1. Back to homepage
  2. Правни бележки

Правни бележки

Правни  опровержения   

Достъпът до този Уеб сайт изисква приемането на следните условия :

Освен ако не е предвидено друго, текстове, графики, изображения или аудиовизуални материали  показани на този сайт са със защитени авторски права от De'Longhi SpA или De'Longhi Group. Те не могат да бъдат използвани по никакъв начин, без предварителното писмено съгласие на собственика.

Освен ако не е предвидено друго, търговски марки или лого показани на този сайт са собственост на De’Longhi S.p.A. или от  De’Longhi Груп компании. Те не могат да бъдат използвани по никакъв начин, без предварителното писмено съгласие на собственика.

Информация 

De'Longhi S.p.A. ще положи всички  усилия за предоставянето на актуална и точна информация на интернет страницата си във връзка с естеството на данните, включително но не само на финансови данни, препоръки, услуги или по друг начин, като запазва правото да променя и / или актуализиране на съдържанието на сайта по всяко време, без предизвестие.

De'Longhi S.p.A. не може да гарантира и да носи никаква отговорност или гаранция от всякакъв вид, изричен или мълчалив по отношение на коректността, точността, пълнотата и / или пригодност за определена цел на информацията на интернет страницата и / или продуктите, описани или насърчавани  на уебсайта, включително гаранции по отношение на нарушение на патенти, авторски права или други права на трети лица

De’Longhi S.p.A. не носи отговорност за, преки или косвени щети или наранявания от всякакъв вид, независимо от причината за тях, произход, характер или последиците, произтичащи от достъпа или невъзможността за достъп, на сайта, нито от използването на всяка информация, предоставена на или чрез интернет страницата.
 
Използването на данни и/или информацията на Интернет сайта е на собствен риск и отговорност на потребителя.

Интелектуална собственост 

Нищо на сайта трябва да се тълкува като даване на лиценз или право или за каквото и да е право на интелектуална собственост на De’Longhi S.p.A или De’Longhi Група компании 

Връзки към други сайтове 

Сайтът може да съдържа връзки или препратки от и към други външни сайтове. Така наречените  връзки или препратки към други сайтове, съдържащи се тук са само за удобство на потребителя. 
De’Longhi S.p.A. не носи никаква отговорност за тези интернет страници или за тяхното съдържание. De’Longhi S.p.A. не носи отговорност за щети или наранявания от всякакъв вид, независимо дали те възникват от достъп или невъзможността за достъп или ползване на други уебсайтове и / или съдържанието им, нито от използването на информацията, предоставена на други уебсайтове

Акт за поверителност  30ти юни , 2003 (n. 196)

De’Longhi S.p.A. е в съответствие с разпоредбите по отношение на неприкосновеността на личния живот, съгласно горепосочения Акт за Поверителност. Изчерпателна декларация за поверителност, можете да намерите на началната страница на уебсайта под заглавие "Поверителност”