Δωρεάν Παράδοση Δωρεάν Επιστροφή
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

(Αναθεωρήθηκαν στις 18 Ιουνίου 2020)

1. Ερμηνεία

Στους παρόντες όρους πώλησης (εφεξής οι «Όροι»):

«Σύμβαση» σημαίνει μια σύμβαση μεταξύ εμάς και εσάς για την προμήθεια Προϊόντων που προκύπτει σύμφωνα με τη γραπτή αποδοχή της προσφοράς μας ή άλλως με γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς, που ενσωματώνει τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε Ειδικούς Όρους.

«Προϊόντα» σημαίνει τα προϊόντα που συμφωνήθηκαν στη Σύμβαση ότι θα σας παρασχεθούν από εμάς.

«Ειδικοί Όροι» είναι όλοι οι συγκεκριμένοι όροι σχετικά με την προμήθεια Προϊόντων σε εσάς που περιέχονται ή αναφέρονται στην προσφορά μας ή που ορίζονται με άλλο τρόπο σε γραπτή συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των παρόντων Όρων και των Ειδικών Όρων, υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι.

«Εμείς/Εμάς» σημαίνει την Kenwood Limited (Αρ. μητρώου εταιρείας 0872044) με έδρα στη διεύθυνση New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH και

«Εσείς/Εσάς» σημαίνει το πρόσωπο ή την εταιρεία που αγοράζει τα Προϊόντα από εμάς

2. Παραγγελίες

2.1 Η Σύμβαση υπόκειται στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν Ειδικών Όρων, με εξαίρεση όλους τους άλλους όρους και τις προϋποθέσεις και καμία τροποποίηση ή παραλλαγή σε οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης δεν θα ισχύει, εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από ή για λογαριασμό καθενός από εμάς και εσάς. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η αποδοχή της παραγγελίας σας από εμάς δεν συνεπάγεται την αποδοχή οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που συνοδεύουν ή περιλαμβάνονται σε οποιαδήποτε τέτοια παραγγελία.

2.2 Κάθε προσφορά εκδίδεται επί της βάσης ότι δεν υφίσταται καμία σύμβαση έως ότου αποδεχτείτε την προσφορά μας γραπτώς ή έως ότου συνάψουμε με άλλον τρόπο γραπτή συμφωνία μαζί σας.

2.3 Οι όροι που περιέχονται σε οποιαδήποτε προσφορά παραμένουν συνήθως σταθεροί εάν συναφθεί μια σχετική Σύμβαση εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι δεν την έχουμε αποσύρει προηγουμένως.

2.4 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας μέχρι να λάβουμε τη γραπτή αποδοχή της προσφοράς μας ή μέχρι να συνάψουμε γραπτή συμφωνία μαζί σας.

2.5 Για οποιαδήποτε συμβουλή ή σύσταση που δίνεται από εμάς ή τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή υπεργολάβους μας σχετικά με Προϊόντα, η οποία δεν είναι επιβεβαιωμένη εγγράφως, θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι σε περίπτωση που την ακολουθήσετε ή ενεργήσετε βάσει αυτής, και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή σύσταση η οποία δεν είναι ούτως επιβεβαιωμένη.

3. Τιμές & Πληρωμή

3.1 Οι τιμές που τιμολογούνται σε εσάς θα είναι οι τρέχουσες κατά την ημερομηνία αποστολής. Τα σφάλματα και οι παραλείψεις αναφορικά με οποιαδήποτε τιμή υπόκεινται σε διόρθωση από εμάς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3.2 Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας, ασφάλιση και το κόστος φόρτωσης, εκφόρτωσης και εγκατάστασης, τα οποία ποσά θα καταβάλετε εσείς επιπλέον μαζί με την πληρωμή για τα Προϊόντα.

3.3 Μπορούμε να σας τιμολογήσουμε για τα Προϊόντα ή μέρος των Προϊόντων οποιαδήποτε στιγμή μετά την παράδοση των Προϊόντων ή μέρους των Προϊόντων και η πληρωμή των Προϊόντων θα γίνει στο νόμισμα στο οποίο σας τιμολογήσαμε εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου μας.

3.4 Ο χρόνος πληρωμής είναι ουσιώδης και η παράλειψη εκ μέρους σας να προβείτε σε πληρωμή σύμφωνα με τον παρόντα Όρο μας παρέχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας για αποζημίωση, να αναστείλουμε οποιεσδήποτε παραδόσεις Προϊόντων ή να ακυρώσουμε τη Σύμβαση και οποιεσδήποτε άλλες τρέχουσες συμβάσεις που μπορεί να έχουμε συνάψει μαζί σας.

3.5 Εκτός από τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τον Όρο 3.4, είστε υπεύθυνοι για την καταβολή τόκων (που ανατοκίζονται μηνιαίως) επί ανεξόφλητων ποσών (πριν και μετά από δικαστική απόφαση) με επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%) πάνω από το βασικό επιτόκιο της Barclays Bank Plc για την περίοδο ισχύος, οι οποίοι συσσωρεύονται επί ημερησίας βάσης μέχρι την πραγματοποίηση της πληρωμής.

4. Παράδοση

4.1 Ο χρόνος παράδοσης δεν είναι ουσιώδης για τη Σύμβαση και οποιαδήποτε αναφερόμενη ημερομηνία παράδοσης αποτελεί μόνο εκτίμηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρατείνουμε τους χρόνους παράδοσης κατά εύλογες χρονικές περιόδους σε περίπτωση που η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας («γεγονός Ανωτέρας Βίας»).

4.2 Εάν χρειάζεστε προηγούμενη ειδοποίηση σχετικά με τον πιθανό χρόνο παράδοσης, αυτό πρέπει να αναφέρεται γραπτώς στην παραγγελία σας.

4.3 Ο τόπος παράδοσης είναι στον συνήθη χώρο εργασίας σας.

4.4 Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα όταν είναι έτοιμα για παράδοση ή εμείς δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τα Προϊόντα εγκαίρως, επειδή δεν έχετε δώσει κατάλληλες οδηγίες παράδοσης ή άλλες πληροφορίες, τότε εκείνη τη στιγμή:

(α) ο κίνδυνος για τα εν λόγω Προϊόντα μεταβιβάζεται σε εσάς,

(β) θεωρείται ότι τα Προϊόντα έχουν παραδοθεί,

(γ) ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα Προϊόντα μέχρι την πραγματική παράδοση, στην οποία περίπτωση φέρετε εσείς την ευθύνη για όλα τα σχετικά έξοδα και τις δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της αποθήκευσης και της ασφάλισης), και

(δ) η πλήρης τιμή για τα Προϊόντα μαζί με τυχόν ποσά που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τον Όρο 3.2 καθίσταται άμεσα απαιτητή.

4.5 Η ευθύνη μας για τη μη παράδοση Προϊόντων περιορίζεται στην εκ νέου παράδοση των Προϊόντων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή στην χορήγηση πίστωσης έναντι οποιουδήποτε τιμολογίου που έχει εκδοθεί για τα εν λόγω Προϊόντα.

4.6 Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων των παρόντων Όρων, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών), έξοδα, ζημίες, χρεώσεις ή δαπάνες που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα λόγω καθυστέρησης στην παράδοση των Προϊόντων, ούτε αποκτάτε το δικαίωμα λόγω καθυστέρησης να καταγγείλετε ή να ακυρώσετε τη Σύμβαση, εκτός εάν η εν λόγω καθυστέρηση υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.