1. Back to homepage
  2. Политика за поверителност

Политика за поверителност

 

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА УЕБСАЙТА

КОИ СМЕ НИЕ

Де‘Лонги Груп (De’Longhi Group) счита за много важна защитата на предоставените му лични данни на трети страни и е решено да защитава неприкосновеността на личните данни на въпросните трети страни, в това число, но не само, неговите клиенти, в хода на осъществяването на своята стопанска дейност и обръща специално внимание на сигурността и поверителността на личните данни на своите клиенти.

 

„ТЕСИ“ ООД (наричано по-долу „Де‘Лонги“ или „дружеството“), в съответствие с член 13 от Регламент (ЕС) № 679/2016 (ОРЗД), в качеството си на администратор на личните данни, събирани на настоящия уебсайт /настоящото приложение/ чрез телефонно повикване или от дейности след продажбата, Ви информира за следното.

 

КОИ ЛИЧНИ ДАННИ МОЖЕ ДА СЕ СЪБИРАТ

Може да се събират следните категории лични данни, свързани с Вас:

-          данни за контакт – информация за Вашето име, място и дата на раждане, данъчен код, адрес, телефонен номер, мобилен телефонен номер и адрес на ел. поща;

-          интереси – информация, която сте предоставил/а по отношение на областите, които представляват интерес за Вас, например продукти, които намирате за интересни;

-          други лични данни – сведения, които сте предоставил/а по отношение на Вашата дата на раждане, образование, професионален статус;

-          използване на уебсайта – информация за начина, по който използвате уебсайта, как отваряте или препращате Вашите съобщения, включително сведения, придобити чрез бисквитки (вж. нашата политика за бисквитките Cookie policy в която са регламентирани подробностите).

 

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Де‘Лонги събира и обработва Вашите лични данни в следните случаи:

-          ако се регистрирате на нашия уебсайт / свалите нашето приложение, за да използвате неговите функционалности;

-          ако се обърнете към нас с искане за услуги след продажбата;

-          ако се включите в нашите маркетингови дейности, например когато попълните карта за отговор или подадете Вашите данни онлайн на някой от нашите уебсайтове;

-          ако други дружества от групата или наши делови партньори ни предоставят данни за Вас по законосъобразен начин.

Ако предоставяте лични данни от името на други лица, Вие първо трябва да се уверите, че те са прочели настоящата политика за защита на личните данни.

Молим да ни помогнете да съхраняваме актуални данни за Вас, като ни уведомявате за всички промени. Всяка промяна в адреса следва да се съобщава незабавно на Де‘Лонги, за да се избегнат проблеми с използването на нашите услуги.

 

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на лични данни трябва да бъде оправдано с едно от правните основания, които са предвидени в съществуващите разпоредби за защита на личните данни, както е описано по-долу:

а) сключване и изпълнение на договорно задължение и произтичащите дейности, включително съобщения относно услуги (например за предоставяне на услуги след продажбата)

Де‘Лонги може да обработва Вашите данни за контакт, за да сключи и изпълнява договорно отношение, за да предоставя поискани услуги или да отговори на сигнали или жалби.

Де‘Лонги може също така да използва Вашите данни за контакт, и по-специално Вашия адрес на ел. поща, за да Ви предостави информация относно услугата.

Правно основание за обработването: изпълнение на договор.

Предоставянето на данни е задължително, за да можем да администрираме договорното отношение; в отсъствието на данните ние няма да можем да приведем договора в действие;

б) оперативно управление и цели, тясно свързани с достъпа до уебсайта, особено до защитени зони

Де‘Лонги събира Вашите данни за контакт и сведения за начина, по който използвате уебсайта, за да Ви предостави достъп до Вашата лична зона, откъдето можете: i) да сваляте Вашите документи, свързани с услугите, които сте закупил/а; ii) да активиране всякакви други искания, които се правят чрез уебсайта.

Правно основание за обработването: изпълнение на договор.

Предоставянето на данни е задължително, за да може да отговорим на Вашите искания; в отсъствието на данните ние няма да можем да продължим;

в) проучвания на удовлетвореността на клиентите (клиентът следва да отбележи)

Де‘Лонги може да използва Вашите данни за контакт, за да провежда проучвания за измерване на удовлетвореността на клиентите от предоставяната услуга. 

Правно основание за обработването: съгласие; отказът да се даде съгласие по никакъв начин не засяга договорното отношение. 

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез щракване върху следната връзка;  

г ) маркетингови дейности, за да отговорим на Вашите нужди или да Ви уведомим за промоции, отново въз основа на Вашите предпочитания (включили сме също така профилиран маркетинг)

Де‘Лонги може да обработва Вашите данни за целите на маркетинга и рекламирането, за да Ви уведомяваме за промоционални продажби чрез автоматизирани средства за контакт (ел. поща, SMS и други средства за масово осведомяване и т.н.) и традиционни начини за контакт (напр. по телефона), като например пазарни изследвания или статистически проучвания, ако Вие дадете Вашето съгласие и в рамките на декларацията за съгласие.

Де‘Лонги може да обработва също така Вашите лични данни, данни за Вашите интереси и други лични данни, за да Ви изпраща рекламни съобщения, съобразени с конкретен клиентски профил, който е направен в съответствие с Вашите лични предпочитания и интереси, ако ни дадете изрично съгласие и в рамките на съгласието.

Правно основание за обработването: съгласие; отказът да се даде съгласие по никакъв начин не засяга договорното отношение. 

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез обаждане на телефонен номер: 359 2 902 6660 или изпращане на съобщение на адрес на ел. поща: office@tesy.com. След като получим съобщението, че оттегляте Вашето съгласие, ние повече няма да обработваме Вашата лична информация (лични данни) за целта или целите, за които първоначално сте дал/а Вашето съгласие, освен ако имаме друго законно основание за това.

 

Предаване на данните към други дружества от Де‘Лонги Груп с маркетингова цел

Де‘Лонги може да предава Вашите данни за контакт на други дружества от Де‘Лонги Груп с маркетингова и рекламна цел, за да Ви информира за инициативи за промоционална продажба чрез автоматизирани средства за контакт (ел. поща, SMS и други средства за масово осведомяване и т.н.) и традиционни начини за контакт (напр. по телефона), като например пазарни изследвания и статистически проучвания, ако Вие дадете съгласие и в границите на декларацията за съгласие.

Правно основание за обработването: съгласие; отказът да се даде съгласие по никакъв начин не засяга договорното отношение.

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време чрез обаждане на телефонен номер: 359 2 902 6660 или изпращане на съобщение на адрес на ел. поща: office@tesy.com. След като получим съобщението, че оттегляте Вашето съгласие, ние повече няма да обработваме Вашата лична информация (лични данни) за целта или целите, за които първоначално сте дал/а Вашето съгласие, освен ако имаме друго законно основание за това;

д ) спазване на правнообвързващи искания на съдебни органи с оглед на изпълнението на законоустановени задължения, разпоредби или правила

Де‘Лонги събира Вашите лични данни с цел спазване на законоустановени задължения.

Правно основание за обработването: законоустановени задължения, които Дружеството трябва да изпълни.

КАК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Дружеството използва широк диапазон от мерки за сигурност, за да подобри защитата и запази сигурността, целостта и достъпността на Вашите лични данни.

Всички Ваши лични данни се съхраняват на нашите защитени сървъри (или на защитени екземпляри на хартиен носител) или на тези на нашите доставчици или търговски партньори и могат да се отварят и използват на база на нашите стандарти и политика на сигурност (или равностойни стандарти на нашите доставчици или търговски партньори).

Мерките за сигурност, които прилагаме, включват:

-          строги ограничения на достъпа до Вашите лични данни на базата на необходимостта и единствено за посочените цели;

-          системи за сигурност в зоната, за да се избегне неоторизиран достъп отвън;

-          постоянно следене на достъпа до ИТ системите, за да се идентифицират и преустановят случаи на погрешна употреба на лични данни;

-          проследяване на достъпа на вътрешния персонал до Вашите лични данни и проверка на свързаната цел;

-          използване на кодирани средства чрез технология Secure Socket Layer (SSL) за операции на нашия уебсайт, за които е необходимо въвеждането на лични данни.

Когато сме Ви предоставили (или Вие сте избрал/а) парола, с която да получавате достъп до нашия уебсайт, приложение или услуги, Вие отговаряте за запазването на тази парола в тайна и за спазването на всички други процедури за сигурност, за които Ви уведомим. Моля, не разкривайте паролата си пред други лица.

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА КАКЪВ ПЕРИОД СЪХРАНЯВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Ние съхраняваме Вашите лични данни само за срока, необходим за постигането на целите, за които са събрани, и за всички други свързани и законоустановени цели. Поради това, ако Вашите лични данни се обработват за две различни цели, ние ще съхраняваме данните до постигането на по-дългосрочната цел. Ние обаче ще преустановим обработването на личните данни, които са събрани за цел, чийто период на запазване е изтекъл.

Ние ограничаваме достъпа до Вашите лични данни само до лицата, които трябва да ги използват за съответните цели.

Когато Вашите лични данни повече не са необходими или когато вече няма правно основание за запазването им, те ще бъдат необратимо анонимизирани (и по този начин могат да бъдат съхранявани) или унищожени по сигурен начин.

Периодите на запазване, свързани с гореописаните цели, са посочени по-долу:

а) изпълнение на договорни задължения: данните, които се обработват с цел изпълнение на договорно задължение, могат да бъдат съхранявани за срока на договора и в никакъв случай не повече от следващите 10 години, за да могат да бъдат проверени нерешени въпроси, включително счетоводна документация (напр. фактури);

б) оперативно управление и цели, тясно свързани с достъпа до уебсайта: данните, които се обработват за тези цели, могат да бъдат съхранявани за срока на договора и в никакъв случай не повече от следващите 10 години;

в) проучвания на удовлетвореността на клиентите: данните, които се обработват за тези цели, могат да бъдат съхранявани в продължение на 24 месеца, считано от датата, на която сте дал/а съгласието си за тази цел (освен когато депозирате отказ да получавате повече съобщения);

г) с маркетингова цел, в това число профилиран маркетинг: данните, които се обработват с маркетингова цел, могат да бъдат съхранявани в продължение на 24 месеца, считано от датата, на която сте дал/а съгласие за тази цел (освен когато депозирате отказ да получавате повече съобщения); за целите на профилирания маркетинг данните ще се съхраняват в продължение на 12 месеца;

д) в случай на спорове: ако е нужно да се защитаваме или да предприемаме действия или да предявяваме искове срещу Вас или трети страни, ние можем да съхраняваме личните данни, които считаме, че основателно са необходими за тази цел, в продължение на срока, необходим за разрешаването на иска.

С КОГО МОЖЕМ ДА СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Достъп до Вашите лични данни имат надлежно упълномощени служители и външни доставчици, които са назначени, ако това е необходимо, като обработващи лични данни и ни оказват съдействие в предоставянето на услугите.

За целите на изпълнението на техните дейности и проследяването на изпълнението на горните цели, достъп до Вашите лични данни може да получат така също други дружества от Де‘Лонги Груп.

КОНТАКТИ

Данните за контакт с Де‘Лонги в качеството му на администратор на данни са посочени [тук]: бул. „Мадара“ № 48, 9700 Шумен, България.

Ако имате някакви въпроси по отношение на обработването на Вашите лични данни, моля, свържете се с нас на адрес на ел. Поща office@tesy.com, като потърсите длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) или мениджъра по защита на личните данни.

ВАШИТЕ ПРАВА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ВАШЕТО ПРАВО ДА ПОДАВАТЕ ЖАЛБИ ПРЕД НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ

При определени условия имате право да искате:

-          достъп до Вашите лични данни,

-          копие на личните данни, които сте ни предоставил/а („преносимост“),

-          коригиране на данните, с които разполагаме,

-          заличаване на данни, за които повече няма правно основание за обработване,

-          да откажете обработване за целите на директния маркетинг,

-          да оттеглите Вашето съгласие, когато обработването се базира на съгласие,

-          да ограничите начина, по който обработваме Вашите лични данни.

Упражняването на горните права подлежи на някои изключения, които са предвидени в защита на обществения интерес (напр. предотвратяване или разкриване на престъпления) и на нашите интереси (напр. запазване на професионална тайна). Ако желаете да упражнявате някое от горните права, ние ще проверим дали имате право на това и обичайно ще Ви отговорим в рамките на един месец.

Ние се опитваме да отговаряме на всички жалби или сигнали относно методите, които се използват за обработването на Вашите данни. Въпреки това, ако желаете, Вие може да изпратите Вашите жалби и сигнали до органа, който отговаря за защитата на данните, като използвате следните данни за контакт:  Комисия за защита на личните данни, Република България, адрес: бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2, София 1592, адрес на ел. поща: kzld@cpdp.bg, телефонен номер: +3592/91-53-518.