1. Späť na domovskú stránku
  2. Zmluvné Podmienky

Zmluvné Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJA

Tieto pravidlá stanovujú všeobecné podmienky používania webovej stránky spoločnosti De'Longhi Appliances S.r.l., so sídlom v Treviso (TV) 31100, Via L.Seitz 47, Taliansko, registrovaná v Obchodnej komore v Trevise pod číslom 00867190159, daňové identifikačné číslo: IT00698370962 (ďalej len „Spoločnosť“), najmä pokiaľ ide o nákup úplne nových výrobkov a, ak sú na webovej stránke k dispozícii a ak je to výslovne uvedené, repasovaných alebo použitých výrobkov (ďalej spoločne len ako „Výrobky“) a služieb (ďalej len „Služby“) skupiny De'Longhi.

Pred použitím našej webovej stránky a objednaním našich Výrobkov a Služieb si pozorne prečítajte tieto podmienky predaja (ďalej len „Podmienky“).

Používaním našej webovej stránky pre akúkoľvek takúto objednávku súhlasíte s týmito Podmienkami. 

Upozorňujeme, že ponúkame širokú škálu Výrobkov a Služieb, ktorých popis na webovej stránke sa môže líšiť od skutočných Výrobkov, pokiaľ ide o farbu, tvar a veľkosť, a niekedy sa na ne môžu vzťahovať ďalšie podmienky. V takom prípade vás budeme o tom informovať.

Okrem toho vezmite na vedomie, že naše Výrobky sú určené, navrhnuté a vyrobené len na domáce (alebo porovnateľné) použitie a nie na profesionálne účely alebo použitie. V každom prípade dodržiavajte odporúčania uvedené v návode na použitie.

1. Všeobecné

1.1. Tieto Podmienky sa vzťahujú na používanie webovej stránky, ako aj na podmienky umiestnenia všetkých ponúk a uzatvorenia zmlúv prostredníctvom webovej stránky Spoločnosti, pokiaľ nie je uvedené inak.

1.2. Pojem „Zákazník“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá navštívi naše webové stránky, alebo akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá uzatvorí akýkoľvek zmluvný vzťah so spoločnosťami patriacimi do skupiny De'Longhi, vrátane Spoločnosti. Pojem „Spotrebiteľ“ znamená najmä akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy koná mimo rámec svojej obchodnej, podnikateľskej alebo profesijnej činnosti alebo nekoná v mene alebo na účet podnikateľa v zmysle Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). 

1.3. V prípade dôležitých otázok si Spoločnosť vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny na svojich webových stránkach, v zásadách a podmienkach vrátane týchto Podmienok. V každom prípade sa na Zákazníka vzťahujú Podmienky platné v čase objednania Výrobkov od Spoločnosti alebo od ktorejkoľvek spoločnosti skupiny De'Longhi zo strany Zákazníka.

1.4. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu za nevymáhateľné, potom sa toto ustanovenie považuje za oddeliteľné, pričom to nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť  ostatných ustanovení.

1.5 Na nákup Výrobkov a Služieb na webovej stránke je oprávnený Spotrebiteľ starší ako 18 rokov. V prípade, že je Spotrebiteľ mladší ako 18 rokov, je oprávnený naše Služby využívať len za účasti rodiča alebo opatrovníka. V prípade, že Spotrebiteľ zadáva objednávku pre inú osobu, je povinný zabezpečiť, aby bol určený príjemca vo vhodnom veku na prezeranie a používanie Výrobku alebo Služby.

  1. Váš účet. Objednávky. Ponuka, dostupnosť a prijatie ponuky zo strany Spoločnosti

2.1. Používanie webovej stránky je možné v prípade, že IT systém používaný Zákazníkom spĺňa aktualizované minimálne technické požiadavky (napr. Internet Explorer 10, Chrome 75 alebo Firefox 60 alebo novší, povolené JavaScript a cookies, ako aj internetové pripojenie).

2.2. V prípade, že chce Zákazník zadať objednávku, musí vstúpiť na webovú stránku Spoločnosti, vybrať si Výrobky a/alebo Služby, vyplniť požadované údaje o Zákazníkovi a zvoliť príslušný spôsob platby. Zákazník môže zadávať objednávky ako „používateľ - hosť“ alebo registráciou svojho profilu na webovej stránke. Registrácia umožňuje Zákazníkovi používať prihlasovacie údaje (používateľské meno a heslo) zvolené pri prvej registrácii na zadávanie ďalších objednávok na webovej stránke.

2.3. Pri používaní našich webových služieb je Zákazník povinný zachovávať dôvernosť účtu a hesla a obmedziť prístup k počítaču spôsobom, ktorý považuje za vhodný. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi je Zákazník zodpovedný za používanie webovej stránky Spoločnosti v súlade s právnymi predpismi a Podmienkami, ako aj za dodržiavanie zákazu poskytovania nezákonného obsahu. V prípade, že má Zákazník akýkoľvek dôvod domnievať sa, že sa heslo stalo známym akejkoľvek inej osobe, alebo ak sa používa alebo bolo použité akýmkoľvek neoprávneným spôsobom, je Zákazník povinný okamžite informovať Spoločnosť a zmeniť príslušné heslo.

2.4. Zákazník je zodpovedný za správnosť a úplnosť údajov poskytnutých Spoločnosti, pričom je povinný o prípadných zmenách Spoločnosť informovať a aktualizovať údaje poskytnuté Spoločnosti v príslušnej sekcii webovej stránky. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť Službu, zrušiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah v prípade, že Zákazník porušuje platné právne predpisy, tieto Podmienky alebo akékoľvek iné platné podmienky, usmernenia alebo zásady.

2.5. Zadaním objednávky Zákazník ponúka kúpu Výrobku a/alebo Služby, na ktorú sa vzťahujú tieto Podmienky. Každá objednávka Zákazníka prostredníctvom webovej stránky sa považuje za ponuku na kúpu Výrobku a/alebo Služby. Pred odoslaním objednávky bude Zákazníkovi v príslušnom rozhraní procesu objednávania poskytnutá možnosť skontrolovať a zmeniť údaje zadané do objednávky.

2.6. Ponuka Zákazníka sa považuje za prijatú a zmluva so Zákazníkom za uzavretú (ďalej len „Zmluva") až doručením príslušného e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky zadanej Zákazníkom a odoslaním Výrobkov a/alebo sprístupnením Služieb Zákazníkovi.

2.7. Prijatie a súvisiace plnenie všetkých objednávok je podmienené dostupnosťou a potvrdením ceny objednávky a množstva Výrobkov a Služieb zahrnutých v nákupnej objednávke. Spoločnosť a Spotrebiteľ majú vo výnimočných prípadoch  právo včas odstúpiť od Zmluvy v prípade, že sa Výrobky už nevyrábajú a/alebo nedodávajú, alebo z dôvodu, že Výrobky boli označené zjavne nesprávnou cenou v lehote do 7 dní od uzatvorenia Zmluvy. Na tieto účely sa zjavne nesprávnou cenou rozumie cena, ktorá sa v dôsledku prekrývania číslic v sume ceny, chýbajúcich číslic v sume ceny, nesprávne umiestnenej desatinnej čiarky v sume ceny, zámeny meny (napr. zjavne suma v eurách je uvedená s označením meny CZK) alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, aj keď nie je zrejmý, výrazne odchyľuje od bežnej maloobchodnej ceny daného alebo porovnateľného tovaru alebo súvisiacich služieb, pričom takáto odchýlka nie je výsledkom preukázateľnej zľavy alebo podpory predaja alebo inej formy zámerného cenového zvýhodnenia zo strany Spoločnosti. Na tento účel sa výraznou odchýlkou rozumie odchýlka, ktorá je alebo pri rozumnom posúdení musí byť zrejmá priemernému Spotrebiteľovi, pričom platí, že ak sa nepreukáže opak, odchýlka vyššia ako 50% predstavuje významnú odchýlku. Týmto nie je dotknuté právo na odstúpenie od Zmluvy podľa článku 6 Podmienok. Čas odoslania sa môže líšiť v závislosti od dostupnosti Tovarov a Služieb, pričom dodacia lehota podlieha oneskoreniu v dôsledku dopravy alebo vyššej moci.

2.8. Výrobky a Služby sa predávajú v množstvách, ktoré zodpovedajú typickým potrebám priemernej domácnosti. Vyhradzujeme si právo obmedziť dostupnosť Výrobkov a Služieb a prijímanie objednávok, pokiaľ ide o množstvo.

3. Ceny a platby

3.1. Všetky ceny Výrobkov a Služieb sú uvedené v miestnej mene Zákazníka a zahŕňajú všetky príslušné dane, vrátane DPH. Fakturované ceny budú ceny platné v deň plnenia nákupnej objednávky.                                            

3.2. Hoci sa Spoločnosť snaží zabezpečiť, aby všetky údaje o Výrobkoch a Službách, ich popisy a ceny, ktoré sa zobrazujú na jej webovej stránke, boli presné, aj tak sa môžu vyskytnúť chyby. V prípade, že Spoločnosť zistí chybu v cene akýchkoľvek objednaných Výrobkov alebo Služieb, Spoločnosť bezodkladne zašle Zákazníkovi informáciu o chybe a informáciu o správnej cene. V každom takom prípade môže Zákazník opätovne potvrdiť zadanú objednávku za správnu cenu alebo ju zrušiť. V prípade, že Zákazník nepotvrdí prijatie správnej ceny alebo nezruší objednávku do 7 (siedmich) dní od poskytnutia informácií, Spoločnosť bude považovať objednávku za zrušenú, o čom bude  Zákazníka následne informovať. 

3.3. Uvedené ceny nezahŕňajú náklady na dopravu, ak nie je uvedené inak. Suma uvedená na stránke "kontrola objednávky" a neskôr potvrdená e-mailom je celková suma, ktorú má Zákazník zaplatiť za objednané Výrobky vrátane všetkých daní, odvodov, príspevkov na ochranu životného prostredia a prípadných nákladov na dopravu.

3.4. Spoločnosť môže z času na čas ponúknuť propagačné zľavové kódy, ktoré sa vzťahujú na všetky alebo niektoré špecifické Výrobky alebo Služby zakúpené prostredníctvom tejto webovej stránky. Všetky s tým súvisiace osobitné podmienky sa uvedú v čase ich ponuky.

3.5. Na nákup Výrobkov a Služieb musí mať Zákazník platnú kreditnú alebo debetnú kartu alebo iný spôsob platby akceptovaný spoločnosťou a skupinou De'Longhi a musí poskytnúť dostatočné finančné prostriedky na pokrytie nákladov na nákup Výrobkov a Služieb. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť Zákazníka, ktorá nespĺňa túto požiadavku. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť Zákazníka po overení poskytnutých údajov, ktoré musia byť správne a presné.

3.6. Po prijatí objednávky od Zákazníka spoločnosť vykoná štandardnú predbežnú autorizačnú kontrolu platobnej karty Zákazníka, aby sa uistila, že má dostatok finančných prostriedkov na realizáciu nákupu. Výrobky nebudú odoslané a služby nebudú sprístupnené, kým nebude pozitívne ukončená predbežná autorizačná kontrola platobnej karty. Po prijatí objednávky bude z karty odpísaná suma vyplývajúca z objednávky. Ak nie je možné prostriedky z karty stiahnuť do 5 (piatich) dní odo dňa potvrdenia objednávky Spoločnosťou, objednávka Zákazníka bude automaticky zrušená a Spoločnosť o tom Zákazníka upovedomí.

3.7. Za každú dokončenú objednávku, ktorá bude Zákazníkovi riadne oznámená a potvrdená, Spoločnosť alebo ktorákoľvek príslušná spoločnosť skupiny De'Longhi vystaví faktúru s údajmi poskytnutými Zákazníkom počas nákupného procesu, ktorá bude Zákazníkovi zaslaná e-mailom po potvrdení odoslania Výrobkov alebo sprístupnení Služby, alebo ktorá bude k dispozícii na stiahnutie priamo na príslušnej webovej stránke ako súčasť profilu Zákazníka.

4. Doručenie

4.1. Dodacia adresa uvedená Zákazníkom sa považuje za správnu adresu na dodanie Výrobkov a Služieb.

4.2. Ak si Zákazník želá objednať Výrobky, ktoré sa musia zaslať na rôzne adresy, zašle pre každú adresu samostatný objednávkový formulár.

4.3. Typ doručenia, priemerný čas doručenia a príslušné ceny za doručenie, ktoré naša Spoločnosť ponúka, sú uvedené v príslušnej časti webovej stránky. Čas dodania je orientačný a všetky uvedené termíny dodania alebo odoslania sa vykonajú v súlade s platnými právnymi predpismi. Dodacia lehota sa predĺži o dobu potrebnú na riadne dodanie objednaného Výrobku, ak je omeškanie spôsobené udalosťou, ktorú nemôžeme ovplyvniť.

4.4. Ak objednaný Výrobok v čase objednávky už nie je dostupný na sklade a je nesprávne uvedený ako dostupný na webovej stránke, môže to mať za následok oneskorenie realizácie objednávky alebo jej zrušenie zo strany Zákazníka alebo spoločnosti v súlade s týmito Podmienkami.

4.5. Pri doručení Výrobkov kuriérom je Zákazník povinný skontrolovať, či počet prijatých balíkov zodpovedá počtu uvedenému na prepravnom doklade a či nie je obal poškodený, neporušený alebo mokrý. Zákazník je povinný nahlásiť akékoľvek poškodenie obalu alebo Výrobkov kuriérovi a informovať nás o nich na e-mailovú adresu uvedenú v sekcii Zákazníckej podpory.

4.6. Pomocou používateľského mena a hesla môže Zákazník získať prístup k súhrnu objednávok zadaných v profile Zákazníka a sledovať priebeh objednávok v reálnom čase, ktorý bude obsahovať tieto informácie:

- objednávka / platba zamietnutá: platba Zákazníka zlyhala;

- čakanie na platbu: Zákazník zadal objednávky, ale zrušil ich pred uskutočnením platby;

- prijatá objednávka: objednávka bola prijatá;

- potvrdenie prijatia objednávky: ponuka Zákazníka na nákup Výrobkov alebo Služieb bola prijatá;

- objednávka v príprave: začal sa postup prípravy objednaných Výrobkov a organizuje sa doručenie zásielky kuriérom;

- odoslaná objednávka: Výrobky boli vyzdvihnuté kuriérom a doručené na adresu, ktorú uviedol Zákazník; od tohto momentu môže Zákazník sledovať svoju zásielku na webovej stránke prepravcu.

4.7 V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa stavu objednávky sa Zákazník môže obrátiť na oddelenie služieb Zákazníkom, ako je uvedené v časti Zákaznícka podpora na webovej stránke.

4.8. Výrobky alebo Služby budú dostupné len pre územie Spoločnosti.

5. Riziko a titul

5.1. Po doručení Výrobkov na dodaciu adresu uvedenú v objednávke, prechádza riziko spojené s Výrobkami na Zákazníka.

5.2. Po zaplatení Výrobkov prechádza vlastnícke právo k Výrobkom na zákazníka.

6. Zásady vrátenia Výrobkov / Vrátenie Výrobkov

6.1. Zákazníci, a najmä Spotrebitelia, môžu od Zmluvy odstúpiť bez sankcií a bez uvedenia dôvodu do 14 (štrnástich) dní od doručenia príslušného Výrobku. Na dodržanie lehoty stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od Zmluvy na e-mailovú adresu uvedenú v sekcii Zákaznícka podpora a vrátiť nám zakúpený Produkt do 14 (štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Zákazníci môžu uplatniť svoje právo na odstúpenie od Zmluvy akoukoľvek formou a spôsobom v súlade s „Informáciami o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy“, ktoré sú prílohou týchto Podmienok, a môžu použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je k nim priložený, pričom použitie tohto formulára nie je povinnosťou. Zákazníkovi nevzniknú náklady na vrátenie Výrobkov, ak sa ich vrátenie uskutoční v súlade s našimi zásadami vrátenia Výrobkov, inak je Zákazník povinný znášať náklady spojené s vrátením Výrobkov.

6.2. Výrobok musí byť vrátený v súlade s pokynmi Spoločnosti na vrátenie, ktoré sú priložené k zásielke, spolu s prípadným príslušenstvom, darčekovými súpravami, záručnými listami, príručkami, zľavami atď., pričom odporúčame vrátiť Výrobok pokiaľ možno v pôvodnom stave (balení). Zákazníci a Spotrebitelia sa v tejto súvislosti môžu obrátiť na našu Spoločnosť aj prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré sú k dispozícii v časti Zákaznícka podpora. Pri vrátení Výrobku sa môžete riadiť našimi zásadami vrátenia alebo môžete použiť spôsob dopravy podľa vlastného výberu. V každom prípade musíte postupovať podľa pokynov na webovej stránke (pozri časť "moje konto").

6.3. Príslušná spoločnosť skupiny De'Longhi najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa prijatia vyhlásenia Zákazníka alebo Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy vráti Zákazníkovi alebo Spotrebiteľovi všetky uskutočnené platby vrátane prípadných nákladov na dopravu Výrobku. Vrátenie platby sa uskutoční rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník alebo Spotrebiteľ. Vrátenie platieb prijatých od Zákazníka alebo Spotrebiteľa môže byť zadržané, kým sa Výrobok nevráti alebo kým Zákazník alebo Spotrebiteľ nepredloží dôkaz o jeho odoslaní späť, podľa toho, čo nastane skôr. Po prijatí vráteného Výrobku v súlade s Podmienkami bude vystavená opravná faktúra na príslušnú sumu. Zákazník alebo Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty Výrobku v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec nevyhnutný na zistenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku.

7. Zodpovednosť za vady 

7.1. Zákazník je povinný pri prevzatí skontrolovať dodané Výrobky, či nemajú viditeľné vady a či nespĺňajú podmienky stanovené Zmluvou, a o každom takom prípade je povinný informovať Spoločnosť.

7.2 Zákazník má práva zo zodpovednosti za vady, a to v zmysle všetkých platných právnych predpisov týkajúcich sa zodpovednosti za vady a práv Spotrebiteľa platnými v krajine, kde boli Výrobky zakúpené. Nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v súlade s právnymi predpismi platnými v krajine Zákazníka a s podmienkami uvedenými v záručných dokumentoch dodaných s Výrobkami a sprístupnenými na webovej stránke. Pre uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady môže Zákazník kontaktovať naše oddelenie služieb zákazníkom na čísle a/alebo e-mailovej adrese uvedenej v sekcii Zákaznícka podpora na webovej stránke, pričom uvedie číslo faktúry a dátum dodania Výrobku alebo kód objednávky a informáciu o vade. Zákaznícka podpora poskytne všetky informácie o tom, ako postupovať pri uplatňovaní nárokov zo zodpovednosti za vady.

7.3. Spoločnosť poskytuje Výrobky bez vád. Ak niektorý Výrobok nie je v súlade so Zmluvou, Spoločnosť dá Zákazníkovi právo slobodne uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady v rozsahu príslušných platných právnych predpisov. Nároky zo zodpovednosti za vady môže Zákazník uplatniť, ak sa vada objaví na nových Výrobkoch do 2 (dvoch) rokov odo dňa dodania Výrobkov Zákazníkovi alebo do 1 (jedného) roka v prípade repasovaného alebo použitého Výrobku. Ak Zákazník oprávnene uplatnil svoje nároky zo zodpovednosti za vady, lehota podľa predchádzajúcej vety neplynie po dobu, počas ktorej Zákazník nemôže Výrobky používať. Ak je to výslovne uvedené v príslušnej sekcii webovej stránky, môže byť lehota na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady pre určité použité Výrobky skrátená v súlade s platnými ustanoveniami spotrebiteľského práva.

7.4. Ak sa vada nových Výrobkov prejaví v priebehu 1 (jedného) roka od ich prevzatia, považuje sa Výrobok za vadný už pri prevzatí, pokiaľ to povaha Výrobkov nevylučuje; táto lehota neplynie po dobu, počas ktorej Zákazník nemôže Výrobky používať, ak Zákazník oprávnene uplatnil nároky zo zodpovednosti za vady.

7.5. Ak má Výrobok vadu, Zákazník môže požadovať jej odstránenie. Zákazník môže podľa svojej voľby požadovať dodanie nového Výrobku bez vady alebo opravu Výrobkov, pokiaľ zvolený spôsob odstránenia vady nie je nemožný alebo neprimerane nákladný v porovnaní s iným spôsobom; to sa posudzuje najmä s ohľadom na závažnosť vady, hodnotu, ktorú by Výrobky mali bez vady, a či je možné vadu odstrániť iným spôsobom bez značných ťažkostí pre Spoločnosť.

7.6. Spoločnosť môže odmietnuť odstrániť vadu, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné, najmä vzhľadom na závažnosť vady a hodnotu, ktorú by Výrobky mali bez vady.

7.7.  Ak má Výrobok vadu, Zákazník môže požadovať jej odstránenie na náklady Spoločnosti.

7.8. Zákazník môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od Zmluvy, ak:

  1. Spoločnosť odmietla alebo neodstránila Vadu v súlade s článkom 7.5. a 7.6;
  2. vada sa objavuje opakovane;
  3. vadou došlo k podstatnému porušeniu Zmluvy;
  4. z vyjadrení Spoločnosti alebo okolností je zrejmé, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre Zákazníka.

7.9. Zákazník nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak vada nie je podstatná; vada sa vo všeobecnosti považuje za podstatnú.

7.10. Upozorňujeme, že naše Výrobky sú navrhnuté, vyrobené a určené na domáce alebo porovnateľné použitie, v súlade s návodom na použitie. Nie sú určené na profesionálne použitie. Ak Spoločnosť zistí, že Výrobok bol použitý na profesionálne účely alebo na iné účely, ktoré presahujú typické domáce alebo porovnateľné použitie, Spoločnosť si vyhradzuje právo uplatniť odlišné podmienky v závislosti od konkrétneho použitia. V takýchto prípadoch môže spoločnosť považovať akékoľvek profesionálne používanie, ktoré môže spôsobiť nadmerné opotrebovanie, za nesprávne používanie, čo by mohlo mať za následok absenciu právneho krytia.

7.11. Zákazník nemá nárok na opravu alebo výmenu Výrobku alebo akejkoľvek jeho časti, ktorú Spoločnosť označí za vadnú, v nasledujúcich prípadoch (v každom prípade v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi):

a) Výrobok bol opravený alebo upravený inými osobami ako výrobcom alebo akoukoľvek autorizovanou osobou; a/alebo

b) nesúlad Výrobku sa prejaví po dvoch (2) rokoch - alebo v prípade použitých Výrobkov po akomkoľvek kratšom období, ako bolo výslovne oznámené a v rozsahu povolenom príslušnými ustanoveniami spotrebiteľského práva - po dodaní Výrobku; a/alebo

c) vady sú spôsobené (úplne alebo čiastočne) nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, údržbou alebo inštaláciou alebo nedodržaním pokynov, ktoré výrobca dodal spolu s Výrobkom.

7.12. Zákazník môže uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady u Spoločnosti v ktorejkoľvek jej prevádzke alebo v autorizovaných servisných strediskách. Zoznam autorizovaných servisných stredísk nájdete tu: https://www.delonghi.com/sk-sk/authorised-service-centre

7.13. Opravy alebo výmeny sa vykonajú v primeranej lehote po podaní žiadosti a nespôsobia Zákazníkovi výrazné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha Výrobku a účel, na ktorý bol zakúpený.

7.14. Spoločnosť je povinná vydať Zákazníkovi písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady Zákazníkom, obsah žiadosti, spôsob vybavenia nárokov zo zodpovednosti za vady požadovaných Zákazníkom a kontaktné údaje Zákazníka za účelom poskytnutia informácie Zákazníkovi o vybavení nárokov zo zodpovednosti za vady. 

7.15. Každá sťažnosť sa musí vyriešiť a Zákazník musí byť o tom informovaný do 30 (tridsiatich) dní od prijatia sťažnosti. Spoločnosť je povinná vydať Zákazníkovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia žiadosti o uplatnení nárokov zo zodpovednosti za vady vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania vybavenia žiadosti alebo písomné vysvetlenie o zamietnutí žiadosti.

7.16. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neobmedzuje práva Zákazníkov alebo Spotrebiteľov vyplývajúce z ustanovení platného zákona o ochrane spotrebiteľa.

8. Obmedzenie zodpovednosti

8.1. Spoločnosť robí všetko pre to, aby zabezpečila nepretržitú a bezchybnú dostupnosť Služieb. Vzhľadom na charakter internetového systému to však nie je možné vždy zaručiť, pretože môže dôjsť k technickým pozastaveniam alebo obmedzeniam, ktoré môžu, ale nemusia priamo súvisieť s opravami, údržbou alebo zabezpečením nových Služieb. Spoločnosť sa bude snažiť obmedziť počet a trvanie takýchto pozastavení alebo obmedzení.

8.2. Naša Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne oneskorenie alebo zlyhanie, ktoré vznikne z akejkoľvek príčiny, ktorá je mimo jej primeranej kontroly, a v žiadnom prípade za (i) straty, ktoré neboli spôsobené porušením zo strany našej Spoločnosti, alebo (ii) akékoľvek obchodné straty (vrátane straty zisku, príjmov, zmlúv, očakávaných úspor, údajov, dobrého mena alebo zmarených výdavkov), alebo (iii) akékoľvek nepriame alebo následné straty, ktoré neboli predvídateľné pre žiadnu stranu pri uzatváraní Zmluvy o predaji produktov s našou Spoločnosťou. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré nakupujú Výrobky alebo Služby na účely priamo súvisiace s ich podnikateľskou alebo profesionálnou činnosťou.

8.3. Tieto Podmienky nemajú vplyv na zákonné právo Zákazníka na zaslanie Výrobku alebo poskytnutie Služieb v primeranej lehote alebo na vrátenie peňazí, ak objednané Výrobky alebo Služby nemôžu byť dodané v primeranej lehote z dôvodu, ktorý je mimo našej primeranej kontroly.

8.4. Akákoľvek zodpovednosť voči Zákazníkovi v súvislosti s problémami s kvalitou je však obmedzená na kúpnu cenu Výrobku. Takéto obmedzenie sa neuplatňuje v prípade akýchkoľvek problémov týkajúcich sa zodpovednosti za Výrobok.

  1. Rozhodné právo a súdna právomoc

9.1. Tieto Podmienky sa riadia a vykladajú v súlade so slovenským právom, najmä Občianskym zákonníkom, a ak je Zákazník Spotrebiteľom, aj Zákonom o ochrane spotrebiteľa. 

10. Údaje spoločnosti

Dovoľujeme si vás informovať o týchto kontaktných údajoch Spoločnosti:

De'Longhi Appliances S.r.l., so sídlom v Treviso (TV) 31100, Via L.Seitz 47, Taliansko, registrovaná v Obchodnej komore v Trevise pod číslom 00867190159, daňové identifikačné číslo: IT00698370962

Kontaktné údaje spoločnosti sú: 

 

11. Spracúvanie osobných údajov

11.1. Spracúvanie osobných údajov Zákazníkov sa uskutočňuje na základe zásad uvedených v Zásadách ochrany osobných údajov.

12 Záverečné ustanovenia 

12.1. Spotrebiteľ s trvalým alebo obvyklým pobytom na území Slovenskej republiky má právo navrhnúť začatie alternatívneho riešenia sporu vzniknutého na základe Zmluvy so Spoločnosťou v súlade s § 11 ods. 2 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu možno podať Slovenskej obchodnej inšpekcii (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

Spotrebiteľ má právo navrhnúť začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho žiadosť na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady, alebo ak sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva a Spoločnosť na jeho podnet neodpovedala alebo naň neodpovedala do 30 dní odo dňa jeho odoslania. 

Pred návrhom na začatie alternatívneho riešenia sporu je Spotrebiteľ povinný pokúsiť sa spor vyriešiť najprv priamo so spoločnosťou.

 

12.2. Zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom jazyku. 

 

12.3. Zmluvu uchováva Spoločnosť. Spoločnosť neposkytuje Zákazníkovi prístup k Zmluve.

 

12.4. Tieto Podmienky sú platné od 16.4.2024.


 

ÚČET ZÁKAZNÍKA

Pri používaní akejkoľvek webovej služby je Zákazník zodpovedný za zachovanie dôvernosti svojho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k svojmu počítaču a v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi súhlasí s prevzatím zodpovednosti za všetky činnosti, ktoré sa uskutočnia pod jeho účtom alebo heslom. Zákazník je povinný podniknúť všetky potrebné kroky na zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti hesla a mal by okamžite informovať Spoločnosť, ak má akýkoľvek dôvod domnievať sa, že sa jeho heslo stalo známym niekomu inému, alebo ak sa heslo používa alebo by sa mohlo použiť neoprávneným spôsobom.

Zákazník je zodpovedný za to, že údaje poskytnuté Spoločnosti sú správne a úplné a že bude Spoločnosť informovať o akýchkoľvek zmenách poskytnutých informácií. Zákazník má prístup k mnohým informáciám poskytnutým našej spoločnosti a môže ich aktualizovať vrátane nastavení účtu v príslušnej oblasti webovej stránky.

Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť Službu, zrušiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah, ak Zákazník porušuje platné zákony alebo tieto Podmienky.

 

Informácie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zo strany spotrebiteľa a Zákazníka

  1. Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od Zmluvy

Vážený spotrebiteľ/zákazník,

máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 (štrnástich) dňoch odo dňa, keď tovar nadobudnete vy alebo vami určená tretia strana, ktorá nie je dopravcom, do fyzickej dispozície.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte našu Spoločnosť informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom (napr. listom zaslaným poštou na adresu [De'Longhi Appliances Srl , se sídlem Via L. Seitz 47, 31100 Treviso] alebo e-mailom zakaznickalinka@delonhigroup.com a/alebo telefonicky na čísle +421 233 057 876. 

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie týkajúce sa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Účinky odstúpenia**

V prípade, že odstúpite od tejto zmluvy, vrátime Vám všetky platby, ktoré sme od Vás prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z Vášho výberu iného druhu doručenia, ako je najlacnejší druh štandardného doručenia, ktorý ponúkame), a to bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho rozhodnutia o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Náhradu môžeme zadržať, kým nedostaneme tovar späť alebo kým nám nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar (kompletný Výrobok vrátane návodu na použitie, príslušenstva, darčekových súprav, originálneho obalu, originálu alebo kópie faktúry a iných dodatočných materiálov) nám zašlete späť alebo odovzdáte na adrese [De'Longhi Appliances Srl , se sídlem Via L. Seitz 47, 31100 Treviso], a to bez zbytočného odkladu, v každom prípade najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa, keď nám oznámite odstúpenie od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar pošlete späť pred uplynutím 14 (štrnástich) dní.

Za vrátenie tovaru nevzniknú žiadne náklady, ak sa vrátenie uskutoční v súlade s našimi zásadami vrátenia tovaru. 

Upozorňujeme, že v každom prípade budeme musieť znášať priame náklady na vrátenie rozbitého alebo nefunkčného tovaru alebo nesprávne odoslaného/faktúrovaného tovaru.

Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku iného zaobchádzania s tovarom, než aké je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.