1. Back to homepage
  2. Manual Detail Page

Instruction Manuals

PACAN112SILENT Pinguino Portable air conditioner

PACAN112SILENT Pinguino Portable air conditioner

  • V
    PACAN112SILENT (Energy label English GB) PDF (0.059 MB)
  • V
    PACAN112SILENT (Energy label Italiano, Slovak, Slovenian, Spanish, Romanian, Greek, Estonian, Latvian, Bulgarian, Lithuanian, English, Danish, Swedish, Czech, German, Hungarian, French, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Croatian, Dutch, Belgian French, Flemish, Austrian) PDF (0.781 MB)