Doprava při nákupu nad 980 Kč i vrácených produktů zdarma Zabezpečené platby
  1. Zpět na domovskou stránku
  2. Právní poznámky

Právní poznámky

Webové stránky skupiny De’Longhi (dále jen „Webové stránky“) jsou majetkem společnosti De’Longhi Appliances S.r.l. (Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Itálie – základní kapitál 200 000 000,00 EUR –– P. IVA IT 00698370962 a provozuje je společnost De’Longhi Appliances S.r.l. a její sesterské nebo dceřiné společnosti (dále jen „Skupina De’Longhi“)).

Připojíte‑li se k Webovým stránkám, znamená to, že přijímáte tyto podmínky. Nesouhlasíte‑li se všemi těmito podmínkami, musíte Webové stránky opustit.

Kromě tohoto Právního upozornění se mohou na Webové stránky vztahovat také specifické podmínky použití, které mohou mít před Právním upozorněním přednost, bude‑li to výslovně uvedeno.

Informace

Skupina De’Longhi vynakládá maximální úsilí, aby na Webových stránkách poskytla přesné, aktuální informace v podobě dat, např. finančních dat, doporučení, služeb nebo v jiné podobě, a vyhrazuje si právo obsah Webových stránek kdykoli bez předchozího upozornění změnit a/nebo odstranit a/nebo aktualizovat. Vaší povinností je pravidelně Webové stránky kontrolovat.

Skupina De’Longhi nemůže garantovat správnost, přesnost, kompletnost a/nebo způsobilost či vhodnost veškerých informací na Webových stránkách a/nebo produktů na stránkách popsaných či propagovaných, nemůže v tomto směru poskytnout žádnou záruku ve vztahu k porušení patentů, autorských práv či jiných práv třetích osob, a nenese proto v tomto smyslu žádnou odpovědnost ani neposkytuje žádné ručení. Skupina De’Longhi nenese odpovědnost za žádnou přímou či nepřímou škodu nebo újmu bez ohledu na její příčinu, původ, povahu nebo následky, k níž došlo v důsledku Vašeho připojení k Webovým stránkám nebo nemožnosti se k nim připojit, ani za využití informací uvedených na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Produkty zobrazené a popsané na Webových stránkách nemusí být v určitou dobu v dané zemi dostupné. Informace, které případně požadujete, Vám sdělí místní kontaktní osoba skupiny De’Longhi pro obchodní styk. Přestože Skupina De’Longhi investuje velké úsilí do úplnosti a přesnosti všech dat, je nutné veškeré informace týkající se produktů považovat pouze za nezávazné a orientační, závazné informace lze získat na vyžádání u místní kontaktní osoby skupiny De’Longhi pro obchodní styk nebo u jednotlivých prodejců.

Má‑li nesprávné použití Webových stránek nebo porušení tohoto Právního upozornění za následek vznik škody, podání žaloby, vznik nákladů či spor se skupinou De’Longhi, zavazujete se učinit veškeré kroky k tomu, aby skupině De’Longhi nevznikla žádná škoda či jakékoli náklady.

Používání dat a/nebo informací na Webových stránkách je na vlastní riziko a odpovědnost uživatele.

Příspěvek uživatele

I když skupina De’Longhi vynakládá úsilí na to, aby splnila požadavky programové bezpečnosti, neručí skupina De’Longhi za to, že obsah jejích Webových stránek neobsahuje takový kód, které by mohly poškodit Váš počítačový systém, když se k Webovým stránkám připojíte.

Pokud Webové stránky umožňují vkládání Vašich příspěvků, Váš příspěvek k Webovým stránkám, přidání nebo download obsahu musí proběhnout řádným způsobem, musí být relevantní pro rozsah Webových stránek a nesmí způsobovat žádnou škodu. Je zakázáno zveřejňovat hanlivý, škodlivý, nelegální a protiprávní obsah nebo narušuje soukromí, porušuje subjektivní či objektivní právo nebo je jinak pochybný, a tento obsah lze bez oznámení odstranit. 

Nebude‑li stanoveno něco odlišného, slouží Webové stránky jen jako zdroj informací k osobnímu použití.

Duševní vlastnictví

Nebude‑li uvedeno něco jiného, pak se na text, grafiku, audiovizuální prvky, fotografie, reklamy a slogany zobrazené na Webových stránkách vztahují majetková autorská práva vykonávaná skupinou De’Longhi, která nesmí být žádným způsobem používána třetí osobou bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Nebude‑li uvedeno něco jiného, pak ochranné známky, doménové názvy, loga nebo návrhy zobrazené na Webových stránkách jsou vlastnictvím skupiny De’Longhi a vztahuje se na ně příslušná ochrana podle platných právních předpisů, zejména autorského práva a předpisů na ochranu duševního vlastnictví, a nelze je zcela ani zčásti používat bez předchozího písemného svolení vlastníka.

Ochranné známky, doménové názvy a loga třetích stran, které jsou případně obsaženy na Webových stránkách, tvoří výlučný majetek svých vlastníků.

Žádný text na těchto Webových stránkách se nesmí vykládat tak, že se jedná o udělení licence či jiného oprávnění k užití ve vztahu k právům duševního vlastnictví skupiny De’Longhi.

Odkazy na jiné stránky

Na Webových stránkách mohou být uvedeny odkazy nebo reference z jiných webových stránek nebo na tyto webové stránky. Uvedené odkazy nebo reference na jiné webové stránky slouží jen pro orientaci uživatelů. Skupina De’Longhi nenese odpovědnost za tyto webové stránky nebo za jejich obsah. Skupina De’Longhi nenese odpovědnost za žádnou škodu a/nebo újmu, která by vznikla v důsledku přístupu k těmto webovým stránkám nebo v důsledku nemožnosti připojit se k těmto webovým stránkám nebo jejich obsahu a/nebo je použít, ani za škodu a/nebo újmu, která by vznikla v důsledku použití informací uvedených na těchto jiných webových stránkách.

Pravidla ochrany soukromí

Skupina De’Longhi dodržuje pravidla ochrany soukromí a osobních údajů, která jsou upraveny v právních předpisech na ochranu osobních údajů a dalších právních předpisech. Celé prohlášení o ochraně soukromí naleznete na domovské stránce Webových stránek pod záložkou „Soukromí“.