1. Back to homepage
  2. Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

De’Longhi Hrvatska d.o.o. smatra vrlo važnim zaštitu ličnih podataka trećih strana i posvećeni smo zaštiti privatnosti spomenutih trećih strana, uključujući ali ne ograničavajući se na svoje klijente. Ova izjava, u skladu je sa zakonskom odredbom br.196 od 30. Juna 2003 - za zaštitu osobnih podataka. De’Longhi Hrvatska d.o.o. obvezuje se na zaštitu osobnih podataka dobijenih od trećih strana (u daljem tekstu pojedinačno ili grupno se nazivaju "podatak").).

A) Svrha obrade ličnih podataka
1. De’Longhi Hrvatska d.o.o. koristi lične podatke dok obavlja normalno poslovanje i dok obavlja zahteve sa relevantnim podacima.
2. Lični podaci mogu se koristiti kako bi se kontaktu prenela informacija o mogućim promocijama, poslovnim podacima, ekonomskim / statističkim analizama, premijama programa i zadovoljstva klijenata anketama. Štaviše, lični podaci mogu se koristiti za marketinške aktivnosti ili kao komercijalne informacije za podsticanje i nagrađivanje kupaca za kupovinu, putem letaka, poštom, elektronskom poštom, SMS porukama, MMS-om i / ili biltenom.

B) Mesto gde se podaci obrađuju
1. Lični podaci prikupljeni na ovoj web stranici (www.delonghi.com) ili poslani poštom, telefaksom, e-mail-om na De'Longhi Hrvatska d.o.o. podaci se tematski obrađuju na niže navedenom mestu poslovanja od strane osoblja koje postavlja De'Longhi Hrvatska d.o.o.

C) Metoda obrade osobnih podataka 
1. Dobrovoljno ispunjeni lični podaci nosilaca biće obrađeni i unešeni ručno ili putem elektronskih sredstava, a u skladu s minimalnim sigurnosnim zahtevima kao što je predviđeno u Aneksu B Zakonodavnog dekreta br. 196 od 30. juna 2003.
2. De'Longhi Hrvatska d.o.o. zadržava pravo otkrivanja ličnih podataka prema bilo kojem drugom subjektu unutar De'Longhi grupe firmi, ako je to potrebno, kako bi se mogao provesti zahtev nosilaca podataka
3. Pod uslovom da tačka 2 gore i / ili bilo koji osim izuzetka predviđenih u važećim pravilima i propisima, lični podaci neće biti dostupni niti na uvid trećim osobama.
4. Pod uslovom da je biografija poslata popunjavanjem online obrasca na web stranici http://selezione.delonghi.com, biografije poslate u De'Longhi Hrvatska d.o.o. moraju sadržati odredbu pristanaka da De'Longhi Hrvatska d.o.o. može koristiti podatke za obradu ličnih podataka iliti metode obrade i svrhu za koju su lični podaci poslati. Nakon što ste pažljivo pregledali opis koji se odnosi na privatnost, članak 13 Zakonodavnog dekreta br. 196 od 30. lipnja 2003 od De'Longhi Hrvatska d.o.o. u segmentu posao i karijera, molimo popunite svoju biografiju dodavanjem teksta, dajući izričitu saglasnosti za obradu ličnih podataka:
"Nakon što sam pažljivo pregledao/la Izjavu o privatnosti koja se odnose na čl. 13 Zakonodavnog dekreta br. 196 od 30. juna 2003 ("Osobni podaci Zakona o zaštiti") De'Longhi Hrvatska d.o.o. koji se nalazi u segmentu "Posao i karijera" na web stranici http://selezione.delonghi.com, ja ovlašćujem De'Longhi Hrvatska d.o.o. za obradu mojih ličnih podataka. "

D) Podaci za navigaciju
1. U suštini, za vreme normalne internet navigacije, određeni lični podaci kao što su IP adrese, imena domena ili drugih parametara koji se odnose na podatke subjekta, rad ili kompjuterski sistem može biti generiran i prikupljen. De'Longhi Hrvatska d.o.o. ne koristi te podatke, osim kako bi dobio statistiku posećenosti vlastite web stranice.

E) Cookies
1. Naša web stranica ne sakuplja lične podatke posetitelja namerno. Cookies se ne koriste za slanje ličnih podataka niti se koriste korisnički sistem za praćenje istih.
Cookies za razdoblje razmene podataka (koji nisu sačuvani na korisničkom računaru i nestaju kada se browser ugasi) se koriste isključivo za prenos identifikacionih brojeva (slučajnih brojeva koje generira server) za sigurnu i efikasnu web navigaciju.

F) Linkovi na druge web stranice
1. Ova pravila o privatnosti su razvijena samo za web stranicu www.delonghi.hr, a ne za druge web stranice koje posetitelj poseti korišćenjem linkova na trenutnoj stranici. Tvrtka De'Longhi Hrvatska d.o.o. ne može biti odgovorna za zaštitu ličnih podataka koje posetitelj ostavi trećim osobama i / ili drugim web stranicama povezaneim sa trenutnom web stranicom.

G) Prijava podataka    
1. Uz izuzetak navigacijskih podataka kao što je spomenuto gore, prijavu podataka posetitelj radi prema vlastitom nahođenju, a eventualno odbijanje toga nema posljedica za posetitelja, osim što tada De'Longhi ne može ponuditi zatraženu uslugu.

H) Kontrolor podataka
1. Kontrolor podataka je De'Longhi SpA sa sjedištem u Via Seitz, 47-311000 Treviso, Italija
2. Rukovodioci unutrašnjih podataka su imenovani za sledeća područja: uprave, proizvodnje, komunikacija, logistike, ljudskih resursa, nabave, usluge nakon prodaje, marketinga i prodaje, pravne službe, financija i nadzora, istraživanja i razvoja.  

I) Prava posetitelja
1. Na temelju paragrafa 7 Zakonodavnog dekreta br 196/03 (kao što je niže navedeno) nositelj podataka ima pravo, u bilo kojem trenutku, (i) dobiti potvrdu o tome da li ili ne lični podaci o njemu postoje, (ii) da znaju sadržaj i poreklo navedenih podataka, (iii) u svrhu provere ispravnosti istih ili (iv) za brigu oko ažuriranja, integracije, ispravljanja ili brisanja podataka. 

Članak 7 
(Pravo na pristup ličnim podacima i ostala prava)
 
1. Nosilac podataka ima pravo da dobije potvrdu o tome da li ili ne lični podaci o njemu postoje, bez obzira da li su već sačuvani, te prikaz tih podataka u razumljivom obliku.
 
2. Posjetitelji imaju pravo biti informisani:

a) o izvor ličnih podataka; 
b) o ciljevima i metodi obrade; 
c) o logici koja se primenjuje za obradu, ako se ista obavlja uz pomoć elektronskih sredstava; 
d) o identifikacijskim podacima o Kontroloru podataka, obradi podataka i predstavniku određen po Članku 5 (2); 
e) o entitetu ili kategoriji subjekta koji ili kojima se lični podaci mogu preneti i ko ili koji mogu koristiti određene podatke u svojstvu određenih predstavnika (a) na državnom teritoriju, obradi podataka (e) ili osobu (e) zaduženu za obradu 

3. Nositelj podataka ima pravo dobiti:

a) ažuriranje, ispravak ili integraciju podataka; 
b) brisanje, anonimiziranje ili blokiranje podataka koji su nezakonito obrađeni, uključujući i podatke koji se zadržavaju nepotrebno za svrhu za koju su prikupljeni ili naknadno obrađivani; 
c) potvrdu o tome da su informirani o efektima operacija po slovima a) I b), ako se odnose na njihov sadržaj. 

4. Nosilac podataka ima pravo prigovora, u celosti ili delomično:

a) iz opravdanih razloga, na obradu ličnih podataka koji se odnose na nju / njega, iako su relevantni za svrhu prikupljanja podataka;; 
b) za obradu osobnih podataka koji se odnose na nju / njega, gde je sprovedena u svrhu slanja reklamnih materijala ili direktne prodaje ili pak za obavljanje tržišnih ili komercijalnih komunikacijskih istraživanja.