AC 100
Thu phóng Mở rộng
  •  AC 100
  • AC100 frontal
  • AC100 control panel
  • AC100 filtering stages

4 lớp lọc + Chức năng ION hóa

  • Hệ thống lọc không khí
  • Bộ ION hóa

Bản hướng dẫn người dùng dạng PDF

Các sản phẩm có liên quan