Polityka prywatności

Grupa De’Longhi przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych będących w jej posiadaniu i zobowiązuje się chronić prywatność osób trzecich, w tym między innymi klientów Grupy. Grupa De’Longhi przestrzega praw, podstawowych wolności i godności osób, których te dane dotyczą, w szczególności w odniesieniu do poufności, tożsamości oraz prawa do ochrony danych osobowych.

 


Niniejsze oświadczenie o przestrzeganiu prywatności obejmuje wszystkie dane osobowe zgromadzone przez Grupę De’Longhi (De’Longhi S.p.A., De’Longhi Appliances S.r.l. oraz jej podmioty zależne) za pośrednictwem witryny Grupy De’Longhi (zwanej dalej „Witryną”) i innych źródeł, a także zawarto w nim wyjaśnienie dotyczące sposobu wykorzystywania i ochrony danych osobowych przez Grupę De’Longhi.
 

 

A) Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Spółka De’Longhi S.p.A. korzysta z danych osobowych do prowadzenia typowych dla siebie działań biznesowych oraz do realizowania zamówień odpowiednich Podmiotów danych.

2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do informowania Podmiotów danych o dostępnych promocjach i specjalnych programach, przeprowadzania analizy biznesowej, gospodarczej i statystycznej oraz badania zadowolenia klientów. Dane osobowe mogą być również użyte do prowadzenia działań marketingowych lub komercyjnych w formie ulotek, poczty, poczty elektronicznej, wiadomości SMS i MMS lub newsletterów zachęcających klientów do zakupów lub nagradzających ich za nie. 


B) Miejsce przetwarzania danych osobowych

 Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem witryny delonghi.com lub przesłane przez osoby, których te dane dotyczą, pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną do Grupy De’Longhi są przetwarzane i dołączane do dokumentacji ręcznie lub w sposób elektroniczny przez osoby wyznaczone przez Grupę De’Longhi, zgodnie z przepisami prawa.


C) Sposoby przetwarzania danych osobowych 


1. Dane osobowe dostarczone dobrowolnie przez Podmioty danych w opisanym powyżej celu będą przetwarzane i dokumentowane ręcznie lub elektronicznie i zgodnie z minimalnymi wymogami bezpieczeństwa, które określono w Załączniku B włoskiej Ustawy nr 196 z 30 czerwca 2003 r.

 2. Spółka De'Longhi S.p.A zastrzega sobie prawo do ujawniania danych osobowych innym spółkom wchodzącym w skład Grupy De'Longhi, jeśli jest to konieczne do wykonania zamówień złożonych przez Podmiot danych.

 3. Z zastrzeżeniem powyższego punktu 2 oraz sytuacji regulowanych obowiązującym prawem, dane osobowe nie będą przekazywane ani ujawniane osobom trzecim.

 4. Życiorysy (Curricula Vitae) przesłane spółce De'Longhi S.p.A, z wyjątkiem tych dostarczanych drogą internetową przez formularz dostępny w witrynie http://selezione.delonghi.com, muszą zawierać zgodę na przetwarzanie przez spółkę De'Longhi S.p.A. danych osobowych, określającą sposoby ich przetwarzania i cel, w jakim będą one używane. Po dokładnym zapoznaniu się z Informacjami o prywatności opartymi na artykule 13 włoskiej Ustawy nr 196 z 30 czerwca 2003 r. dostępnymi w sekcji Praca i kariera, w życiorysie (CV) należy umieścić poniższą formułę będącą wyraźną zgodą na przetwarzanie dostarczanych danych osobowych:
Po dokładnym zapoznaniu się z Informacjami o prywatności opartymi na Art. 13 włoskiej Ustawy nr 196 z 30 czerwca 2003 r. (Ustawa o ochronie danych osobowych) zamieszczonymi przez spółkę De'Longhi w witrynie http://selezione.delonghi.com w sekcja Praca i kariera, wyrażam zgodę na przetwarzanie i ujawnianie moich danych osobowych przez spółkę De'Longhi. 


D) Dane nawigacji sieciowej 


1. Podczas normalnego przeglądania Internetu generowane są dane osobowe, takie jak adresy IP, nazwy domen czy inne parametry związane z czynnościami Podmiotów danych lub ich systemami informatycznymi, które to parametry można pozyskać w sposób niejawny. De'Longhi S.p.A. nie korzysta z tych danych, chyba że do tworzenia anonimowych statystyk odwiedzania witryny Spółki. 


E) Pliki cookie

 
1. Nasza witryna nie pozyskuje w sposób celowy danych osobowych Podmiotów danych. Nie korzysta ona z plików cookie do pobierania informacji osobistych ani z żadnych systemów śledzenia użytkowników.
Pliki cookie sesji (nie są trwale zapisywane na komputerze użytkownika i znikają z chwilą zamknięcia przeglądarki) używane są wyłącznie do przesyłania numerów identyfikacji sesji (dowolnych numerów generowanych przez serwer) w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej nawigacji sieciowej.
Pliki cookie sesji używane w witrynie Spółki pozwalają uniknąć wykorzystania innych technik informatycznych, które mogłyby utrudniać i ograniczać nawigację użytkownika. Nie pozwalają one również na pozyskanie danych identyfikacji użytkownika. 


F) Łącza do innych witryn sieciowych 


1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie witryny www.delonghi.com i nie dotyczy witryn odwiedzanych przez Podmioty danych poprzez łącza znajdujące się w naszej witrynie. De'Longhi S.p.A. nie odpowiada za ochronę danych osobowych przekazanych przez Podmioty danych osobom trzecim lub innym witrynom, do których łącza umieszczono w naszej witrynie.

G) Dostarczanie danych osobowych 


1. Z wyjątkiem wyżej opisanych danych nawigacji sieciowej, dostarczanie danych leży wyłącznie w gestii Podmiotu danych. Ewentualna odmowa przekazania tych danych nie ma żadnych konsekwencji dla Podmiotu danych, a jedynie uniemożliwia spółce De'Longhi wykonanie zamawianych usług. 


H) Administrator danych

1.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego oświadczenia o przestrzeganiu prywatności należy skontaktować się z Grupą De’Longhiklikając tutaj, aby wybrać swój kraj i wyświetlić właściwy adres i e-mail

2. Administratorem danych jest De'Longhi S.p.A. z siedzibą pod adresem Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Włochy.

3.Po przekazaniu danych osobowych osoba, której te dane dotyczą, może w dowolnym momencie uzyskać informacje na temat istnienia danych osobowych, które jej dotyczą, treści i źródła tych danych, a także może sprawdzić ich poprawność i/lub je zaktualizować, zintegrować, sprostować lub usunąć.

4. Wyznaczono pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie danymi osobowymi w działach: Administracji, Produkcji, Komunikacji, Logistyki, Kadr, Zakupów, Usług po sprzedaży, Marketingu, Obsługi prawnej, Finansów i kontroli oraz Badań i rozwoju.

I) Prawa Podmiotu danych


1. Zgodnie z ustępem 7 Umowy nr 196/03 (poniższy jego przekład zamieszczono wyłącznie dla wygody klientów) Podmiot danych ma prawo w dowolnym momencie: (i) uzyskać informację, czy w zbiorze istnieją jego dane osobowe, (ii) poznać treść takich danych i sposób ich pozyskania, (iii) zweryfikować ich poprawność lub (iv) uzyskać uaktualnienie, połączenie, poprawę lub usunięcie danych osobowych.
Ustęp 7
(Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa)
 
1. Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy w zbiorze istnieją dane osobowe go dotyczące, niezależnie od tego, czy zdołano je wcześniej zapisać, oraz do otrzymania tych danych na piśmie.
 
2. Podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji o:

a) źródle, z którego pochodzą dane osobowe jego dotyczące;
b) celach i sposobach przetwarzania danych;
c) logice stosowanej do przetwarzania danych osobowych, jeśli odbywa się to za pomocą środków elektronicznych;
d) danych identyfikujących administratora danych, specjalistycznych administratorów danych oraz przedstawicieli określonych w Sekcji 5(2);
e) odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym mogą być przekazywane dane osobiste i którzy mogą poznać takie dane, pełniąc funkcję przedstawicieli na terytorium danego Państwa, specjalistycznych administratorów danych lub osób zarządzających przetwarzaniem danych.

3. Podmiot danych ma prawa do uzyskania informacji:

a) o aktualizacji, poprawieniu lub, w razie zainteresowania, połączeniu danych osobowych;
b) o usunięciu, poddaniu anonimizacji lub zablokowaniu danych osobowych, które przetwarzano niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie nie jest niezbędne do celów, w jakich były zebrane lub przetwarzane;
c) poświadczającej otrzymanie prośby o działania opisane w punktach a) i b), jak również o treści danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którym dane osobowe zostały przekazane lub ujawnione, chyba że tego prawa nie da się wypełnić lub wymaga to wysiłku wyraźnie niewspółmiernego do chronionego prawa.

4. Podmiot danych ma prawo wnieść sprzeciw w części lub w całości:

a) mając ku temu prawne podstawy, wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, nawet jeśli odpowiadają one celowi ich zbierania;
b) wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, gdy są one zbierane z zamiarem przesyłania materiałów marketingowych, prowadzenia sprzedaży bezpośredniej czy też badań rynku lub komunikacji handlowej.