Často kladené otázky ohľadne vykurovania

Čo sú decibely - dB(A)?
Decibel je mezdinárodná jednotka pre meranie hladiny hluku.
40 dB(A) je miera hluku v knihovne;
120 dB(A) je hluk lietadla pri vzlietaní.
Pri každom náraste zhruba o 3 dB(A) se miera hluku, ktorý vnímame, zdvojnásobí.
Čo doporučujete pri použití môjho spotrebiča?
Nikdy do zariadenia nevkladejte žiadne predmety. Výrobok vždy udržujte mimo dosah detí, zvierat a osôb s postihnutím. Nikdy zariadenie nepoužívajte v špinavých miestnostiach, alebo tam, kde hrozí nebezpečensvo vzniku požiaru. V prípade že dôjde k poškodeniu napájecieho káblu, nechajte si ho vymeniť od výrobcu, alebo kontaktujte autorizované servisn.
Ako pripevním zariadenie na stenu (kde je to možné)?
Postupujte pozorne podľae informácií uvedených v návode na obsluhu:
Ako zariadenie funguje iba v režime ventilátoru?
Motor beží, avšak výhrevné komponenty nie sú aktivované.
Ako mám spotrebič čistiť?
Pred tým, než začnete zariadenie čistiť, uistite sa, že je vypnuté z elektrickej zásuvky. Nikdy nepoužívajte abrazivné prostriedky, mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča. Vonkajšíu a vnútornú časť mriežky radiátoru je doporučené čistiť aspoň raz ročne. (Ak je to nevyhnutné pomocou vysávača).
Aký výrobok bude najlepšie zodpovedať mojím potrebám?
V prípade, že potrebujete okamžité krátkodobé teplo, doporučujeme tradične či keramické teplovzdušné ventilátory. Ak potrebujete dlhodobé teplo, doporučujeme „fan coils“ alebo olejové radiátory. Pri výbere zariadenia musíte tiež zohľadniť veľkosťmiestnosti, v ktorej bude zariadenie používané.
Je potrebné pre udržanie dobrého stavu zariadenia prijať nejaké opatrenia?
Uistite sa, že zariadenie vychladlo a umiestnite ho na suché miesto.
Aké sú typy termostatov?
Termostat zariadenie zapína či vypína pri teplote, ktorú uživateľ nastavil. Výraz „bezpečnostný termostat“ znamená jednoduché zariadenie, ktoré obmedzuje teplotu a užívateľ ho nemôže ovládať. (Jedná sa o bezpečnostnú požiadavku v súulade s Európskymi právnymi predpismi).
Môžem zariadenia rozložiť?
Zariadenia nikdy nerozkladajte. Zariadenia, ktoré nie sú riadne opravené, môžu býť pre uživateľa nebezpečné. Pokiaľ zariadenie nefunguje alebo je poškodzené, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
Aké opatrenia je potrebné vykonať pred použitím zariadenia?
Vždy spotrebič a napájací kábel skontrolujte; zariadenie nikdy nezakrývajte a to ani dočasne, aby sa predišlo riziku prehriatia; spotrebič musí býť umiestnený mimo dosah horľavých predmetov; pri používání spotrebiča vždy úplne rozmotajte napájací kábel; braňte vniknutiu vody do prístroja; uistite sa, že menovité napätie spotrebiča zodpovedá sieťovému napájaniu.
Čo sú príjemné izbové podmienky?
Ideálne podmienky pre tepelnú pohodu sa v zimnom období pohybujú okolo 21 °C a relativnou vlhkosťou medzi 40-60%
Môžem zariadenia natrieť?
Nie, zariadenia by sa nemali natierať.
Je možné výrobok použiť s predlžovacím káblom?
Naše výrobky by sa nemali používať s predlžovacím káblom.
Čo je to teplovzdušný ventilátor s tradičným výhrevným prvkom?
Teplovzdušný ventilátor je vynikajúce zariadenie vhodné pre vyhrievanie kúpelní ale i ostatných miestností Vášho domova. Jedná sa o elektrický spotrebič, ktorého súčasťou je výhrevný prvok na ohrev vzduchu a ventilátor, ktorý teplý vzduch fúka do miestnosti.
Čo je to teplovzdušný ventilátor s keramickým výhrevným prvkom (PTC)?
Výrobky PTC používajú keramické výhrevné prvky. Vďaka keramickým prvkom môže spotrebič upravovať tepelný výkon, a teda obmedziť spotrebu energie. Čím nižšia je teplota v miestnosti, tým viac tepla zariadenie dodá. Ako sa teplota zvyšuje, znižuje sa tepelný výkon a následne spotreba energie.
Čo je to „fan coil“?
Zariadenia „fan coil“ sa používajú pre elektrické vyhrievanie. Teplo je rozvádzané prúdom horúceho vzduchu, tzv. konvekcíou. Vzduch se ohrieva konvekciou a následne stúpa. Vďaka pohybu vzduchu sa teplo v miestnosti rozlieva rýchlo. Konvekcia je najlepším spôsobom k vytvoreniu reaktívneho a rýchleho systému vykurovania.
Čo je to olejový radiátor?
Olejové radiátory sú jedným z najbežnejšie dostupných elektrických radiátorov. Vzduch ohrievajú konvekciou a do istej miery i tepelným sálaním. Elektrický výhrevný prvok ohrieva olej v radiátore a ten potom presúva teplo do sálavých ploch, kde je odovzdané okolitému vzduchu.