1. Back to homepage
  2. Manual Detail Page

Instruction Manuals

Capsule Desk personal ceramic fan heater HFX10B03.LB

Capsule Desk personal ceramic fan heater HFX10B03.LB

  • V
    HFX10B03.LB (Instruction manuals Slovak, Slovenian, Spanish, Ukranian, Bulgarian, Lithuanian, English, Turkish, Danish, Czech, Hungarian, French, Russian, Dutch, Italiano, Romanian, American French, Estonian, Greek, Latvian, Arabic Saudi Arabia, Swedish, German, Suomi, Brazilian Portuguese, Polish, Croatian, Kazakh) PDF (6.009 MB)