AC 75
Thu phóng Mở rộng
  •  AC 75
  • AC75 frontal
  • AC75 control panel
  • AC75 adjustable feet
  • AC75 adjustable feet
  • AC75 filtering stages

4 tầng lọc + chức năng ion hóa

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF

Các sản phẩm có liên quan