Fria Leveranser över 440 kr Fria Returer
  1. Tillbaka till hemsidan
  2. Prenumerationsvillkor

Villkor för Prenumerationer

1. Allmänna villkor för Prenumerationer

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) reglerar den periodiska leveransen av de produkter som beskrivs i avsnittet Prenumeration på De’Longhis webbplats (”Produkterna”) av De'Longhi Appliances S.r..l, ett företag med en enda kvotinnehavare, med säte i Treviso (TV), via L. Seitz n. 47, vars fulla inbetalda aktiekapital uppgår till 200 000 000,00 euro, momsnummer 00698370962, skattekod och registreringsnummer i Trevisos bolagsregister 00867190159, med förbehåll för ledning och samordning av De'Longhi SpA enligt art. 2497-bis i den italienska civillagen (”De'Longhi”) till kunden, eller slutanvändaren (konsumenten), fysiska (myndiga) personen eller juridiska personen (”Kunden”), enligt de villkor som beskrivs nedan (”Prenumerationerna”), som Kunden har tecknat via följande hemsida www.delonghigroup.com (”Webbplatsen”).

De tillämpade Allmänna villkoren är de som gäller vid tidpunkten för verkställandet av avtalet för Prenumerationen i enlighet med de bestämmelser som anges i art. 5.

För allt som inte uttryckligen regleras enligt dessa Allmänna villkor, ska du läsa bestämmelserna på webbplatsen i avsnittet om försäljning av produkter och tjänster. I händelse av konflikt ska dessa Allmänna villkor gälla.

Produkterna är endast avsedda för inhemsk eller liknande användning, inte för professionella ändamål eller användning. De'Longhi rekommenderar att du följer instruktionerna i respektive bruksanvisning.

2. Typer av Prenumerationer

Kunden kan välja mellan de typer av Prenumerationer som beskrivs i avsnittet Prenumerationer på Webbplatsen. Prenumerationerna tillhandahåller periodisk leverans av de Produkter som ingår i varje Prenumeration, i de kvantiteter som anges däri och med den frekvens som planeras för varje leverans, till ett rabatterat pris och med en betalningsplan med delbetalningar.

3. Prenumerationens varaktighet – Uppsägning av kunden/Uppsägning av De'Longhi

3.1. Den maximala varaktigheten för varje typ av Prenumeration är 12 månader. Kunden erhåller leveransen av Produkterna så ofta som anges i respektive Prenumeration.

3.2. Kunden kan fritt säga upp Prenumerationen när som helst. Denna ensidiga ångerrätt kommer hädanefter även att kallas ”Uppsägning” och inga avgifter kommer att debiteras Kunden.

3.3. Uppsägningen utförs av Kunden genom att fylla i och skicka formuläret i avsnittet ”mitt konto” på Webbplatsen, på Prenumerationssidan, i avsnittet ”prenumerationshistorik”, enligt instruktionerna däri. De'Longhi kommer att leverera – och kunden kommer att betala för – alla produkter som beställts före uppsägningen. Möjligheten för Kunden att säga upp Prenumerationen avbryts 2 (två) dagar före behandlingen av varje ny beställning.

3.4. De'Longhi kan avsluta Prenumerationen när som helst efter eget gottfinnande av kommersiella skäl och formellt meddela kunden om detta med minst 15 dagars varsel. Alla beställningar som accepteras innan ikraftträdandedatumet för kontraktets avslutande kommer att verkställas.

4. Genomförande av avtalet

4.1. Kunden kan enbart teckna avtal avseende varje Prenumeration via Webbplatsen.

4.2. När den anpassade konfigurationen av Prenumerationen har slutförts, måste Kunden för att ansluta sig till Prenumerationen ha loggat in och vara registrerad i avsnittet ”Mitt konto” på Webbplatsen, logga in med användarnamn och lösenord, som Kunden är skyldig att skydda och Kunden är ansvarig för all aktivitet eller åtgärd som utförs med hjälp av dessa inloggningsuppgifter. De'Longhi ansvarar inte för någon förlust eller skada till följd av underlåtenhet att följa dessa avtalsbestämmelser.

Kunden åtar sig att omedelbart informera De'Longhi i händelse av obehörig användning av deras inloggningsuppgifter eller något annat brott mot säkerheten.

4.3. För att slutföra Prenumerationen måste Kunden slutföra en beställning som anger:

- vilken typ av Prenumeration som valts och vilken typ av kaffe bland de tillgängliga alternativen;
- faktureringsuppgifter med leveransadress för de Produkter som köpts genom att teckna Prenumerationen.
Vid tecknandet kommer sammanfattande information om Produkterna att tillhandahållas, bland annat prisangivelser, inklusive moms och eventuella tillämpliga skatter, och sedan anges i detalj på relevant faktura.

4.4. Avtalet verkställs vid mottagandet av meddelandet från De'Longhi som bekräftar prenumerationen och skickas via e-post till kunden, som innehåller en sammanfattning av villkoren för den valda Prenumerationen, samt all annan information som rör avtalet. Beställningar efter den första genereras automatiskt med den frekvens som fastställts för varje Prenumeration.

5. Produktegenskaper och priser

5.1. Funktionerna för Produkterna i varje Prenumeration finns på den dedikerade sidan på Webbplatsen. Kaffet levereras till kunden med ett sista förbrukningsdatum som infaller efter minst tre (3) månader.

5.2. Fraktkostnader, om tillämpligt, anges tydligt i beställningsinformationen. Om det inte uttryckligen anges kommer Produkterna att skickas utan kostnad till Kunden.

5.3. Det angivna priset kommer att förbli oförändrat under hela den tid som Prenumerationen har valts av Kunden, med undantag för den rabatt som tillämpas för den första beställningen, i förekommande fall.

6. Ändringar i prenumerationen

6.1. De'Longhi kommer att förse kunden med de produkter som tillhandahålls i varje Prenumeration så ofta som anges däri.
Kunden kan ändra sina personuppgifter, adressen för leverans av Produkterna, faktureringsadressen och betalningsuppgifterna genom att gå till sidan Prenumeration på Webbplatsen, i avsnittet ”Prenumerationshistorik”. Möjligheten för Kunden att ändra Prenumerationsuppgifterna avbryts 2 (två) dagar före behandlingen av varje ny beställning.

6.2. Ändringar som avses i art. 6.1 kommer att implementeras från den första leveransen efter ändringsdatumet, om det görs minst 2 (två) dagar före orderbehandlingsdatumet. I annat fall kommer de att beaktas vid efterföljande leveranser. Kunden informeras via e-post 5 (fem) dagar före datumet för behandling av varje beställning efter den första.

6.3. Det är inte möjligt att uppskjuta Prenumerationen, utan endast att avbryta den enligt tidigare art. 3.

7. Betalning och fakturering

7.1. Det periodiska tillhandahållandet av Produkterna enligt villkoren som anges i varje Prenumeration kan endast betalas med månadsvis debitering av ett kredit- eller betalkort. Andra betalningsmetoder är inte tillåtna och rabattkuponger kan inte heller användas förutom de som är specifikt avsedda för Prenumerationsprogram. När De'Longhi undertecknar avtalet kommer de automatiskt att skicka ett kvitto eller en faktura baserat på de uppgifter som kunden tillhandahöll vid utförandet av Prenumerationen. Inga ändringar av fakturan kommer att vara möjliga efter att den har utfärdats.

7.2. Beloppet för varje beställning som görs under den Prenumeration som Kunden väljer kommer att debiteras direkt på Kundens kreditkort. De'Longhi har rätt att utföra preliminära kontroller för att verifiera kreditkortets tillgänglighet.

7.3. I händelse av att kundens betalning nekas eller att produkten inte finns i lagret (”slut i lager”) kommer De'Longhi att utföra 3 (tre) försök att behandla beställningen. Om inget av dessa försök lyckas kommer beställningen inte att utfärdas, produkterna kommer inte att levereras och respektive belopp kommer inte att debiteras Kunden. I sådana fall kommer obehandlade beställningar (”ej genomförda beställningar”) inte att återbetalas vid slutet av Prenumerationen, som kommer att ha en maximal varaktighet på 12 månader. Kunden bekräftar att sådana situationer kan försena leveranstiderna för beställningen och följaktligen de förväntade leveranstider av Produkterna.

7.4. All information om kundens kreditkort kommer att vidarebefordras via säker anslutning direkt till bankens webbplats, som tillhandahåller betaltjänsten. Kunden måste meddela De'Longhi via kundtjänst eller genom att gå till dess dedikerade avsnitt på webbplatsen, om eventuella ändringar (t.ex. kortets utgångsdatum) avseende kreditkortet som sätts in för betalning av beställningar som utfärdas under Prenumerationen.

8. Leverans av produkterna

8.1. De'Longhi kommer att utföra den första leveransen av de produkter som kunden beställt, med budföretag, till den adress som kunden meddelat. Leveransen av de Produkter som anges i varje Prenumeration sker under normala förhållanden inom 3 (tre) arbetsdagar från datumet för fullgörandet av varje beställning som meddelas Kunden via e-post, samt det efterföljande leveransdatumet. De tider som anges för mottagandet av Produkterna är endast vägledande.

8.2. Efterföljande beställningar efter den första behandlas automatiskt, med den tidsfrekvens som anges för varje Prenumeration i avsnittet Prenumerationer på Webbplatsen.

8.3. Leveransen kommer att utföras av De'Longhi via ett externt budföretag som ansvarar för leveransen. Alla rapporter om misslyckad eller försenad leverans av produkterna ska göras till De’Longhis kundtjänst.

9. Verifiering av produkter

9.1 Eventuella skador på förpackningen och/eller produkten (synliga utan att öppna förpackningen) eller felaktigheter gällande antalet förpackningar måste omedelbart rapporteras till budföretaget med specifika angivelser på leveransdokumentet. Genom att underteckna dokumentet från budföretaget intygar kunden att Produkten inte har några synliga fel och att leveransen skett enligt överenskommelse.

9.2. Eventuella problem som inte är uppenbara och som inte kan verifieras vid leveranstillfället (relaterade till produktavvikelser, korrespondens eller antalet mottagna produkter) måste rapporteras inom 5 (fem) arbetsdagar efter leveransen genom att skicka ett e-postmeddelande till kundtjänst med hjälp av de formulär som finns på webbplatsen eller genom att ringa det avgiftsfria numret 08-205270

10. Ändring av allmänna villkor

10.1. De'Longhi har rätt att ändra dessa Allmänna villkor genom att omedelbart meddela kunden via e-post och på webbplatsen. Av denna anledning uppmanar De'Longhi kunden att regelbundet konsultera denna sida för att kontrollera eventuella ändringar och/eller uppdateringar av dessa allmänna villkor.

10.2. Om ändringarna innebär en väsentlig ändring av villkoren för Prenumerationen kan Kunden säga upp den enligt bestämmelserna i art. 11.2.

10.3. Ändringarna träder i kraft från det datum som anges i meddelandet som skickas via e-post eller publiceras på webbplatsen.

11. Ångerrätt

11.1. Utövandet av ångerrätten är undantaget för livsmedelsprodukter.

11.2. Utan att det påverkar Kundens möjlighet att när som helst meddela sin Uppsägning av Prenumerationen enligt tidigare artikel 3, har också Kunden rätt att utöva ångerrätten från Prenumerationsavtalet enligt de villkor som anges i de Allmänna försäljningsvillkoren som finns på Webbplatsen under avsnittet om försäljning av De'Longhis produkter och tjänster eller genom att ringa De'Longhis kundtjänst direkt med följande avgiftsfria nummer: 08-205 270.

12. Garanti

12.1. Kunden måste kontrollera produkterna vid leverans för att verifiera deras funktionalitet och förekomsten av synliga defekter, och omedelbart informera De'Longhi i detta fall.

12.2 Produkterna omfattas av den rättsliga garantin, som överensstämmer med alla rättsliga bestämmelser om garantier för konsumentvaror och konsumenträttigheter som gäller i de länder där Produkterna som ingår i varje Prenumeration köps (”Garanti”). De rättigheter som följer av Garantin kommer att utövas i enlighet med gällande lag i kundens land och enligt de villkor som anges i garantidokument som medföljer Produkterna. För att åberopa Garantin kan kunden kontakta vår Kundtjänst på det telefonnummer och/eller den e-postadress som anges i avsnittet Kundtjänst på Webbplatsen och ange Produktens fakturanummer och utfärdandedatum, eller relevant kod och beställningen som gjorts, med information om defekten. Kundtjänst kommer att tillhandahålla all information om hur Garantin ska åberopas.

12.3. De'Longhi tillhandahåller produkter som är fria från defekter. Om Produkterna inte överensstämmer med de funktioner som beskrivs i varje Prenumeration har Kunden rätt att åberopa sina rättigheter i samband med Garantin.

12.4. Kunden har inte rätt till en reparation eller ett utbyte av Produkterna, eller någon del därav som anses vara defekt, av De'Longhi i följande situationer (utan att det påverkar eventuella rättsliga bestämmelser i ärendet):

a) Produkterna har reparerats eller modifierats av någon annan än tillverkaren eller en auktoriserad person; och/eller
b) bristande överensstämmelse för Produkterna visar sig två (2) år efter leverans av Produkten och/eller från den specifika begäran om att reparera eller byta ut den defekta Produkten, som vidarebefordras i enlighet med bestämmelserna i dessa Allmänna villkor; och/eller
c) felen orsakas (helt eller delvis) av felaktig användning, förvaring, underhåll eller installation, eller av underlåtenhet att följa instruktionerna från tillverkaren för Produkten.

12.5. Reparationer eller utbyten av Produkterna kommer att utföras inom en rimlig tidsperiod från inlämnandet av ansökan och kommer inte att orsaka betydande olägenheter för Kunden, med hänsyn till Produktens natur och det syfte för vilket den köptes.

12.6. Alla klagomål kommer att beaktas inom 30 (trettio) dagar efter mottagandet av klagomålet.

12.7 Ingenting i dessa Allmänna villkor begränsar kundernas rättigheter enligt gällande bestämmelser i Konsumentkoden (enligt definitionen nedan).

12.8. Med specifik hänvisning till kaffe garanterar De'Longhi kaffets kvalitet mot eventuella material- och tillverkningsdefekter fram till utgångsdatumet som visas på själva produkten, förutsatt att dess hantering och användning överensstämmer med de instruktioner, etiketter och/eller annan dokumentation som skickats av De'Longhi. Det är underförstått att livsmedelsprodukter, när de väl öppnats, nödvändigtvis måste konsumeras senast det datum som anges på etiketten och förvaras enligt rekommendationerna.

13. Ansvarsbegränsning

13.1. De'Longhi kommer att göra sitt bästa för att säkerställa att webbtjänsterna som erbjuds på Webbplatsen kommer att fungera oavbrutet och felfritt. Webbtjänsternas natur kan dock leda till avbrott på grund av tekniska skäl eller begränsningar som kan uppstå, bland annat i samband med reparationer, underhåll eller införande av nya tjänster. De'Longhi kommer att begränsa antalet och varaktigheten av sådana avstängningar eller restriktioner så mycket som möjligt.

13.2. De'Longhi kan inte hållas ansvarigt för någon försening eller underlåtenhet att fullgöra sina åtaganden som uppstår beroende på orsaker utanför deras rimliga kontroll, och inte under några omständigheter: (i) för skador som inte orsakats av försummelser från De'Longhi, eller (ii) för ekonomiska förluster (bland annat förluster genom förlorad vinst, kontrakt, data, goodwill, etc.), eller (iii) för indirekta skador eller följdskador som inte kunde förutses av någon av parterna vid tidpunkten för ingåendet av Prenumerationsavtalet.

13.3. Dessa Allmänna villkor påverkar inte Kundens lagliga rätt att ta emot Produkterna i enlighet med de villkor som anges i varje Prenumeration eller att få återbetalning om de beställda Produkterna inte kan levereras inom rimlig tid på grund av en orsak som De'Longhi inte har rimlig kontroll över.

13.4. De'Longhis eventuella ansvar gentemot Kunden i samband med kvalitetsproblem med Produkterna begränsas under alla omständigheter till produktens inköpspris. Eventuell begränsning av ansvar i avtalet med Kunden kommer att vara begränsad till vad som lagligen kan uteslutas. Inget i dessa Allmänna villkor begränsar eller utesluter dock ansvar för bedräglig förvrängning eller för dödsfall eller personskada som orsakas av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse.

14. Force majeure

14.1. De'Longhi kan inte hållas ansvarigt om de inte kan behandla ordern på grund av force majeure (såsom, men inte begränsat till, bristfällig produktion på grund av rättsliga eller administrativa bestämmelser, epidemier, strejker, allvarliga vädersituationer, bränder, översvämningar), även om sådana händelser förhindrar eller fördröjer aktiviteten hos budföretaget som ansvarar för att leverera de beställda produkterna.

15. Tillämplig lag och behörig domstol

15.1. Dessa Allmänna villkor regleras av italiensk lag och i synnerhet av lagstiftningsdekret 6 september 2005 n. 206 (”Konsumentlagen”).

15.2. För civilrättsliga tvister har domaren på kundens bostadsort eller hemvist exklusiv jurisdiktion, i enlighet med den lagstiftning som fastställs i konsumentlagen.

15.3. Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för lösningar av tvister om köp som görs online, som medborgarna i en EU-medlemsstat kan få tillgång till via denna länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Databearbetning

16.1. Kundens personuppgifter som tillhandahålls för utförandet av Prenumerationen, i enlighet med bestämmelserna i EU-förordningen om behandling av personuppgifter (GDPR), kommer endast att behandlas för ändamål som rör genomförandet av Prenumerationsavtalet och leveransen av produkternas inköpsorder.

16.2. Kundens personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den information om behandling av personuppgifter (integritetspolicy) som finns på webbplatsen och som vi uppmanar dig att regelbundet konsultera, såsom dessa Allmänna villkor, för att kontrollera eventuella uppdateringar eller ändringar.