Perfecta ESAM 5450 EX1
Thu phóng Phóng to
  • Perfecta ESAM 5450 EX1
  • ESAM 5450
  • ESAM 5450
  • ESAM 5450

  • BẢNG ĐIỀU KHIỂN MỚI
  • HỆ THỐNG CAPPUCCINO MỚI
  • LÀM ẤM TÁCH
  • BÌNH NƯỚC CÓ THÊ THÁO RỜI

Hướng dẫn PDF

Not for sale on website

Sản phẩm liên quan