Doprava při nákupu nad 980 Kč i vrácených produktů zdarma Zabezpečené platby
  1. Zpět na domovskou stránku
  2. Všeobecné obchodní podmínky předplatného

Podmínky předplatného

1. Všeobecné podmínky pro odběry

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují pravidelné dodávky produktů popsaných v sekci Předplatné na webových stránkách společnosti De'Longhi (dále jen „produkty“) společností De'Longhi Appliances S.r..l, jediným držitelem kvóty, se sídlem v Trevisu (TV), via L. Seitz n. 47, základním kapitálem 200 000 000,00 EUR plně splaceným, číslem DPH 00698370962, daňovým kódem a registračním číslem v rejstříku společností v Trevisu 00867190159, podléhající řízení a koordinaci společnosti De'Longhi SpA podle čl. 2497-bis italského občanského zákoníku (dále jen „De'Longhi“) zákazníkovi, resp. koncovému uživateli (spotřebiteli), fyzické (zletilé) nebo právnické osobě (dále jen „zákazník“), podle níže popsaných podmínek (dále jen „předplatné“), k němuž se zákazník přihlásil prostřednictvím následujících internetových stránek www.delonghigroup.com (dále jen „web“).

Platnými všeobecnými podmínkami jsou podmínky platné v době uzavření smlouvy o předplatném v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 5.

Ve věcech, které nejsou výslovně upraveny těmito Všeobecnými podmínkami, se řiďte ustanoveními obsaženými na webu v části věnované prodeji produktů a služeb; v případě rozporu mají přednost tyto všeobecné podmínky.

Produkty jsou určeny pouze pro domácí nebo podobné použití, nikoli pro profesionální účely nebo použití. V každém případě společnost De'Longhi doporučuje postupovat podle pokynů uvedených v příslušných návodech k použití.

2. Typy předplatného

Zákazník si může vybrat jeden z typů předplatného popsaných v části Předplatné na Stránkách. Předplatné zajišťuje pravidelné dodávky produktů, které jsou součástí každého předplatného, v množstvích v něm uvedených a s četností předpokládanou pro každou dodávku, za zvýhodněnou cenu a se splátkovým kalendářem.

3. Doba trvání předplatného – zrušení zákazníkem / ukončení ze strany společnosti De'Longhi

3.1. Maximální doba trvání každého typu předplatného je 12 měsíců. Zákazník obdrží dodávky produktů tak často, jak je uvedeno v příslušném předplatném.

3.2. Zákazník může předplatné kdykoli svobodně zrušit. Toto právo na jednostranné odstoupení od smlouvy bude dále označováno také jako „Odstoupení od smlouvy“ a zákazníkovi nebudou účtovány žádné poplatky.

3.3. Zrušení provede zákazník vyplněním a odesláním formuláře v sekci „můj účet“ na webu, na stránce předplatného, v sekci „historie předplatného“, podle pokynů v něm uvedených. Společnost De'Longhi dodá – a zákazník zaplatí – všechny produkty objednané před zrušením. Možnost zákazníka zrušit předplatné je pozastavena 2 (dva) dny před zpracováním každé nové objednávky.

3.4. Společnost De'Longhi může kdykoli ukončit předplatné podle svého uvážení z důvodů obchodních příležitostí, přičemž své odstoupení od smlouvy formálně oznámí zákazníkovi s nejméně 15denní výpovědní lhůtou. Budou provedeny všechny objednávky přijaté před datem účinnosti ukončení smlouvy.

4. Plnění smlouvy

4.1. Smlouvy týkající se jednotlivých předplatných může zákazník uzavírat výhradně prostřednictvím webu.

4.2. Po dokončení přizpůsobené konfigurace Předplatného se Zákazník musí pro připojení k Předplatnému přihlásit a být zaregistrován v části „můj účet“ na webu a přihlásit se pomocí uživatelského jména a hesla, které je zákazník povinen chránit a v souvislosti s nimiž nese odpovědnost za jakoukoli aktivitu nebo akci provedené s jejich použitím. Společnost De'Longhi nenese odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto smluvních ustanovení.

Zákazník se zavazuje neprodleně informovat společnost De'Longhi v případě neoprávněného použití svých přístupových údajů nebo jiného porušení bezpečnosti.

4.3. Pro dokončení předplatného musí zákazník vyplnit objednávku, ve které uvede následující údaje:

- vybraný typ předplatného a typ kávy, která je k dispozici;
- fakturační údaje s dodací adresou pro produkty zakoupené připojením k předplatnému.
Po připojení budou poskytnuty souhrnné informace o produktech, včetně údajů o cenách včetně DPH a případných daní, které budou následně podrobně uvedeny na příslušné faktuře.

4.4. Smlouva je uzavřena po převzetí sdělení společnosti De'Longhi potvrzujícího přihlášení k odběru zaslaného e-mailem zákazníkovi, které obsahuje shrnutí podmínek zvoleného odběru, jakož i veškeré další informace týkající se smlouvy. Objednávky následující po první se generují automaticky s frekvencí stanovenou pro každý odběr.

5. Funkce a ceny produktů

5.1. Funkce produktů jednotlivých předplatných naleznete na vyhrazené stránce webu. Káva je zákazníkovi dodávána s dobou použitelnosti nejméně tři (3) měsíce.

5.2. Případné náklady na dopravu jsou jasně uvedeny v podrobnostech objednávky. Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou produkty zasílány zákazníkovi bezplatně.

5.3. Uvedená cena se nemění po celou dobu trvání předplatného, které si zákazník zvolil, s výjimkou případné slevy uplatněné na první objednávku.

6. Změny předplatného

6.1. Společnost De'Longhi bude zákazníkovi dodávat produkty uvedené v každém předplatném tak často, jak je v něm uvedeno.
Zákazník může změnit své osobní údaje, adresu pro zasílání produktů, fakturační adresu a platební údaje tak, že vstoupí na stránku předplatného na webu v části „Historie předplatného“. Možnost zákazníka změnit předplatné je pozastavena 2 (dva) dny před zpracováním každé nové objednávky.

6.2. Změny uvedené v čl. 6.1 budou provedeny od první dodávky po datu změny, pokud byla provedena alespoň 2 (dva) dny před datem zpracování objednávky. V opačném případě budou zohledněny při dalších dodávkách. Zákazník je informován e-mailem 5 (pět) dní před datem vyřízení každé objednávky následující po první.

6.3. Předplatné není možné pozastavit, ale pouze zrušit podle předchozího článku. 3.

7. Platba a fakturace

7.1. Pravidelné dodávky produktů v rámci podmínek stanovených v každém předplatném lze hradit pouze měsíčním inkasem z kreditní nebo debetní karty; jiné způsoby platby nejsou povoleny, stejně jako nelze používat slevové kupóny s výjimkou těch, které jsou výslovně určeny pro programy předplatného. Po podpisu smlouvy společnost De'Longhi automaticky zašle účtenku nebo fakturu na základě údajů poskytnutých zákazníkem při uzavření předplatného. Po vystavení faktury není možné na ní provádět žádné změny.

7.2. Částka za každou objednávku provedenou v rámci předplatného zvoleného zákazníkem bude stržena přímo z kreditní karty zákazníka. Společnost De'Longhi je oprávněna provádět předběžné kontroly k ověření dostupnosti kreditní karty.

7.3. V případě, že je platba Zákazníka odmítnuta nebo že produkt není na skladě („Není skladem“), provede společnost De'Longhi 3 (tři) pokusy o vyřízení objednávky; pokud žádný z těchto pokusů nebude úspěšný, objednávka nebude vystavena, produkty nebudou dodány a příslušná částka nebude Zákazníkovi účtována. V takových případech nebudou nezpracované objednávky („přeskočené objednávky“) na konci předplatného, které bude trvat maximálně 12 měsíců, vráceny. Zákazník bere na vědomí, že tyto situace mohou zpozdit dobu plnění objednávky, a tedy i dobu předpokládaného dodání produktů.

7.4. Veškeré informace týkající se zákaznické kreditní karty budou předány prostřednictvím zabezpečeného připojení přímo na webové stránky bankovní instituce, která zprostředkovává platební službu. Zákazník je povinen oznámit společnosti De'Longhi prostřednictvím zákaznického servisu nebo prostřednictvím vyhrazené sekce na webu veškeré změny (např. vypršení platnosti karty) týkající se kreditní karty vložené k úhradě objednávek vystavených během trvání předplatného.

8. Přeprava produktů

8.1. Společnost De'Longhi provede první zásilku produktů objednaných zákazníkem kurýrem na adresu sdělenou zákazníkem. Dodání produktů uvedených v každém předplatném se za běžných podmínek uskuteční do 3 (tří) pracovních dnů od data vyřízení každé objednávky, které je zákazníkovi sděleno e-mailem, jakož i následného data odeslání. Časy určené k přijetí produktů jsou v každém případě orientační.

8.2. Objednávky následující po první objednávce budou zpracovány automaticky, a to tak často, jak je popsáno u každého předplatného v sekci Předplatné na webu.

8.3. Přepravu provede společnost De'Longhi prostřednictvím kurýra třetí strany, který odpovídá za doručení. Veškeré zprávy o selhání nebo zpoždění dodávky produktů se podávají prostřednictvím zákaznického servisu společnosti De’Longhi.

9. Ověření produktů

9.1 Jakékoli poškození obalu a/nebo produktu (viditelné bez otevření obalu) nebo nesoulad v počtu balíků musí být neprodleně nahlášeno kurýrovi s uvedením konkrétního údaje na dodacím dokladu. Podpisem kurýrního dokladu zákazník potvrzuje vnější neporušenost výrobku a shodu dodávky.

9.2. Jakékoli problémy, které nejsou zjevné a nelze je ověřit v okamžiku doručení (týkající se fyzické neporušenosti, korespondence nebo úplnosti převzatých produktů), je třeba nahlásit do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení zasláním e-mailu zákaznickému servisu pomocí formulářů uvedených na webových stránkách nebo na bezplatné telefonní číslo 800 635600.

10. Změna všeobecných podmínek

10.1. Společnost De'Longhi je oprávněna změnit tyto všeobecné podmínky tak, že o tom neprodleně informuje zákazníka prostřednictvím e-mailu a na webu. Z tohoto důvodu společnost De'Longhi vyzývá zákazníka, aby pravidelně navštěvoval tuto stránku a kontroloval případné změny a/nebo aktualizace těchto všeobecných podmínek.

10.2. Pokud změny zahrnují podstatnou změnu podmínek předplatného, může od něj zákazník odstoupit podle ustanovení čl. 11.2.

10.3. Změny jsou účinné od data uvedeného ve sdělení zaslaném e-mailem nebo zveřejněném na webu.

11. Odstoupení od smlouvy

11.1. Uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je vyloučeno u potravinářských výrobků.

11.2. Aniž by tím byla dotčena možnost, že zákazník může své zrušení předplatného kdykoli oznámit, jak je uvedeno v předchozím článku. 3, zákazník je rovněž oprávněn uplatnit právo na odstoupení od smlouvy o předplatném v souladu s podmínkami stanovenými ve všeobecných prodejních podmínkách, které lze nalézt na webu v části věnované prodeji produktů a služeb společnosti De'Longhi nebo přímým zavoláním na zákaznický servis společnosti De'Longhi na následujícím bezplatném čísle 800 635600.

12. Záruka

12.1. Zákazník je povinen zkontrolovat produkty při dodání, aby ověřil jejich funkčnost a přítomnost jakýchkoli viditelných závad, a v takovém případě neprodleně informovat společnost De'Longhi.

12.2 Na produkty se vztahuje zákonná záruka, která splňuje všechny právní předpisy týkající se záruk na spotřební zboží a spotřebitelská práva platná v zemích, ve kterých jsou produkty zahrnuté v každém odběru zakoupeny („záruka“). Práva vyplývající ze záruky budou uplatněna v souladu se zákony platnými v zemi zákazníka a za podmínek uvedených v záručních dokumentech dodaných s produkty. V rámci uplatnění záruky může zákazník kontaktovat náš zákaznický servis na čísle a/nebo e-mailu uvedeném v části Zákaznický servis na webu, kde uvede číslo faktury produktu a datum vystavení, případně příslušný kód a zadanou objednávku a poskytne informace o závadě. Zákaznická podpora poskytne veškeré informace o tom, jak záruku uplatnit.

12.3. Společnost De'Longhi poskytuje produkty bez vad. Pokud produkty neodpovídají funkcím popsaným v každém odběru, je zákazník oprávněn uplatňovat záruční práva.

12.4. Zákazník není oprávněn opravovat nebo vyměňovat produkty nebo jakoukoli jejich část, které společnost De'Longhi považuje za vadné, v následujících případech (aniž jsou dotčena jakákoli zákonná ustanovení v této oblasti):

a) produkty byly opraveny nebo upraveny jinou osobou než výrobcem nebo autorizovaným subjektem; a/nebo
b) nevyhovění požadavkům produktů se stane zjevným dva (2) roky po dodání produktu a/nebo na základě konkrétní žádosti o opravu nebo výměnu vadného produktu přeposlaným v souladu s ustanoveními těchto všeobecných podmínek; a/nebo
c) závady jsou způsobeny (zcela nebo zčásti) nesprávným používáním, skladováním, údržbou či instalací nebo nedodržením pokynů výrobce k výrobku.

12.5. Opravy nebo výměny produktů budou provedeny v přiměřené lhůtě od podání žádosti a nebudou zákazníkovi způsobovat významné nepříjemnosti s přihlédnutím k povaze produktu a účelu, pro který byl produkt zakoupen.

12.6. Každá stížnost bude posouzena do 30 (třiceti) dnů od jejího převzetí.

12.7 Žádné ustanovení těchto všeobecných podmínek neomezuje práva zákazníků podle platných ustanovení spotřebitelského zákoníku (jak je definován níže).

12.8. Pokud jde konkrétně o kávu, společnost De'Longhi zaručuje kvalitu kávy proti jakýmkoli materiálovým a výrobním vadám až do data spotřeby uvedeného na samotném produktu za předpokladu, že manipulace s kávou a její používání jsou v souladu s pokyny, štítky a/nebo jinou dokumentací předanou společností De'Longhi. Rozumí se, že otevřené potraviny musí být nutně spotřebovány do data uvedeného na etiketě a skladovány podle doporučení.

13. Omezení odpovědnosti

13.1. Společnost De'Longhi se bude snažit zajistit nepřetržitou a bezchybnou dostupnost webových služeb nabízených na těchto stránkách. Samotná povaha webových služeb však může vést k jejich přerušení z technických důvodů nebo omezení, která mohou nastat, a to i v souvislosti s opravami, údržbou nebo zavedením nových služeb. Společnost De'Longhi co nejvíce omezí počet a dobu trvání takových pozastavení nebo omezení.

13.2. Společnost De'Longhi nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo neplnění, které vzniklo z příčin mimo její přiměřenou kontrolu, a to v žádném případě: (i) za škody, které nebyly způsobeny selháním společnosti De'Longhi, nebo (ii) za ekonomické ztráty (včetně ztrát v podobě ušlého zisku, smluv, dat, dobré pověsti atd.), nebo (iii) za jakékoli nepřímé nebo následné škody, které žádná ze stran nemohla předvídat v době uzavření smlouvy o předplatném.

13.3. Tyto Všeobecné podmínky nemají vliv na zákonné právo zákazníků na převzetí produktů v souladu s podmínkami stanovenými v každém předplatném nebo na vrácení peněz, pokud objednané produkty nemohou být dodány v přiměřené lhůtě z důvodu, který společnost De'Longhi nemůže ovlivnit.

13.4. Veškerá odpovědnost společnosti De'Longhi vůči zákazníkovi v souvislosti s problémy s kvalitou produktů bude v každém případě omezena na kupní cenu produktu. Jakékoli omezení odpovědnosti ve smlouvě se zákazníkem je omezeno na to, co lze ze zákona vyloučit. Žádné ustanovení těchto všeobecných podmínek však neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za podvodné uvedení v omyl nebo za smrt či újmu na zdraví způsobenou hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním.

14. Vyšší moc

14.1. Společnost De'Longhi nenese odpovědnost, pokud není schopna zpracovat objednávku z důvodu vyšší moci (například blokády ve výrobě uložené legislativními nebo správními ustanoveními, epidemie, stávky, závažné atmosférické události, požáry, povodně), i když takové události brání nebo zpožďují činnost kurýra odpovědného za dodání objednaných produktů.

15. Rozhodné právo a příslušný soud

15.1. Tyto všeobecné podmínky se řídí italským právem, a zejména legislativním nařízením ze dne 6. září 2005 č. 206 („Kód spotřebitele“).

15.2. V případě občanskoprávních sporů má výhradní jurisdikci soudce místa bydliště nebo sídla zákazníka v souladu s právními předpisy stanovenými spotřebitelským zákoníkem.

15.3. Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů týkajících se nákupů uskutečněných online, ke kterým má občan členského státu EU přístup prostřednictvím tohoto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Zpracování údajů

16.1. Osobní údaje zákazníků poskytnuté k realizaci předplatného budou v souladu s ustanoveními nařízení EU o zpracování osobních údajů (GDPR) zpracovávány pouze pro účely související s realizací smlouvy o předplatném a dodáním objednávek produktů.

16.2. Osobní údaje zákazníků budou zpracovávány v souladu s ustanoveními informací o zpracování osobních údajů (Zásady ochrany osobních údajů), které naleznete na webu a které doporučujeme pravidelně kontrolovat, například tyto všeobecné podmínky, abyste zjistili, zda nedošlo k jejich aktualizaci nebo změně.