Поверителност

De’Longhi S.p.A. счита, че защитата на личните данни на трети страни,които са  на нейно разположение, е от изключително значение и се задължава да пази неприкосновеността на личния живот на въпросните трети страни, включително но не само на своите клиенти. Това изявление, в съответствие със Законодателен Указ  No196 от 30 юни  2003 – Кодекс за защита на личните данни,  описва стъпките, които De’Longhi S.p.A предприема за защита на личните данни получени от така наречените трети страни ( по- нататък изключително  или общо наричани „лица предоставили личните си данни – „субект(и) на данни”).

A) Цел на обработката на лични данни  
1. Личните данни са използвани от De’Longhi S.p.A.’s докато извършва нормалните   бизнес дейности и същевременно изпълнява изискванията на съответния субект на данни. 
2. Личните данни може да бъдат използвани с цел връзка със субекта на данни с оглед възможни промоции, бизнес изследвания, икономически/статистически анализи, преференциални програми или проучвания относно клиентското удовлетворение. Освен това споменатите лични данни могат да бъдат използвани за маркетингови дейности или като търговска информация за насърчение или възнаграждение на клиентите, за покупки чрез листовки, поща, електронна поща, текстови, MMS и / или бюлетини.


B) Място където се обработват данните 
1. Събираните на този Интернет сайт www.delonghi.com лични  данни  или изпратени по пощата,факс или електронна поща на De’Longhi S.p.A от субекти на данни.ще бъдат обработени от персонал назначен от  De’Longhi S.p.A. на по-долу споменатия регистриран адрес  за седалище.


C) Начини на обработка на личните данни 
1. Доброволно предоставените лични данни от субектите на данни за гореспоменатите цели ще бъдат обработени и попълнени ръчно или по електронен път в съответствие с минималните изисквания за сигурност, съгласно разпоредбите  на Приложение  B от Законодателното Постановление no. 196 от 30 юни 2003.
2. De’Longhi S.p.A. си запазва правото, ако счете за необходимо, за разкриване на личните данни на друго лице друго лице от De'Longhi група от дружества, с оглед  да изпълни  исканията от съответното физическо лице.
3.Като се вземат предвид условията на т.2 по горе и/или всяко изключение предвидено в приложимите правила и законодателство, лични данни няма да бъдат разпространявани на трети лица. 
4. При условие, че е изпратена,   чрез попълване на онлайн формуляр на интернет страницата http://selezione.delonghi.com,  автобиография на  De'Longhi SpA, следва да се  включи разпоредба за съгласие De'Longhi SpA да обработва личните данни, като се уточнят методите на преработка и целта, за която личните данни ще бъдат използвани.
 
След  внимателно разглеждане на Инструкцията за поверителност, отнасяща  се до член 13 от Законодателен декрет №. 196 от 30 юни 2003 г., предвидена от De'Longhi SpA в областта на раздел Работа & Кариера, моля попълнете вашата автобиография чрез добавяне на подчертаните  текстове, като изричното съгласие за обработка на Вашите лични данни: 

“След  внимателно разглеждане  на Инструкцията за поверителност, отнасящиа  се до член 13 от Законодателен декрет №. 196 от 30 юни 2003 г.  (“Акт за защита на личните данни”) предвиден от De’Longhi S.p.A.в раздел “Работа & Кариера” на интернет сайт http://selezione.delonghi.com, Аз разрешавам De’Longhi S.p.A. да обработва и разпространява личните ми данни. .”


D) Данни от Сърфиране 
1. По принцип, по време на нормално сърфиране в Интернет някои лични данни като  IP адреси, имена на домейни или други параметри отнасящи се до данните при  операции или компютърна система,  могат да бъдат генерирани  и събрани мълчаливо. De’Longhi S.p.A. няма да използва тези данни,освен в случай само анонимно или  с цел получаването на   статистически данни за трафика на собствения си Интернет сайт.

  
E) Cookies – Бисквитки 
1. Нашият Интернет сайт не събира целенасочено  лични данни от  субекта на данни.Бисквитките  не се използват за изпращането на лична информация и не се никога не се използват проследяващи системи. 
Сесийните  Бисквитки ( които не са запаметяват за постоянно на компютъра на потребителя и изчезват когато браузера е затворен) се стриктно се използват да пренасят  идентификационните числа  на сесията ( случайни числа генерирани от сървъра)  за сигурно и ефективно сърфиране на Интернет сайта. 
Използваните  на този Интернет сайт бисквитки, позволяват да се избегне прибягването  до други компютърни техники с потенциално вредно въздействие при  сърфирането на  потребителите. Те също така не позволяват да бъдат придобити данни за  идентификация на потребителя.


F) Препратки към други Уеб сайтове 
1. Тази политика на поверителност е разработена само за уеб сайта на  www.delonghi.com и не за други Интернет сайтове посещавани от субектите на данни използвайки препратки на настоящия уебсайт.De’Longhi S.p.A. не може да бъде държан отговорен за защита на личните данни предоставени от субектите на данни на трети страни и/или други уебсайтове свързани с настоящия сайт. 


G) Предоставяне на данни    
1. С изключение на гореспоменатите по горе данни за сърфиране, предоставянето на данни е единствено по усмотрение  на субекта на данни и евентуалния отказ от него няма  последствия за физическото лице, с изключение на  невъзможност De'Longhi да предложи исканите услуги


H) Контролер на данните 
1. Контролер на данните е   De’Longhi S.p.A. с регистрирано седалище и адрес на Via Seitz, 47 – 311000 Тревизо, Италия.
2. Назначени са  мениджъри за вътрешните данни за следните области : Администрация, Производство, Комуникация, Логистика,Човешки ресурси, Доставки, Поддръжка, Маркетинг & Продажби, Законодателство, Финанси & Контрол, Изследователска  & Развойна дейност . 


I) Права на субектите на данни 
1. На основание раздел 7 от законодателния декрет  n. 196/03 (приложен по долу само с цел  за удобство), едно физическо лице има право по всяко време, (I), да получи потвърждение за това дали или не лични данни, отнасящи се до него съществуват, (II), за да знае съдържанието и произхода на посочените данни, (III) да се провери коректността им или (IV) за получаване на актуализиране, интегриране, поправяне или изтриване на данните.

Раздел 7 
(Право до достъп до лични данни и други права )

 
1. Субектът на данните има право да получи потвърждение за това дали личните данни, отнасящи се до него съществуват, независимо от  тези, които вече са записани,и предаването на такива данни в разбираем вид.

2. Субектът на данните има право да бъде информиран: 

a) Относно източника на личните данни; 
b) Относно целите и начините на обработка; 
c) Относно прилаганата логика на обработка, дали последната се извършва с помощта на електронни средства.  
d) Относно идентификационните данни относно контролера на данни, данните на процесорите, и на определения представител съгласно Раздел 5(2); 
e) Относно лицата или категориите на предприятието, на което или които личните данни могат да бъдат оповестени и които или които могат да се запознаят с посочените данни в качеството си на определен представител (и) на територията на държавата, данни на процесора (ите) или лицето (та), които отговарят за обработката.

3. Субектът на данните ще  има право да получи:

a) Актуализация, съкращаване или там където има интерес интеграция на данните; 
b) Изтриване, анонимност, или блокиране на данните, които са обработени незаконно, включително тези данни, чието задържане не е необходимо за целите за които те са били събрани или впоследствие преработени; 
c) Сертифициране в смисъл, че операциите по букви а) и б) са били нотифицирани, както и свързаните с тяхното съдържание, на организациите, на които  данните са били съобщени или разпространени, освен ако това изискване се окаже невъзможно или е свързано с явно несъразмерно усилие в сравнение с правата, които трябва да бъдат защитени.

4. Субекта на данните има право на възражение изцяло или частично:

a) При наличие на основателна причина при обработването на личните данни, отнасящи се до него / нея, въпреки че те са свързани с целите на събирането; 
b) При обработването на лични данни, отнасящи се до него / нея, когато то се осъществява с цел изпращане на рекламни материали или директна продажба или за целите на пазарни или търговски проучвания.