ECAM 350.75.S
Thu phóng Mở rộng
  • ECAM 350.75.S
  • ECAM 350.75.S
  • ECAM 350.75.S
  • ECAM 350.75.S
  • ECAM 350.75.S
  • ECAM 350.75.S

  • Hệ thống “Latte Crema”
  • Các công thức món uống đa dạng
  • Bảng điều khiển

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF