1. Powrót do strony głównej
 2. Podziel się swoją opinią na temat sklepu internetowego De'Longhi

Regulamin sprzedaży premiowej
„Kup automatyczny ekspres do kawy lub ekspres La Specialista De’Longhi w sklepie internetowym www.delonghi.pl i wystaw opinię sklepowi na Ceneo.pl, a otrzymasz 2 kg kawy o wartości 188 zł za darmo”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 Definicje

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie i pisanym wielką literą nadaje się następujące brzmienie:

1. Organizator
De’Longhi Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332338, kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 5252457842, REGON 141928974;
2. Koordynator
Silesia Promotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000672821, NIP: 6342892878, REGON: 367003630;
3. Promocja
sprzedaż premiowa pod nazwą „Kup automatyczny ekspres do kawy lub ekspres La Specialista De’Longhi w sklepie internetowym www.delonghi.pl i wystaw opinię sklepowi na Ceneo.pl, a otrzymasz 2 kg kawy o wartości 188 zł za darmo” prowadzona na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie;
4. Regulamin
niniejszy regulamin wraz z załącznikami, które stanowią jego integralną część;
5. Produkt/Produkty
ekspresy do kawy wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu;
6. Sklep
sklep internetowy prowadzony na stronie pod adresem: www.delonghi.pl;
7. Okres promocyjny
termin od dnia 28 kwietnia 2022 r. od godziny 0:01 do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 23:59;
8. Data zakupu
data i godzina wysłania zamówienia Produktu na serwer Sklepu należący do Sklepu;
9. Dowód zakupu
paragon fiskalny lub faktura VAT dokumentujące zakup Produktu;
10. Uczestnik/Uczestnicy
pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami tj. osobami fizycznymi dokonującymi z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową, które dokonały zakupu Produktów w Sklepie w terminie i na zasadach określonych w Regulaminie.

Biorąc udział w Programie, Uczestnik potwierdza, że zakup Produktu nie miał bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową;
11. Strona internetowa
Strona internetowa Promocji pod adresem: www.delonghi.pl;
12. Premia/Nagroda
Dwa kilogramy kawy o wartości 188 zł (sto osiemdziesiąt osiem złotych) wraz z wysyłką;

Łączna pula dostępnych Nagród objęta akcją promocyjną jest ograniczona i wynosi 110 (sto dziesięć) sztuk.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa:
  1. cel Promocji,
  2. czas trwania Promocji,
  3. warunki uczestnictwa w Promocji,
  4. zasady przyznawania Nagród,
  5. terminy i warunki postępowania reklamacyjnego.
 2. Promocja, jako sprzedaż premiowa stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.
 3. Promocja nie stanowi loterii pieniężnej, loterii fantowej, loterii promocyjnej ani żadnej innej gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2094).

§ 3 Cel Promocjie

Promocja została przygotowana w celu promocji Produktów określonych w Regulaminie.

§ 4 Czas i miejsce prowadzenia Promocji

Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 28 kwietnia 2022 r. od godziny 00:01 do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 23:59 (Okres promocyjny) lub do wyczerpania puli Nagród, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

§ 5 Przedmiot Promocji

Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnili łącznie warunki określone w Regulaminie, Nagrody w postaci dwóch kilogramów kawy o wartości 188 zł (sto osiemdziesiąt osiem złotych) wraz z wysyłką, na zasadach określonych w Regulaminie.

II. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

§ 6 Warunki udziału w Promocji

 1. Udział w Promocji jest nieodpłatny oraz dobrowolny.
 2. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki:
  1. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. od godziny 00:01 do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 23:59 dokonać wyłącznie za pośrednictwem Sklepu zakupu wybranego Produktu,
  2. zachować Dowód zakupu,
  3. wystawić ocenę Sklepowi na stronie internetowej pod adresem: www.ceneo.pl,
  4. zgłosić udział w Promocji za pośrednictwem Strony internetowej poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://silesiapromotion.pl/konkurs-delonghi/, na warunkach określonych w § 8 poniżej.
 3. Każdy Uczestnik, niezależnie od ilości zakupionych Produktów, może wziąć udział w Promocji oraz otrzymać Nagrodę wyłącznie jeden raz. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Promocji wyłącznie we własnym imieniu. Niedozwolone jest zamieszczanie recenzji lub dokonywanie zgłoszeń w imieniu innych osób.
 4. Biorąc udział w Promocji Uczestnik akceptuje warunki Promocji określone w Regulaminie.
 5. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby działające na zlecenie Organizatora w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, pracownicy Koordynatora, pracownicy sklepu internetowego www.delonghi.pl, a także najbliżsi członkowie rodzin wszystkich wymienionych powyżej osób, za jakich uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich. Jako pracowników Organizatora, Koordynatora oraz sklepu internetowego rozumie się także wszelkie osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na rzecz tych podmiotów niezależnie od podstawy prawnej, na jakiej usługi są świadczone.

§ 7 Zakup Produktu i prawo odstąpienia

 1. Produkt zgłoszony do Promocji musi być zakupiony przez Uczestnika wyłącznie w Sklepie w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. od godziny 00:01 do dnia 28 lutego 2023 r. do godziny 23:59. Wszelkie warunki sprzedaży Produktu, w tym jego cenę detaliczną określa Sklep. Organizator ani Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za dostępność Produktów.
 2. Uczestnik traci prawo do udziału w Promocji w przypadku skorzystania przez Uczestnika z ustawowego lub umownego (przyznanego przez sprzedawcę) prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu.
 3. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia zgodnie z § 8 poniżej, a następnie odstąpił od umowy sprzedaży Produktu, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu drogą elektroniczną na adres Koordynatora: reklamacje.delonghi@silesiapromotion.pl.
 4. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktu, którego zakup był podstawą otrzymania Nagrody, po wystawieniu oceny Sklepowi na stronie internetowej pod adresem: www.ceneo.pl i po otrzymaniu Nagrody przez Uczestnika, Uczestnik nie jest zobowiązany do zwrócenia Organizatorowi otrzymanej Nagrody.

§ 8 Zgłoszenie udziału w Promocji

 1. Zgłoszenie udziału w Promocji następuje za pośrednictwem Strony internetowej poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://silesiapromotion.pl/konkurs-delonghi/.
 2. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy zawiera:
  1. dane osobowe Uczestnika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu,
  2. model zakupionego Produktu,
  3. numer seryjny zakupionego Produktu,
  4. datę zakupu Produktu,
  5. wgrany Dowód zakupu Produktu (w formacie JPG/PNG/BNP, o maksymalnym rozmiarze 10 MB). Oryginał Dowodu zakupu Produktu należy zachować do czasu pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnika oraz otrzymania Nagrody (na potrzeby ewentualnej weryfikacji zgłoszenia Uczestnika),
  6. wgrany zrzut ekranu z wystawionej opinii na stronie internetowej www.ceneo.pl (w formacie JPG/PNG/BNP, o maksymalnym rozmiarze 10 MB).
 3. O wzięciu udziału w Promocji i otrzymaniu Nagrody decyduje kolejność kompletnych i prawidłowych zgłoszeń. Nagrody będą przyznawane do wyczerpania puli Nagród określonej w Regulaminie.
 4. Zgłoszenie udziału w Promocji dokonywane jest z chwilą zarejestrowania na serwerze Koordynatora zgłoszenia Uczestnika. Uczestnik otrzyma wysyłaną automatycznie widomość e-mail, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym, potwierdzającą zarejestrowanie zgłoszenia Uczestnika na serwerze Koordynatora. Powyższa, wysyłana automatycznie, wiadomość e-mail nie potwierdza poprawności zgłoszenia, a jedynie fakt zarejestrowania zgłoszenia w systemie teleinformatycznym.
 5. Zgłoszenia, które:
  1. zostały dokonane po terminie określonym w § 4 powyżej,
  2. są nieprawidłowe i/lub niekompletne i/lub niezgodne z Regulaminem,
  3. zawierają nieprawdziwe dane
  - wykluczają możliwość udziału w Promocji oraz otrzymania Nagrody.

§ 9 Weryfikacja zgłoszenia udziału w Promocji

 1. W oparciu o dane podane przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, Koordynator dokona weryfikacji prawidłowości zgłoszeń Uczestników, nie później niż w terminie 30 dni od daty zgłoszenia udziału w Promocji, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5 poniżej.
 2. Koordynator w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość co do:
  1. prawdziwości i/lub autentyczności Dowodu zakupu,
  2. posiadania przez Uczestnika prawa własności do zgłoszonego Produktu, w tym skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu,
  3. spełnienia warunku wystawienia opinii na stronie internetowej pod adresem: www.ceneo.pl
  - dokona dodatkowej weryfikacji zgłoszenia i wezwie Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, do doręczenia Koordynatorowi oryginału (fizycznego egzemplarza) wgranego w formularzu zgłoszeniowym Dowodu zakupu. W ramach powyższej dodatkowej weryfikacji Koordynator może również wezwać Uczestnika do przesłania drogą elektroniczną zdjęcia wybranego fragmentu/elementu Produktu. W takiej sytuacji termin na dokonanie weryfikacji prawidłowości zgłoszeń ulega przedłużeniu o okres takiej dodatkowej weryfikacji.
 3. Na żądanie Koordynatora Uczestnik zobowiązany jest do doręczenia Koordynatorowi oryginału Dowodu zakupu i/lub przesłania Koordynatorowi zdjęcia wybranego fragmentu/elementu Produktu w terminie 5 dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia otrzymania od Koordynatora wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej (w przypadku przesyłania oryginału Dowodu zakupu decyduje data nadania przesyłki rejestrowanej na adres Koordynatora; w przypadku przesłania zdjęcia wybranego fragmentu/elementu Produktu decyduje data nadania wiadomości e-mail).
 4. Koordynator zobowiązany jest zwrócić Uczestnikowi otrzymany od niego, zgodnie z ust. 3 powyżej, oryginał Dowodu zakupu w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.
 5. Koordynator dokona dodatkowej weryfikacji zgłoszenia również w sytuacji, gdy wgrany w formularzu zgłoszeniowym w formie zdjęcia Dowód zakupu i/lub przesłane zdjęcie wybranego fragmentu/elementu Produktu są nieczytelne, niewyraźne i/lub niewystarczające do jednoznacznej weryfikacji Produktu.
 6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 powyżej, Koordynator w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, wezwie Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym, do przesłania w formie wiadomości e-mail czytelnego i/lub wyraźnego zdjęcia Dowodu zakupu lub czytelnego i/lub wyraźnego zdjęcia wybranego fragmentu/elementu Produktu w terminie 5 dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od otrzymania od Koordynatora wiadomości e-mail zawierającej powyższe wezwanie (decyduje data nadania wiadomości e-mail). W takiej sytuacji termin na dokonanie weryfikacji prawidłowości zgłoszeń ulega przedłużeniu o okres takiej dodatkowej weryfikacji.
 7. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uczestnika zobowiązań, o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 6 powyżej, Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, a Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji. O powyższym Koordynator poinformuje Uczestnika wiadomością e-mail wysłaną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 10 Nagrody

 1. Pula Nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 110 sztuk (słownie: sto dziesięć) sztuk.
 2. O wyczerpaniu puli Nagród Organizator poinformuje na Stronie internetowej.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na inną gratyfikację pieniężną ani rzeczową.
 4. Wysyłka Nagród zostanie zrealizowana w terminie do dnia 15 marca 2023 r. (dzień nadania ostatniej paczki z magazynu). Nagrody zostaną nadane przesyłką kurierską na adres Uczestnika podany w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 8 ust. 1 powyżej.
 5. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji zgłoszenia, o której mowa w § 9 powyżej, termin na wysłanie Nagrody może ulec wydłużeniu się o czas niezbędny na przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji, nie dłuższy niż 7 dni od przesłania przez Uczestnika odpowiednio:
  1. oryginału (fizycznego egzemplarza) wgranego w formularzu zgłoszeniowym Dowodu zakupu,
  2. zdjęcia wybranego fragmentu/elementu Produktu,
  3. czytelnego/wyraźnego zdjęcia Dowodu zakupu,
  4. czytelnego/wyraźnego zdjęcia wybranego fragmentu/elementu Produktu
  - dla zachowania terminu na wysłanie Nagrody decyduje data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej Nagrodę.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub opóźnienie w dokonaniu wysyłki Nagrody powstałych z powodu podania przez Uczestnika błędnego lub nieprawidłowego adresu lub innych danych niezbędnych do jej realizacji.

§ 11 Podatek dochodowy od Nagrody

 1. Organizator oświadcza, iż Nagrody są przekazywane w ramach Promocji w zakresie sprzedaży premiowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1128 z późn. zm.).
 2. Wartość Nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie przekracza 2.000,00 zł, w związku z czym zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od Nagrody, będącego nagrodą pieniężną za udział w sprzedaży premiowej Produktu.

§ 12 Wyłączenia z udziału w Promocji

 1. Z udziału w Promocji wykluczone są Produkty zakupione w ramach sprzedaży ratalnej, jak również zakupione w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej Uczestnika.
 2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora lub Koordynatora.

§ 13 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą̨ być zgłaszane najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane:
  1. za pośrednictwem listu poleconego lub przesyłki kurierskiej na adres Koordynatora: Silesia Promotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach, Aleja Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice,
  2. drogą elektroniczną na adres Koordynatora: reklamacje.delonghi@silesiapromotion.pl - z dopiskiem „2 kg kawy za darmo”.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz adres do korespondencji Uczestnika oraz opis powodu reklamacji wraz z treścią żądania reklamacyjnego.
 4. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje odpowiednio data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej, a w przypadku reklamacji zgłaszanych drogą elektroniczną data nadania wiadomości e-mail.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Koordynatora w terminie 30 dni od dnia doręczenia reklamacji. O decyzji Koordynatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres korespondencyjny Uczestnika podany w reklamacji, chyba że Uczestnik wyraźnie wskazał w reklamacji inny sposób komunikacji.
 6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Powyższe prawo przysługuje Uczestnikowi również̇ w przypadku nieskorzystania przez Uczestnika z postępowania reklamacyjnego opisanego w Regulaminie.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Promocji jest De’Longhi Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000332338, kapitał zakładowy 50.000 PLN, NIP 5252457842, REGON 141928974.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Promocji.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu realizacji udziału Uczestnika w Promocji, w szczególności ustalenia prawa Uczestnika do udziału w Promocji, rozpatrywania reklamacji oraz otrzymania Nagrody na zasadach określonych w Regulaminie. Dane Uczestnika przetwarzane będą również w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego oraz odpowiedzialności cywilnej. Ponadto dane osobowe mogą być wykorzystywane w prawnie dozwolonych i uzasadnionych interesach Administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) związanych z analizą i raportowaniem danych dotyczących realizacji Promocji (łącznie jako „Cele przetwarzania”).
 4. Na potrzeby Promocji będą przetwarzane dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. W zależności od sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być:
  1. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, w szczególności podwykonawcy w procesie organizacji Promocji,
  2. podmioty zapewniające obsługę lub udostępniające systemy teleinformatyczne,
  3. podmioty świadczące usługi kurierskie, pocztowe, doradcze, w tym prawne, bankowe i płatnicze
  - w zakresie w jakim jest to uzasadnione Celami przetwarzania.
 7. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Celów przetwarzania. Następnie dane Uczestników będą przechowywane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi Administratora przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej.
 8. Dane osobowe będą chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 9. Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
  2. dostępu do danych osobowych,
  3. uzyskania kopii danych osobowych udostępnionych Administratorowi,
  4. przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  5. żądania sprostowania danych osobowych,
  6. żądania usunięcia danych osobowych,
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych,
  8. sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych,
  9. wycofania zgody w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  10. ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 10. Uczestnikom przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane do Administratora.
 12. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych Uczestników Koordynatorowi tj. Silesia Promotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000672821, NIP: 6342892878, REGON: 367003630 w celu organizacji Promocji, w tym zweryfikowania prawa Uczestników do udziału w Promocji, realizacji wysyłki Nagród oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników.
 13. Dane osobowe Uczestników zostaną zintegrowane z innymi danymi, które Administrator mógł zebrać o Uczestnikach z innych źródeł oraz od stron trzecich.
 14. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajduje się na stronie pod adresem: https://www.delonghi.com/pl-pl/polityka-prywatnosci.
 15. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników mogą kierować na adres: infoprivacy.polska@delonghigroup.com. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: dpo.privacy@delonghigroup.com.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 15 Regulamin świadczenia usług

 1. Organizator jest usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). Niniejsze postanowienia stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów tej ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator za pośrednictwem Strony internetowej udostępnia Uczestnikom usługę wzięcia udziału w Promocji oraz usługę polegającą na możliwości otrzymania i utrwalenia Regulaminu.
 3. Celem zapewnienia zgodności z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Strona internetowa, Uczestnik musi spełniać minimalne wymagania sprzętowe i techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną tj. dysponować sprzętem i systemem umożliwiającym korzystanie z sieci Internet (np. komputerem, smartfonem, tabletem itp. wyposażonym w dostęp do Internetu oraz przeglądarkę internetową).
 4. Korzystanie z usług określonych w Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód (np. narażeniem na złośliwe oprogramowanie, takie jak: wirusy, robaki, trojany, keyloggery, dialery, programy szpiegujące, spam, wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję, włamania do systemu teleinformatycznego. Poza zagrożeniami wymienionymi powyżej, jako możliwe zagrożenia należy uznać także ataki hackerów. Organizator oświadcza, iż stosuje właściwe zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub istotne utrudnienie włamania się do systemu Organizatora.
 5. Rekomendowane jest przedsięwzięcie m.in. następujących kroków w celu zminimalizowania takich ryzyk: zainstalowanie oraz posiadanie zaktualizowanego programu antywirusowego, posiadanie włączonej zapory systemowej, nieotwieranie załączników e-mail niewiadomego pochodzenia, czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji.
 6. Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania poprzez Stronę internetową treści o charakterze bezprawnym. W razie pozyskania wiarygodnej informacji o dostarczeniu treści o bezprawnym charakterze bądź działalności z nią związanej Organizator może usunąć taką treść i/lub zawiesić dostęp Uczestnika do świadczonych usług. W takim przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usunięcie treści, o której mowa w niniejszym ustępie, ani za zawieszenie dostępu do usług na podstawie niniejszego ustępu.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia usług w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów
 8. Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 9. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ustępie powyższym, Uczestnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na adres Koordynatora: reklamacje.delonghi@silesiapromotion.pl lub na piśmie na adres Koordynatora: Silesia Promotion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 191F, 40-153 Katowice, przy czym o zachowaniu terminu do złożenia oświadczenia decyduje odpowiednio data stempla pocztowego, data nadania przesyłki kurierskiej, a w przypadku oświadczenia zgłaszanego drogą elektroniczną data nadania wiadomości e-mail.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wystąpienia jakichkolwiek szkód po stronie Uczestnika, spowodowanych korzystaniem lub niemożnością korzystania przez Uczestnika z usług takich jak: utrata danych, opóźnienia w ich otrzymaniu lub przesłaniu, opóźnienia spowodowanych brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją lub innymi przerwami w świadczeniu usług, spowodowanych przez czynniki (okoliczności) od Organizatora niezależne.
 11. W wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług, w razie błędnego dokonania wzajemnych rozliczeń lub w przypadku innych zastrzeżeń w odniesieniu do usług, Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 13 Regulaminu.
 12. Organizator zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od momentu przesłania zgłoszenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 powyżej. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z usług przesyłając stosowaną informację drogą elektroniczną na adres Koordynatora: reklamacje.delonghi@silesiapromotion.pl. Rezygnacja, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16 Dostępność Regulaminu

 1. Regulamin jest dostępny na Stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora. Uczestnik może utrwalać treść Regulaminu poprzez jego pobranie z podanej powyżej Strony internetowej.
 2. Informacje na temat Promocji można uzyskać również kierując pytania drogą elektroniczną na adres Koordynatora: reklamacje.delonghi@silesiapromotion.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 728 315 225, w dni robocze (tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00 – 16.00. Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora.
 3. Następujące załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
  1. Załącznik nr 1 - Produkty objęte Promocją.

Załącznik nr 1. Produkty objęte Promocją

Produkt Promocyjny
Kod EAN
ECAM 21.117.B
8004399326163
ECAM 21.117.SB
8004399326156
ECAM 21.117.W
8004399327979
ECAM 22.110.B
8004399325050
ECAM 22.110.SB
8004399325067
ECAM 23.120.B
8004399326187
ECAM 22.110.W
8004399332164
ECAM 250.23.SB
8004399334120
ECAM 250.31.SB
8004399334137
ECAM 250.33.TB
8004399334144
ESAM 2200
8004399324602
ESAM 2600
8004399324619
ESAM 3000.B
8004399324626
ESAM 4000.B
8004399324657
ECAM 23.260.B
8004399002845
ECAM 23.420.SW
8004399323810
ECAM 23.420.SB
8004399323827
ECAM 350.15.B
8004399331143
ECAM 350.35.W
8004399331150
ECAM 23.460.SB
8004399003286
ECAM 350.35.SB
8004399331136
ESAM 460.75.MB
8004399334915
ESAM 460.80.MB
8004399334786
ECAM 22.360.B
8004399325951
ECAM 22.360.S
8004399325944
ECAM 23.460.B
8004399326828
ECAM 23.460.S
8004399326835
ECAM 23.460.W
8004399332188
ECAM 23.463.B
8004399327801
ECAM 350.55.B
8004399331167
ECAM 350.55.SB
8004399331709
ECAM 350.75.S
8004399331174
ECAM 350.75.W
8004399331631
ECAM 370.85.B
8004399333543
ECAM 44.660.B
8004399328341
ECAM 22.360.W
8004399332171
ECAM 350.55.W
8004399331747
ECAM 353.75.B
8004399333086
ECAM 354.55.SB
8004399334649
ECAM 370.95.S
8004399333529
ECAM 46.860.B
8004399334793
ECAM 550.55.W
8004399332898
ECAM 550.65.SB
8004399334809
ECAM 550.65.W
8004399014053
ECAM 550.75.MS
8004399332546
ECAM 550.85.MS
8004399334816
ESAM 420.40.B
8004399334366
ESAM 420.80.TB
8004399334373
ETAM 29.660.SB
8004399328686
ECAM 370.85.SB
8004399333536
ECAM 45.760.W
8004399327849
ECAM 510.55.M
8004399331679
ECAM 650.55.MS
8004399331006
ECAM 650.75.MS
8004399331013
ECAM 370.95.T
8004399332904
ECAM 550.55.SB
8004399332539
ECAM 610.55.SB
8004399334861
ECAM 610.74.MB
8004399334878
ECAM 610.75.MB
8004399334885
ECAM 650.85.MS
8004399331648
EPAM 960.75.GLM
8004399333550
ETAM 36.365.MB
8004399326811
ECAM 28.465.MB
8004399327764
ECAM 22.117.B
8004399333482
ECAM 46.860.W
8004399020818
ECAM 612.55.SB
8004399019379
ECAM 359.55.B
8004399022300
ECAM 370.70.B
8004399023604
ECAM 350.50.B
8004399023581
ECAM 350.50.SB
8004399023574
ECAM 290.42.TB
8004399022157
ECAM 290.21.B
8004399021358
ECAM 290.22.B
8004399021365
ECAM 290.31.SB
8004399021372
ECAM 290.61.B
8004399021396
ECAM 290.61.SB
8004399021402
ECAM 290.81.TB
8004399021419
ECAM 22.112.B
8004399022409
ECAM 22.115.B
8004399022911
ECAM 370.70.SB
8004399024380
ECAM 293.61.BW
8004399024731
ECAM 450.55.G
8004399021136
ECAM 450.55.S
8004399021143
ECAM 450.76.T
8004399021266
EC 9665.M
8004399334960
EC 9355.BM
8004399019959
EC 9355.M
8004399019942
EC 9335.R
8004399334595
EC 9155.MB
8004399021921
ECAM 222.20.B
8004399025349
ECAM 220.21.B
8004399025356
ECAM 220.21.BG
8004399025363
ECAM 220.22.GB
8004399025370
ECAM 220.20.W
8004399025387
ECAM 220.21.WW
8004399025394
ECAM 220.30.SB
8004399025400
ECAM 220.31.SB
8004399025417
ECAM 220.31.SSB
8004399025424
EC9155.W
8004399025202
ECAM 452.57.G
8004399021150
ECAM 13.123.B W
8004399334823
ECAM 450.65.G
8004399026209
ECAM 450.65.S
8004399026216
ECAM 450.86.T
8004399026186
ECAM 452.67.G
8004399026223
EC9155.GR
8004399025165
EC9155.YE
8004399025172