1. Nazaj na domačo stran
  2. Določila in pogoji

Določila in pogoji

(pregledano 18. junija 2020)

1. Tolmačenje

Pri teh prodajnih pogojih (v nadaljevanju: »Pogoji«):

»Pogodba« pomeni pogodbo med nami in vami za dobavo blaga, ki izhaja iz vašega pisnega sprejema naše ponudbe ali drugače s pisnim ali ustnim dogovorom med nami in vami ter vključuje te pogoje in morebitne posebne pogoje.

»Blago« pomeni izdelke, dogovorjene v pogodbi, ki vam jih dostavimo.

»Posebni pogoji« so vsi posebni pogoji, ki se nanašajo na dobavo blaga, ki je vključeno v našo ponudbo ali navedeno v njej ali je drugače določeno v pisnem sporazumu med nami in vami. V primeru neskladja med temi pogoji in posebnimi pogoji prevladajo posebni pogoji;

»Mi/nas« pomeni Kenwood Limited (matična številka podjetja 0872044) s sedežem na naslovu New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, in

»Vi/vaš« pomeni osebo, firmo ali podjetje, ki pri nas kupi blago.

2. Naročila

2.1 Pogodba je sklenjena ob upoštevanju teh pogojev in morebitnih posebnih pogojev, z izjemo vseh drugih pogojev in določil. Morebitne spremembe ali variacije določb pogodbe niso veljavne, če niso v pisni obliki in niso podpisane v našem in vašem imenu. V izogib dvomov naše sprejetje vašega naročila ne pomeni, da sprejemamo določila in pogoje, ki so priložena takšnemu naročilu.

2.2 Vsakršna ponudba se izda na podlagi domneve, da nobena pogodba ne bo veljavna, dokler ne sprejmete naše pisne ponudbe oz. našega pisnega sporazuma z vami.

2.3 Pogoji, navedeni v kateri koli ponudbi, običajno ostanejo nespremenjeni, če je zadevna pogodba sklenjena v roku osemindvajset (28) dni od datuma ponudbe, pod pogojem, da je nismo umaknili.

2.4 Ne prevzemamo nobene odgovornosti, dokler ne prejmemo vašega pisnega sprejema naše ponudbe oz. do pisne sklenitve sporazuma z vami.

2.5 Vsakršen nasvet ali priporočilo s strani naših zaposlenih, predstavnikov ali podizvajalcev v zvezi z blagom, ki ni potrjeno v pisni obliki, sprejemate na vaše lastno tveganje, pri čemer ne odgovarjamo za noben nasvet ali priporočilo, ki ni bilo potrjeno na takšen način.

3. Cene in plačilo

3.1 Obračunane cene bodo tiste, ki so trenutno veljavne na datum odpreme. Napake in opustitve v zvezi s kakršno koli ceno lahko v razumnem času odpravimo.

3.2 Vse cene ne vključujejo davka na dodano vrednost, zavarovanja ter stroškov nakladanja, razkladanja in namestitve. Vse te zneske boste morali poravnati vi ob plačilu blaga.

3.3 Za plačilo blaga ali plačilo obrokov za blago vam lahko kadar koli izstavimo račun po dostavi zadevnega blaga, plačilo za blago pa se izvede v valuti, v kateri vam izdamo račun, v roku trideset (30) dneh od našega računa.

3.4 Čas izvedbe plačila je bistvenega pomena, plačilo, ki ni skladno s tem pogojem, nam brez poseganja v naše pravice do odškodnine daje pravico, da začasno ustavimo vsako dostavo blaga ali prekličemo pogodbo in druge veljavne pogodbe, ki jih morda imamo z vami.

3.5 Poleg naših pravic iz pogoja 3.4 boste morali plačati obresti (obračunane mesečno) za vse zneske, ki zapadejo v plačilo (tako pred kot po presoji) po stopnji treh odstotkov (3 %) nad osnovno stopnjo družbe Barclays Bank Plc v času veljavnosti, ki se obračuna dnevno do izvršitve plačila.

4. Dostava

4.1 Čas dobave ni bistvo pogodbe. Vsakršen naveden datum dobave je zgolj ocena. Pridržujemo si pravico, da podaljšamo obdobje dostave za razumno obdobje, če je zamuda posledica dogodka, ki je zunaj našega razumnega nadzora (v nadaljevanju: dogodek višje sile).

4.2 Če potrebujete vnaprejšnje obvestilo o približnem času dostave, mora ta zahteva biti pisno navedena v vašem naročilu.

4.3 Kraj dostave je v vašem običajnem kraju poslovanja.

4.4 Če iz kakršnega koli razloga ne sprejmete dostave blaga, ko je to pripravljeno na dostavo, ali če ne moremo pravočasno dostaviti blaga, ker niste zagotovili ustreznih navodil za dostavo ali drugih informacij, potem:

(a) se tveganje za to blago prenese na vas,

(b) se blago obravnava kot dostavljeno,

(c) lahko blago shranimo do dejanske dostave, v tem primeru odgovarjate za vse morebitne povezane stroške (kar brez omejitev vključuje stroške hrambe in zavarovanja), in

(d) plačilo celotne cene blaga in vse morebitne vsote ob upoštevanju pogoja 3.2 nemudoma zapade.

4.5 Naša odgovornost za nedostavo blaga je omejena na ponovno dostavo blaga v razumnem času ali izdajo dobropisa za kateri koli račun za to blago.

4.6 V skladu z drugimi določbami teh pogojev ne odgovarjamo za nobeno izgubo (vključno z izgubo dobička), stroške, škodo, obračune ali izdatke, ki so neposredno ali posredno posledica kakršne koli zamude pri dostavi blaga, niti ne bomo odlašali z vašo morebitno prekinitvijo pogodbe, razen če takšna zamuda traja več kot 180 dni.