Merlino VH 300

  • Ukazatel hladiny vody

    Ukazatel hladiny vody

    Přímý a jednoduchý ukazatel hladiny vody v nádržce.