1. Atgal į pradinį puslapį
  2. Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

(Peržiūrėta 2020 m. birželio 18 d.)

1. Interpretavimas

Šiose pardavimo sąlygose (toliau – Sąlygos):

Sutartis – sutartis tarp mūsų ir jūsų dėl Prekių tiekimo, sudaryta Jums raštu patvirtinus mūsų pasiūlymą ar kitaip remiantis rašytine arba žodine mūsų ir jūsų sutartimi, apimančia šias sąlygas ir bet kokias Specialiąsias sąlygas;

Prekės – produktai, dėl kurių susitarta Sutartyje, kurią jums pateikiame mes;

Specialiosios sąlygos – visos konkrečios sąlygos, susijusios su Prekių tiekimu jums, kurios buvo pateiktos ar paminėtos mūsų pasiūlyme arba kitaip nurodytos rašytinėje sutartyje tarp mūsų ir jūsų. Jei šios sąlygos prieštarauja specialiosioms sąlygoms, pirmenybė teikiama specialiosioms sąlygoms;

Mes / mus – „Kenwood Limited“ (įmonės registracijos Nr. 0872044), kurios verslo buveinė yra New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, ir

Jūs – asmuo, įmonė ar bendrovė, kuri perka iš mūsų Prekes.

2. Užsakymai

2.1 Sutartis sudaroma pagal šias Sąlygas, įskaitant visas Specialiąsias sąlygas, išskyrus visas kitas taisykles ir sąlygas, ir jokie Sutarties nuostatų pakeitimai ar papildymai negalioja, išskyrus atvejus, kai jie yra sudaryti raštu ir pasirašyti mūsų ir jūsų arba pasirašyti jūsų vardu. Kad nekiltų abejonių, jūsų užsakymo priėmimas nereiškia, kad mes sutinkame su visomis tokio užsakymo nuostatomis ir sąlygomis.

2.2 Bet koks pasiūlymas pateikiamas remiantis tuo, kad jokia sutartis nebus sudaryta tol, kol jūs raštu nepriimsite mūsų pasiūlymo arba mes kitaip nesudarysime su jumis raštiško susitarimo.

2.3 Sąlygos, nurodytos bet kuriame pasiūlyme, paprastai lieka fiksuotos, jei Sutartis dėl jo sudaroma per dvidešimt aštuonias (28) dienas nuo pasiūlymo datos, su sąlyga, kad mes jo anksčiau neatšaukėme.

2.4 Mes neprisiimsime jokios atsakomybės prieš Jus, kol negausime Jūsų rašytinio sutikimo su mūsų pasiūlymu arba jeigu kitaip nesudarysime su Jumis raštiškos sutarties.

2.5 Visos mūsų arba mūsų darbuotojų, agentų arba subrangovų rekomendacijos dėl Prekių, kurios nėra patvirtintos raštu, yra vykdomos arba teikiamos tik Jūsų pačių rizika ir mes neatsakome už jokias konsultacijas ar rekomendacijas, kurios nėra taip patvirtintos.

3. Kainos ir mokėjimas

3.1 Jūsų sąskaitoje faktūroje nurodomos išsiuntimo dieną galiojančios kainos. Klaidas ir praleistą informaciją dėl bet kokios kainos mes ištaisysime per pagrįstą laiką.

3.2 Visos kainos nurodytos be pridėtinės vertės mokesčio, draudimo ir prekių pakrovimo, iškrovimo ir montavimo išlaidų, kurias Jūs apmokėsite mokėdami už Prekes.

3.3 Mes galime išrašyti jums sąskaitą už prekes ar bet kokią jų dalį bet kuriuo metu pristačius prekes ar bet kurią jų dalį, o sumokėti už Prekes turėsite ta valiuta, kuria išrašyta sąskaita, per trisdešimt (30) dienų nuo sąskaitos išrašymo datos.

3.4 Apmokėjimo laikas yra labai svarbus. Jums nesumokėjus pagal šią Sąlygą, mes, nepažeisdami savo teisių į žalos atlyginimą, turime teisę sustabdyti bet kokį prekių pristatymą arba nutraukti Sutartį ir visas kitas galiojančias sutartis, kurias galime būti sudarę su jumis.

3.5 Be mūsų teisių pagal 3.4 sąlygą, Jūs turėsite mokėti palūkanas (skaičiuojamas kas mėnesį) nuo bet kokių nesumokėtų sumų (ir prieš sprendimą, ir po jo) trimis procentais (3 %) didesniu už atitinkamu metu galiojantį „Barclays Bank Plc“ bazinį įkainį; palūkanos skaičiuojamos iki visos sumos sumokėjimo dienos.

4. Pristatymas

4.1 Pristatymo laikas nėra Sutarties esmė, o bet kokia nurodyta pristatymo data yra tik apytikslė. Pasiliekame teisę pratęsti pristatymo laiką pagrįstais laikotarpiais, jei vėluojama dėl įvykio, kurio pagrįstai negalime kontroliuoti (toliau – nenugalimos jėgos įvykis).

4.2 Jeigu Jums reikia iš anksto pranešti apie apytikslį pristatymo laiką, tai būtina raštu nurodyti Jūsų užsakyme.

4.3 Pristatymo vieta turi būti Jūsų įprastinė darbo vieta.

4.4 Jei dėl kokios nors priežasties nepriimsite pristatyti paruoštų prekių arba jeigu Prekių negalėsime pristatyti laiku, nes nepateikėte atitinkamų pristatymo instrukcijų ar kitos informacijos, tada:

a) tokių Prekių rizika bus perleista Jums;

b) bus laikoma, kad Prekės buvo pristatytos;

c) galime laikyti Prekes iki faktinio pristatymo. Tokiu atveju Jūs būsite atsakingi už visas susijusias išlaidas (įskaitant, be apribojimų, sandėliavimo ir draudimo išlaidas);

d) visa Prekių kaina kartu su visomis sumomis, taikomomis pagal 3.2 sąlygą, turi būti nedelsiant sumokėta.

4.5 Mūsų atsakomybė už Prekių nepristatymą apsiriboja Prekių pristatymu per pagrįstą laiką arba kredito notos išdavimu visoms už Prekes pateiktoms sąskaitoms faktūroms.

4.6 Laikydamiesi kitų šių Sąlygų nuostatų, mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius (įskaitant negautą pelną), sąnaudas, žalą, mokesčius ar išlaidas, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusius dėl bet kokio vėlavimo pristatyti Prekes, ir joks vėlavimas nesuteiks Jums teisės nutraukti ar atsisakyti Sutarties, nebent vėluojama daugiau nei šimtą aštuoniasdešimt (180) dienų.