Gratis standaard verzending boven €39 | Gratis retour
  1. Terug naar homepage
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

(Herzien op 18 juni 2020)

1. Interpretatie

In deze verkoopvoorwaarden (hierna de “Voorwaarden” genoemd) geldt het volgende:

“Overeenkomst” betekent een overeenkomst tussen ons en jou voor de levering van goederen en voortvloeiend uit jouw schriftelijke aanvaarding van onze offerte of anderszins door middel van een schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen ons en jezelf, waarin deze voorwaarden en eventuele speciale voorwaarden zijn opgenomen;

“Goederen” betekent producten die in de overeenkomst zijn overeengekomen om door ons aan jou te worden geleverd;

“Speciale voorwaarden” betekent alle specifieke voorwaarden met betrekking tot de levering van goederen aan je opgenomen in of waarnaar wordt verwezen in onze offerte of anderszins uiteengezet in een schriftelijke overeenkomst tussen ons en je. Als er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, dan hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang;

“Wij/Ons” betekent Kenwood Limited (Bedrijfsregistratienr. 0872044) die een vestiging heeft in New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; en

“Je/jouw” betekent de persoon, firma of onderneming die de goederen bij ons koopt

2. Bestellingen

2.1 De overeenkomst valt onder deze Voorwaarden, inclusief eventuele Bijzondere Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden en geen enkele wijziging of wijziging van enige bepaling van de overeenkomst zal van kracht zijn tenzij het schriftelijk is en ondertekend door of namens ons en jezelf. Voor alle duidelijkheid, aanvaarding van jouw bestelling door ons impliceert geen aanvaarding van enige algemene voorwaarden die bij een dergelijke bestelling horen of bij bestelling worden goedgekeurd.

2.2 Elke offerte wordt uitgegeven op basis van het feit dat er geen overeenkomst zal bestaan totdat je onze offerte schriftelijk accepteert of wij anderszins een schriftelijke overeenkomst met je aangaan.

2.3 De voorwaarden in een offerte blijven meestal vast als een overeenkomst met betrekking tot de offerte wordt gesloten binnen achtentwintig (28) dagen na de datum van de offerte, op voorwaarde dat wij deze niet eerder hebben ingetrokken.

2.4 Wij zijn niet aansprakelijk jegens je totdat wij jouw schriftelijke aanvaarding van onze offerte ontvangen of wij anderszins een schriftelijke overeenkomst met je aangaan.

2.5 Elk advies of aanbeveling gegeven door ons of onze werknemers, agenten of onderaannemers in verband met goederen die niet schriftelijk bevestigd is, wordt gevolgd of volledig op eigen risico uitgevoerd, en wij zijn niet aansprakelijk voor enig advies of aanbeveling die niet zo bevestigd is

3. Prijzen en betaling

3.1 Prijzen die aan je zijn gefactureerd, zijn de prijzen die actueel zijn op de datum van verzending. Fouten en weglatingen met betrekking tot een prijs kunnen door ons binnen een redelijke termijn worden gecorrigeerd.

3.2 Alle prijzen zijn exclusief btw, verzekering, de kosten van laden, lossen en installeren, welke bedragen te betalen zijn als je de goederen moet betalen.

3.3 Wij kunnen je op elk moment factureren voor goederen of een deellevering van de goederen nadat de goederen of een deellevering van de goederen zijn geleverd en de betaling voor goederen wordt gedaan in de valuta waarin je door ons binnen dertig (30) dagen na onze factuur wordt gefactureerd.

3.4 Tijd voor betaling is van essentieel belang en het niet betalen door je in overeenstemming met deze Voorwaarde geeft ons het recht, onverminderd ons recht op schadevergoeding, om leveringen van goederen op te schorten of om de overeenkomst en andere lopende contracten die wij met je hebben, te annuleren.

3.5 Naast onze rechten onder Voorwaarde 3.4, bent je aansprakelijk voor het betalen van rente (maandelijks samengesteld) op uitstaande bedragen (zowel voor als na beoordeling) tegen het tarief van drie procent (3%) boven het basistarief van Barclays Bank Plc voor de tijd die van kracht is, oplopend op dagelijkse basis totdat de betaling is gedaan.

4. Levering

4.1 Leveringstijd is niet van essentieel belang voor de overeenkomst en elke verstrekte leveringsdatum is slechts een schatting. Wij behouden ons het recht voor om de leveringstijden met redelijke termijnen te verlengen als de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt (“overmacht”).

4.2 Als je een voorafgaande kennisgeving van de geschatte leveringstijd wenst, moet dit schriftelijk op jouw bestelling worden vermeld.

4.3 De plaats van levering is op je gebruikelijke adres.

4.4 Als je om welke reden dan ook de levering van goederen niet accepteert wanneer deze gereed zijn voor levering, of als wij de goederen niet op tijd kunnen leveren omdat je niet de juiste leveringsinstructies of andere informatie heeft verstrekt, dan:

(a) zal het risico bij dergelijke goederen op jou overgaan;

(b) zullen de goederen geacht worden te zijn geleverd;

(c) kunnen we de goederen opslaan tot de daadwerkelijke levering, in welk geval je aansprakelijk bent voor alle gerelateerde kosten en uitgaven (inclusief, zonder beperking, opslag en verzekering); en

(d) zal de volledige prijs voor de goederen, samen met eventuele bedragen die overeenkomstig bepaling 3.2 worden toegepast, onmiddellijk verschuldigd zijn.

4.5 Onze aansprakelijkheid voor het niet leveren van goederen is beperkt tot het opnieuw leveren van de goederen binnen een redelijke termijn of het uitgeven van een creditnota tegen een factuur die voor dergelijke goederen is ingediend.

4.6 Behoudens de andere bepalingen van deze Voorwaarden zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies (inclusief winstderving), kosten, schade, kosten of uitgaven die direct of indirect veroorzaakt worden door vertraging in de levering van goederen, noch zal enige vertraging je het recht geven om de overeenkomst te beëindigen of te ontbinden, tenzij een dergelijke vertraging meer dan honderdtachtig (180) dagen bedraagt.