1. Back to homepage
  2. ÕIGUSLIKUD MÄRKUSED

ÕIGUSLIKUD MÄRKUSED

De'Longhi grupi veebileht (edaspidi „veebileht“) kuulub ettevõttele De'Longhi Appliances S.p.a. - Sede Legale: Via L. Seitz n. 47 -31100 Treviso, Italy - Capitale sociale Euro 200.000.000,00 i.v. - P.IVA 03162730265, ning seda kasutavad ettevõte De'Longhi Appliances S.r.l. ja selle esindused või ettevõtted (edaspidi „De'Longhi Group“).
 

Õiguslikust vastutusest loobumine


Käesoleva veebilehe kasutamine tähendab käesolevate üldtingimustega nõustumist. Tingimustega mittenõustumise korral palume veebilehelt lahkuda.

Lisaks käesolevatele õiguslikele märkustele võidakse veebilehel kohaldada ka kindlaksmääratud kasutustingimusi, mis võivad selgelt osutatud juhtudel asendada õiguslikke märkusi.
 

Teave


Ettevõte De'Longhi S.p.A teeb kõik endast oleneva, et veebilehele paigutatud teave: esitatud andmed, sh finantsandmed, soovitused, teenused või muu teave oleksid täpsed ja ajakohased ning jätab endale õiguse muuta ja ajakohastada veebilehe sisu igal ajal ja ette teatamata. Kasutaja kohustub regulaarselt nende sisuga tutvuma.

Ettevõte De'Longhi S.p.A. ei saa garanteerida ja seetõttu ei vastuta ega anna mingit liiki otseseid ega kaudseid garantiisid veebilehele paigutatud teabe õige, täpse ja ammendava olemuse ega seal kirjeldatud või reklaamitud toodete kaubandusliku väärtuse või kasulikkuse kohta, mistõttu välistab ettevõte igasuguse vastutuse ega anna mingeid garantiisid, sh garantiisid patentide, autoriõiguste või muude kolmandate isikute õiguste rikkumise kohta. Ettevõte De'Longhi ei vastuta mingite otseste ega kaudsete kahjude või rikkumiste eest – nende põhjusest, allikast, laadist või tagajärgedest olenemata, mis on seotud veebilehele juurdepääsu või selle puudumisega või tuginemisega veebilehel või selle kaudu edastatavale teabele.

Veebilehele paigutatud ja seal kirjeldatud tooted ei pruugi olla konkreetses riigis igal ajal kättesaaadavad. Isik, kes vastutab kohalikul tasandil ärikontaktide eest De’Longhi grupiga, jagab nõutud teavet.

Kahjude, kaebuste, kulude ja De'Longhi grupiga tekkinud mis tahes vaidluste korral, mis tulenevad veebilehe väärkasutusest võii käesolevate õiguslike märkuste rikkumisest, kohustub kasutaja võtma vastutuse üle De'Longhi grupilt.

Kasutaja, kes kasutab veebilehel olevaid andmeid ja teavet, teeb seda omal riisikol ja vastutusel.
 

Kasutaja panus


Kuigi De'Longhi grupp teeb programmide turvanõuete järgmiseks kõik endast oleneva, ei taga De'Longhi grupp, et selle veebilehe sisus puuduvad elemendid, mis võivad pärast kasutaja arvutile juurdepääsu saamist tema arvutit kahjustada.

Kasutaja panus seoses veebilehe sisuga, sisu postitamine või allalaadimine peab olema asjakohane, veebilehe ulatuse suhtes oluline ega tohi tekitada mingit kahju. Au teotava, kahjustava, ebaseadusliku, seadusega vastuolus oleva, privaatsust, mis tahes õigusi või õigusakte rikkuva või muid kahtlusi tekitava sisu avaldamine on keelatud ning selline sisu võidakse ette teatamata eemaldada.

Veebileht on mõeldud isiklikuks kasutamiseks, kui ei ole sätestatud teisiti.
 

Intellektuaalne omandiõigus


Kui ei ole sätestatud teisiti, on veebilehel kuvatav tekst, graafika, pildid ning reklaamid ja reklaamlaused kaitstud De'Longhi grupi autoriõigustega. Nende kasutamine mis tahes eesmärgil ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

Kui ei ole sätestatud teisiti, on veebilehel kuvatavad kaubamärgid, domeeninimi, kujundused või logod De'Longhi grupi omand ning need on hõlmatud ja kaitstud kehtivate siseriiklike ja ühenduse autoriõiguse ja intellektuaalomandi õiguste sätetega.

Nende kasutamine mis tahes eesmärgil ilma omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud. De'Longhi grupile kuuluvate kaubamärkide registreerimine mis tahes tippdomeeni all on keelatud.

Kolmandate osapoolte kaubamärgid, domeeninimed ja logod, mida veebilehel võidakse kasutada, on nende õiguslike omanike ainuomand.

Veebilehe mis tahes sisu ei tohi mõista loa ega õiguse andmisena intellektuaalomandile, mis kuulub ettevõttele De'Longhi S.p.A või De'Longhi grupi koosseisu kuuluvatele ettevõtetele.
 

Lingid teistele veebilehtedele


See veebileht võib sisaldada linke või viiteid teistele välistele veebilehtedele. Veebilehele paigutatud sellised lingid või viited teistele veebilehtedele on mõeldud üksnes kasutajate mugavuse huvides. Ettevõte De'Longhi S.p.A välistab igasuguse vastutuse seoses väliste veebilehtede ja nende sisuga. Ettevõte De'Longhi S.p.A ei vastuta mingite kahjude või rikkumiste eest, mis tulenevad selliste veebilehtede ja nende sisu kasutamisest, nendele juurdepääsemisest või juurdepääsu puudumisest või nendele veebilehtedele paigutatud teabe kasutamisest või sellele tuginemisest.
 

Poola 30. juuni 2003. aasta isikuandmete kaitse seadus nr 196


Ettevõte De'Longhi tegutseb eespool osutatud isikuandmete kaitse seaduse privaatsuse kaitset puudutavate sätete kohaselt. Privaatsusavalduse täisteksti leiate pealehe jaotisest „Privaatsus".