Integritetspolicy

De'Longhi S.p.A. anser att skyddet av personuppgifter från tredje parter som finns i dess besittning är väldigt viktig och förbinder sig att skydda integritet för nämnda tredje parter innefattande men inte begränsat till dess kunder. Detta uttalande, i enlighet med Lagdekret nr. 196 daterat 2003-06-30 - Regel för skydd av personuppgifter - specificerar de åtgärder som De'Longhi S.p.A. företar sig för att skydda personuppgifter som mottagits från nämnda tredje parter (härefter ensamt eller kollektivt hänvisat till som "registrerad(e) person(er)").


A) Syftet med hantering av personuppgifter
1. Personuppgifter används av De'Longhi S.p.A vid utförandet av normal affärsverksamhet och vid utförande av begäran från relevant registrerad person.
2. Personuppgifter kan användas för att kontakta den registrerade personen gällande eventuella kampanjer, marknadsundersökningar, ekonomisk/statistisk analys, tilläggsprogram och kundnöjdhetsundersökningar. Dessutom kan nämnda personuppgifter användas i marknadsföringsaktiviteter eller som kommersiell information för att uppmuntra och premiera kunder för köp med hjälp av broschyrer, brev, e-post, textmeddelande, MMS och/eller nyhetsbrev.

B) Plats där uppgifter hanteras
1. Personuppgifter inhämtade på den här webbplatsen www.delonghi.com eller som skickats via post, telefax, e-post till De'Longhi S.p.A. av registrerade personer hanteras på det nedan nämna registrerade affärsstället av personal som utpekats av De'Longhi S.p.A.

C) Hanteringsmetoder för personuppgifter
1. Personuppgifter som frivilligt skickats av den registrerade personen i det ovannämnda syftet kommer att hanteras och lagras manuellt eller med elektroniska hjälpmedel och detta i enlighet med de lägsta säkerhetskraven som anges i Bilaga B till Lagdekret nr 196 från 2003-06-30.
2. De'Longhi S.p.A. behåller rätten att offentliggöra personuppgifter till andra företag inom De'Longhi-koncernen, om så bedöms nödvändigt, i syfte att utföra begäran från den registrerade personen.
3. Givet punkt 2 ovan och/eller undantag som föreskrivs av gällande regelverk och lagstiftning kommer personuppgifter inte att spridas eller offentliggöras till tredje parter.
4. Om de skickats genom att fylla i formuläret på webbplatsen http://selezione.delonghi.com, Curriculum Vitae till De'Longhi S.p.A. , måste ett tillhandahållande som samtycker till att De'Longhi S.p.A. hanterar personuppgifter inkluderas som anger hanteringsmetoder och syftet som personuppgifterna kommer användas till. Efter att noggrant ha granskat Integritetsorienteringen som hänvisar till 13 i Lagdekret nr. 196 från 2003-06-30 som tillhandahållits av De'Longhi S.p.A. i sektionen "Jobb&Karriär" ber vi dig att slutföra ditt CV genom att lägga till den underliggande formuleringen som explicit ger oss samtycke till att hantera din personuppgifter:
"Efter att noggrant ha granskat Integritetsorienteringen med hänvisning till Art. 13 i Lagdekret nr. 196 från 2003-06-30 som tillhandahållits av De'Longhi S.p.A i sektionen "Jobb&Karriär" på webbplatsen http://selezione.delonghi.com, godkänner jag härmed att De'Longhi S.p.A. hanterar och offentliggör mina personuppgifter."

D) Navigeringsuppgifter
1. Vid normal internetnavigering kan vanligtvis vissa personuppgifter så som IP-adresser, domännamn eller andra parametrar relaterade till den registrerade personens användning eller datorsystem  genereras och inhämtas implicit. De'Longhi S.p.A använder inte dessa uppgifter såvida de inte är anonyma eller i syfte att inhämta statistik om webbtrafik för sin egen webbplats.  

E) Cookies
1. Vår webbplats inhämtar inte personuppgifter om en registrerad person med flit. Cookies används inte för att skicka personlig information och inget system för spårning av användaren används.
Sessions-cookies (som inte sparas beständigt av användarens dator och försvinner när webbläsaren stängs) används endast för att överföra identifieringsnummer för sessioner (slumpvisa nummer genereras av servern) för säker och effektiv webbnavigering.
Sessions-cookies används på den här webbplatsen för att göra det möjligt att undvika omsortering till andra datortekniker med potentiellt skadliga effekter på reserverad användarnavigering. De möjliggör ej heller information om användaridentifiering som ska inhämtas.

F) Länkar till andra webbplatser
1. Denna integritetspolicy har utvecklats endast för webbplatsen www.delonghi.com och inte för andra webbplatser som besöks av registrerade personer som använder länkar på den aktuella webbplatsen. De'Longhi S.p.A. kan inte hållas ansvariga för skyddet av personuppgifter som tillhandahålls av registrerade personer till tredje parter och/eller andra webbplatser som är länkade till den aktuella webbplatsen.

G) Uppgiftsinlämnande   
1. Med undantag för navigeringsuppgifter som nämns ovan är inlämnandet av uppgifter efter den registrerade personens gottfinnande och eventuell vägran därom har således konsekvenser för den registrerade personen förutom att det omöjliggör för De'Longhi att erbjuda de efterfrågade tjänsterna.

H) Registeransvarig
1. Registeransvarig är De'Longhi S.p.A. med säte för verksamhet i Via Seitz, 47 – 311000 Treviso, Italien.
2. Interna registerchefer har utnämnt för följande områden: Administration, Tillverkning, Kommunikation, Logistik, Personal, Inköp, Eftermarknadsservice, Marknadsföring och försäljning, Juridik, Ekonomi, Forskning och Utveckling. 

I) Den registrerade personens rättigheter
1. Baserat på Sektion 7 i Lagdekret 193/03 (som endast bifogats nedan av bekvämlighetsändamål) har en registrerad person rätten att, när som helst, (i) få bekräftelse om huruvida personuppgifter om denne finns, (ii) få veta innehållet och ursprunget till nämnda uppgifter, (iii) verifiera dess exakthet eller (iv) få uppdatera, integrera, korrigera eller radera sådana uppgifter.

Sektion 7
(Rätten att tillgå personuppgifter och andra rättigheter)

1. En registrerad person ska ha rätten att få bekräftelse på huruvida personuppgifter gällande denne finns registrerade, oavsett om de redan finns registrerade och kommunikation om sådana uppgifter i begripligt format.

2. En registrerad person ska ha rätten att informeras om:

a) källan till personuppgifterna,
b) syftena med och metoderna för hanteringen,  
c) logik som har tillämpats för hanteringen, om de senare har gjorts med hjälp av elektroniska hjälpmedel,
d) identifieringsuppgifter med hänsyn till registeransvarig, uppgiftshanterare och representanter angivna i enlighet med Sektion 5(2),
e) företag eller kategorier av företag till vilka eller vars personuppgifter har kommunicerats och vem eller vilka som kan ha kännedom om nämnda uppgifter i sin roll som utnämnd(a) representant(er) i statens territorium, uppgiftshanterare eller person(er) som ansvarar för hanteringen.

3. En registrerad person har rätten att erhålla:

a) uppdatering, rättelse eller, vid intresse, integrering av uppgifter,
b) radera, anonymisera eller blockera uppgifter som har hanterats olagligt, inklusive uppgifter vars kvarhållande är onödig för syftena för vilka de har insamlats eller därefter hanterats,
c) intyg om att de verksamheter som enligt punkt a) och b) har meddelats, även relaterat till deras innehåll, till de företag till vilka uppgifter har kommunicerats eller spridits, såvida detta krav visar sig vara omöjligt eller innebär en uppenbart oproportionerlig ansträngning jämfört med rätten som skall skyddas.

4. En registrerad person har rätten att beivra, helt eller delvis:

a) på juridiska grunder, hanteringen av personuppgifter om denne, även om de är relevanta för syftet med inhämtningen,
b) hanteringen av personuppgifter gällande denne, där det utförs i syfte att skicka annonsmaterial eller direktförsäljning eller på annat sätt utföra marknadsundersökningar eller kommersiella kommunikationsundersökningar.