Số hiệu mẫu thường nằm ở mặt sau hoặc chân đế của sản phẩm dưới dạng nhãn trắng hay nhãn bạc như thế này: Hãy điền loại hoặc số hiệu mẫu sản phẩm vào trong biểu mẫu