Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Νομικές σημειώσεις

Νομικές σημειώσεις

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η Ιστοσελίδα του Ομίλου De’Longhi (εφεξής «Ιστοσελίδα») ανήκει στην De’Longhi Appliances S.r.l. (Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Ιταλία – με Εταιρικό Κεφάλαιο 200.000.000,00 Ευρώ i.v. –– ΑΦΜ IT 00698370962), και λειτουργείται από την De’Longhi Appliances S.r.l. και τις συνδεδεμένες ή θυγατρικές της εταιρείες (εφεξής «Όμιλος De’Longhi»).

Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται την αποδοχή των ακόλουθων όρων και συνθηκών. Αν δεν συμφωνείτε με όλους τους προαναφερόμενους όρους και συνθήκες, παρακαλείσθε όπως εξέλθετε από την Ιστοσελίδα.

Ενδεχομένως να ισχύουν κι ειδικοί όροι μέσω της Ιστοσελίδας, επιπρόσθετα σε αυτές τις Νομικές Σημειώσεις, οι οποίοι, όταν ορίζεται ρητά, υπερισχύουν των εν λόγω Νομικών Σημειώσεων.


Πληροφορίες

Ο Όμιλος De’Longhi θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να παρέχει ακριβείς, ενημερωμένες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, ανεξάρτητα από το αν αυτές έχουν τη φύση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, χρηματοοικονομικών δεδομένων, συστάσεων, υπηρεσιών ή άλλων, και διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής και/ή απόσυρσης και/ή ενημέρωσης του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η τακτική επιθεώρηση τους αποτελεί δική σας ευθύνη.

Ο Όμιλος De’Longhi δεν δύναται να εγγυηθεί, και συνεπώς αποποιείται κάθε ευθύνη ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή συνεπαγόμενη, αναφορικά με την ορθότητα, την ακρίβεια, τη διεξοδικότητα και/ή την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό των πληροφοριών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα και/ή οποιωνδήποτε προϊόντων που περιγράφονται ή προωθούνται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εγγυήσεων που αφορούν την παραβίαση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων δικαιωμάτων τρίτων. Ο Όμιλος De’Longhi δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για καμία, άμεση ή έμμεση, ζημία ή βλάβη, οποιουδήποτε είδους, ανεξαρτήτως αιτίας, προέλευσης, φύσης ή συνέπειας, η οποία θα οφείλεται στην πρόσβαση ή στην αδυναμία πρόσβασης στην Ιστοσελίδα ή στην πίστη σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην ή μέσω της Ιστοσελίδας.

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται και περιγράφονται στην Ιστοσελίδα ενδεχομένως να μην είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα σε κάποια χώρα. Ο τοπικός επιχειρηματικός υπεύθυνος επικοινωνίας του Ομίλου De’Longhi θα σας παρέχει τις πληροφορίες που ενδεχομένως να χρειάζεστε.

Σε περίπτωση που η μη κατάλληλη χρήση της Ιστοσελίδας ή η παραβίαση των εν λόγω Νομικών Σημειώσεων οδηγήσει σε ζημίες, παράπονα, κόστη και διαφωνίες, οποιουδήποτε είδους, έναντι του Ομίλου De’Longhi, συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε και θα προστατέψετε τον Όμιλο De’Longhi.

Η χρήση των δεδομένων και/ή των πληροφοριών στην Ιστοσελίδα γίνεται με προσωπικό κίνδυνο και ευθύνη του χρήστη.


Συνεισφορά χρήστη

Ακόμη κι αν ο Όμιλος De’Longhi καταβάλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να ικανοποιήσει οποιεσδήποτε απαιτήσεις, σε όρους ασφάλειας προγραμμάτων, ο Όμιλος De’Longhi δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας του δεν περιέχει στοιχεία που δύνανται να προκαλέσουν βλάβη στο σύστημα του Η/Υ σας, λόγω της πρόσβασης στην Ιστοσελίδα.

Η συνεισφορά σας στην Ιστοσελίδα, υπό μορφή υποβολής ή κατεβάσματος περιεχομένων, θα πρέπει όπως είναι κατάλληλη, σχετική με το αντικείμενο της Ιστοσελίδας, και να μην προκαλεί κανενός είδους ζημία. Η δημοσίευση περιεχομένων που ενδεχομένως να θεωρηθούν συκοφαντικά, επιζήμια, παράνομα, ανήθικα, παραβιάζοντα το απόρρητο, οποιοδήποτε νομικό δικαίωμα ή νόμο ή αμφισβητήσιμα απαγορεύεται, και δύναται να αποσυρθεί χωρίς ειδοποίηση.

Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά, η Ιστοσελίδα προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση.


Πνευματική Ιδιοκτησία

Εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά, τα κείμενα, τα γραφικά, το οπτικοακουστικό υλικό, οι εικόνες, καθώς και οι διαφημίσεις και τα σλόγκαν που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Ομίλου De’Longhi. Δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη, γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη τους.

Εκτός κι αν δηλώνεται διαφορετικά, τα εμπορικά σήματα, το domain name, τα σχέδια ή τα λογότυπα που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία του Ομίλου De’Longhi, κι υπόκεινται σε και προστατεύονται από τους ισχύοντες, εθνικούς και κοινοτικούς νόμους πνευματικών δικαιωμάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν, με κανένα τρόπο, συνολικά ή μερικά, χωρίς την προηγούμενη, γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη τους. Η καταχώρηση των εμπορικών σημάτων που ανήκουν στον Όμιλο De’Longhi, σε οποιονδήποτε, ανώτερου επιπέδου domain, απαγορεύεται.

Τα εμπορικά σήματα, domain names και λογότυπα τρίτων που περιέχονται στην Ιστοσελίδα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

Τίποτα στην Ιστοσελίδα δεν δύναται να ερμηνευθεί ως εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος, αναφορικά με οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του Ομίλου De’Longhi.


Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες

Η Ιστοσελίδα ενδεχομένως να παρέχει συνδέσεις ή αναφορές από ή σε άλλες, εξωτερικές ιστοσελίδες. Οι εν λόγω συνδέσεις ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες προορίζονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των χρηστών. Ο Όμιλος De’Longhi αποποιείται κάθε ευθύνη σχετική με τέτοιες ιστοσελίδες και/ή το περιεχόμενο τους. Ο Όμιλος De’Longhi δεν θα θεωρείται υπεύθυνος για καμία ζημία ή βλάβη, οποιουδήποτε είδους, η οποία θα οφείλεται στην πρόσβαση ή στην αδυναμία πρόσβασης σε τέτοιες άλλες ιστοσελίδες και/ή στο περιεχόμενο τους ή στη χρήση ή στην πίστη σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται σε τέτοιες άλλες ιστοσελίδες.


Πολιτική Απορρήτου

Ο Όμιλος De’Longhi συμμορφώνεται με τις διατάξεις που αφορούν το απόρρητο, ως αυτές ορίζονται στις τοπικές πράξεις απορρήτου. Η εκτεταμένη δήλωση απορρήτου διατίθεται στην αρχική σελίδα της Ιστοσελίδας, υπό την κεφαλίδα «Απόρρητο».