PrimaDonna Avant ESAM 6700 EX1
Thu phóng Phóng to
  • PrimaDonna Avant ESAM 6700 EX1
  • ESAM 6700
  • ESAM 6700
  • ESAM 6700

  • NÚT TỰ ĐỘNG CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO, CAFFELATTE VÀ SỮA
  • CHỨC NĂNG MỚI LONG COFFEE
  • TỰ ĐỘNG LÀM SẠCH

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan