1. Späť na domovskú stránku
  2. Zmluvné podmienky pre predplatné

Podmienky pre predplatné

1. Všeobecné podmienky pre predplatné

Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú pravidelné dodávanie produktov opísaných v časti Predplatné na webovej stránke spoločnosti De'Longhi (ďalej len „produkt“) od spoločnosti De’Longhi Appliances S.r.l., jedinou spoločnosťou s kvótami, so sídlom v Trevise (TV), via L. Seitz č. 47, plne splatený akciový kapitál 200 000 000,00 eur, IČ DPH: 00698370962, daňový kód a registračné číslo v registri spoločností v Trevise: 00867190159, ktorá podlieha riadeniu a koordinácii spoločnosti De'Longhi SpA podľa článku 2497-bis talianskeho občianskeho zákonníka (ďalej len „De'Longhi“) pre zákazníka, alebo koncového používateľa (spotrebiteľa), fyzickú osobu (plnoletú) alebo právnickú osobu (ďalej len „zákazník“), v súlade s podmienkami uvedenými nižšie (ďalej len „predplatné“), ktoré si zákazník zaregistroval prostredníctvom webovej stránky www.delonghigroup.com (ďalej len „stránka“).

Príslušné všeobecné podmienky sú také, ktoré sú platné v čase uzavretia zmluvy o predplatnom podľa ustanovení stanovených v čl. 5.

Čokoľvek, čo nie je výslovne upravené v týchto všeobecných podmienkach, nájdete v ustanoveniach uvedených na stránke v časti venovanej predaju produktov a služieb. V prípade rozporu majú prednosť tieto všeobecné podmienky.

Produkty sú určené len na domáce alebo podobné používanie, nie na profesionálne účely ani používanie. V každom prípade spoločnosť De'Longhi odporúča dodržiavať pokyny uvedené v príslušných návodoch na použitie.

2. Typy predplatného

Zákazník si môže vybrať z typov predplatného uvedených v článku Predplatné na stránke. Predplatné poskytujú pravidelné dodávky produktov zahrnutých v každom predplatnom, v množstvách uvedených v nich a s frekvenciou predpokladanou pre každú dodávku, a to za zvýhodnenú cenu a s plánom splátok.

3. Trvanie predplatného – zrušenie zákazníkom/vypovedanie spoločnosťou De'Longhi

3.1. Maximálne trvanie každého typu predplatného je 12 mesiacov. Zákazník dostáva dodávky produktov tak často, ako je to stanovené v príslušnom predplatnom.

3.2. Zákazník môže predplatné kedykoľvek slobodne zrušiť. Toto právo na jednostranné odstúpenie sa bude ďalej označovať aj ako „zrušenie“ a na objednávateľa sa nebudú vzťahovať žiadne poplatky.

3.3. Zrušenie vykoná zákazník vyplnením a odoslaním formulára v časti „Môj účet“ na stránke predplatného, v časti „História predplatného“, podľa pokynov, ktoré sú v ňom uvedené. Spoločnosť De'Longhi dodá – a zákazník zaplatí – všetky produkty objednané pred zrušením. Možnosť, že zákazník zruší predplatné, je pozastavená 2 (dva) dni pred spracovaním každej novej objednávky.

3.4. Spoločnosť De'Longhi môže kedykoľvek ukončiť predplatné podľa vlastného uváženia z dôvodov obchodnej príležitosti, pričom formálne oznámi zákazníkovi svoj odstúpenie najmenej 15 dní vopred. Všetky objednávky prijaté pred dátumom účinnosti ukončenia zmluvy budú vykonané.

4. Plnenie zmluvy

4.1. Zákazník môže zmluvy týkajúce sa každého predplatného podpísať výlučne prostredníctvom stránky.

4.2. Po dokončení prispôsobenej konfigurácie predplatného sa musí zákazník prihlásiť a zaregistrovať v časti „Môj účet“ na stránke a prihlásiť sa pomocou používateľského mena a hesla, ktoré je povinný chrániť a vo vzťahu ku ktorým je zodpovedný za akúkoľvek činnosť alebo krok vykonaný pomocou tohto predplatného. Spoločnosť De'Longhi nie je zodpovedná za žiadnu stratu ani poškodenie v dôsledku nedodržania týchto zmluvných ustanovení.

Zákazník sa zaväzuje okamžite informovať spoločnosť De'Longhi v prípade neoprávneného použitia svojich prístupových údajov alebo akéhokoľvek iného porušenia bezpečnosti.

4.3. Na dokončenie predplatného musí zákazník vyplniť objednávku s uvedením:

– typu vybraného predplatného a typu kávy spomedzi dostupných,
– fakturačných údajov s dodacou adresou pre produkty zakúpené prostredníctvom predplatného.
Po pripojení sa poskytnú súhrnné informácie o produktoch vrátane indikácií cien vrátane DPH a všetkých príslušných daní, ktoré sú podrobne uvedené v príslušnej faktúre.

4.4. Zmluva sa uzatvára po prijatí oznámenia od spoločnosti De'Longhi, ktoré potvrdzuje predplatné odoslané zákazníkovi e-mailom a obsahuje súhrn podmienok zvoleného predplatného, ako aj všetky ostatné informácie týkajúce sa zmluvy. Objednávky po prvej sa generujú automaticky s frekvenciou stanovenou pre každé predplatné.

5. Vlastnosti a ceny produktov

5.1. Funkcie produktov každého predplatného nájdete na príslušnej stránke. Káva sa dodá zákazníkovi s dátumom exspirácie najmenej tri (3) mesiace.

5.2. V prípade potreby sú prepravné náklady jasne uvedené v detailoch objednávky. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené inak, produkty sa budú odosielať zákazníkovi bezplatne.

5.3. Uvedená cena zostane nezmenená počas celého trvania predplatného vybraného zákazníkom s výnimkou zľavy použitej na prvú objednávku, ak je k dispozícii.

6. Zmeny predplatného

6.1. Spoločnosť De'Longhi bude dodávať zákazníkovi produkty poskytnuté v každom predplatnom tak často, ako je to uvedené v tomto predplatnom.
Zákazník môže upraviť svoje osobné údaje, adresu na odosielanie produktov, fakturačnú adresu a platobné údaje na stránke Predplatné na stránke v časti História predplatného. Možnosť, že zákazník zruší predplatné, je pozastavená 2 (dva) dni pred spracovaním každej novej objednávky.

6.2. Zmeny a doplnenia uvedené v čl. 6.1 budú zavedené od prvého dodania po dátume zmeny, ak budú vykonané najmenej 2 (dva) dni pred dátumom spracovania objednávky. V opačnom prípade sa budú brať do úvahy pri následných dodávkach. Zákazník je informovaný prostredníctvom e-mailu 5 (päť) dní pred dátumom spracovania každej objednávky po prvej.

6.3. Predplatné nie je možné pozastaviť, ale zrušiť ho iba podľa predchádzajúceho článku. 3.

7. Platba a fakturácia

7.1. Pravidelná dodávka produktov v rámci podmienok stanovených v každom predplatnom môže byť zaplatená len mesačným debetom na kreditnej alebo debetnej karte. Iné spôsoby platby nie sú povolené. Zľavové kupóny nie sú povolené ani sa nemôžu použiť s výnimkou tých, ktoré sú špecificky určené pre programy predplatného. Po podpísaní zmluvy spoločnosť De'Longhi automaticky odošle príjmový doklad alebo faktúru na základe údajov poskytnutých zákazníkom pri realizácii predplatného. Po vydaní faktúry nebudú možné žiadne zmeny.

7.2. Suma za každú objednávku predloženú na základe predplatného vybraného zákazníkom bude účtovaná priamo na kreditnú kartu zákazníka. Spoločnosť De'Longhi je oprávnená vykonávať predbežné kontroly na overenie dostupnosti kreditnej karty.

7.3. V prípade, že platba zákazníka bude zamietnutá alebo že produkt nie je v sklade („mimo skladu“), spoločnosť De'Longhi vykoná 3 (tri) pokusy o spracovanie objednávky. Ak nebude žiadny z týchto pokusov úspešný, objednávka nebude vydaná, produkty nebudú dodané a príslušná suma nebude účtovaná zákazníkovi. V takýchto prípadoch nebudú nespracované objednávky („preskočené objednávky“) na konci predplatného obnovené, čo bude trvať maximálne 12 mesiacov. Zákazník berie na vedomie, že takéto situácie môžu oddialiť časy dodania objednávky a následne časy predpokladané pre dodanie produktov.

7.4. Všetky informácie týkajúce sa kreditnej karty zákazníka budú odoslané prostredníctvom zabezpečeného pripojenia priamo na webovú stránku bankovej inštitúcie, ktorá poskytuje platobnú službu. Zákazník je povinný oznámiť spoločnosti De'Longhi prostredníctvom zákazníckeho servisu alebo prostredníctvom svojej vyhradenej časti na stránke akékoľvek zmeny (napr. uplynutie platnosti karty) týkajúce sa kreditnej karty vloženej na platbu objednávok vydaných počas trvania predplatného.

8. Preprava produktov

8.1. Spoločnosť De'Longhi vykoná prvú zásielku produktov objednaných zákazníkom kuriérom na adresu oznámenú zákazníkom. Dodanie produktov poskytovaných pre každé predplatné za normálnych podmienok sa uskutoční do 3 (troch) pracovných dní od dátumu splnenia každej objednávky, ktorá sa oznámi zákazníkovi e-mailom, ako aj od nasledujúceho dátumu doručenia. Časy uvedené na príjem produktov sú v každom prípade orientačné.

8.2. Objednávky nasledujúce po prvej sa spracujú automaticky, tak často, ako je to uvedené pre každé predplatné v článku Predplatné na stránke.

8.3. Zásielku bude vykonávať spoločnosť De'Longhi prostredníctvom externého kuriéra zodpovedného za doručenie. Akékoľvek hlásenia o neúspešnom alebo oneskorenom doručení produktov sa budú podávať prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti De’Longhi.

9. Overenie produktov

9.1 Akékoľvek poškodenie balenia a/alebo produktu (viditeľné bez otvorenia balenia) alebo nezhoda v počte balíkov sa musí okamžite nahlásiť kuriérovi, pričom sa uvedie konkrétne označenie v dodacom liste. Podpísaním dokumentu kuriérskej spoločnosti zákazník potvrdzuje externú integritu produktu a zhodu doručenia.

9.2. Akékoľvek problémy, ktoré nie sú evidentné a nemožno ich overiť v čase doručenia (v súvislosti s fyzickou integritou, korešpondenciou alebo úplnosťou prijatých produktov), sa musia nahlásiť do 5 (piatich) pracovných dní od doručenia zaslaním e-mailu zákazníckemu servisu pomocou formulárov nahlásených na stránke alebo zavolaním na bezplatné číslo 800 635600.

10. Úprava všeobecných podmienok

10.1. Spoločnosť De'Longhi je oprávnená upraviť tieto všeobecné podmienky tak, že to bezodkladne oznámi zákazníkovi e-mailom a na stránke. Z tohto dôvodu spoločnosť De'Longhi pozýva zákazníka, aby pravidelne navštevoval túto stránku, aby skontroloval prípadné zmeny a/alebo aktualizácie týchto všeobecných podmienok.

10.2. Ak úpravy zahŕňajú podstatnú zmenu podmienok predplatného, zákazník môže od nej odstúpiť v súlade s ustanoveniami čl. 11.2.

10.3. Zmeny nadobudnú účinnosť dňom uvedeným v oznámení odoslanom e-mailom alebo zverejneným na stránke.

11. Odstúpenie

11.1. Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je pri potravinových produktoch vylúčené.

11.2. Bez toho, aby bola dotknutá možnosť, aby zákazník kedykoľvek oznámil svoje zrušenie predplatného, ako je uvedené v predchádzajúcom čl. 3, zákazník je tiež oprávnený uplatniť si právo na odstúpenie od zmluvy o predplatnom v súlade s podmienkami uvedenými vo všeobecných podmienkach predaja, ktoré sa nachádzajú na stránke v časti venovanej predaju produktov a služieb spoločnosti De'Longhi, alebo priamym zavolaním na zákaznícke centrum spoločnosti De’Longhi pomocou bezplatného čísla 800 635600.

12. Záruka

12.1. Zákazník musí pri dodaní skontrolovať produkty, aby si overil ich funkčnosť a prítomnosť akýchkoľvek viditeľných chýb, pričom v tomto prípade okamžite informuje spoločnosť De'Longhi.

12.2 Na produkty sa vzťahuje právna záruka, ktorá je v súlade so všetkými právnymi predpismi týkajúcimi sa záruk spotrebného tovaru a spotrebiteľských práv platných v krajinách, v ktorých sú produkty zahrnuté do každého predplatného zakúpené (ďalej len „záruka“). Práva vyplývajúce zo záruky sa budú uplatňovať v súlade so zákonmi platnými v krajine zákazníka a za podmienok uvedených v akýchkoľvek záručných dokumentoch dodaných s produktmi. Na vynútenie záruky sa môže zákazník obrátiť na naše zákaznícke centrum na čísle a/alebo e-maile uvedenom v časti Služby zákazníkom na stránke, pričom uvedie číslo faktúry za produkt a dátum vydania, prípadne príslušný kód a zadanú objednávku a informácie o chybe. Zákaznícka podpora vám poskytne všetky informácie o tom, ako presadiť záruku.

12.3. Spoločnosť De'Longhi poskytuje produkty bez chýb. Ak produkty nie sú v súlade s funkciami uvedenými v každom predplatnom, zákazník je oprávnený vymáhať si práva na záruku.

12.4. Zákazník nemá nárok na opravu alebo výmenu produktov alebo ich časti, ktoré spoločnosť De'Longhi považuje za chybné, v nasledujúcich situáciách (bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek právne ustanovenia vo veci):

a) produkty opravil alebo upravil niekto iný ako výrobca alebo oprávnený subjekt; a/alebo
b) nedostatočná zhoda produktov sa stáva zjavnou dva (2) roky po dodaní produktu a/alebo na základe konkrétnej žiadosti o opravu alebo výmenu chybného produktu postúpeného v súlade s ustanoveniami týchto všeobecných podmienok; a/alebo
c) chyby sú spôsobené (úplne alebo čiastočne) nesprávnym použitím, skladovaním, údržbou alebo inštaláciou, alebo nedodržaním pokynov výrobcu produktu.

12.5. Opravy alebo výmeny produktov sa vykonajú v primeranej lehote od predloženia žiadosti a nebudú predstavovať pre zákazníka významné nepríjemnosti s prihliadnutím na povahu produktu a účel, na ktorý bol zakúpený.

12.6. Akákoľvek sťažnosť sa bude brať do úvahy do 30 (tridsiatich) dní od prijatia sťažnosti.

12.7 Nič v týchto všeobecných podmienkach neobmedzuje práva zákazníkov podľa súčasných ustanovení spotrebiteľského zákonníka (ako je definované nižšie).

12.8. Čo sa týka konkrétne kávy, spoločnosť De'Longhi zaručuje jej kvalitu proti akýmkoľvek materiálovým a výrobným chybám až do dátumu exspirácie uvedeného na samotnom produkte za predpokladu, že jej manipulácia a používanie sú v súlade s pokynmi, štítkami a/alebo inou dokumentáciou poskytnutou spoločnosťou De'Longhi. Rozumie sa, že po otvorení sa potraviny musia spotrebovať do dátumu uvedeného na štítku a uchovávať podľa odporúčaní.

13. Obmedzenie zodpovednosti

13.1. Spoločnosť De'Longhi urobí všetko pre to, aby zabezpečila nepretržitú a bezchybnú dostupnosť webových služieb, ktoré ponúka stránka. Samotná povaha webových služieb však môže viesť k prerušeniam z technických dôvodov alebo obmedzení, ktoré sa môžu vyskytnúť, a to aj v súvislosti s opravami, údržbou alebo zavádzaním nových služieb. Spoločnosť De'Longhi čo najviac obmedzí počet a trvanie takýchto prerušení alebo obmedzení.

13.2. Spoločnosť De'Longhi nebude zodpovedná za žiadne oneskorenie ani neplnenie, ktoré vyplýva z príčin, ktoré sú mimo jej primeranej kontroly, a v žiadnom prípade: (i) za škody, ktoré neboli spôsobené poruchami spoločnosti De'Longhi, alebo (ii) za hospodárske straty (vrátane strát v dôsledku ušlého zisku, zmlúv, údajov, dobrého mena atď.), alebo (iii) za akékoľvek nepriame alebo následné škody, ktoré žiadna zo strán v čase uzavretia zmluvy o predplatnom nepredvída.

13.3. Tieto všeobecné podmienky neovplyvňujú zákonné právo zákazníka na príjem produktov v súlade s podmienkami stanovenými v každom predplatnom ani na vrátenie peňazí, ak objednané produkty nie je možné doručiť v primeranom čase z dôvodu, ktorý spoločnosť De'Longhi nedokáže primerane ovplyvniť.

13.4. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti De'Longhi voči zákazníkovi týkajúca sa problémov s kvalitou produktov bude v každom prípade obmedzená na nákupnú cenu produktu. Akékoľvek obmedzenie zodpovednosti uvedené v zmluve so zákazníkom bude obmedzené na to, čo je možné zákonne vylúčiť. Nič v týchto všeobecných podmienkach však neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť za podvodné uvedenie do omylu alebo za smrť alebo zranenie spôsobené hrubou nedbanlivosťou alebo úmyselným pochybením.

14. Vyššia moc

14.1. Spoločnosť De'Longhi nemôže niesť zodpovednosť, ak nie je schopná spracovať objednávku z dôvodu vyššej moci (okrem iného aj zamedzenia vo výrobnej činnosti uložené legislatívnymi alebo administratívnymi ustanoveniami, epidémiami, štrajkami, závažnými atmosférickými udalosťami, požiarmi, záplavami), aj keď takéto udalosti zabránia alebo oddialia činnosť kuriéra zodpovedného za doručenie objednaných produktov.

15. Platné právne predpisy a príslušný súd

15.1. Tieto všeobecné podmienky sa riadia talianskym právom a najmä legislatívnym vyhláškou zo 6. septembra 2005 č. 206 (ďalej len „kódex spotrebiteľa“).

15.2. V prípade občianskych sporov má sudca miesta bydliska alebo sídla objednávateľa výhradnú právomoc v súlade s právnymi predpismi stanovenými spotrebiteľským kódexom.

15.3. Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov týkajúcich sa nákupov uskutočnených online, ku ktorým má občan členského štátu EÚ prístup prostredníctvom tohto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

16. Spracúvanie údajov

16.1. Osobné údaje zákazníka poskytnuté na vykonanie predplatného v súlade s ustanoveniami nariadenia EÚ o spracúvaní osobných údajov (GDPR) budú spracúvané iba na účely súvisiace s plnením zmluvy o predplatnom a dodaním objednávok produktov.

16.2. Osobné údaje zákazníka budú spracúvané v súlade s ustanoveniami o spracúvaní osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov), ktoré nájdete na stránke. Odporúčame vám pravidelne konzultovať tieto všeobecné podmienky, aby ste skontrolovali prípadné aktualizácie alebo zmeny.