PRIVACY

De'Longhi Group hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens van derden die in haar bezit zijn en zet zich in voor de bescherming van de privacy van die derden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot haar klanten. De'Longhi Group respecteert de rechten, fundamentele vrijheden en waardigheid van betrokkenen, in het bijzonder waar het gaat om geheimhouding, persoonlijke identiteit en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Deze Privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die worden verzameld door De'Longhi Group (De'Longhi S.p.A., De'Longhi Appliances S.r.l. en haar dochterondernemingen) vanaf de website van De'Longhi Group (hierna de "Website") en uit andere bronnen, en geeft een beschrijving van de wijze waarop De'Longhi Group die persoonsgegevens gebruikt en beschermt. 

 A)      Doel van de verwerking van persoonsgegevens

1. Bij haar normale bedrijfsactiviteiten en het uitvoeren van verzoeken van de betrokkene (hierna "Betrokkene") maakt De'Longhi Group gebruik van persoonsgegevens.

2. Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact op te nemen met Betrokkene met betrekking tot mogelijke acties, zakelijke informatie, economische/statistische analyses, premium-programma's en klanttevredenheidsonderzoeken. Bovendien kunnen genoemde persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingactiviteiten of als commerciële informatie om klanten te stimuleren tot of te belonen voor aankopen door middel van brochures, post, e-mail, SMS- of MMS-berichten en/of nieuwsbrieven.

B)      Methoden voor verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die worden verzameld op de Website delonghi.com of die door Betrokkenen per post, fax of e-mail aan De'Longhi Group worden verzonden, worden handmatig of elektronisch verwerkt en gearchiveerd door medewerkers die daarvoor zijn aangesteld door De'Longhi Group, zulks in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De'Longhi Group dient persoonsgegevens door te geven aan alle dochterondernemingen van De'Longhi Group, indien dat noodzakelijk wordt geacht om aan de verzoeken van Betrokkene te voldoen. 

Met inachtneming van het hiervoor onder 2 bepaalde en/of eventuele uitzonderingen op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, worden persoonsgegevens niet onder derden verspreid of aan derden bekendgemaakt.

Curricula vitae die De'Longhi Group verzamelt uit een andere bron dan het online-formulier op de Website delonghi.com dienen een bepaling te bevatten waarin De'Longhi Group toestemming wordt verleend om persoonsgegevens te verwerken, met een specificatie van de verwerkingsmethoden en doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zullen worden gebruikt.

C)     Beleid inzake navigatiegegevens en cookies

U wordt verwezen naar ons Cookiebeleid.

D)     Links naar andere websites

Deze Website kan links bevatten naar websites die niet aan De'Longhi Group toebehoren.De'Longhi Group kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming van persoonsgegevens die door Betrokkene zijn verstrekt aan derden en/of aan bovengenoemde websites.

Dit privacybeleid is uitsluitend ontwikkeld voor de Website delonghi.com.

De'Longhi Group adviseert u het privacybeleid van welke site die u bezoekt te bestuderen.

E)      Verstrekking van gegevens

Met uitzondering van de navigatiegegevens in bovengenoemd Cookiebeleid is verstrekking van gegevens geheel ter keuze van Betrokkene en heeft de uiteindelijke weigering om gegevens te verstrekken geen gevolgen voor Betrokkene, behalve dat het in dat geval onmogelijk is voor De'Longhi Group om de gevraagde diensten te verlenen.

F)      Verantwoordelijke

Voor vragen of problemen in verband met de onderhavige Privacyverklaring kunt u contact opnemen met De'Longhi Group. Klik hier om uw land te selecteren en doorgelinkt te worden naar het juiste adres of e-mailadres dat u kunt gebruiken.

U kunt ook contact opnemen met De'Longhi Appliances S.r.l., gevestigd te Via Seitz, 47 – 31100 Treviso, Italië.

Nadat Betrokkene persoonsgegevens heeft verstrekt, heeft hij/zij te allen tijde recht om bevestiging te ontvangen van het bestaan van persoonsgegevens over hem/haar, te weten wat de inhoud en de oorsprong van die gegevens is, de juistheid van de gegevens te controleren en/of de gegevens te doen bijwerken, integreren, rectificeren of verwijderen.