Gratis standaard verzending en retour vanaf € 39
  1. Terug naar homepage
  2. Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden

In dit reglement worden de algemene voorwaarden beschreven voor het gebruik van de website van De'Longhi https://www.delonghi.com/nl-nl statutair gevestigd te Via L. Seitz, 47 31100 Treviso, (het "Bedrijf"), met inbegrip van met name het aankopen van splinternieuwe producten en, indien uitdrukkelijk aangegeven, in vrijwel nieuwstaat herstelde ('refurbished') en gebruikte producten ("Producten") en diensten ("Diensten") van de De'Longhi Groep.

Wij raden u aan deze algemene verkoopvoorwaarden (de "Voorwaarden") goed door te lezen voordat u gebruikmaakt van onze website en onze Producten en Diensten bestelt.

Door gebruik te maken van onze website om een dergelijke bestelling te plaatsen, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze Voorwaarden.

N.B.: Wij bieden een groot assortiment Producten en Diensten aan. De beschrijving daarvan op de website kan afwijken van de werkelijke producten voor wat betreft kleur, vorm en afmetingen. Soms gelden er ook aanvullende voorwaarden. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

1. Algemeen

1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website alsmede op alle aanbiedingen en de totstandkoming van alle overeenkomsten via de website van de Vennootschap.

1.2. Onder "Klant" wordt verstaan elke persoon die onze website bezoekt of elke (rechts)persoon die enige vorm van contractuele relatie met vennootschappen van de De'Longhi Group, waaronder de Vennootschap aangaat. Onder “Consument” wordt verstaan elke natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

1.3. Indien enige bepaling in deze Voorwaarden ongeldig, nietig of om enigerlei reden onverbindend wordt geoordeeld, dan wordt die bepaling geacht te zijn afgescheiden en niet van invloed te zijn op de geldigheid en verbindendheid van de overige bepalingen.

1.4 Om Producten en Diensten op de website te kunnen bestellen, moet de Klant ten minste 18 jaar oud zijn. Indien de Klant jonger is dan 18 jaar, mag hij/zij uitsluitend gebruikmaken van onze Diensten met toestemming van een ouder of verzorger. Indien de Klant een bestelling plaatst voor een andere persoon, dient de Klant zich ervan te vergewissen dat de beoogde ontvanger oud genoeg is om het Product of de Dienst te bekijken en te gebruiken.

2. Uw account. Bestellingen. Aanbod, beschikbaarheid en acceptatie van het aanbod door de Vennootschap

2.1. Gebruikmaking van de website is mogelijk als het IT-systeem dat de Klant gebruikt voldoet aan bijgewerkte technische minimumvereisten [zoals Internet Explorer 10, Chrome 75 of Firefox 60 of nieuwer, enabled JavaScript en cookies alsmede een internetverbinding].

2.2. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet de Klant gaan naar de website https://www.delonghi.com/nl-nl, Producten of Diensten selecteren en de bijbehorende betalingswijze kiezen. De Klant kan bestellingen plaatsen als "gastgebruiker" of door zijn/haar profiel op de website te registreren. Als de Klant zich registreert, kan hij/zij gebruikmaken van de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) die bij eerste registratie zijn gekozen om verdere bestellingen te plaatsen via de website.

2.3. Indien de Klant gebruikmaakt van de diensten van onze website is hij/zij verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn/haar account en wachtwoord en voor beperking van de toegang tot zijn/haar computer. Voor zover dat is toegestaan op grond van het toepasselijk recht is de Klant verantwoordelijk voor het gebruik van de website van de Vennootschap in overeenstemming met het recht en de Voorwaarden, alsmede voor naleving van het verbod op verstrekking van onrechtmatige content. De Klant dient de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte te stellen indien de Klant reden heeft om aan te nemen dat zijn/haar wachtwoord bekend is geworden bij derden of onbevoegd is of wordt gebruikt.

2.4. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die aan de Vennootschap worden verstrekt en dient ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in de aan de Vennootschap verstrekte informatie en deze bij te werken in het daarvoor bedoelde gedeelte van de website. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om te weigeren diensten te verlenen, om accounts te beëindigen of om content te verwijderen of te redigeren indien de Klant in strijd handelt met het toepasselijk recht, deze Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden, richtlijnen of beleidsregels.

2.5. Het plaatsen van een bestelling door de Klant vormt een aanbod tot koop van een Product en/of Dienst in overeenstemming met deze Voorwaarden. Een bestelling via de website vormt een aanbod en brengt geen koopovereenkomst voor het Product of de Dienst tot stand. De eerste e-mail die de Klant ontvangt, is slechts een bevestiging van ontvangst van het aanbod.

2.6. Het aanbod van de Klant wordt uitsluitend geacht te zijn geaccepteerd en een overeenkomst met de Klant (de "Overeenkomst") wordt uitsluitend geacht te zijn aangegaan door verzending van het Product of de Producten en/of beschikbaarstelling van de Diensten aan de Klant en de Klant de bijbehorende e-mail ontvangt met bevestiging van uitvoering van de door de Klant geplaatste bestelling.

2.7. Uitvoering van alle bestellingen vindt plaats onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelling en de aantallen Producten en Diensten in de bestelling. Verzendtijden kunnen afwijken in verband met beschikbaarheid en alle afgegeven garanties of verklaringen gelden slechts als indicatie voor levertijden aangezien levertijden gelden onder voorbehoud van vertraging als gevolg van bijvoorbeeld vertragingen bij de post, niet-beschikbaarheid of overmacht.

2.8. Producten en Diensten worden uitsluitend verkocht in aantallen die overeenkomen met de normale behoeften van een gemiddeld huishouden. Wij behouden ons het recht voor de beschikbaarheid van de Producten en Diensten evenals de acceptatie van geplaatste bestellingen te beperken voor wat betreft aantallen.

3. Prijzen en betaling

3.1. Alle prijzen van de Producten en Diensten luiden in euro's en zijn inclusief alle toepasselijke belastingen, met inbegrip van btw. De gefactureerde prijzen zijn die welke gelden op de datum van plaatsing van de bestelling.

3.2. Hoewel de Vennootschap ernaar streeft om te zorgen dat alle gegevens, beschrijvingen en prijzen van de Producten en Diensten die op haar website worden getoond juist zijn, is het toch mogelijk dat daarin fouten voorkomen. Indien de Vennootschap een fout ontdekt in de prijs van bestelde Producten of Diensten zal de Vennootschap de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen van die fout en informeren over de juiste prijs. In dat geval kan de Klant de geplaatste bestelling herbevestigen tegen de juiste prijs of deze annuleren. Indien niet binnen 7 (zeven) dagen na verstrekking van die informatie een bevestiging van acceptatie van de juiste prijs dan wel annulering van de bestelling van de Klant wordt ontvangen, zal de Vennootschap de bestelling als geannuleerd beschouwen en de Klant daarvan op de hoogte stellen.

3.3. De getoonde prijzen zijn exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven. Het bedrag dat je ziet tijdens de check-out en die je later per e-mail te zien krijgt, is het totaal te betalen bedrag voor de bestelde producten. Dit bedrag is inclusief belastingen, eventuele heffingen, milieubijdragen, verzendingskosten en overige kosten.

3.4. De Vennootschap kan van tijd tot tijd actiekortingscodes aanbieden die gelden voor alle of voor bepaalde aankopen van Producten of Diensten via deze website. Alle bijbehorende bijzondere voorwaarden worden gespecificeerd op het moment van afgifte.

3.5. Om de Producten en Diensten te kunnen kopen dient de Klant te beschikken over een geldige creditcard of betaalpas of gebruik te maken van een andere door de Vennootschap en de De'Longhi Group aanvaarde betaalmethode en over voldoende financiële middelen te beschikken om de kosten van de aankoop van de Producten en Diensten te dekken. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om verzoeken van de Klant die niet voldoen aan deze eis te weigeren. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om verzoeken van de Klant te weigeren na verificatie van de verstrekte gegevens, die juist en nauwkeurig moeten zijn.

3.6. Na ontvangst van een bestelling van de Klant voert de Vennootschap een standaard pre-autorisatie-controle uit met betrekking tot de betaalpas van de Klant om er zeker van te zijn dat er voldoende middelen zijn om het Product te kunnen kopen. Producten worden niet eerder verzonden dan nadat deze pre-autorisatie-controle met positief gevolg is doorlopen. Het bedrag van de bestelling wordt ten laste van de desbetreffende pas geboekt zodra de bestelling is geaccepteerd. Als de Vennootschap er niet in slaagt om het desbetreffende bedrag ten laste van deze pas te boeken binnen 5 (vijf) dagen na de datum van bevestiging van de bestelling door de Vennootschap, wordt de bestelling van de Klant automatisch geannuleerd en stelt de Vennootschap de Klant hiervan op de hoogte.

3.7. Voor elke uitgevoerde bestelling reikt de Vennootschap dan wel een andere relevante vennootschap van de De'Longhi Group een factuur uit met de door de Klant tijdens het aankoopproces verstrekte gegevens, welke factuur per e-mail aan de Klant wordt verzonden na bevestiging van verzending van de Producten (of nadat de Dienst beschikbaar is gesteld) of die rechtstreeks kan worden gedownload van de desbetreffende pagina op de website voor het profiel van de Klant.

4. Aflevering

4.1. Het door de Klant opgegeven afleveradres wordt geacht het juiste adres te zijn voor aflevering van Producten en Diensten.

4.2. De Klant dient een apart bestelformulier in te dienen voor elk adres als de Klant Producten wenst te bestellen die naar verschillende adressen moeten worden verzonden.

4.3. Het soort aflevering, de gemiddelde levertermijn en de desbetreffende prijzen die de Vennootschap aanbiedt, worden aangegeven in het desbetreffende gedeelte van de website. Levertermijnen gelden slechts als indicatie. De levertermijnen worden verlengd met de periode die noodzakelijk is voor behoorlijke aflevering van het bestelde Product.

4.4. Indien het bestelde Product op het moment van bestelling niet langer beschikbaar is in het magazijn en ten onrechte als beschikbaar op de website is aangegeven, kan dit leiden tot vertraging in de uitvoering van de bestelling dan wel in annulering daarvan. In dat geval krijgt de Klant daarvan bericht.

4.5. Indien de Producten per koerier worden geleverd dient de Klant te controleren of het aantal ontvangen pakketten overeenkomt met het aantal dat is aangegeven op het vervoersdocument en of de verpakking beschadigd, intact of nat is. De Klant dient eventuele schade aan de verpakking of de Producten bij de koerier te melden en ons daarvan op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres: webshop.delonghi.nl@delonghigroup.com.

4.6. Met de gebruikersnaam en het wachtwoord kan de Klant het overzicht van geplaatste bestellingen in het profiel van de Klant bekijken en de voortgang van bestellingen in 'real time' volgen, waaronder de volgende berichten:

bestelling/betaling geweigerd: betaling door de Klant niet gelukt;
wachten op betaling: de Klant heeft bestellingen geplaatst maar heeft de bestelling geannuleerd alvorens over te gaan tot betaling;
bestelling ontvangen: de bestelling is ontvangen;
bevestiging van acceptatie van de bestelling: het aanbod van de Klant tot koop van Producten of Diensten is aanvaard;
bestelling in voorbereiding: het proces van voorbereiding van bestelde Producten en het verzorgen van de aflevering van het pakket per koerier is gestart;
bestelling verzonden: de Producten zijn opgehaald door de koerier en worden afgeleverd aan het door de Klant opgegeven adres; vanaf dit moment kan de Klant zijn/haar pakket volgen op de website van de vervoerder.

4.7 Voor alle vragen met betrekking tot de status van de bestelling kan de Klant contact opnemen met de afdeling Klantenservice via het volgende e-mailadres webshop.delonghi.nl@delonghigroup.com en telefoonnummer 015/28.08.40.

4.8. De Producten of diensten worden uitsluitend binnen het grondgebied van Nederland beschikbaar gesteld.

5. Risico en eigendom

5.1. Op het moment van aflevering van de Producten op het in de order vermelde afleveradres gaat het risico van het Product over op de Klant.

5.2. De eigendom van de Producten gaat over op de Klant op het moment van betaling.

6. Retourbeleid

6.1. Retourneren binnen 30 dagen: Als klant heb je het recht om binnen 30 dagen na ontvangst van het product het contract kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Het enige wat je hoeft te doen, is een herroepingsverklaring sturen naar ons e-mailadres: webshop.delonghi.nl@delonghigroup.com. Vervolgens dien je het aangeschafte product binnen 30 dagen na de herroepingsdatum naar ons terug te sturen. Het uitoefenen van dit herroepingsrecht verloopt volgens de bijgevoegde "Informatie over de uitoefening van het herroepingsrecht". Er worden geen kosten in rekening gebracht voor het retourneren van items, zolang dit in overeenstemming is met ons retourbeleid.

6.2. Het Product moet in de originele staat, overeenkomstig de bij de zending bijgesloten retourinstructies van het Bedrijf, samen met eventuele accessoires, cadeausets, garantiekaarten, handboeken, kortingen etc., indien van toepassing aan ons worden geretourneerd. Ook dienen de garantiebewijzen, handleidingen, accessoires en producten die met korting of kosteloos zijn geleverd, te worden meegezonden. Je kunt ook contact opnemen met ons bedrijf via onze chat of via het volgende telefoonnummer: 076-7995197. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

6.3. Terugbetaling binnen 14 dagen: De'Longhi Group zal uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van jouw herroepingsverklaring alle door jou gedane betalingen, inclusief eventuele verzendkosten van het product, aan jou terugbetalen. Deze terugbetaling zal plaatsvinden met hetzelfde betaalmiddel dat jij hebt gebruikt. De vergoeding van betalingen die van jou zijn ontvangen, kan worden opgeschort totdat het product is geretourneerd, of eerder als jij bewijs van retourzending kunt overleggen. Na ontvangst van het geretourneerde product conform de voorwaarden, stellen wij een gecorrigeerde factuur op basis van het betreffende bedrag op. Jij als klant bent verantwoordelijk voor eventuele waardevermindering van het product door gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van het product vast te stellen.

7. Garantie

7.1. De Klant moet de afgeleverde Producten na ontvangst controleren op zichtbare gebreken en op niet-naleving van de Overeenkomst en de Klant moet het Bedrijf op de hoogte stellen als er gebreken of afwijkingen worden aangetroffen.

7.2 Uitoefening van de rechten die voortvloeien uit de Garantie dient plaats te vinden in overeenstemming met de voorwaarden zoals opgenomen in de bij het Product verstrekte garantiedocumenten. Om te profiteren van de voorwaarden van de garantie die voor de Producten wordt verleend, dient de Klant contact op te nemen met onze afdeling Klantenservice via het volgende nummer: 076-7995197 of via: https://www.delonghi.com/nl-nl/klantenservice-delonghi/contact, onder vermelding van het factuurnummer en de datum van uitreiking of de bij de geplaatste bestelling behorende code. De afdeling Klantenservice verstrekt dan alle informatie over de Garantieprocedure.

7.3. De Vennootschap levert Producten zonder gebreken. Indien het product niet aan de Overeenkomst voldoet, verleent het Bedrijf de Klant het recht om vrijelijk de Garantierechten uit te oefenen conform de voorwaarden volgens de lokale wetgeving. Wanneer dit expliciet wordt gecommuniceerd in het desbetreffende gedeelte van de website, kan de Garantieperiode voor bepaalde gebruikte Producten in overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van consumentenrecht worden beperkt.

Bij gebreken die binnen één jaar na aflevering optreden wordt er in overeenstemming met de wettelijke regeling van uitgegaan dat deze al bestonden op het moment van aflevering, tenzij de Vennootschap bewijst dat het gebrek later is ontstaan door een oorzaak van buiten, bijvoorbeeld gebruikersfouten van de Klant. Bij gebreken die vanaf één jaar na aflevering optreden gelden de onderhavige Garantierechten in overeenstemming met de wettelijke regeling slechts als de Klant bewijst dat de gebreken al bestonden bij aflevering van het Product aan de Klant.

Extra garantie is alleen van toepassing na registratie op delonghiacties.nl voor geselecteerde actiemodellen voor particulier / huishoudelijk gebruik. Extra garantie is uitgesloten voor professioneel gebruik.

7.4. In de volgende situaties (met inachtneming van eventuele relevante lokale wettelijke bepalingen) heeft de Klant geen recht op reparatie of vervanging van het product of een onderdeel waarvan het Bedrijf heeft geconstateerd dat het defect is:

a) als het Product is gerepareerd of gewijzigd door andere personen dan de fabrikant of een bevoegde persoon; en/of
b) als het gebrek pas twee (2) jaar - of, voor gebruikte Producten, een kortere periode zoals uitdrukkelijk meegedeeld en voor zover toegestaan door de toepasselijke bepalingen van consumentenrecht - na aflevering van het Product en/of het in overeenstemming met de vorige paragraaf ingediende verzoek tot reparatie of vervanging van het defecte Product bekend wordt; en/of

het desbetreffende verzoek tot reparatie of vervanging van het gebrekkige Product, welk verzoek is ingediend in overeenstemming met het voorgaande artikellid, indien van toepassing, is verzonden na 2 (twee) maanden na constatering van het gebrek; en/of
c) de gebreken zijn (geheel of gedeeltelijk) veroorzaakt door onjuist(e) gebruik, opslag, onderhoud of installatie, door het niet opvolgen van de aanwijzingen van de Vennootschap of daarmee gelieerde ondernemingen die bij het Product waren verstrekt of door een andere oorzaak die niet aan de Vennootschap verwijtbaar is.
7.5. Reparaties of vervangingen vinden plaats binnen een redelijke termijn na indiening van de aanvraag en zonder aanzienlijke hinder voor de Klant, rekening houdend met de aard van het Product en het doel waarvoor het is gekocht. De consument heeft de keuze tussen reparatie of vervanging, maar de Vennootschap kan de keuze van de consument overrulen als de kosten daarvan in geen verhouding staan tot de kosten van uitoefening van een ander recht of een andere vordering die de koper toekomt,

7.6. Klachten worden binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst daarvan beoordeeld.

7.7 Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden houdt een beperking in van de rechten van de Klant of van Consumenten uit hoofde van het bepaalde op grond van Nederlands recht, daaronder begrepen rechten uit hoofde van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek inzake garanties.

8. Beperking van aansprakelijkheid

8.1. De Vennootschap zal zich inspannen om te zorgen voor ononderbroken en foutloze beschikbaarheid van haar website en daaraan gerelateerde Diensten. Dit kan echter niet altijd worden gegarandeerd door de aard van het internetsysteem, als gevolg van technische onderbrekingen of beperkingen, al dan niet in verband met reparaties, onderhoud of nieuw te verlenen diensten, kunnen plaatsvinden. De Vennootschap zal zich inspannen om het aantal en de duur van die onderbrekingen of beperkingen te beperken.

8.2. De Vennootschap is niet aansprakelijk jegens de Klant, niet zijnde een Consument, voor non-conformiteit, gebreken, vertragingen of storingen die vanaf 12 maanden na levering optreden en in geen enkel geval voor bedrijfsschade (daaronder begrepen gederfde winst, opbrengsten, contracten of verwachte besparingen, verlies van gegevens of goodwill of onnodige uitgaven), of indirecte of gevolgschade. Deze bepaling geldt ook voor de natuurlijke personen die Producten of Diensten kopen voor doeleinden die direct samenhangen met hun bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

8.3. Deze Voorwaarden laten onverlet het wettelijk recht van de Consument om goederen of diensten te laten leveren binnen een redelijke termijn of op restitutie indien bestelde goederen of diensten niet binnen een redelijke termijn kunnen worden geleverd als gevolg van een oorzaak die buiten onze redelijke invloedssfeer ligt.

8.4. Mogelijke aansprakelijkheid jegens de Klant, niet zijnde een Consument, is echter beperkt tot de aankoopprijs voor het Product. De Vennootschap is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Klant.

8.5. Mogelijke aansprakelijkheid uit hoofde van de Overeenkomst met de Klant is beperkt tot hetgeen wettelijk is toegestaan. Niets in deze Voorwaarden houdt echter een beperking of uitsluiting in van de verantwoordelijkheid van de Vennootschap voor bedrieglijke verklaringen of voor overlijden of persoonlijk letsel.

9. Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid

9.1. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en in geval van verkoop aan een Consument het recht van de woonplaats van de Consument.

9.2. Wij zullen trachten eventuele verschillen van mening snel en efficiënt op te lossen. De Consument kan een vordering tot handhaving van rechten ter bescherming van consumenten in verband met deze Voorwaarden instellen in Nederland of in het EU-land waar de Consument woont.

9.3. De Europese Commissie voorziet in een procedure voor buitengerechtelijke geschillenoplossing: de Online Geschillenoplossing. De bevoegde organen zijn te vinden op de site: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Het e-mailadres van de Vennootschap luidt: webshop.braunhousehold.nl@delonghigroup.com.

9.4 Meer informatie over de mogelijkheid van methoden voor buitengerechtelijke klachtenbehandeling en verhaalsmogelijkheden en de regels voor toegang tot deze procedures is verkrijgbaar via het kantoor en de website van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC): http://degeschillencommissie.nl

9.5 De meest recente versie van de Voorwaarden is gepubliceerd op de website en kan kosteloos langs elektronische weg aan de Klant worden verstrekt (via het e-mailadres dat is aangegeven in het Klantaccount).

10. Bedrijfsgegevens

De bedrijfsgegevens van de Vennootschap luiden als volgt:

De’Longhi Appliances S.r.l.
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso

Telefoon: 076-7995197

11. Verwerking van persoonsgegevens

11.1. De verwerking van de persoonsgegevens van Klanten vindt plaats op basis van de uitgangspunten zoals neergelegd in het Privacybeleid. 

12. Klantaccount

Indien de Klant gebruikmaakt van een website-dienst is hij/zij verantwoordelijk voor geheimhouding van zijn/haar account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot zijn/haar computer, en aanvaardt de Klant, voor zover dat is toegestaan op grond van het toepasselijk recht, de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden via zijn/haar account of wachtwoord. De Klant dient alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat het wachtwoord geheim wordt gehouden en dient de Vennootschap onmiddellijk op de hoogte te stellen indien hij/zij reden heeft om aan te nemen dat zijn/haar wachtwoord bekend is geworden bij derden of (het aannemelijk is dat) dat wachtwoord onbevoegd wordt gebruikt.

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die aan de Vennootschap worden verstrekt en dient ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in de verstrekte informatie. De Klant kan veel van de informatie die aan de Vennootschap is verstrekt, daaronder begrepen alle accountinstellingen, inzien en bijwerken in het daarvoor bedoelde gedeelte van de website.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om te weigeren diensten te verlenen, om accounts te beëindigen of om content te verwijderen of te redigeren indien de Klant in strijd handelt met het toepasselijk recht of deze Voorwaarden.

13. Informatie inzake uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument

13.1 Instructies voor herroeping en Herroepingsrecht

Geachte Consument,

U hebt het recht om zonder opgaaf van reden deze Overeenkomst binnen 30 (dertig) dagen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 (dertig) dagen na de dag waarop de goederen fysiek aan u, of een door u aangewezen derde niet zijnde de vervoerder, worden afgeleverd.

Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen dient u onze vennootschap op de hoogte te stellen van uw besluit tot herroeping van deze overeenkomst door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per brief verzonden per post naar [adres], of per e-mail naar [e-mailadres]) en/of telefonisch via [telefoonnummer]. U kunt hiervoor het aangehechte Modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om uw herroepingsrecht binnen de gestelde termijn uit te oefenen is het voldoende als u uw bericht met betrekking tot de uitoefening van uw herroepingsrecht stuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

13.2 Gevolgen van herroeping

Als u dit contract herroept, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief de eventuele verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 (veertien) dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen, aan u terugbetalen. Wij zullen uw betaling terugstorten op dezelfde wijze als de betaalwijze die u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere wijze van restitutie. In elk geval ontstaan er voor u geen kosten als gevolg van die restitutie.

Wij kunnen de restitutie achterhouden totdat wij de goederen retour hebben ontvangen of, indien dat eerder is, totdat u bewijs hebt overgelegd van het feit dat u de goederen hebt geretourneerd.

U moet de goederen (het complete product inclusief handleiding, accessoires, cadeausets, originele verpakking, originele of kopie factuur en andere extra materialen) onverwijld en in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen vanaf de dag waarop u ons heeft meegedeeld dat u deze overeenkomst herroept naar ons terugsturen of aan ons overhandigen [adres toevoegen]. Herroeping vindt plaats binnen de gestelde termijn indien u de goederen retourneert voordat de termijn van 30 (dertig) dagen is verstreken.

N.B.: Er worden geen kosten aangerekend voor het terugsturen van artikelen zolang de terugzending gebeurt volgens ons retourbeleid.

N.B.: wij zullen in ieder geval de rechtstreekse kosten voor terugzending van gebroken of niet functionerende goederen, of verkeerd verzonden/gefactureerde goederen voor onze rekening nemen.

U bent uitsluitend aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

13.3 Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan [adres]
Ik/Wij ………………... deel/delen u hierbij mede dat ik/wij ………….. mijn/onze ………….. overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen …………….. herroep/herroepen.
Besteld op …………./Ontvangen op ………………
Naam/Namen consument(en): ………………….
Adres consument(en): ………………….
Handtekening van consument(en): ………………….
Datum: …………………….