Doprava při nákupu nad 980 Kč i vrácených produktů zdarma Zabezpečené platby
 1. Zpět na domovskou stránku
 2. Podmínky Prodeje

Podmínky Prodeje

OBCOHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Tato pravidla stanovují všeobecné podmínky pro používání webových stránek společnosti De'Longhi Appliances S.r.l. se sídlem Treviso (TV) 31100, Via L.Seitz 47, Itálie, zapsaná
u Obchodní komory Treviso pod číslem 00867190159, DIČ: IT00698370962 („Společnost“),
a to zejména pro nákup nových produktů, a pokud jsou na webových stránkách k dispozici
a pokud je to výslovně uvedeno, i produktů repasovaných nebo použitých (dále společně „Produkty“) a služeb („Služby“) skupiny De'Longhi.

Před použitím našich webových stránek a objednáním našich Produktů a Služeb si prosím pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky („Podmínky“).

Používáním našich webových stránek pro jakoukoli objednávku vyjadřujete souhlas s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami

Upozorňujeme, že nabízíme širokou škálu Produktů a Služeb, jejichž popis na webových stránkách se může od skutečných produktů lišit, pokud jde o barvu, tvar a velikost,
a v některých případech se na ně mohou vztahovat další podmínky. V takovém případě Vás
o této skutečnosti budeme informovat.

Dále prosím vezměte na vědomí, že naše Produkty jsou určeny, navrženy a vyrobeny pouze pro domácí (nebo srovnatelné) použití, nikoli pro profesionální účely nebo použití. V každém případě dodržujte doporučení uvedená v návodě k použití.

1. Obecné

1.1. Tyto Podmínky se vztahují na používání webových stránek a zároveň na veškeré nabídky a smlouvy uzavírané prostřednictvím webových stránek Společnosti, pokud není stanoveno jinak.

1.2. Termínem „Zákazník“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která navštíví naše webové stránky nebo jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vstoupí do jakéhokoli smluvního vztahu se společnostmi skupiny De'Longhi, včetně Společnosti. Termínem „Spotřebitel“ se rozumí každá fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání nebo nejedná jménem nebo na účet podnikatele ve smyslu § 419 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“). 

1.3. V případě významných záležitostí si Společnost vyhrazuje právo provést jakékoli změny na svých webových stránkách, v zásadách a podmínkách, včetně těchto Podmínek. V každém případě se na Zákazníka vztahují Podmínky platné v době, kdy si Zákazník objedná Produkty od Společnosti nebo od kterékoli společnosti skupiny De'Longhi.

1.4. Pokud bude některé ustanovení těchto Podmínek považováno za neplatné, neúčinné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude takové ustanovení považováno
za oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

1.5 Spotřebitel musí být při objednávání Produktů a Služeb na webové stránce starší 18 let. Pokud je Spotřebitel mladší 18 let, může naše Služby používat pouze za účasti rodiče nebo opatrovníka. Pokud Spotřebitel činí objednávku pro jinou osobu, je jeho odpovědností zajistit, aby zamýšlený příjemce byl vhodného věku pro prohlížení a používání Produktu nebo Služby.

 1. Váš účet. Objednávky. Nabídka, dostupnost a přijetí nabídky Společností

2.1. Používání webových stránek je možné v případě, že IT systém používaný Zákazníkem splňuje aktualizované minimální technické požadavky (např. Internet Explorer 10, Chrome 75 nebo Firefox 60 nebo novější, povolený JavaScript, cookies a internetové připojení).

2.2. Pro zadání objednávky musí Zákazník vstoupit na webové stránky Společnosti, vybrat Produkty a/nebo Služby, vyplnit požadované informace o Zákazníkovi a zvolit způsob platby. Zákazník může objednávky zadávat jako „uživatel-host“ nebo prostřednictvím registrace svého profilu na webových stránkách. Registrace umožňuje Zákazníkovi používat přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) zvolené při první registraci pro zadávání dalších objednávek na webových stránkách.

2.3. Při používání našich webových služeb je Zákazník povinen uchovávat údaje ke svému účtu a heslo v tajnosti a omezit přístup ke svému počítači způsobem, který Zákazník považuje
za vhodný. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy je Zákazník odpovědný za to,
že bude webové stránky Společnosti používat v souladu s právními předpisy a Podmínkami
a že bude dodržovat zákaz poskytování nelegálního obsahu. Pokud má Zákazník jakýkoli důvod se domnívat, že se jeho heslo stalo známé jiné osobě nebo že je nebo bylo použito jakýmkoli neoprávněným způsobem, je o tom povinen neprodleně informovat Společnost a příslušné heslo změnit.

2.4. Zákazník je odpovědný za správnost a úplnost údajů poskytnutých Společnosti, přičemž je povinen Společnost informovat o případných změnách a aktualizovat údaje poskytnuté Společnosti v příslušné části webových stránek. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Služby, zrušit účet, odstranit nebo upravit obsah v případě, že Zákazník porušuje platné právní předpisy, tyto Podmínky nebo jakékoli jiné související podmínky, pravidla nebo zásady.

2.5. Zadáním objednávky vyjadřuje Zákazník zájem o nákup Produktu a/nebo Služby v souladu s těmito Podmínkami. Jakákoli objednávka Zákazníka prostřednictvím webových stránek představuje nabídku na koupi Produktu a/nebo Služby. Před odesláním objednávky bude Zákazníkovi v příslušném rozhraní objednávkového procesu poskytnuta možnost zkontrolovat a změnit údaje zadané do objednávky.

2.6. Nabídka Zákazníka je přijata a smlouva se Zákazníkem je uzavřena („Smlouva“)
až v okamžiku, kdy Zákazník obdrží související e-mail potvrzující přijetí objednávky a Produkty jsou odeslány a/nebo Služby jsou zpřístupněny Zákazníkovi.

2.7. Přijetí a související plnění všech objednávek je podmíněno dostupností a potvrzením ceny a množství Produktů a Služeb obsažených v objednávce. Společnost a Spotřebitel mají
ve výjimečných právo včas odstoupit od Smlouvy v případě, že se Produkty již nevyrábějí a/nebo nedodávají, nebo proto, že Produkty byly označeny zjevně nesprávnou cenou,
a to ve lhůtě do 7 dnů od uzavření Smlouvy. Zjevně nesprávnou cenou se pro tyto účely rozumí cena, která se v důsledku překrývajících se číslic v částce, chybějících číslic v částce, nesprávně umístěné desetinné čárky v částce, záměny měny (např. částka zjevně v eurech je uvedena
s označením měny v Kč) nebo z jiného důvodu, i když není zřejmý, výrazně odchyluje
od obvyklé maloobchodní ceny daného nebo srovnatelného zboží nebo souvisejících služeb, aniž by tato odchylka byla důsledkem prokazatelné slevy nebo podpory prodeje nebo jiné formy záměrného cenového zvýhodnění ze strany Společnosti. Pro tento účel se významnou odchylkou rozumí odchylka, která je nebo při rozumném posouzení musí být zřejmá průměrnému spotřebiteli, přičemž pokud není prokázán opak, odchylka přesahující 50% představuje významnou odchylku.  Tímto není dotčeno právo Spotřebitele na odstoupení
od Smlouvy dle čl. 6 Podmínek. Doba odeslání se může lišit v závislosti na dostupnosti a dodání může být zpožděno v důsledku dopravy nebo vyšší mocí.

2.8. Produkty a Služby se prodávají v množstvích odpovídajících běžným potřebám průměrné domácnosti. Vyhrazujeme si právo omezit dostupnost Produktů a Služeb a přijímání objednávek, co se týče množství. 

3. Ceny a platby

3.1. Všechny ceny Produktů a Služeb jsou uvedeny v místní měně Zákazníka a zahrnují všechny příslušné daně, včetně DPH. Fakturované ceny jsou ceny platné ke dni provedení objednávky.

3.2. Ačkoli se Společnost snaží zajistit, aby všechny údaje, popisy a ceny Produktů a Služeb, které se objevují na jejích webových stránkách, byly přesné, může dojít k chybám.
Pokud Společnost zjistí chybu v ceně objednaných Produktů nebo Služeb, zašle Zákazníkovi neprodleně informaci o této chybě a informaci o správné ceně (tím není dotčeno právo Společnosti na odstoupení od smlouvy podle článku 2.7 výše). V každém takovém případě může Zákazník znovu potvrdit zadanou objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit.
Pokud Zákazník do 7 (sedmi) dnů od poskytnutí informací nepotvrdí přijetí správné ceny nebo zrušení objednávky, bude Společnost považovat objednávku za zrušenou a bude o tom Zákazníka informovat. 

3.3. Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu, pokud není uvedeno jinak. Částka uvedená na stránce „kontrola objednávky“ a později potvrzená e-mailem je celková částka, kterou má Zákazník zaplatit za objednané Produkty, včetně všech daní, poplatků, příspěvků na ochranu životního prostředí a případných nákladů na dopravu. 

3.4. Společnost může příležitostně nabízet propagační slevové kódy, které se můžou vztahovat na nákup jakýchkoli nebo určitých konkrétních Produktů nebo Služeb prostřednictvím těchto webových stránek. Veškeré související zvláštní podmínky budou zveřejněny v době vydání slevových kódů.

3.5. Pro nákup Produktů a Služeb musí mít Zákazník platnou kreditní nebo debetní kartu nebo jinou platební metodu akceptovanou Společností a skupinou De'Longhi a musí poskytnout dostatečné finanční prostředky na pokrytí nákladů na nákup Produktů a Služeb. Společnost
si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv objednávku či požadavek Zákazníka, který nesplňuje tuto podmínku. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku či žádost Zákazníka po ověření poskytnutých údajů, které musí být správné a přesné.

3.6. Po obdržení objednávky Zákazníka provede Společnost standardní předběžnou autorizační kontrolu platební karty Zákazníka, aby se ujistila, že je k dispozici dostatek finančních prostředků pro realizaci nákupu. Produkty nebudou odeslány a Služby nebudou zpřístupněny, dokud nebude kladně ukončena předběžná autorizační kontrola platební karty. Po přijetí objednávky bude z karty odepsána částka vyplývající z objednávky. Pokud nebude částka odepsána z karty do 5 (pěti) dnů ode dne potvrzení objednávky Společností, bude objednávka Zákazníka automaticky zrušena a Společnost o tom Zákazníka vyrozumí.

3.7. Ke každé dokončené objednávce vystaví Společnost nebo příslušná společnost skupiny De'Longhi, která bude Zákazníkovi řádně oznámena před dokončením objednávky, fakturu s údaji poskytnutými Zákazníkem během nákupu. Faktura bude Zákazníkovi zaslána e-mailem po potvrzení odeslání Produktů nebo zpřístupnění Služby nebo bude k dispozici ke stažení přímo na příslušné webové stránce v profilu Zákazníka.

4. Dodávka

4.1. Dodací adresa uvedená Zákazníkem bude považována za správnou adresu pro dodání Produktů a Služeb.

4.2. Pokud si Zákazník přeje objednat Produkty, které mají být zaslány na různé adresy, odešle Zákazník pro každou adresu samostatný objednávkový formulář.

4.3. Způsob doručení, průměrná doba dodání a příslušné ceny dopravy nabízené naší Společností jsou uvedeny v příslušné sekci webových stránkách. Doba dodání je orientační,
a veškeré uvedené termíny dodání nebo odeslání budou plněny v souladu s platnými právními předpisy. Doba dodání se prodlužuje o dobu nezbytnou pro řádné dodání objednaného Produktu, pokud je zpoždění způsobeno událostí, kterou nemůžeme ovlivnit.

4.4. Pokud objednaný Produkt už není v době objednání na skladě a na webových stránkách je chybně uveden jako dostupný, může dojít ke zpoždění vyřízení objednávky nebo k jejímu zrušení ze strany Zákazníka nebo Společnosti v souladu s těmito Podmínkami.

4.5. Při doručení Produktů kurýrní službou je Zákazník povinen zkontrolovat, zda počet obdržených balíků odpovídá počtu uvedenému na přepravním dokladu a zda není obal poškozený, neporušený nebo mokrý. Zákazník je povinen nahlásit kurýrovi jakékoli poškození obalu nebo Produktů a informovat nás o něm na e-mailovou adresu uvedenou v sekci Zákaznická podpora.

4.6. S použitím uživatelského jména a hesla má Zákazník přístup k přehledu objednávek
ve svém profilu, kde může sledovat průběh objednávek v reálném čase, který bude zahrnovat následující informace:

- objednávka / platba odmítnuta: platba Zákazníka se nezdařila;

- čekání na platbu: Zákazník zadal objednávku, ale zrušil ji před provedením platby;

- doručení objednávky: objednávka byla doručena;

- potvrzení přijetí objednávky: nabídka Zákazníka na nákup Produktů nebo Služeb byla přijata;

- objednávka se připravuje: byl zahájen postup přípravy objednaných Produktů
a organizace doručení zásilky kurýrní službou;

- objednávka odeslána: Produkty byly vyzvednuty kurýrní službou a budou doručeny na adresu uvedenou Zákazníkem; od tohoto okamžiku může Zákazník sledovat svou zásilku na webových stránkách dopravce.

4.7 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se stavu objednávky se Zákazník může obrátit
na Oddělení služeb pro zákazníky, jak je uvedeno v sekci Podpora zákazníků na webových stránkách.

4.8. Produkty nebo služby jsou k dispozici pouze v rámci území naší Společnosti.

5. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo 

5.1. Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka okamžikem doručení Produktu na dodací adresu uvedenou v objednávce. 

5.2. Vlastnické právo k Produktům přechází na Zákazníka po zaplacení Produktů. 

6. Pravidla pro vrácení zboží / Vrácení produktů

6.1. Zákazníci, a zejména Spotřebitelé, mohou od smlouvy odstoupit bez postihu a bez udání důvodů do 14 (čtrnácti) dnů od doručení daného Produktu. Pro dodržení lhůty stačí zaslat prohlášení o odstoupení od Smlouvy na e-mailovou adresu uvedenou v sekci Zákaznická podpora a vrátit nám zakoupený Produkt do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení
od Smlouvy. Zákazníci mohou uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy jakoukoli formou a způsobem v souladu s "Informacemi o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy", které jsou přílohou těchto Podmínek, a mohou použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k nim přiložen, přičemž jeho použití není povinné. V případě vrácení Produktů v souladu
s našimi pravidly pro vracení nebudou Zákazníkovi účtovány žádné náklady, v opačném případě je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s vrácením Produktů.

6.2. Produkt nám musí být vrácen v souladu s pokyny Společnosti pro vrácení zboží, které jsou přiloženy k zásilce, spolu s případným příslušenstvím, dárkovými sadami, záručními listy, příručkami, slevami atd., a doporučujeme vrátit Produkt, pokud možno v původním stavu (balení). Zákazníci a Spotřebitelé se v této souvislosti mohou rovněž obrátit naši Společnost prostřednictvím kontaktních údajů dostupných v sekci Zákaznická podpora. Při vracení Produktu můžete postupovat podle našich zásad pro vracení zboží nebo můžete použít jiný způsob přepravy podle vlastního výběru. V každém případě musíte postupovat podle pokynů ve vyhrazené sekci webových stránek (viz sekce „můj účet“).

6.3. Příslušná společnost skupiny De'Longhi nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne obdržení prohlášení Zákazníka nebo Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy vrátí Zákazníkovi
nebo Spotřebiteli všechny provedené platby, včetně případných nákladů na dodání Produktu. Vrácení platby bude provedeno stejnou platební metodou, kterou využil Zákazník
nebo Spotřebitel. Vrácení platby přijaté od Zákazníka nebo Spotřebitele může být pozdrženo do okamžiku, než je Produkt vrácen nebo dokud Zákazník nebo Spotřebitel nepředloží doklad o jeho odeslání, podle toho, co nastane dříve. Po obdržení vráceného Produktu v souladu s Podmínkami bude vystavena opravná faktura na příslušnou částku. Zákazník
nebo Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.

7. Práva z vadného plnění 

7.1. Zákazník dodané Produkty po převzetí zkontroluje, aby zjistil, zda nemají viditelné vady nebo neodpovídají Smlouvě, a v takovém případě o tom Společnost informuje.

7.2 Zákazníkovi náležejí práva z vadného plnění, a to ve smyslu platných právních předpisů týkajících se práv z vadného plnění a práv spotřebitelů platných v zemi, kde byly Produkty zakoupeny. Práva vyplývající z vadného plnění budou uplatněna v souladu s právními předpisy platnými v zemi Zákazníka a s podmínkami uvedenými v záručních dokumentech dodaných
s Produkty a zpřístupněných na webových stránkách. Pro uplatnění práv z vadného plnění může zákazník kontaktovat naše Oddělení služeb pro zákazníky na čísle a/nebo e-mailu uvedeném v sekci Podpora zákazníků na webových stránkách, přičemž uvede číslo a datum vystavení faktury, případně příslušný kód objednávky a informace o vadě. Zákaznická podpora poskytne veškeré informace o tom, jak postupovat při uplatňování práv z vadného plnění.

7.3. Společnost dodává Produkty bez vad. Pokud některý Produkt nesplňuje podmínky Smlouvy, má Zákazník právo volně uplatnit práva z vadného plnění v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit, pokud se vada objeví na nových Produktech do 2 (dvou) let od data dodání Produktů Zákazníkovi nebo
do 1 (jednoho) roku v případě renovovaného nebo použitého Produktu. Pokud Zákazník oprávněně uplatnil právo z vadného plnění, lhůta podle předchozí věty neběží po dobu,
po kterou Zákazník nemůže Produkty užívat. Pokud je to výslovně uvedeno v příslušné sekci webových stránek, může být doba pro uplatnění práv z vadného plnění u některých použitých výrobků zkrácena v souladu s platnými ustanoveními spotřebitelského práva.

7.4. Projeví-li se vada Produktu v průběhu jednoho (1) roku od převzetí, má se za to,
že Produkt byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Produktu vylučuje; tato doba neběží
po dobu, po kterou Zákazník nemůže Produkt užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

7.5. Má-li Produkt vadu, může Zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Produktu bez vady nebo opravu Produktu, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Zákazníka.

7.6. Společnost může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Produkt měl bez vady.

7.7. Pokud má Produkt vadu, může Zákazník požadovat její odstranění na náklady Společnosti.

7.8. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:

 1. Společnost odmítla vadu odstranit nebo ji neodstranila v souladu s článkem 7.5. a 7.6.;
 2. vada se projeví opakovaně;
 3. je vada podstatným porušením Smlouvy;
 4. je z prohlášení Společnosti nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna
  v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Zákazníka.

7.9. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Produktu nevýznamná; má se za to,
že vada není nevýznamná. 

7.10. Upozorňujeme, že naše Produkty jsou navrženy, vyrobeny a určeny pro domácí
nebo srovnatelné použití, jak je uvedeno v návodech k použití.  Produkty nejsou určeny
pro profesionální použití. Pokud Společnost zjistí, že byl Produkt používán k profesionálním účelům nebo k jiným účelům, které přesahují běžné domácí nebo srovnatelné použití, vyhrazuje si Společnost právo uplatnit v jednotlivých případech odlišné podmínky v závislosti na konkrétním použití. V takových případech může Společnost považovat jakékoli profesionální použití, které může způsobit nadměrné opotřebení, za nesprávné použití,
což by mohlo vést k absenci právní ochrany.

7.11. Zákazník nemá nárok na opravu nebo výměnu Produktu nebo jakékoli jeho části, u které Společnost zjistí vadu, v následujících případech (v každém případě v souladu s příslušnými právními předpisy):

a) Produkt byl opraven nebo upraven jinými osobami než výrobcem nebo jinou autorizovanou osobou; a/nebo

b) vada Produktu se projeví po dvou (2) letech - nebo v případě použitých Produktů po jakékoli kratší lhůtě, která byla výslovně sdělena a v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů o ochraně spotřebitele - od okamžiku dodání Produktu;

c) vady jsou způsobeny (zcela nebo zčásti) nesprávným používáním, nesprávným skladováním, údržbou nebo instalací nebo nedodržením pokynů dodaných výrobcem spolu s Produktem.

7.12. Zákazník může uplatnit reklamaci u Společnosti v kterékoli její provozovně nebo
v autorizovaných servisních střediscích. Seznam autorizovaných servisních středisek je
k dispozici zde: https://www.delonghi.com/cs-cz/authorised-service-centre

7.13. Opravy nebo výměny budou provedeny v přiměřené lhůtě po podání žádosti a nebudou Zákazníkovi působit značné obtíže s ohledem na povahu Produktu a účel, pro který byl zakoupen.

7.14. Společnost je povinna vydat Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum uplatnění reklamace Zákazníkem, obsah reklamace, způsob vyřízení reklamace požadovaný Zákazníkem a kontaktní údaje Zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

7.15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Zákazník o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Společnost je povinna vydat Zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení
o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.16. Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje práva Zákazníků nebo Spotřebitelů vyplývajících z ustanovení platných právních předpisů. 

8. Omezení odpovědnosti

8.1. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby zajistila nepřetržitou a bezchybnou dostupnost svých služeb. Vzhledem k povaze internetového systému to však nelze vždy zaručit, protože může dojít k technickým odstávkám nebo omezením, ať už v souvislosti
s opravami, údržbou nebo zaváděním nových služeb. Společnost vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby omezila počet a dobu trvání takových odstávek nebo omezení.

8.2. Naše Společnost nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění nebo selhání, které nastane
z příčin, jež jsou mimo její přiměřenou kontrolu, a v žádném případě za (i) ztráty, které nebyly způsobeny porušením ze strany naší Společnosti, nebo (ii) jakékoli obchodní ztráty (včetně ztráty zisku, příjmů, smluv, očekávaných úspor, dat, dobré pověsti nebo zbytečně vynaložených nákladů), nebo (iii) jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, které nebyly
pro žádnou stranu předvídatelné při uzavření Smlouvy s naší Společností. Toto ustanovení
se vztahuje i na fyzické osoby, které nakupují Produkty nebo Služby pro účely přímo související s jejich podnikatelskou nebo profesní činností.

8.3. Těmito Podmínkami není dotčeno zákonné právo Zákazníka na zaslání Produktů
nebo poskytnutí Služeb v přiměřené lhůtě nebo na vrácení peněz, pokud objednané Produkty nebo Služby nemohou být dodány v přiměřené lhůtě z důvodu mimo naši kontrolu.

8.4. Jakákoli odpovědnost vůči Zákazníkovi v souvislosti s vadami s kvalitou je omezena
na kupní cenu Produktu. Toto omezení se nevztahuje na případy odpovědnosti za škodu způsobenou vadou Produktu.

 1. Rozhodné právo a soudní příslušnost

9.1. Tyto Podmínky se řídí a vykládají v souladu s českým právem, zejména občanským zákoníkem a v případě, že je Zákazník spotřebitelem, také zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

10. Údaje Společnosti

Dovolujeme si vás informovat o kontaktních údajích Společnosti:

De'Longhi Appliances S.r.l. se sídlem Treviso (TV) 31100, Via L.Seitz 47, Itálie, zapsaná
u Obchodní komory Treviso pod číslem 00867190159, DIČ: IT00698370962 

Kontaktní údaje Společnosti jsou: 

 

11.      Zpracování osobních údajů

11.1. Zpracování osobních údajů Zákazníků probíhá v souladu se zásadami stanovenými
v Zásadách ochrany osobních údajů.

12.      Závěrečná ustanovení 

12.1. V případě, že mezi námi a Spotřebitelem vznikne spotřebitelský spor z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Gorazdova 1969/24

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Webové stránky: adr.coi.cz Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, kterou zřídila Evropská komise na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12.2. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. 

 

12.3. Smlouva je uložena u Společnosti. Společnost neposkytuje Zákazníkovi přístup
ke Smlouvě.

 

12.4. Podmínky jsou platné od 16.4.2024.


 

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Při používání jakýchkoliv služeb webové stránky je Zákazník povinen zajistit ochranu svého účtu a hesla a za omezit přístupu ke svému počítači a v rozsahu povoleném platnými právními předpisy souhlasí s tím, že přebírá odpovědnost za všechny činnosti, které se uskuteční
pod jeho účtem nebo heslem. Zákazník je povinen podniknout veškeré nezbytné kroky
k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti svého hesla a bude Společnost neprodleně informovat, pokud má jakýkoli důvod se domnívat, že se jeho heslo stalo známým jiné osobě, nebo pokud je nebo by mohlo být heslo použito neoprávněným způsobem.

Zákazník je odpovědný za to, že údaje poskytnuté Společnosti jsou správné a úplné, a bude nás informovat o jakýchkoli změnách v poskytnutých údajích. Zákazník může využít přístupu
k údajům poskytnutým naší Společnosti a tyto údaje může aktualizovat, včetně nastavení účtu, v příslušné části webové stránky.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby, zrušit účet, odstranit nebo upravit obsah, pokud Zákazník porušuje platné právní předpisy nebo tyto Podmínky.

 

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy spotřebitelem a zákazníkem

 1. Pokyny k odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Vážený Spotřebiteli/Zákazníku,

máte právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 (čtrnácti) dnech ode dne, kdy vy nebo třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste pověřili, zboží fyzicky převezme. 

Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte naši Společnost informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem (např. dopisem zaslaným poštou na adresu De'Longhi Appliances Srl , se sídlem Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Itálie nebo e-mailem zakaznickalinka@delonhigroup.com a/nebo telefonicky na čísle +420 228 883 543

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když své sdělení o uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, vrátíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně případných nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného typu doručení, než je nejlevnější typ standardního doručení, který nabízíme), a to bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci, nebude-li výslovně dohodnuto jinak; v každém případě vám v důsledku tohoto vrácení peněz nevznikne povinnost hradit žádné poplatky.

Vrácení peněz můžeme provést až v okamžiku, kdy obdržíme vrácené zboží nebo nám předložíte doklad o odeslání zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží (kompletní výrobek včetně návodu k použití, příslušenství, dárkových sad, originálního obalu, originálu nebo kopie faktury a dalších doplňkových materiálů) nám zašlete nebo předejte na adrese De'Longhi Appliances Srl, se sídlem Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Itálie bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy jste nám sdělili, že od smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 14 (čtrnácti) dnů.

Pokud je vrácení provedeno v souladu s našimi zásadami pro vracení zboží, nebudou
za vrácení účtovány žádné náklady

Upozorňujeme, že v každém případě poneseme přímé náklady na vrácení rozbitého nebo nefunkčního zboží nebo chybně zaslaného/vyfakturovaného zboží.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.