Privatumas

1. Asmeniniai duomenys, surinkti svetainėje www.delonghi.com arba paštu, telefaksu, elektroniniu paštu duomenų subjektų atsiųsti į De’Longhi S.p.A., apdorojami De’Longhi S.p.A. paskirtų darbuotojų žemiau minimoje registruotoje veiklos vykdymo vietoje.

C) Asmeninių duomenų apdorojimo metodai

1. Asmeniniai duomenys, pateikti duomenų subjekto aukščiau nurodytu tikslu, bus apdorojami ir kataloguojami rankiniu būdu arba elektroninėmis priemonėmis laikantis minimalių saugumo reikalavimų, kaip nurodyta 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminio dekreto nr. 196 B priede.

2. „De’Longhi“ S.p.A pasilieka teisę atskleisti asmeninius duomenis bet kokiam kitam „De’Longhi“ įmonių grupės subjektui, jei to reikia norint išpildyti duomenų subjekto pageidavimus.

3. Esant 2-ame punkte numatytoms sąlygoms ir/ar išimčiai, numatytai galiojančiose taisyklėse ir įstatymuose, asmeniniai duomenys nebus platinami ar atskleisti trečiosioms šalims.

4. Jeigu asmens gyvenimo aprašymas siunčiamas „De’Longhi“ S.p.A. užpildant internetinę anketą svetainėje http://selezione.delonghi.com, jame privalo būti įtraukta nuostata, leidžianti „De’Longhi“ S.p.A. apdoroti asmeninius duomenis ir apibrėžianti apdorojimo metodus ir tikslą, kuriam šie asmeniniai duomenis bus naudojami. Nuodugniai susipažinę su Informaciją apie privatumą, kuri remiasi 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminio dekreto nr. 196 13 str. ir kuri pateikiama „De’Longhi“ S.p.A. Darbo ir karjeros skiltyje, prašome užpildyti savo gyvenimo aprašymą, pridėdami savo sutikimą apdoroti asmeninius duomenis:

,,Nuodugniai susipažinęs su Informacija apie privatumą, kuri remiasi 2003 m. birželio 30 d, Įstatyminio dekreto nr. 196 (Asmeninių duomenų apsaugos įstatymas) 13 str. ir kuri yra pateikiama „De’Longhi“ S.p.A. svetainėshttp://selezione.delonghi.com  „Darbo ir karjeros“ skiltyje, suteikiu „De’Longhi“ S.p.A. leidimą apdoroti ir atskleisti mano asmeninius duomenis.“

D) Naršymo duomenys

Paprastai naršant internete tam tikra asmeninė informacija, tokia kaip IP adresai, domenų pavadinimai ar kiti duomenys, susiję su duomenų subjekto veikla ar kompiuterine sistema, gali būti generuojami ar renkami netiesiogiai. „De’Longhi“ S.p.A. nenaudoja šių duomenų išskyrus atvejus, kai jie naudojami anonimiškai ar siekiant gauti savo svetainės lankomumo statistiką .

E) Slapukai

1. Mūsų svetainė tikslingai nerenka asmeninių duomenų apie duomenų subjektą. Slapukai niekada nėra naudojami asmeniniams duomenims siųsti ir nėra taikoma jokia vartotojų sekimo sistema.

Sesijos slapukai (kurie nėra nuolat saugomi vartotojo kompiuteryje ir pradingsta uždarius naršyklę) yra naudojami tiktai sesijos atpažinimo numeriams (atsitiktiniams serverio sugeneruotiems skaitmenims)  perduoti, siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą naršymą svetainėje.

Sesijos slapukai naudojami šiame tinklapyje tam, kad būtų galima apsieiti be  kitų kompiuterinių technologijų, galinčių nepageidaujamai veikti vartotojo naršymą. Jie taip pat neleidžia gauti vartotojo atpažinimo duomenų.

F) Nuorodos į kitus tinklapius

1. Ši privatumo politika yra skirta tik svetainei www.delonghi.com, ir ji nėra taikoma kitoms svetainėms, lankomoms duomenų subjektų per nuorodas dabartinėje svetainėje. „De’Longhi“ S.p.A nėra atsakinga už asmeninių duomenų, kuriuos duomenų subjektai pateikia trečiosioms šalims ir/ar kitoms svetainėms, susietomis su dabartine svetaine, apsaugą.

G) Duomenų pateikimas

1. Duomenų, išskyrus anksčiau minėtus naršymo duomenis, pateikimas yra paliekamas duomenų subjekto nuožiūrai, taigi atsisakymas pateikti duomenis nesukels duomenų subjektui jokių pasekmių, išskyrus tai, jog „De’Longhi“ negalės pasiūlyti vartotojo pageidaujamų paslaugų.

H) Duomenų kontrolė

1. Duomenis kontroliuoja „De’Longhi“ S.p.A., kurios registruotas adresas yra Via Seitz, 47 – 311000, Trevizas, Italija.

2. Paskirti vidaus duomenų vadybininkai šioms sritims: Administravimas, Gamyba, Komunikacija, Logistika, Žmoniškieji ištekliai, Pirkimas, Popirkiminisaptarnavimas, Rinkodara ir pardavimai, Teisė, Finansai ir kontrolė, Moksliniai tyrimai ir plėtra.

I) Duomenų subjekto teisės

1. Remiantis  įstatyminio dekreto nr. 196/03 7 dalimi (pateikta žemiau patogumo dėlei), duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu (i) gauti patvirtinimą, ar egzistuoja su juo susiję asmeniniai duomenys, (ii) (su)žinoti minėtų duomenų turinį ir kilmę, (iii) patikrinti jų teisingumą arba (iv) pareikalauti atnaujinti, integruoti, ištaisyti arba ištrinti duomenis.

 

 7 dalis

 (Teisė gauti prieigą prie asmeninių duomenų ir kitos teisės)

1. Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą, ar egzistuoja su juo susiję asmeniniai duomenys, neatsižvelgiant į tai, ar jie jau buvo įrašyti bei gauti informaciją apie duomenis suprantama forma.


2. Duomenų subjektas turi teisę būti informuotas:

a) apie asmeninės informacijos šaltinį;

b) apdorojimo tikslus ir metodus;

c) apdorojimo proceso logiką, jei apdorojimas vykdomas elektroninėmis priemonėmis;

d) apie atpažinimo duomenis, susijusius su duomenų valdytoju, duomenų tvarkytojais ir atstovu, paskirtu pagal 5 dalies 2 punktą;

e) apie subjektus arba subjektų grupes, kuriems gali būti perduoti asmeniniai duomenys ir kurie gali  susipažinti su minėtais duomenimis veikdami kaip paskirtieji įgaliotiniai Valstybės teritorijoje, duomenų tvarkytojai ar asmenys, atsakingi už apdorojimą.

 

3.  Duomenų subjektas turi teisę pareikalauti:

a) atnaujinti, ištaisyti ir, jeigu aktualu, integruoti duomenis;

b) ištrinti, anonimizuoti ar užblokuoti duomenis, kurie buvo neteisėtai apdoroti, įskaitant ir duomenis, kurių saugojimas nėra būtinas tikslams, kuriems jie buvo surinkti ar vėliau apdorojami;

c) patvirtinimo, kad apie veiksmus, nurodomus a  ir b punktuose, buvo informuoti subjektai, kuriems šie duomenys buvo perduodami arba platinami, nebent šis reikalavimas pasirodytų neįmanomas ar reikalautų akivaizdžiai neadekvačių pastangų atsižvelgiant į teisę, kuri ginama.

 

 

4. Duomenų subjektas turi teisę prieštarauti, visiškai ar iš dalies:

a)  teisiniais pagrindais - su juo/ja susijusių asmeninių duomenų apdorojimui, net jeigu jie atitinka    tikslą, kuriuo jie buvo rinkti;

b)  su juo susijusių asmeninių duomenų apdorojimui, jei jie renkami norint siųsti reklaminę medžiagą, tiesiogiai parduoti arba vykdyti rinkos arba reklamos komunikacijos tyrimus.