Shop meer, bespaar meer. Alleen online. Gratis standaard verzending boven €39 | Gratis retour
  1. Terug naar homepage
  2. Algemene abonnementsvoorwaarden

Abonnementsvoorwaarden

1. Algemene voorwaarden voor abonnementen

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) regelen de periodieke levering van de producten beschreven in het Abonnementsgedeelte op de website van De’Longhi (de “Producten”) door De’Longhi Appliances S.r.l, een eenpersoonsvennootschap, gevestigd te Treviso (TV), via L. Seitz nr. 47, aandelenkapitaal Euro 200.000.000,00 volledig volgestort, btw-nummer 00698370962, belastingcode en registratienummer in het bedrijfsregister van Treviso 00867190159, onderworpen aan het beheer en de coördinatie van De'Longhi SpA krachtens art. 2497-bis van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek (“De'Longhi”) aan de klant, of de eindgebruiker (consument), natuurlijke persoon (meerderjarig) of rechtspersoon (de “Klant”), volgens de hieronder beschreven algemene voorwaarden (de “Abonnementen”), waarvoor de Klant zich heeft aangemeld via de website www.delonghigroup.com (de “Site”).

De toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op het moment van de ondertekening van het Abonnementscontract volgens de bepalingen uiteengezet onder art. 5.

Voor alles wat niet uitdrukkelijk is geregeld onder deze Algemene Voorwaarden verwijzen we u naar de bepalingen op de Site in het gedeelte gewijd aan de verkoop van producten en diensten; in geval van tegenstrijdigheid hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.

De Producten zijn uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk of soortgelijk gebruik, niet voor professionele doeleinden of gebruik. In elk geval raadt De'Longhi aan de instructies in de respectievelijke gebruiksaanwijzingen op te volgen.

2. Soorten abonnementen

De Klant kan kiezen tussen de soorten Abonnementen die worden beschreven in het gedeelte Abonnementen op de Site. De Abonnementen voorzien in de periodieke levering van de Producten die in elk Abonnement zijn opgenomen, in de daarin aangegeven hoeveelheden en met de voor elke levering beoogde frequentie, tegen een gereduceerde prijs en met een betalingsplan in termijnen.

3. Duur van het Abonnement - Annulering door de Klant / Beëindiging door De'Longhi

3.1. De maximale duur van elk soort Abonnement is 12 maanden. De Klant ontvangt de levering van de Producten zo vaak als uiteengezet in het betreffende Abonnement.

3.2. De Klant kan het Abonnement vrijelijk en op elk moment opzeggen. Dit recht van eenzijdige herroeping wordt hierna ook aangeduid als "Annulering" en er worden geen kosten in rekening gebracht aan de Klant.

3.3. De Annulering wordt door de Klant uitgeoefend door het invullen en versturen van het formulier in het gedeelte "Mijn account" van de Site, op de Abonnementspagina, in het gedeelte "Abonnementsgeschiedenis", volgens de instructies die daarin zijn opgenomen. De'Longhi zal alle Producten die vóór de Annulering zijn besteld leveren - en de Klant zal hiervoor betalen. De mogelijkheid voor de Klant om het Abonnement te annuleren wordt 2 (twee) dagen voor de verwerking van elke nieuwe bestelling opgeschort.

3.4. De'Longhi kan het Abonnement te allen tijde naar eigen goeddunken beëindigen vanwege commerciële mogelijkheden, door de Klant formeel op de hoogte te stellen van de intrekking ervan met een kennisgeving van ten minste 15 dagen. Alle bestellingen die vóór de ingangsdatum van de beëindiging van het contract zijn geaccepteerd, zullen worden uitgevoerd.

4. Ondertekening van het Contract

4.1. De Klant kan de contracten met betrekking tot elk Abonnement uitsluitend via de Site ondertekenen.

4.2. Nadat de aangepaste configuratie van het Abonnement is voltooid, moet de Klant, om lid te worden van het Abonnement, zijn ingelogd en geregistreerd in het gedeelte "Mijn account" van de Site. Hierbij moet de Klant inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord, die hij/zij moet beschermen en in verband waarmee hij/zij verantwoordelijk is voor elke activiteit of handeling die daarmee wordt ondernomen. De'Longhi is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze contractuele bepalingen.

De Klant verbindt zich ertoe De'Longhi onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van onbevoegd gebruik van zijn/haar toegangsgegevens of enige andere inbreuk op de beveiliging.

4.3. Om het Abonnement te voltooien, moet de Klant een bestelling voltooien met vermelding van:

- het gekozen soort Abonnement en het type Koffie uit de beschikbare opties;
- de factureringsgegevens met het verzendadres voor de Producten die door deelname aan het Abonnement zijn gekocht.
Na het aanmelden wordt samenvattende informatie over de Producten verstrekt, waaronder indicaties over prijzen, inclusief btw en eventuele van toepassing zijnde belastingen, die vervolgens op de desbetreffende factuur worden vermeld.

4.4. Het contract komt tot stand na ontvangst van de mededeling van De'Longhi waarin de inschrijving op het Abonnement per e-mail aan de Klant wordt bevestigd, met daarin een samenvatting van de voorwaarden van het gekozen Abonnement, evenals alle andere informatie met betrekking tot het contract. Bestellingen die volgen op de eerste worden automatisch gegenereerd met de frequentie die voor elk Abonnement is vastgelegd.

5. Productkenmerken en prijzen

5.1. De kenmerken van de Producten van elk Abonnement zijn te vinden op de betreffende pagina van de Site. De Koffie wordt aan de Klant geleverd met een houdbaarheidsdatum van niet minder dan drie (3) maanden.

5.2. Eventuele verzendkosten worden duidelijk aangegeven in de bestelgegevens. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven worden de Producten kosteloos naar de Klant verzonden.

5.3. De aangegeven prijs blijft ongewijzigd voor de gehele duur van het door de Klant gekozen Abonnement, met uitzondering van de korting die geldt voor de eerste bestelling, indien van toepassing.

6. Wijzigingen in het Abonnement

6.1. De'Longhi zal de in elk Abonnement opgenomen Producten aan de Klant leveren met de frequentie die in het Abonnement is aangegeven.
De Klant kan zijn/haar persoonsgegevens, het leveringsadres voor de Producten, het factuuradres en de betalingsgegevens wijzigen door naar de Abonnementspagina op de Site te gaan, in het gedeelte “Abonnementsgeschiedenis”. De mogelijkheid voor de Klant om het Abonnement te wijzigen wordt 2 (twee) dagen voor de verwerking van elke nieuwe bestelling opgeschort.

6.2. De onder art. 6.1 bedoelde wijzigingen worden doorgevoerd vanaf de eerste levering na de wijzigingsdatum, indien deze ten minste 2 (twee) dagen vóór de verwerkingsdatum van de bestelling zijn aangebracht. Anders worden ze voor volgende leveringen in aanmerking genomen. De Klant wordt 5 (vijf) dagen vóór de verwerkingsdatum van elke bestelling die volgt op de eerste per e-mail op de hoogte gebracht.

6.3. Het is niet mogelijk om het Abonnement op te schorten, maar alleen om het te Annuleren volgens het voorgaande art. 3.

7. Betaling en facturering

7.1. De periodieke levering van de Producten binnen de voorwaarden uiteengezet in elk Abonnement kan alleen worden betaald via maandelijkse afschrijving via een creditcard of betaalpas; andere betaalmethoden zijn niet toegestaan, evenmin als het gebruik van kortingsbonnen, behalve die welke specifiek bedoeld zijn voor Abonnementsprogramma's. Na de ondertekening van het contract stuurt De'Longhi automatisch een ontvangstbewijs of factuur op basis van de gegevens die door de Klant bij het overeenkomen van het Abonnement zijn verstrekt. De factuur kan niet meer worden gewijzigd nadat deze is uitgegeven.

7.2. Het bedrag van elke bestelling die wordt geplaatst onder het door de Klant gekozen Abonnement wordt rechtstreeks in rekening gebracht op de creditcard van de Klant. De'Longhi heeft het recht om voorafgaande controles uit te voeren om de beschikbaarheid van de creditcard te verifiëren.

7.3. In het geval dat de betaling van de Klant wordt geweigerd, of dat het Product niet in het magazijn is ("niet op voorraad"), zal De'Longhi 3 (drie) pogingen ondernemen om de bestelling te verwerken; als geen van deze pogingen succesvol is, wordt de bestelling niet geplaatst, worden de Producten niet geleverd en wordt het respectieve bedrag niet aan de Klant in rekening gebracht. In dergelijke gevallen worden niet-verwerkte bestellingen ("overgeslagen bestellingen") niet teruggevorderd aan het einde van het Abonnement, dat een maximale duur van 12 maanden behoudt. De Klant erkent dat dergelijke situaties een vertraging kunnen veroorzaken in de verwerkingstijd van de bestelling en daarmee ook in de voorziene leveringstijd van de Producten.

7.4. Alle informatie met betrekking tot de creditcard van de Klant wordt via een beveiligde verbinding rechtstreeks doorgestuurd naar de website van de bankinstelling die de betalingsdienst verleent. De Klant is verplicht om via de Klantenservice of door toegang tot het beveiligde gedeelte op de Site, aan De'Longhi alle wijzigingen (bijv. vervaldatum van de kaart) door te geven met betrekking tot de creditcard die is ingevoerd voor de betaling van bestellingen die tijdens de duur van het Abonnement zijn geplaatst.

8. Verzending van de Producten

8.1. De'Longhi zal de eerste verzending van de door de Klant bestelde Producten per koerier uitvoeren naar het adres dat door de Klant is opgegeven. De levering van de Producten die zijn opgenomen in elk Abonnement vindt onder normale voorwaarden plaats binnen 3 (drie) werkdagen vanaf de datum van uitvoering van elke bestelling; deze datum wordt per e-mail aan de Klant meegedeeld, evenals de daaropvolgende verzenddatums. De aangegeven tijden voor ontvangst van de Producten zijn in ieder geval slechts indicatief.

8.2. Bestellingen die volgen op de eerste worden automatisch verwerkt, zo vaak als beschreven voor elk Abonnement in het gedeelte “Abonnementen” op de Site.

8.3. De verzending wordt uitgevoerd door De'Longhi via een externe koerier die verantwoordelijk is voor de levering. Alle meldingen van mislukte of vertraagde levering van de Producten worden gedaan via de klantenservice van De’Longhi.

9. Verificatie van Producten

9.1 Elke schade aan de verpakking en/of het Product (zichtbaar zonder de verpakking te openen) of het niet overeenkomen van het aantal pakketten moet onmiddellijk aan de koerier worden gemeld, met een specifieke vermelding op het leveringsdocument. Door het koeriersdocument te ondertekenen certificeert de Klant de externe integriteit van het Product en de conformiteit van de levering.

9.2. Alle problemen die op het moment van levering niet duidelijk zijn en niet kunnen worden geverifieerd (met betrekking tot de fysieke integriteit, correspondentie of volledigheid van de ontvangen producten) moeten binnen 5 (vijf) werkdagen na levering worden gemeld door een e-mail te sturen naar de Klantenservice via de formulieren die op de Site beschikbaar zijn of door te bellen naar het nummer 800 635600.

10. Wijziging van Algemene Voorwaarden

10.1. De'Longhi heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen door de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail en op de Site. Om deze reden adviseert De'Longhi de Klant om deze pagina regelmatig te raadplegen om te controleren of er wijzigingen in en/of updates van deze Algemene Voorwaarden zijn.

10.2. Indien de wijzigingen een substantiële wijziging in de voorwaarden van het Abonnement inhouden, kan de Klant het Abonnement opzeggen overeenkomstig de bepalingen in art. 11.2.

10.3. De wijzigingen zijn van kracht vanaf de datum die wordt aangegeven in de mededeling die per e-mail wordt verzonden of op de Site wordt gepubliceerd.

11. Herroeping

11.1. Voor voedingsmiddelen is de uitoefening van het herroepingsrecht uitgesloten.

11.2. Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor de Klant om zijn/haar Annulering van het Abonnement op elk moment mee te delen, zoals vermeld in het voorgaande art. 3, heeft de Klant ook het recht om het herroepingsrecht op het Abonnementscontract uit te oefenen volgens de voorwaarden vermeld in de Algemene Verkoopvoorwaarden, die te vinden zijn op de Site in het gedeelte gewijd aan de verkoop van De'Longhi-producten en -diensten of door rechtstreeks te bellen met de klantenservice van De'Longhi via het nummer 800 635600.

12. Garantie

12.1. De Klant moet de Producten bij levering controleren op hun functionaliteit en de aanwezigheid van eventuele zichtbare gebreken, en moet in dat geval De'Longhi onmiddellijk op de hoogte stellen.

12.2 De Producten vallen onder de wettelijke garantie, die voldoet aan alle wettelijke voorschriften met betrekking tot garanties op consumptiegoederen en consumentenrechten die van kracht zijn in de landen waarin de Producten die zijn opgenomen in elk Abonnement worden gekocht (de "Garantie"). De rechten die voortvloeien uit de Garantie worden uitgeoefend in overeenstemming met de geldende wetgeving in het land van de Klant en onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in eventuele garantiedocumenten die bij de Producten zijn geleverd. Om de Garantie af te dwingen kan de Klant contact opnemen met onze Klantenservice op het nummer en/of e-mailadres dat is aangegeven in het gedeelte Klantenservice van de Site, met vermelding van het factuurnummer en de datum van uitgifte van het Product, of de relevante code en de geplaatste bestelling, en informatie verstrekken over het gebrek. De Klantenservice zal alle informatie verstrekken over hoe de Garantie kan worden afgedwongen.

12.3. De'Longhi levert producten die vrij zijn van gebreken. Als de Producten niet in overeenstemming zijn met de kenmerken die in elk Abonnement worden beschreven, heeft de Klant het recht om de Garantierechten af te dwingen.

12.4. In de volgende situaties heeft de Klant geen recht op reparatie of vervanging van de Producten, of enig onderdeel daarvan dat als defect wordt beschouwd, door De'Longhi (onverminderd eventuele wettelijke bepalingen ter zake):

a) de Producten zijn gerepareerd of gewijzigd door iemand anders dan de fabrikant of een bevoegde persoon; en/of
b) het gebrek aan conformiteit van de Producten wordt duidelijk twee (2) jaar na de levering van het Product en/of vanaf het specifieke verzoek om het gebrekkige Product te herstellen of te vervangen, ingediend in overeenstemming met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden; en/of
c) de gebreken zijn (geheel of gedeeltelijk) veroorzaakt door onjuist gebruik, onjuiste opslag, onjuist onderhoud of onjuiste installatie, of door het niet opvolgen van de instructies die door de fabrikant bij het Product zijn geleverd.

12.5. Reparaties of vervangingen van de Producten zullen worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn vanaf de indiening van de aanvraag en zullen geen aanzienlijk ongemak veroorzaken voor de Klant, rekening houdend met de aard van het Product en het doel waarvoor het is gekocht.

12.6. Elke klacht wordt binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de klacht in behandeling genomen.

12.7 Niets in deze Algemene Voorwaarden beperkt de rechten van klanten op grond van de huidige bepalingen van het Consumentenwetboek (zoals hierna gedefinieerd).

12.8. Specifiek wat Koffie betreft, garandeert De'Longhi de kwaliteit van de Koffie tegen alle materiaal- en productiefouten tot de houdbaarheidsdatum die op het product zelf wordt vermeld, op voorwaarde dat de hantering en het gebruik ervan voldoen aan de instructies, etiketten en/of andere documentatie die door De'Longhi zijn verzonden. Het is duidelijk dat voedselproducten, nadat ze geopend zijn, noodzakelijkerwijs moeten worden geconsumeerd vóór de datum die op het etiket staat vermeld, en moeten worden bewaard zoals aanbevolen.

13. Beperking van aansprakelijkheid

13.1. De'Longhi zal zijn best doen om een ononderbroken en foutloze beschikbaarheid te garanderen van de webdiensten die door de Site worden aangeboden. De aard van webdiensten kan echter aanleiding geven tot onderbrekingen daarvan vanwege technische redenen of beperkingen die kunnen optreden, onder meer met betrekking tot reparaties, onderhoud of de introductie van nieuwe diensten. De'Longhi zal het aantal en de duur van dergelijke onderbrekingen of beperkingen zoveel mogelijk beperken.

13.2. De'Longhi is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering die voortvloeit uit oorzaken buiten zijn redelijke controle, en in ieder geval: (i) voor schade die niet is veroorzaakt door tekortkomingen van De'Longhi, of (ii) voor economische verliezen (inclusief verliezen door gederfde winst, contracten, gegevens, goodwill, enz.), of (iii) voor enige indirecte of gevolgschade die door geen van de partijen te voorzien was op het moment van het afsluiten van de Abonnementscontract.

13.3. Deze Algemene Voorwaarden doen geen afbreuk aan het wettelijke recht van de Klant om de Producten te ontvangen in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in elk Abonnement of om een terugbetaling te ontvangen als de bestelde Producten niet binnen een redelijke termijn kunnen worden geleverd vanwege een oorzaak die buiten de redelijke controle van De'Longhi ligt.

13.4. Elke aansprakelijkheid van De'Longhi jegens de Klant met betrekking tot kwaliteitsproblemen van de Producten zal in ieder geval beperkt zijn tot de aankoopprijs van het product. Elke beperking van aansprakelijkheid in het contract met de Klant is beperkt tot wat wettelijk kan worden uitgesloten. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal echter de aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken of voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

14. Overmacht

14.1. De'Longhi kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien het bedrijf niet in staat is de bestelling te verwerken wegens overmacht (zoals, maar niet beperkt tot, blokkades in productieactiviteiten die zijn opgelegd door wettelijke of administratieve bepalingen, epidemieën, stakingen, ernstige weersomstandigheden, branden, overstromingen), zelfs indien dergelijke gebeurtenissen de activiteiten van de koerier die verantwoordelijk is voor het leveren van de bestelde Producten verhinderen of vertragen.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

15.1. Op deze Algemene Voorwaarden is het Italiaanse recht van toepassing en in het bijzonder het Wetsbesluit van 6 september 2005 n. 206 (“Consumentenwetboek”).

15.2. Voor burgerlijke geschillen is de Rechter van de woon- of verblijfplaats van de Klant exclusief bevoegd, in overeenstemming met de wetgeving zoals vastgelegd in het Consumentenwetboek.

15.3. De Europese Commissie biedt een platform voor de beslechting van geschillen met betrekking tot online aankopen, waartoe de Burger van een EU-lidstaat toegang heeft via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Gegevensverwerking

16.1. De persoonsgegevens van de Klant die worden verstrekt voor de uitvoering van het Abonnement worden, in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, uitsluitend verwerkt voor de doeleinden met betrekking tot de uitvoering van het Abonnementscontract en de levering van inkooporders voor Producten.

16.2. De persoonsgegevens van de Klant zullen worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de informatie over de verwerking van persoonsgegevens (Privacybeleid) die te vinden is op de Site en die wij u adviseren om regelmatig te raadplegen, zoals deze Algemene Voorwaarden, om te controleren op eventuele updates of wijzigingen.