Teisinės pastabos

Teisinės atsakomybės apribojimas

Lankydamiesi šioje interneto svetainėje, sutinkate su nurodytomis sąlygomis.

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje interneto svetainėje esančių tekstų, piešinių, nuotraukų arba garso ir vaizdo įrašų autorinės teisės priklauso „De’Longhi S.p.A.“ arba „De’Longhi Group“ bendrovėms. Jų negalima jokiais būdais naudoti iš anksto negavus raštiško savininko sutikimo. 

Jeigu nenurodyta kitaip, šioje interneto svetainėje naudojami prekės ženklai ir logotipai yra „De’Longhi S.p.A.“ arba „De’Longhi Group“ bendrovių nuosavybė. Jų negalima jokiais būdais naudoti iš anksto negavus raštiško savininko sutikimo.

Informacija

„De'Longhi S.p.A.“ dės visas pastangas, kad interneto svetainėje būtų teikiama tiksli ir naujausia informacija, kuri neapsiribos kainomis, rekomendacijomis, paslaugomis ir t. t., ir pasilieka sau teisę keisti ir (arba) atnaujinti interneto svetainės turinį bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo.

„De'Longhi S.p.A.“ negali užtikrinti ir dėl šios priežasties atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės arba garantijų tiek realių, tiek numanomų, susijusių su interneto svetainėje teikiamos informacijos teisingumu, tikslumu, išsamumu ir (arba) perkamumu arba tinkamumu konkrečiam tikslui ir (arba) bet kokiais šioje interneto svetainėje aprašomais arba reklamuojamais gaminiais, įskaitant garantijas, susijusias su patentų, autorinių teisių arba kitų trečiųjų šalių teisių pažeidimu. „De’Longhi S.p.A.“ neatsako už jokius tiesioginius arba netiesioginius nuostolius arba žalą, nepriklausomai nuo jų priežasties, kilmės, pobūdžio arba pasekmių, patirtų dėl lankymosi arba negebėjimo lankytis interneto svetainėje, taip pat dėl bet kokios interneto svetainėje arba per ją pateiktos informacijos patikimumo. 
Interneto svetainėje skelbiamų duomenų ir (arba) informacijos naudojimas yra paties naudotojo rizika ir atsakomybė.

Intelektinė nuosavybė

Jokia interneto svetainėje skelbiama informacija neturėtų būti aiškinama kaip „De’Longhi S.p.A.“ arba „De’Longhi Group“ bendrovių licencijos ar teisės arba teisės į intelektinę nuosavybę suteikimas.

Nuorodos į kitas interneto svetaines

Interneto svetainėje gali būti pateikiami saitai arba nuorodos iš kitų išorinių interneto svetainių arba į jas. Šie interneto svetainėje pateikiami saitai arba nuorodos yra pateikiamos tik tam, kad naudotojui būtų patogiau. „De’Longhi S.p.A.“ neatsako už tokias interneto svetaines ir (arba) jų turinį. „De’Longhi S.p.A.“ neatsako už jokius nuostolius arba žalą, patirtą dėl lankymosi arba negebėjimo lankytis kitose interneto svetainėse arba naudoti kitas interneto svetaines ir (arba) jų turinį, taip pat dėl bet kokios šiose interneto svetainėse skelbiamos informacijos naudojimo arba patikimumo.

2003 m. birželio 30 d. Įstatymas dėl privatumo (nr. 196)

„De’Longhi S.p.A.“ nepažeidžia nuostatų dėl privatumo, numatytų pirmiau nurodytame Įstatyme dėl privatumo. Išsamus Pranešimas dėl privatumo pateikiamas interneto svetainės pirmajame puslapyje, skiltyje „Privatumas.“