Pravidla ochrany soukromí

O NÁS

Skupina De’Longhi Group považuje ochranu osobních údajů třetích stran, které má k dispozici, za velmi důležitou otázku. V této souvislosti usiluje o zajištění ochrany soukromí těchto třetích stran, které zejména zahrnují zákazníky skupiny, při provádění své podnikatelské činnosti, přičemž zvláštní pozornost věnuje zabezpečení a utajení osobních údajů svých zákazníků.

 

De’Longhi Praga s.r.o. (dále jen „De'Longhi“ nebo „Společnost“) vám v souladu s článkem 13 Nařízení 2016/679 – jakožto Správce osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek / této aplikace / během telefonického kontaktu +420 735 751 929 – poskytuje následují informace.

 

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT SHROMAŽĎOVÁNY

Shromažďovány mohou být následující kategorie vašich osobních údajů:

 • Kontaktní údaje – informace o vašem jméně, daňovém čísle, adrese, telefonním čísle, čísle mobilního telefonu, emailové adrese;
 • Zájmy – informace, které jste poskytli s ohledem na oblasti vašich zájmů, například produkty, které jsou pro vás zajímavé;
 • Jiné osobní údaje – místo a datum narození, informace, které jste poskytli ohledně svého vzdělání nebo zaměstnání;
 • Používání webových stránek – informace o tom, jak používat webové stránky, jak otevíráte či dále předáváte naše sdělení, včetně informací získaných prostřednictvím souborů cookies (viz naše Pravidla pro soubory cookies [zde] [odkaz: Pravidla pro soubory cookies; pravidla pro soubory cookies mohou být používána i nyní – s výjimkou případných změn, které budou nutné ve světle nového právního předpisu (aktuálně probíhá schvalování), který by měl nahradit Směrnici 2000/58 upravující soubory cookies], která tuto oblast detailně upravují).

 

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost De’Longhi shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje za následujících okolností:

 • Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách / stáhnete si naši aplikaci pro využívání jejich funkcí;
 • Pokud nás kontaktujete s požadavkem na poprodejní podporu;
 • Pokud budete reagovat na naše marketingové aktivity – například vyplníte odpovědní lístek nebo zadáte své údaje online v rámci některého z našich webů
 • Pokud další společnosti Skupiny nebo naši obchodní partneři poskytnou vaše údaje způsobem, který je povolen.

Pokud poskytnete osobní údaje jménem někoho jiného, musíte se nejprve ujistit, že si příslušná osoba přečetla tato Pravidla ochrany soukromí.

Chtěli bychom vás požádat, abyste nám pomohli zajistit aktuálnost vašich osobních údajů a informovali nás o případných změnách. Jakákoliv změna adresy by měla být neprodleně oznámena společnosti De’Longhi, aby nedošlo k problémům při využívání našich služeb.

 

PRO JAKÉ ÚČELY MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽITY

Zpracování osobních údajů musí být realizováno na základě jednoho z právních důvodů stanovených dle stávajících právních předpisů o ochraně osobních údajů (viz níže).

a) Vznik a plnění smluvní povinnosti a následných povinností, včetně sdělení týkajících se služeb (například za účelem poskytování poprodejních služeb)

Společnost De’Longhi může zpracovávat vaše Kontaktní údaje za účelem vzniku a plnění smluvního vztahu – za účelem poskytování požadovaných služeb a řešení oznámení či stížností/reklamací.

Společnost De’Longhi může rovněž používat vaše kontaktní informace – především pak vaši emailovou adresu – k tomu, aby vám poskytovala informace týkající se služeb.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.

Poskytnutí údajů je povinné a umožňuje nám správu daného smluvního vztahu; v případě absence takovýchto údajů bychom nemohli zajistit účinnost dané smlouvy.

b) Provozní řízení a striktně související účely, pro přístup k webovým stránkám – zejména k zabezpečeným oblastem 

Společnost De’Longhi shromažďuje vaše Kontaktní údaje a informace o Používání webových stránek, aby vám umožnila přístup do vaší Osobní oblasti za účelem: (i) stažení jakýchkoliv dokumentů týkajících se služeb nebo produktů, které jste zakoupili, v rámci vaší Osobní oblasti; (ii) aktivace jakýchkoliv jiných žádostí zadaných prostřednictvím webových stránek.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.

Poskytnutí údajů je povinné a umožňuje nám řešit vaše žádosti; v případě absence takovýchto údajů bychom nemohli pokračovat.

c) Průzkumy spokojenosti zákazníků (ověří klient)

Společnost De’Longhi může vaše Kontaktní údaje používat za účelem provádění průzkumů zaměřených na posuzování spokojenosti zákazníků s ohledem na poskytované služby.

Právní základ pro zpracování: souhlas nebo plnění smlouvy.

Váš souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím zaslání požadavku na emailovou adresu:  infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com

d) Marketingové činnosti za účelem uspokojení vašich potřeb nebo poskytování informací o akcích – rovněž na základě vašich preferencí (zahrnuli jsme i profilovaný marketing)

Společnost De’Longhi může zpracovávat vaše Kontaktní údaje pro marketingové a propagační účely, aby vás informovala o propagačních prodejních akcích prostřednictvím prostředků automatického kontaktu (formou emailu, SMS a jiných nástrojů hromadné komunikace, atd.) i tradičních způsobů kontaktu (např. telefonicky); jde například o průzkumy trhu a statistické přehledy - pokud nám poskytnete svůj souhlas a v mezích tohoto souhlasu.

Společnost De’Longhi může rovněž zpracovávat vaše Kontaktní údaje, informace o Zájmech a Ostatní osobní údaje, aby vám zasílala reklamní sdělení, a to na základě specifického zákaznického profilu vytvořeného dle vašich preferencí a zájmů - pokud nám poskytnete svůj souhlas a v mezích tohoto souhlasu.

Právní základ pro zpracování: souhlas.  

 

Váš souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictví zaslání požadavku na email: infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com.

e) Splnění právně závazných žádostí vnitrostátních orgánů – za účelem plnění povinností stanovených zákony, předpisy či nařízeními

Společnost De Longhi shromažďuje vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností.

Právní základ pro zpracování: zákonné povinnosti, které Společnost musí plnit.

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost používá celou řadu bezpečnostních opatření, aby zvýšila ochranu a zajistila zabezpečení, integritu a dostupnost vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech (nebo v papírové podobně – rovněž zabezpečeny), případně na serverech našich dodavatelů či obchodních partnerů, přičemž je možné k nim přistupovat a používat je v souladu s našimi standardy a pravidly zabezpečení (nebo v souladu s ekvivalentními standardy našich dodavatelů či obchodních partnerů).

Bezpečnostní opatření, která jsme přijali, zahrnují:

 • Významná omezení přístupu k vašim osobním údajům – na základě skutečné potřeby a výhradně pro komunikované účely;
 • Systémy fyzického zabezpečení daných prostor pro vyloučení neoprávněného vnějšího přístupu;
 • Trvalé monitorování přístupu k IT systémům za účelem identifikace a ukončení zneužívání osobních údajů;
 • Sledování přístupu k vašim osobním údajům interními zaměstnanci a ověřování souvisejících účelů;
 • Používání šifrovaných prostředků prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) pro operace na našich webových stránkách, které vyžadují zadání osobních údajů.

Pokud jsme vám pro přístup k webovým stránkám, aplikaci nebo službám poskytli heslo (nebo jste si jej sami zvolili), jste povinni udržovat jej v tajnosti a dodržovat jakékoliv další bezpečnostní postupy, se kterými vás seznámíme. Žádáme vás, abyste své heslo nikomu nesdělovali.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelů, pro které byly dané údaje získány, případně pokud to bude nezbytné pro jakékoliv jiné související či zákonné důvody. Pokud tedy vaše osobní údaje budou zpracovávány pro dva odlišné účely, budeme vaše údaje uchovávat, dokud nebude dosažen dlouhodobější účel. Avšak vaše osobní údaje, které byly získány pro určitý účel, přestaneme zpracovávat, jakmile dojde k uplynutí archivační lhůty.

Přístup k vašim osobním údajům je vyhrazen pouze osobám, které tyto údaje potřebují pro příslušné účely.

Pokud již vaše osobní údaje nejsou vyžadovány nebo již neexistuje žádný zákonný předpoklad pro jejich uchování, budou nevratným způsobem anonymizovány (a v této podobě mohou být uchovávány) nebo bezpečně zničeny.

Archivační lhůty týkající se různých účelů, které jsou popsány výše, budou následující:

a) Plnění smluvních povinností: údaje, které budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností, mohou být uchovávány po dobu trvání smlouvy a v každém případě pak nejdéle po dobu následujících 10 let, a to za účelem ověření případných nevyřešených otázek, včetně účetních dokumentů (např. faktur).

b) Provozní řízení a striktně související účely, pro přístup k webovým stránkám: údaje, které budou zpracovávány pro tyto účely, mohou být uchovávány po dobu trvání smlouvy a v každém případě pak nejdéle po dobu následujících 10 let.

c) Průzkumy spokojenosti zákazníků: údaje, které budou zpracovávány pro tyto účely, mohou být uchovávány po dobu 24 měsíců ode dne, kdy jste poskytli svůj souhlas s daným účelem (s výjimkou případů, kdy odmítnete příjem dalších sdělení).

d) Marketingové činnosti včetně profilovaného marketingu: údaje zpracovávané pro marketingové účely mohou být uchovávány po dobu 24 měsíců ode dne, kdy jste poskytli svůj souhlas s daným účelem (s výjimkou případů, kdy odmítnete příjem dalších sdělení); pro účely profilovaného marketingu budou údaje uchovávány po dobu 12 měsíců.

e) V případě sporů: Pokud bude nezbytné, abychom se hájili, podali žalobu nebo vznesli určité nároky – a to vůči vám nebo třetím stranám – můžeme osobní údaje, které budeme pro příslušné účely považovat za důvodně nezbytné, uchovávat po dobu nutnou pro vyřešení daných záležitostí.

S KÝM MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLET

K vašim osobním údajům mohou mít přístup řádně oprávnění zaměstnanci a pověření externí dodavatelé (v případě potřeby) v postavení zpracovatelů údajů, kteří nám zajišťují podporu při poskytování služeb.

Vaše osobní údaje mohou rovněž používat jiné společnosti skupiny De´Longhi – a to pro účely plnění svých činností a pro následné činnosti týkající se výše uvedených účelů. (Ověřte účely, pro které může být nezbytné poskytovat získané údaje ostatním společnostem skupiny, a posuďte, zda je nutné tuto oblast upravit smluvně.)

Pro seznam zpracovatelů údajů nebo jiných subjektů, kterým údaje sdělujeme, nás kontaktujte [infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje společnosti De Longhi, v postavení Správce údajů, jsou k dispozici infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím emailem na adrese infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com nebo telefonicky na čísle +420 735 751 938 přičemž požádejte o kontakt s manažerem pro ochranu soukromí (Privacy Manager) Jan Vrba.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ Z OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVO PODÁVAT STÍŽNOSTI K ORGÁNŮM DOHLEDU  

Máte právo požádat o:

 • Přístup ke svým osobním údajům;
 • Poskytnutí kopie osobních údajů, které jste nám poskytli (přenositelnost);
 • Úpravu údajů, které máme k dispozici;
 • Výmaz jakýchkoliv údajů, pokud pro ně již neexistují právní předpoklady pro zpracování;
 • Odmítnutí zpracování pro účely přímého marketingu;
 • Doplnění případných neúplných Údajů;
 • Odvolání vašeho souhlasu – v případech, kdy zpracování vychází ze souhlasu;
 • Omezení způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme.  

Uplatnění výše uvedených práv podléhá určitým výjimkám, které mají chránit veřejný zájem (např. prevence či identifikace trestné činnosti) a naše zájmy (např. zajištění profesního tajemství). Pokud chcete uplatnit jakékoliv z výše uvedených práv, zadejte svůj dotaz prostřednictvím výše uvedené emailové adresy. Ověříme, že toto právo skutečně máte, a budeme vás kontaktovat – zpravidla do jednoho měsíce.

Snažíme se reagovat na všechny stížnosti či zprávy týkající se způsobů, jakými zpracováváme vaše údaje. Pokud však chcete, můžete své stížnosti či zprávy předat orgánu odpovědnému za ochranu údajů, a to prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Tel: +420 234 665 111

fax: +420 234 665 444

https://www.uoou.cz

E-mail: posta@uoou.cz