Pravidlá ochrany súkromia

Pravidlá ochrany súkromia

Skupina De’Longhi považuje ochranu osobných údajov tretích strán, ktoré má k dispozícii, za veľmi dôležitú a usiluje sa o ochranu súkromia uvedených tretích strán, napr. svojich zákazníkov. Skupina De’Longhi rešpektuje práva, základné slobody a dôstojnosť subjektov údajov, najmä pokiaľ sa týka dôvernosti, totožnosti a práva na ochranu osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na všetky osobné údaje zhromaždené skupinou De’Longhi (De’Longhi S.p.A., De’Longhi Appliances S.r.l. a jej dvomi dcérskymi spoločnosťami) z webových stránok skupiny De’Longhi (ďalej len „Webové stránky“) a z iných zdrojov a opisuje, ako skupina De’Longhi osobné údaje používa a chráni.

A.      Účel spracovania osobných údajov

  1. Osobné údaje používa skupina De’Longhi pri výkone bežnej obchodnej činnosti a pri plnení požiadaviek príslušného subjektu údajov (ďalej len „Subjekt údajov“).
  2. Osobné údaje sa môžu používať na kontaktovanie Subjektu údajov na účely prípadnej propagácie, business intelligence, ekonomických alebo štatistických analýz, prémiových programov a prieskumu spokojnosti klientov. Uvedené osobné údaje je ďalej možné používať na marketingovú činnosť alebo ako obchodné údaje, ktoré motivujú zákazníkov na kúpu pomocou letákov, poštových zásielok, e-mailov, textových správ, MMS a/alebo newsletterov alebo ich za takúto kúpu odmeňujú.

B.      Metódy spracovania osobných údajov

  1. Osobné údaje zhromažďované na Webových stránkach delonghi.com alebo zasielané Subjektmi údajov poštou, faxom alebo e‑mailom skupine De’Longhi spracovávajú a manuálne alebo elektronicky archivujú zamestnanci vybraní skupinou De’Longhi, a to v súlade s ustanoveniami právnych predpisov.
  2. Ak sa to považuje za nevyhnutné, musí skupina De’Longhi  zdieľať osobné údaje so všetkými dcérskymi spoločnosťami skupiny De’Longhi, aby bolo možné splniť požiadavky Subjektu údajov.
  3. Bez toho, aby bol dotknutý odst. 2 vyššie a/alebo výnimku upravovali príslušné právne predpisy, osobné údaje nebudú distribuované ani odovzdávané tretím stranám.
  4. Životopisy zhromaždené skupinou De’Longhi z iného zdroja, ako je internetový formulár na webových stránkach delonghi.com, musia obsahovať inštrukciu, na základe ktorej sa skupine De’Longhi dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a ktorá špecifikuje metódy spracovania a účel, na ktorý sa osobné údaje použijú.

C.      Navigačné údaje a pravidla používania cookies

Pozri naše Pravidlá používania cookies.

D.      Odkazy na ostatné webové stránky

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky, ktoré nepatria skupine De’Longhi. Skupina De’Longhi nenesie zodpovednosť za ochranu osobných údajov poskytnutých Subjektom údajov tretím stranám a/alebo vyššie uvedeným webovým stránkam.

Tieto pravidlá ochrany súkromia boli vytvorené len pre webové stránky delonghi.com.

Skupina De’Longhi odporúča, aby ste sa zoznámili s politikou ochrany súkromia na všetkých webových stránkach, ktoré navštívite.

E.      Poskytovanie údajov

S výnimkou navigačných údajov (t. j. osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, ktorých poskytovanie sa riadi už spomínanými Pravidlami používania cookies) záleží výhradne od Subjektu údajov, či údaje poskytne, pričom prípadné odmietnutie nemá pre Subjekt údajov žiadne následky okrem toho, že skupine De’Longhi znemožní ponúknuť požadované služby.

F.      Prevádzkovateľ údajov

Prevádzkovateľov osobných údajov je spoločnosť De’Longhi Appliances S.r.l. so sídlom Via Seitz, 47 – 311000 Treviso, Taliansko.

Ak máte otázku alebo poznámku k tomuto Vyhláseniu o ochrane súkromia, obráťte sa na skupinu De’Longhi  – kliknutím tu si zvoľte krajinu a budete presmerovaný na správnu adresu alebo e-mailovú adresu, ktorú máte použiť.

Subjekt údajov má právo najmä kedykoľvek na základe písomnej žiadosti od Skupiny De’Longhi vyžadovať (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (ii) informáciu o spracúvaní jeho osobných údajov (iii) informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, (iv) zoznam spracúvaných osobných údajov, (v) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (vi) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona, (viii) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Skupina De’Longhi spracúva osobné údaje na základe súhlasu Subjektu údajov.

Skupina De’Longhi poskytne Subjektu údajov zoznam spracúvaných osobných údajov bezplatne okrem úhrady vo výške účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie Subjektu údajov. Skupina De’Longhi vybaví ostatné žiadosti bezplatne a je povinná vybaviť žiadosti najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia.

Subjekt údajov má právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, obrátiť na skupinu De’Longhi, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracované v rozpore so zákonom, a žiadať skupinu De’Longhu o vysvetlenie alebo nápravu.