Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Όροι και Προϋποθέσεις Συνδρομής

Όροι Συνδρομών

1. Γενικοί όροι συνδρομών

Οι παρούσες γενικές προϋποθέσεις (οι «Γενικοί Όροι») ρυθμίζουν την περιοδική προμήθεια των προϊόντων που περιγράφονται στην ενότητα Συνδρομή στον ιστότοπο της De’Longhi (τα «Προϊόντα») από την De’Longhi Appliances S.r.l, μια μονοπρόσωπη εταιρεία, με έδρα στο Treviso (TV), via L. Seitz n. 47, πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο 200.000.000,00 ευρώ, ΑΦΜ 00698370962, φορολογικό κωδικό και αριθμό μητρώου στο Μητρώο της Εταιρείας Treviso 00867190159, υπόκειται στη διαχείριση και τον συντονισμό της SpA της De'Longhi σύμφωνα με το άρθρο 2497-bis του ιταλικού ποινικού κώδικα («De'Longhi») προς τον πελάτη, ή τον τελικό χρήστη (ο «Καταναλωτής»), φυσικό πρόσωπο (ηλικίας) ή νομική οντότητα (ο «Πελάτης»), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω (οι «Συνδρομές»), στις οποίες έχει εγγραφεί ο Πελάτης μέσω του ακόλουθου ιστότοπου www.delonghigroup.com (ο «Ιστότοπος»).

Οι σχετικοί Γενικοί Όροι είναι εκείνοι που ισχύουν κατά τη στιγμή της εκτέλεσης της σύμβασης Συνδρομής σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 5.

Για οτιδήποτε δεν ρυθμίζεται ρητά από τους παρόντες Γενικούς Όρους, ανατρέξτε στις διατάξεις που περιέχονται στον Ιστότοπο στην ενότητα που αφορά αποκλειστικά την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι παρόντες Γενικοί Όροι.

Τα Προϊόντα προορίζονται μόνο για οικιακή ή παρόμοια χρήση και όχι για επαγγελματικούς σκοπούς ή χρήση. Σε κάθε περίπτωση, η De'Longhi συνιστά να ακολουθείτε τις οδηγίες που περιέχονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια οδηγιών.

2. Τύποι συνδρομής

Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει μεταξύ των ειδών Συνδρομής που περιγράφονται στην ενότητα Συνδρομές στον Ιστότοπο. Οι Συνδρομές προβλέπουν την περιοδική προμήθεια των Προϊόντων που περιλαμβάνονται σε κάθε Συνδρομή, στις ποσότητες που υποδεικνύονται σε αυτήν και με τη συχνότητα που προβλέπεται για κάθε προμήθεια, σε μειωμένη τιμή και με πρόγραμμα πληρωμής δόσεων.

3. Διάρκεια της Συνδρομής - Ακύρωση από τον Πελάτη / Καταγγελία από την De'Longhi

3.1. Η μέγιστη διάρκεια κάθε τύπου Συνδρομής είναι 12 μήνες. Ο Πελάτης λαμβάνει την προμήθεια των Προϊόντων όσο συχνά ορίζεται στην αντίστοιχη Συνδρομή.

3.2. Ο Πελάτης μπορεί να ακυρώσει τη Συνδρομή ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή. Αυτό το δικαίωμα μονομερούς απόσυρσης θα αναφέρεται εφεξής και ως «Ακύρωση» και δεν θα ισχύουν χρεώσεις για τον Πελάτη.

3.3. Η Ακύρωση θα ασκηθεί από τον Πελάτη συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το έντυπο στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» του Ιστότοπου, στη σελίδα Συνδρομής, στην ενότητα «Ιστορικό συνδρομών», ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτήν. Η De'Longhi θα παραδώσει - και ο Πελάτης θα πληρώσει - όλα τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν πριν από την Ακύρωση. Η δυνατότητα ακύρωσης της Συνδρομής από τον Πελάτη αναστέλλεται 2 (δύο) ημέρες πριν από την επεξεργασία κάθε νέας παραγγελίας.

3.4. Η De'Longhi μπορεί να τερματίσει τη Συνδρομή κατά τη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή για λόγους εμπορικής ευκαιρίας, γνωστοποιώντας επίσημα την απόσυρσή της στον Πελάτη με κοινοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. Όλες οι εντολές που γίνονται αποδεκτές πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας της σύμβασης θα εκτελούνται.

4. Εκτέλεση της Σύμβασης

4.1. Ο Πελάτης μπορεί να υπογράψει τις συμβάσεις που σχετίζονται με κάθε Συνδρομή αποκλειστικά μέσω του Ιστότοπου.

4.2. Μόλις ολοκληρωθεί η προσαρμοσμένη διαμόρφωση της Συνδρομής, για να συμμετάσχει στη Συνδρομή, ο Πελάτης πρέπει να έχει συνδεθεί και να έχει εγγραφεί στην ενότητα «Ο λογαριασμός μου» του Ιστότοπου, πραγματοποιώντας σύνδεση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης, τα οποία ο Πελάτης υποχρεούται να προστατεύει και σε σχέση με τα οποία είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή ενέργεια που αναλαμβάνεται με τη χρήση τους. Η De'Longhi δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από την αδυναμία συμμόρφωσης με αυτές τις συμβατικές διατάξεις.

Ο Πελάτης δεσμεύεται να ενημερώνει αμέσως την De'Longhi σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διαπιστευτηρίων πρόσβασής του ή οποιασδήποτε άλλης παραβίασης της ασφάλειας.

4.3. Για να ολοκληρώσει τη Συνδρομή, ο Πελάτης πρέπει να ολοκληρώσει μια παραγγελία που να αναφέρει:

- το είδος της Συνδρομής που επιλέχθηκε και τον τύπο του Καφέ μεταξύ αυτών που είναι διαθέσιμα·
- τα δεδομένα τιμολόγησης με τη διεύθυνση αποστολής για τα Προϊόντα που αγοράζονται με την εγγραφή στη Συνδρομή.
Κατά την εγγραφή, θα παρασχεθούν συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων ενδείξεων σχετικά με τις τιμές, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και οποιωνδήποτε ισχυόντων φόρων, και στη συνέχεια θα περιγράφονται λεπτομερώς στο σχετικό τιμολόγιο.

4.4. Η σύμβαση συνάπτεται με την παραλαβή της επικοινωνίας από την De'Longhi με την οποία επιβεβαιώνεται η συμμετοχή στη Συνδρομή που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Πελάτη, η οποία περιέχει μια σύνοψη των προϋποθέσεων της επιλεγμένης Συνδρομής, καθώς και όλες τις άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη σύμβαση. Οι παραγγελίες που ακολουθούν την πρώτη δημιουργούνται αυτόματα με τη συχνότητα που καθορίζεται για κάθε Συνδρομή.

5. Χαρακτηριστικά και τιμές προϊόντων

5.1. Οι δυνατότητες των Προϊόντων κάθε Συνδρομής βρίσκονται στην ειδική σελίδα του Ιστότοπου. Ο Καφές παραδίδεται στον Πελάτη με ημερομηνία λήξης τουλάχιστον τρεις (3) μήνες.

5.2. Τα έξοδα αποστολής, εάν υπάρχουν, αναφέρονται σαφώς στις λεπτομέρειες της παραγγελίας. Εκτός εάν υποδεικνύεται ρητά, τα Προϊόντα θα αποστέλλονται χωρίς χρέωση στον Πελάτη.

5.3. Η υποδεικνυόμενη τιμή θα παραμείνει αμετάβλητη για όλη τη διάρκεια της Συνδρομής που έχει επιλέξει ο Πελάτης, με εξαίρεση την έκπτωση που ισχύει για την πρώτη παραγγελία, κατά περίπτωση.

6. Αλλαγές στη Συνδρομή

6.1. Η De'Longhi θα παρέχει στον Πελάτη τα Προϊόντα που προβλέπονται σε κάθε Συνδρομή όσο συχνά ορίζεται σε αυτήν.
Ο Πελάτης μπορεί να τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα, τη διεύθυνση για την αποστολή των Προϊόντων, τη διεύθυνση χρέωσης και τα δεδομένα πληρωμής μέσω πρόσβασης στη σελίδα Συνδρομής στον Ιστότοπο, στην ενότητα «Ιστορικό Συνδρομών». Η δυνατότητα τροποποίησης των στοιχείων Συνδρομής από τον Πελάτη αναστέλλεται 2 (δύο) ημέρες πριν από την επεξεργασία κάθε νέας παραγγελίας.

6.2. Οι τροποποιήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.1 θα εφαρμοστούν από την πρώτη παράδοση μετά την ημερομηνία τροποποίησης, εάν γίνουν τουλάχιστον 2 (δύο) ημέρες πριν από την ημερομηνία επεξεργασίας της παραγγελίας. Διαφορετικά, θα ληφθούν υπόψη για επακόλουθες παραδόσεις. Ο Πελάτης ενημερώνεται μέσω email 5 (πέντε) ημέρες πριν από την ημερομηνία επεξεργασίας κάθε παραγγελίας μετά την πρώτη.

6.3. Δεν είναι δυνατή η αναστολή της Συνδρομής, αλλά μόνο η Ακύρωση σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. 3.

7. Πληρωμή και τιμολόγηση

7.1. Η περιοδική προμήθεια των Προϊόντων στο πλαίσιο των όρων που ορίζονται σε κάθε Συνδρομή μπορεί να πληρωθεί μόνο με μηνιαία χρέωση σε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Δεν επιτρέπονται άλλες μέθοδοι πληρωμής, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπτωτικά κουπόνια εκτός από εκείνα που προορίζονται ειδικά για τα προγράμματα Συνδρομής. Με την υπογραφή της σύμβασης, η De'Longhi θα στείλει αυτόματα μια απόδειξη ή ένα τιμολόγιο με βάση τα δεδομένα που παρέχονται από τον Πελάτη κατά την εκτέλεση της Συνδρομής. Δεν θα είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στο τιμολόγιο μετά την έκδοσή του.

7.2. Το ποσό κάθε παραγγελίας που υποβάλλεται στο πλαίσιο της Συνδρομής που επιλέγει ο Πελάτης θα χρεώνεται απευθείας στην πιστωτική κάρτα του Πελάτη. Η De'Longhi δικαιούται να διενεργεί προκαταρκτικούς ελέγχους για την επαλήθευση της διαθεσιμότητας της πιστωτικής κάρτας.

7.3. Σε περίπτωση που απορριφθεί η πληρωμή του Πελάτη ή το Προϊόν δεν βρίσκεται στην αποθήκη («εκτός αποθέματος»), η De'Longhi θα πραγματοποιήσει 3 (τρεις) προσπάθειες επεξεργασίας της παραγγελίας. Εάν καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν είναι επιτυχής, η παραγγελία δεν θα εκδοθεί, τα Προϊόντα δεν θα παραδοθούν και το αντίστοιχο ποσό δεν θα χρεωθεί στον Πελάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι μη επεξεργασμένες παραγγελίες («παραγγελίες που παραλείφθηκαν») δεν θα ανακτηθούν στο τέλος της Συνδρομής, η οποία θα διατηρήσει τη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι τέτοιες καταστάσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν τους χρόνους εκπλήρωσης της παραγγελίας και, συνεπώς, τους χρόνους που προβλέπονται για την παράδοση των Προϊόντων.

7.4. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την πιστωτική κάρτα του Πελάτη θα προωθούνται μέσω ασφαλούς σύνδεσης απευθείας στον ιστότοπο του τραπεζικού ιδρύματος, το οποίο παρέχει την υπηρεσία πληρωμών. Ο Πελάτης πρέπει να επικοινωνεί στην De'Longhi μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών ή μέσω της πρόσβασης στην ενότητα που έχει δεσμευτεί στον Ιστότοπο, τυχόν αλλαγές (π.χ. λήξη κάρτας) σχετικά με την πιστωτική κάρτα που έχει εισαχθεί για την πληρωμή παραγγελιών που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια της Συνδρομής.

8. Αποστολή προϊόντων

8.1. Η De'Longhi θα πραγματοποιήσει την πρώτη αποστολή των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη, μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση που κοινοποίησε ο Πελάτης. Η παράδοση των Προϊόντων που προβλέπονται σε κάθε Συνδρομή, υπό κανονικές συνθήκες, πραγματοποιείται εντός 3 (τριών) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εκπλήρωσης κάθε παραγγελίας που κοινοποιείται στον Πελάτη μέσω email, καθώς και από την ημερομηνία μεταγενέστερης αποστολής. Οι χρόνοι που υποδεικνύονται για την παραλαβή των Προϊόντων είναι σε κάθε περίπτωση ενδεικτικοί.

8.2. Οι παραγγελίες μετά την πρώτη παραγγελία, υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία, όσο συχνά περιγράφεται για κάθε Συνδρομή στην ενότητα Συνδρομές στον Ιστότοπο.

8.3. Η αποστολή θα πραγματοποιηθεί από την De'Longhi μέσω τρίτου ταχυμεταφορέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την παράδοση. Τυχόν αναφορές αποτυχημένης ή καθυστερημένης παράδοσης των Προϊόντων θα γίνονται μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της De’Longhi.

9. Επαλήθευση προϊόντων

9.1 Οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευασία ή/και στο Προϊόν (ορατή χωρίς να ανοίξετε τη συσκευασία) ή η αναντιστοιχία στον αριθμό των δεμάτων, πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην εταιρεία ταχυμεταφορών, δίνοντας συγκεκριμένη ένδειξη στο έγγραφο παράδοσης. Υπογράφοντας το έγγραφο της εταιρείας ταχυμεταφορών, ο Πελάτης πιστοποιεί την εξωτερική ακεραιότητα του Προϊόντος και τη συμμόρφωση με την παράδοση.

9.2. Οποιαδήποτε προβλήματα που δεν είναι εμφανή και δεν μπορούν να επαληθευτούν κατά τη στιγμή της παράδοσης (που σχετίζονται με τη φυσική ακεραιότητα, την αλληλογραφία ή την πληρότητα των παραληφθέντων προϊόντων) πρέπει να αναφέρονται εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την παράδοση, στέλνοντας ένα email στην Εξυπηρέτηση Πελατών χρησιμοποιώντας τα έντυπα που αναφέρονται στον Ιστότοπο ή καλώντας τον αριθμό χωρίς χρέωση 800 635600.

10. Τροποποίηση των Γενικών Προϋποθέσεων

10.1. Η De'Longhi δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες Γενικούς Όρους ειδοποιώντας αμέσως τον Πελάτη μέσω e-mail και στον Ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό, η De'Longhi καλεί τον Πελάτη να συμβουλεύεται περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ελέγχει για τυχόν αλλαγές ή/και ενημερώσεις στους παρόντες Γενικούς Όρους.

10.2. Εάν οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν ουσιώδη αλλαγή στους όρους της Συνδρομής, ο Πελάτης μπορεί να αποσυρθεί από αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11.2.

10.3. Οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία που υποδεικνύεται στην επικοινωνία που αποστέλλεται μέσω e-mail ή δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

11. Απόσυρση

11.1. Η άσκηση του δικαιώματος απόσυρσης αποκλείεται για τα προϊόντα διατροφής.

11.2. Με την επιφύλαξη της δυνατότητας του Πελάτη να κοινοποιήσει την Ακύρωση από τη Συνδρομή του ανά πάσα στιγμή, όπως προβλέπεται στο προηγούμενο άρθρο 3, ο Πελάτης θα έχει επίσης το δικαίωμα να ασκήσει το δικαίωμα απόσυρσης από τη σύμβαση Συνδρομής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στους Γενικούς Όρους Πώλησης που βρίσκονται στον Ιστότοπο, στην ενότητα που αφορά αποκλειστικά την πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών της De'Longhi ή καλώντας απευθείας την Εξυπηρέτηση Πελατών της De’Longhi, χρησιμοποιώντας τον παρακάτω αριθμό χωρίς χρέωση 800 635600.

12. Εγγύηση

12.1. Ο Πελάτης πρέπει να ελέγξει τα Προϊόντα κατά την παράδοση για να επαληθεύσει τη λειτουργικότητά τους και την παρουσία οποιωνδήποτε ορατών ελαττωμάτων, ενημερώνοντας αμέσως την De'Longhi σε αυτήν την περίπτωση.

12.2 Τα Προϊόντα καλύπτονται από τη νομική εγγύηση, η οποία συμμορφώνεται με όλους τους νομικούς κανονισμούς σχετικά με τις εγγυήσεις για τα καταναλωτικά αγαθά και τα δικαιώματα των καταναλωτών που ισχύουν στις χώρες στις οποίες αγοράζονται τα Προϊόντα που περιλαμβάνονται σε κάθε Συνδρομή (η «Εγγύηση»). Τα δικαιώματα που απορρέουν από την Εγγύηση θα ασκούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στη χώρα του Πελάτη και υπό τους όρους που ορίζονται σε οποιαδήποτε έγγραφα εγγύησης παρέχονται με τα Προϊόντα. Για τη διεκδίκηση της Εγγύησης, ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας στον αριθμό ή/και το email που υποδεικνύεται στην ενότητα Εξυπηρέτησης Πελατών του ιστότοπου, προσδιορίζοντας τον αριθμό τιμολογίου του προϊόντος και την ημερομηνία έκδοσης ή τον σχετικό κωδικό και την παραγγελία, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το ελάττωμα. Η Εξυπηρέτηση Πελατών θα παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεκδίκησης της Εγγύησης.

12.3. Η De'Longhi παρέχει προϊόντα χωρίς ελαττώματα. Εάν τα Προϊόντα δεν συμμορφώνονται με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε κάθε Συνδρομή, ο Πελάτης θα δικαιούται να διεκδικήσει τα δικαιώματα της Εγγύησης.

12.4. Ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε μέρος τους που θεωρείται ελαττωματικό από την De'Longhi στις ακόλουθες περιπτώσεις (με την επιφύλαξη οποιωνδήποτε νομικών διατάξεων επί του θέματος):

α) τα Προϊόντα έχουν επισκευαστεί ή τροποποιηθεί από οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον κατασκευαστή ή έναν εξουσιοδοτημένο αυτής ή/και
β) η έλλειψη συμμόρφωσης των Προϊόντων καθίσταται εμφανής δύο (2) χρόνια μετά την παράδοση του Προϊόντος ή/και από το συγκεκριμένο αίτημα επισκευής ή αντικατάστασης του ελαττωματικού Προϊόντος, που προωθείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων ή/και
γ) τα ελαττώματα προκαλούνται (εν όλω ή εν μέρει) από ακατάλληλη χρήση, αποθήκευση, συντήρηση ή εγκατάσταση ή από μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή με το Προϊόν.

12.5. Οι επισκευές ή αντικαταστάσεις των Προϊόντων θα πραγματοποιούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή της αίτησης και δεν θα προκαλούν σημαντική ενόχληση στον Πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του Προϊόντος και τον σκοπό για τον οποίο αγοράστηκε.

12.6. Οποιαδήποτε καταγγελία θα ληφθεί υπόψη εντός 30 (τριάντα) ημερών από την παραλαβή της.

12.7 Κανένα στοιχείο στους παρόντες Γενικούς Όρους δεν περιορίζει τα δικαιώματα των πελατών σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις του Κώδικα καταναλωτή (όπως ορίζεται εφεξής).

12.8. Με ειδική αναφορά στον καφέ, η De'Longhi εγγυάται την ποιότητα του καφέ έναντι οποιωνδήποτε υλικών και κατασκευαστικών ελαττωμάτων έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο ίδιο το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο χειρισμός και η χρήση του συμμορφώνονται με τις οδηγίες, τις ετικέτες ή/και άλλα έγγραφα που μεταδίδονται από την De'Longhi. Είναι κατανοητό ότι τα τρόφιμα, αφού ανοιχτούν, πρέπει απαραίτητα να καταναλώνονται έως την ημερομηνία που αναγράφεται στην ετικέτα και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις συστάσεις.

13. Περιορισμός ευθύνης

13.1. Η De'Longhi θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την αδιάλειπτη και χωρίς σφάλματα διαθεσιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Ιστότοπο. Ωστόσο, η ίδια η φύση των υπηρεσιών web μπορεί να οδηγήσει σε διακοπές αυτών για τεχνικούς λόγους ή περιορισμούς που μπορεί να προκύψουν, συμπεριλαμβανομένων των επισκευών, της συντήρησης ή της εισαγωγής νέων υπηρεσιών. Η De'Longhi θα περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τον αριθμό και τη διάρκεια των εν λόγω αναστολών ή περιορισμών.

13.2. Η De'Longhi δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αδυναμία εκτέλεσης που προκύπτει από αιτίες πέραν του εύλογου ελέγχου της και σε κάθε περίπτωση: (i) για ζημίες που δεν προκλήθηκαν από αστοχίες της De'Longhi ή (ii) για οικονομικές απώλειες (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών λόγω απώλειας κερδών, συμβάσεων, δεδομένων, υπεραξίας κ.λπ.) ή (iii) για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη ζημία που δεν μπορεί να προβλεφθεί από οποιοδήποτε μέρος κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης Συνδρομής.

13.3. Οι παρόντες Γενικοί Όροι δεν επηρεάζουν το νόμιμο δικαίωμα του Πελάτη να λαμβάνει τα Προϊόντα σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται σε κάθε Συνδρομή ή να λαμβάνει επιστροφή χρημάτων εάν τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν δεν μπορούν να παραδοθούν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος λόγω αιτίας πέραν του εύλογου ελέγχου από την De'Longhi.

13.4. Οποιαδήποτε ευθύνη της De'Longhi έναντι του Πελάτη σχετικά με προβλήματα ποιότητας των Προϊόντων θα περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στην τιμή αγοράς του προϊόντος. Οποιοσδήποτε περιορισμός ευθύνης στη σύμβαση με τον Πελάτη θα περιορίζεται σε αυτό που μπορεί να αποκλειστεί νομικά. Κανένα στοιχείο στους παρόντες Γενικούς Όρους, ωστόσο, δεν θα περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη για δόλια ψευδή δήλωση ή για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από βαριά αμέλεια ή δόλο.

14. Ανωτέρα βία

14.1. Η De'Longhi δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη εάν δεν είναι σε θέση να επεξεργαστεί την παραγγελία λόγω ανωτέρας βίας (όπως, ενδεικτικά, διακοπές στη δραστηριότητα παραγωγής που επιβάλλονται από νομοθετικές ή διοικητικές διατάξεις, επιδημίες, απεργίες, σοβαρά ατμοσφαιρικά συμβάντα, φωτιές, πλημμύρες), ακόμη και αν αυτά τα συμβάντα αποτρέπουν ή καθυστερούν τη δραστηριότητα του ταχυμεταφορέα που είναι υπεύθυνος για την παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων.

15. Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

15.1. Οι παρόντες Γενικοί Όροι διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και ιδίως από το Νομοθετικό Διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 αριθ. 206 («Κώδικας καταναλωτή»).

15.2. Για αστικές αντιδικίες, ο Δικαστής του τόπου κατοικίας ή κατοικίας του Πελάτη έχει αποκλειστική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τη νομοθεσία που θεσπίζεται από τον Κώδικα καταναλωτή.

15.3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών σχετικά με αγορές που γίνονται διαδικτυακά, στις οποίες ο πολίτης ενός κράτους μέλους της ΕΕ μπορεί να έχει πρόσβαση μέσω αυτού του συνδέσμου: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Επεξεργασία δεδομένων

16.1. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη που προβλέπονται για την εκτέλεση της Συνδρομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού της ΕΕ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (GDPR), θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση της Σύμβασης Συνδρομής και την παράδοση των εντολών αγοράς των προϊόντων.

16.2. Τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις των πληροφοριών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) που βρίσκονται στον Ιστότοπο, τις οποίες σας καλούμε να συμβουλεύεστε περιοδικά, όπως οι παρόντες Γενικοί Όροι, για να ελέγχετε για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές.