1. Back to homepage
  2. Manual Detail Page

Instruction Manuals

FH2101/1.W IdealFry Hot-air fryer

FH2101/1.W IdealFry Hot-air fryer

  • V
    FH2101-1.W (Instruction manuals Slovak) PDF (4.794 MB)
  • V
    FH2101-1.W (Instruction manuals Slovak, Slovenian, Spanish, Ukranian, Farsi, Bulgarian, Lithuanian, English, Turkish, Danish, Traditional Chinese, American Spanish, Czech, Hungarian, French, Russian, Dutch, Italiano, Vietnamese, Romanian, Simplified Chinese, American French, Estonian, Greek, Latvian, Serbian, Arabic Saudi Arabia, Japanese, Korean, Swedish, German, Hebrew, Suomi, American English, Brazilian Portuguese, Polish, Croatian, Norwegian, Kazakh, Malaysian) PDF (3.028 MB)