie można również korzystać z kuponów rabatowych, z wyjątkiem tych przeznaczonych specjalnie dla programów Subskrypcji. Po podpisaniu umowy De'Longhi automatycznie wyśle paragon lub fakturę na podstawie danych podanych przez Klienta podczas dokonywania Subskrypcji. Po wystawieniu faktury nie będą możliwe żadne zmiany.

7.2. Kwota każdego zamówienia złożonego w ramach Subskrypcji wybranej przez Klienta zostanie pobrana bezpośrednio z karty kredytowej Klienta. De'Longhi ma prawo do przeprowadzenia wstępnych kontroli w celu weryfikacji dostępności karty kredytowej.

7.3. W przypadku odrzucenia płatności Klienta lub braku Produktu w magazynie („brak w magazynie”), De'Longhi podejmie co najmniej 3 (trzy) próby realizacji zamówienia; jeśli żadna z tych prób nie powiedzie się, zamówienie nie zostanie zrealizowane, Produkty nie zostaną dostarczone, a Klient nie zostanie obciążony odpowiednią kwotą. W takich przypadkach niezrealizowane zamówienia („pominięte zamówienia”) nie zostaną odzyskane po zakończeniu Subskrypcji, której maksymalny czas trwania wynosi 12 miesięcy. Klient przyjmuje do wiadomości, że takie sytuacje mogą opóźnić czas realizacji zamówienia, a w konsekwencji czas przewidziany na dostawę Produktów.

7.4. Wszystkie informacje dotyczące karty kredytowej Klienta zostaną przekazane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia bezpośrednio do witryny internetowej instytucji bankowej, która świadczy usługę płatności. Klient jest zobowiązany do informowania De'Longhi za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub poprzez dostęp do zastrzeżonej sekcji w Witrynie o wszelkich zmianach (np. wygaśnięciu ważności karty) dotyczących karty kredytowej wprowadzonej w celu opłacenia zamówień złożonych w okresie obowiązywania Subskrypcji.

8. Wysyłka Produktów

8.1. Pierwszą wysyłkę Produktów zamówionych przez Klienta De'Longhi zrealizuje kurierem na adres podany przez Klienta. W normalnych warunkach dostawa Produktów przewidzianych w każdej Subskrypcji odbywa się w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od daty realizacji każdego zamówienia, o której Klient informowany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również o następującej po niej dacie wysyłki. Wskazane terminy otrzymania Produktów są w każdym przypadku orientacyjne.

8.2. Zamówienia następujące po pierwszym z nich będą realizowane automatycznie z częstotliwością określoną dla każdej Subskrypcji w sekcji Subskrypcje w Witrynie.

8.3. Przesyłka zostanie zrealizowana przez De'Longhi za pośrednictwem kuriera zewnętrznego, odpowiedzialnego za dostawę. Wszelkie zgłoszenia dotyczące nieudanej lub opóźnionej dostawy Produktów będą dokonywane za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta De’Longhi.

9. Weryfikacja produktów

9.1 Wszelkie uszkodzenia opakowania i/lub Produktu (widoczne bez otwierania przesyłki) lub niezgodność liczby paczek należy niezwłocznie zgłosić kurierowi, podając konkretne wskazanie w dokumencie dostawy. Podpisując dokument przesyłki, Klient potwierdza zewnętrzną integralność Produktu i zgodność dostawy.

9.2. Wszelkie problemy, które nie są oczywiste i nie mogą zostać zweryfikowane w momencie dostawy (związane z fizyczną integralnością, zgodnością lub kompletnością otrzymanych produktów) należy zgłaszać w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od daty dostawy, wysyłając wiadomość e-mail do Działu Obsługi Klienta za pomocą formularzy zgłoszonych w Witrynie, lub dzwoniąc pod bezpłatny numer 800 635600.

10. Modyfikacja Ogólnych warunków

10.1. Spółka De'Longhi jest uprawniona do zmiany niniejszych Ogólnych warunków poprzez niezwłoczne powiadomienie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i Witryny. Z tego powodu De'Longhi zachęca Klienta do okresowego sprawdzania tej strony pod kątem jakichkolwiek zmian i/lub aktualizacji niniejszych Warunków ogólnych.

10.2. Jeżeli modyfikacje wiążą się z istotną zmianą warunków Subskrypcji, Klient może od niej odstąpić zgodnie z postanowieniami art. 11.2.

10.3. Zmiany będą obowiązywać od daty wskazanej w komunikacie wysłanym pocztą elektroniczną lub opublikowanym w Witrynie.

11. Odstąpienie

11.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów spożywczych.

11.2. Bez uszczerbku dla możliwości poinformowania przez Klienta o rezygnacji z Subskrypcji w dowolnym momencie, o której mowa w poprzednim art. 3, Klient będzie również uprawniony do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Subskrypcji zgodnie z warunkami określonymi w Ogólnych warunkach sprzedaży, które znajdują się w Witrynie w sekcji poświęconej sprzedaży produktów i usług De'Longhi lub dzwoniąc bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta De'Longhi pod następujący bezpłatny numer 800 635600.

12. Gwarancja

12.1. Po otrzymaniu Produktów Klient musi sprawdzić je pod kątem funkcjonalności i obecności jakichkolwiek widocznych wad, o których powinien niezwłocznie poinformować De'Longhi.

12.2 Produkty objęte są gwarancją prawną, zgodną ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi gwarancji na towary konsumpcyjne i praw konsumentów obowiązującymi w krajach, w których nabywane są Produkty objęte każdą Subskrypcją („Gwarancja”). Prawa z tytułu Gwarancji będą realizowane zgodnie z prawem obowiązującym w kraju Klienta i na warunkach określonych w dokumentach gwarancyjnych dostarczonych wraz z Produktami. Aby skorzystać z Gwarancji, Klient może skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem i/lub adresem e-mail wskazanym w sekcji Biura Obsługi Klienta w Witrynie, podając numer faktury za Produkt i datę jej wystawienia lub odpowiedni kod i złożone zamówienie wraz z informacjami o wadzie. Dział Obsługi Klienta udzieli wszelkich informacji na temat sposobu egzekwowania gwarancji.

12.3. De'Longhi dostarcza produkty wolne od wad. Jeżeli Produkty nie są zgodne z cechami opisanymi w każdej Subskrypcji, Klient będzie uprawniony do dochodzenia praw z tytułu Gwarancji.

12.4. Klient nie jest uprawniony do naprawy lub wymiany Produktów lub jakiejkolwiek ich części uznanej za wadliwą przez De'Longhi w następujących sytuacjach (bez uszczerbku dla jakichkolwiek przepisów prawa w tym zakresie):

a) Produkty zostały naprawione lub zmodyfikowane przez kogokolwiek innego niż producent lub autoryzowany podmiot; i/lub
b) niezgodność Produktów z umową zostanie wykazana po upływie dwóch (2) lat od dostawy Produktu i/lub od konkretnego żądania naprawy lub wymiany wadliwego Produktu, przekazanego zgodnie z postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków; i/lub
c) wady spowodowane są (w całości lub w części) niewłaściwym użytkowaniem, przechowywaniem, konserwacją lub instalacją, lub nieprzestrzeganiem instrukcji dostarczonych przez producenta wraz z Produktem.

12.5. Naprawy lub wymiany Produktów będą dokonywane w rozsądnym terminie od zgłoszenia i nie będą powodować znacznych niedogodności dla Klienta, biorąc pod uwagę charakter Produktu i cel, w jakim został zakupiony.

12.6. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

12.7 Żadne z postanowień niniejszych Ogólnych warunków nie ogranicza praw klientów zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Kodeksu konsumenta (zgodnie z poniższą definicją).

12.8. W szczególności w odniesieniu do Kawy De'Longhi gwarantuje jej jakość w zakresie wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych do daty ważności podanej na samym produkcie, pod warunkiem, że sposób obchodzenia się z nim i jego użytkowanie są zgodne z instrukcjami, etykietami i/lub inną dokumentacją przekazaną przez De'Longhi. Przyjmuje się, że produkty spożywcze po otwarciu muszą być koniecznie spożyte przed datą wskazaną na etykiecie i przechowywane zgodnie z zaleceniami.

13. Ograniczenie odpowiedzialności

13.1. De'Longhi dołoży wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną i wolną od błędów dostępność usług internetowych oferowanych przez Witrynę. Niemniej sam charakter usług internetowych może powodować przerwy w ich świadczeniu z przyczyn technicznych lub mogących wystąpić ograniczeń, w tym w związku z naprawami, konserwacją lub wprowadzeniem nowych usług. De'Longhi w miarę możliwości ograniczy liczbę i czas trwania takich wyłączeń lub ograniczeń.

13.2. Spółka De'Longhi nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie wynikające z przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą oraz bez względu na okoliczności: (i) za szkody niewynikające z zaniedbań De'Longhi lub (ii) za straty ekonomiczne (w tym straty w postaci utraconych zysków, umów, danych, wartości firmy itp.), lub (iii) za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wtórne, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć w momencie zawierania umowy Subskrypcji.

13.3. Niniejsze Ogólne warunki nie mają wpływu na prawo Klienta do otrzymania Produktów zgodnie z warunkami określonymi w każdej Subskrypcji lub do otrzymania zwrotu pieniędzy, jeśli zamówione Produkty nie mogą zostać dostarczone w rozsądnym terminie z przyczyn pozostających poza kontrolą De'Longhi.

13.4. Wszelka odpowiedzialność De'Longhi wobec Klienta związana z problemami jakościowymi Produktów będzie w każdym przypadku ograniczona do ceny zakupu produktu. Wszelkie ograniczenia odpowiedzialności w umowie z Klientem będą ograniczone do tego, co można zgodnie z prawem wykluczyć. Żadne z postanowień niniejszych Ogólnych warunków nie będzie jednak ograniczać ani wyłączać odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd lub za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane rażącym zaniedbaniem lub umyślnym działaniem.

14. Siła wyższa

14.1. De'Longhi nie ponosi odpowiedzialności, jeśli nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu siły wyższej (takiej jak między innymi zablokowanie działalności produkcyjnej nałożone przez przepisy ustawowe lub administracyjne, epidemie, strajki, ekstremalne zjawiska atmosferyczne, pożary, powodzie), nawet jeśli takie zdarzenia uniemożliwiają lub opóźniają działalność kuriera odpowiedzialnego za dostarczenie zamówionych Produktów.

15. Prawo właściwe i właściwy sąd

15.1. Niniejsze Ogólne warunki podlegają prawu włoskiemu, a w szczególności dekretowi z mocą ustawy z dnia 6 września 2005 r. nr 206 („Kodeks konsumenta”).

15.2. W przypadku sporów cywilnych wyłączną jurysdykcję ma sędzia właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu Klienta, zgodnie z przepisami ustanowionymi w Kodeksie konsumenta.

15.3. Komisja Europejska zapewnia platformę do rozstrzygania sporów związanych z zakupami online, dostępną dla obywateli państw członkowskich UE pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Przetwarzanie danych

16.1. Dane osobowe Klienta przekazane w celu realizacji Subskrypcji, zgodnie z przepisami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją umowy Subskrypcji i dostarczeniem zamówień zakupu produktów.

16.2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami informacji o przetwarzaniu danych osobowych (Polityka prywatności) znajdującej się w Witrynie. Zachęcamy do jej okresowego sprawdzania, podobnie jak niniejszych Ogólnych warunków, pod kątem ewentualnych aktualizacji lub zmian.